Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Tam Gün” Aldatmacası ATO Sağlık Politikaları komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Tam Gün” Aldatmacası ATO Sağlık Politikaları komisyonu."— Sunum transkripti:

1 “Tam Gün” Aldatmacası ATO Sağlık Politikaları komisyonu

2 Akdağ: "Bunlar ısrarla para kazanmak istiyor" SABAH GAZETESİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINDI. 08.06.2009

3 "Sağlık Bakanı Akdağ, doktorların tam gün çalışmasını öngören tasarının sadece 1200 öğretim üyesini etkilediğini söyledi. " SABAH GAZETESİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINDI. 08.06.2009

4 Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu: Bu yasa tasarısı tam 110 bin hekimi ilgilendirmektedir. Hatta diğer sağlık çalışanları da yani 400- 500 bin kişi nasibini alacaktır. Tasarı daha güvencesiz, sözleşmeli ve düşük ücretli hekim çalıştırma projesinin bir parçasıdır.

5 “Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı” (KHB) ve “Tam gün çalışma ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortasını” düzenleyen Yasa Tasarıları Meclis’te. Sağlık Bakanı medya kuruluşlarında, halkı nasıl doktorların elinden kurtaracağını anlatıyor!

6 “Kamu Hastane Birlikleri” diyerek kamu sağlık hizmeti yok edilirken Bakanlığın “tam gün oyunu” razı olma!

7 Sağlıkta Dönüşüm Programı hedeflerini hatırlayalım: sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi, kişilerin ceplerinden yapacakları katkı-katılım payı uygulamalarının yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinin genel bütçe yerine esas olarak prim ödemeleri ile sağlanması, Sağlık hizmetlerinin tüm basamakları ile özelleştirilmesi, sağlık çalışanlarının ise sözleşmeli, güvencesiz koşullarda, işsizlik baskısı altında, düşük ücretlerle çalıştırılması.

8 2003’den beri sürdürülen bu programın son perdesine gelindi. Projenin yürütülebilmesi için bu süre içinde hekimler ve vatandaşlar için sahte bir pembe tablo yaratıldı. Ancak şimdi, programın gerçek sonuçlarının görünür olacağı dönemece geldik. Son Perde!

9 Kamuoyunda kısaca tam gün yasası olarak anılan bu düzenlemede........................... sözcüğü hiç geçmiyor. Yasa tasarısı: halen kamu olarak tanımlanan ve ancak işletmelere dönüşen Bakanlık sağlık kurumları, tıp fakülteleri ile özel sağlık kurumlarında tek işte çalışmayı tam süre çalışma ve esas olarak bu kurumlarda hekim ve diğer personelin hastane gelirinden nasıl pay alacaklarını düzenliyor.

10 Hekimlere ödenecek ek ödeme tavanının yükseltildiği ve böylece 18 bin TL’ye ulaşabilecek ücret alabilecekleri (hekimlerden çok halka!) müjdeleniyor. Böylece hekimlerin artık muayenehane ve özel hastanelerde “ikinci iş”te çalışmalarına gerek kalmayacak! ‘Kamu’ hastanelerinde ‘müşteri’ buldukça 7 gün 24 saat (!) çalışma mümkün hale gelecek. ‘müşteri’ buldukça 7 gün 24 saat (!)

11 Bakanlık neden Tam Gün’de Israrlı? Uzman hekimlerde yüzde 10 civarında olan tam gün çalışma oranı, bugün yüzde 80’lere yaklaşmıştır. (Bunun yüksek performans ödemeleri ile olduğunu biliyoruz) Peki... zaten çoğunluk tam gün çalışıyorsa “tam gün” niye dayatılıyor ?

12 Şimdi soralım: “Tam gün” oyunundan sonra hekimlere bugünkü performans ücretleri ödenir mi? Kamuda ücretlerin düşmesi, özeldeki ücretleri nasıl etkiler Ekonomik krizin içindeyiz ve SGK’nın açıkları 30 milyar TL’yi geçti. “tam günün” bu durumla ilişkisi var mı?

13 Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Kanun Tasarısı ve Yükseköğretim Kanununda yapılacağı belirtilen değişiklikler göz önüne alınacak olduğunda artık kamu sağlık kurumundan söz etmek mümkün değil. Hekimlere bugün reva görülen “tam gün”, kamuda, özelde, hekim ücretlerini düşürmek için bir oyundur! Şu anda zaten düşük olan sabit maaşın KHB kanunu ile birlikte artık genel bütçeden karşılanmayacağı açıkça belirtiliyor. Tam gün yasa taslağında müjde olarak artacağı bildirilen nöbet ücreti ise zaten uzun süredir döner sermayeden karşılanmaktadır. Sağlık piyasasında özel sağlık tekelleri ile rekabet eden, gelirini Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve halkın cebinden sağlayacak olan bu işletmelerde çalışanların ücretlerinin neredeyse tamamının -genel bütçe yerine- kurumun elde ettiği gelirden karşılanacağı bir ücret rejimi söz konusu.

14 Tasarıda sağlık çalışanları açısından özlük hakkı kazanımı yok! Hastanenin tüm giderleri ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin kaynağı olan döner sermaye havuzu nereden dolacak? Adres şu anda Türkiye’nin en büyük bütçeli kurumu olan SGK’dır. SGK Türkiye’de üretim ve istihdamda azalmanın yarattığı tablo nedeniyle prim toplama güçlüğü içindedir.

15 Kamu Hastane Birlikleri yasası ile: kamu hastaneleri işletme anlayışına göre yönetilecek ve bu kurumlara yapılan genel bütçe katkısı ortadan kaldırılacaktır. Tam Gün yasasıyla ise, özelde büyük hastane zincirlerine, kamuda özelleştirilme yolundaki üniversite ve devlet hastanelerine ucuz iş gücü sağlanmasının planlandığını görüyoruz.

16 Tam Gün ve KHB ile; Hekimler 7 gün 24 saat çalışarak bugün kazandıkları ücreti kazanmaya çalışacaklar. Hekimlerin geliri belirsizleşecek, ay sonunda maaşını alıp alamayacağı bilinmeyecek. SGK ödeme yaptığı sürece ve hastane döner sermayesi giderlerini çıkardıktan sonra, eğer döner sermayelerde para kalırsa hekimler payına düşeni alacak. Performans sistemi ile birbirinden uzaklaşan, yanlızlaşan hekimlerin birlikte davranmalarının önünü tamamen kesecek bir sistem kurulmaya çalışılıyor.

17 SGK şimdiden önlemlerini almaktadır! 2010 yılında hastanelere yapacağı ödemeyi belirlemiş bulunmaktadır. Hekimler performans paylarını artırmak için ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar bu işlemlerden dolayı hastaneye gelecek gelirde bir artış olamayacaktır. Sadece puanını artırarak meslektaşının payından bir parça koparacaktır.

18 Hekimler ile hastaları karşı karşıya getiren politikalardan vazgeçmiyorlar! ‘Bıçak parası’nı kaldırdık’’ diyen Sağlık Bakanı özel kurumlarda fark ücreti, kamu kurumlarında ise SGK’nın SUT’da yapacağı kısıtlamalar ile vatandaşın cebini adres olarak göstermektedir. İşlem sayısının (müşteri sayısının) artışını, dolayısıyla hastalandırmamayı değil, daha çok hastalanmayı hedef olarak ortaya koyan bu ücret ve çalışma rejimi toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sağlık çalışanları birbirleriyle ve vatandaşlar ile karşı karşıya getirilmektedir. Ayrıca gerçekçi olmadığı çok basit bir hesap ile anlaşılacak olan bu modelde hekimlerin ve diğer çalışanların gelirinin artması söz konusu bile değildir. Hekim ve hasta arasındaki yasal/etik olmayan ilişkinin muayenehaneler ile yaşandığını dile getiren Sağlık Bakanı “kendisine ait” bir etik ihlaller ortamını tesis etmektedir. Farkındamıyız? hekimleri de karşı karşıya getiriyorlar

19 ATO HEKİMLER İÇİN NELER İSTEMEKTE/BEKLEMEKTEDİR? Ücretler yönünden: Hekimlerin aylık sabit, emekliliğe yansıyacak maaşları artırılmalıdır. Aylık gelirin en az %80’i sabit maaş olmalı, ek ödeme, özenle belirlenen ölçütler üzerinden en fazla aylık ücretin %20’si olmalıdır.

20 Çalışma saatleri yönünden; Hekimlerin, haftalık çalışma süreleri kamu ve özel farkı olmaksızın haftalık 40 saat olarak belirlenmelidir. Bir hekimin, normal mesai, nöbet, fazla çalışma v.b her türlü çalışmasının toplamı haftalık 48 saati aşmamalıdır. Nöbet, icap nöbeti, fazla çalışma v.b normal çalışma süresini aşan bütün çalışmaları saat başına yüzde elli zamlı ödenmelidir. Mesleki gelişimleri için çalışma süreleri içinde sayılacak eğitim izinleri düzenlenmelidir. ATO HEKİMLER İÇİN NELER İSTEMEKTE/BEKLEMEKTEDİR?

21 Tıp fakülteleri yönünden; Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin de temel ücretleri artırılmalıdır. Üniversitelerin sundukları hizmetten elde ettikleri gelirle hem eğitim, hem araştırma hizmetlerini finanse etmek zorunda bırakılmamalıdır. Tıp fakültelerinin asli görevleri olan nitelikli tıp eğitimi vermeleri desteklenmeli, hizmet hastanelerine dönüştürülmemelidir. Nitelikli iyi hekimler yetiştirilmesini engelleyen ve işsiz hekimler yaratacak olan öğrenci kontenjanlarının artırılmasına son verilmelidir. ATO HEKİMLER İÇİN NELER İSTEMEKTE/BEKLEMEKTEDİR?

22 Zorunlu mesleki sigorta yönünden; Sağlık hizmeti sırasında zarar gören hastaların zararını derhal karşılamak için bir kamu fonu kurulmalıdır. Hastalar mağdur edilerek hekimlerle karşı karşıya getirilmemelidir. Hekimlerin ağır kusuru ve kastının varlığı halinde belirlenmiş mali sorumluluğu olmalıdır. Hata nedenlerini araştırıp ortadan kaldıran bir sistem kurulmalıdır. ATO HEKİMLER İÇİN NELER İSTEMEKTE/BEKLEMEKTEDİR ?

23

24 Bu yasa tasarıları tam 110 bin hekimi ilgilendirmektedir. hekimler sağlık ortamına, halkın sağlık hakkına, geleceklerine sahip çıkıyor! 12 Haziran Cuma Saat: 12 Milli Kütüphane / Ankara Oyuna gelmeyelim, birarada duralım, bu oyunu bozalım.


"“Tam Gün” Aldatmacası ATO Sağlık Politikaları komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları