Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu"— Sunum transkripti:

1 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Hakkında Sunum 28 Eylül 2010

2 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının 17. maddesi Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkilerini ve çalışma yöntemleriyle ilgili kuralları belirlemiştir. Eylül 2010

3 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
I-Kurulun Oluşumu: Yasanın 17. maddesi kurulun oluşumunu aşağıda yer aldığı şekilde belirlemiştir. 17. (1) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulur. Eylül 2010

4 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
(2) Kurul, aşağıdaki kişi ve temsilcilerden oluşur: (A) Bakanlık Müsteşarı. (B) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin Müdürü. (C) Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi. (Ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilcisi ve (D) Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi. (3) Bakanlık Müsteşarı, Kurulun Başkanıdır. Eylül 2010

5 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Mevcut Yasada Bakanlık, “Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır” ifadesi yer almaktadır. Daha sonra Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlandığında bu durum ilgili Bakanlık müsteşarının Kurulun başkanlığını yapmasını engellediğinden 22 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen (değişiklik) yasası ile bu pürüz giderilmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikte Bakanlık tanımı, “Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu bakanlığı anlatır” tanımı girilerek değiştirilmiş ve ileriki dönemlerde Bakanlıklarda oluşabilecek değişikliklerde herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçilmiştir. Eylül 2010

6 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
II- Kurulun Görev ve Yetkileri Yasanın 18. maddesi Kurulun görev ve yetkilerini aşağıda belirtildiği şekilde öngörmüştür: (1) Bu Yasa kuralları uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak. (2) Daire tarafından aktarılan bilgileri değerlendirmek ve gerektiği zaman daha detaylı bilgi ve belge istemek ve bu bilgi ve belgelere dayanarak gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek. Eylül 2010

7 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
(3) Bilgi ve belgelerden, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığını tespit etmesi halinde, durumu Hukuk Dairesine intikal ettirmek ve (4) Bu Yasanın 20’nci maddesinin (5)’inci fıkrası kuralları uyarınca tedbire konu mal varlıklarının iki yıl süre sonunda hazineye gelir olarak kaydedilmesine ilişkin karar vermek. Eylül 2010

8 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Yasanın 20. maddesi Mal Varlıklarına Tedbir Konulması hususlarını düzenlemektedir. Hangi hallerde mal varlıklarına tedbir konulduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir: 20. (1) Suç geliri akladığı veya terörizmin finansmanı suçunu işlediği şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişilerin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan mal varlıklarına veya yukarıda belirtilen kişilerle suç gelirleri ile ilgili ilişkisi bulunan kişilerin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ve suç geliri olduğuna dair ciddi bulgu ve emareler mevcut olan mal varlıklarına, kullanılmaması ve/veya elden çıkarılmaması için Hukuk Dairesinin yazılı talimatı ile bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre için tedbir konulabilir. Otuz günü aşan tedbir kararları için Hukuk Dairesi tarafından Mahkeme emri alınması gereklidir. Eylül 2010

9 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
(2) Mahkeme, Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine soruşturma esnasında her defasında altı ayı geçmemek üzere iki yıl süre ile, dava dosyalanması halinde ise kesin yargı sonucuna kadar tedbir kararının devamına emir verebilir. (3) Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni suç gelirleri hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı verilebilir. (4) Tedbir konulan mal varlıklarının yasal faaliyetlerden elde edildiği ya da iyi niyetle malik veya zilyet olunduğu makul surette kanıtlandığı takdirde ilgili malvarlıklarına konan tedbir mahkemece kaldırılabilir. Eylül 2010

10 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
(5) Hakkında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına tedbir konulup yurt dışına çıkışı teminata bağlanan herhangi bir kişinin, teminat emri şartlarına riayet etmeyerek ülkeyi terk etmesi ve geri dönmemesi halinde mal varlığına konulan tedbir başka bir tedbir kararına gerek kalmaksızın kişinin yurt dışına çıkışından başlayarak iki yıl süre ile devam eder ve iki yıl süre sonunda tedbire konu mal varlıkları Kurul kararı ile Hazineye gelir kaydedilir. Eylül 2010

11 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Otuz günü aşan tedbir kararları ile ilgili Hukuk Dairesi tarafından Mahkeme emrinin alınabilmesi için elde mevcut emareler ve konu ile ilgili seyreden gelişmeler yargıçların bu kararı alabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir ve Hukuk Dairesine de bu konuda büyük sorumluluk yüklemektedir. Eylül 2010

12 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Kurul, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili olarak araştırma yapmak üzere uygun göreceği teknik kişilerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir, bu amaçla kişileri konu ile ilgili evrakın tetkikine yetkili kılabilir ve uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzman kişileri araştırma yapmak üzere görevlendirebilir. Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan birisi, Kurul üyeleri arasında Polis Müdürlüğü, Gümrük Dairesi ve KKTC Merkez Bankası temsilcilerinin de yer almasından dolayı ilgili alanlarda ek bilgiye ve araştırma yapılmasına yönelik duyulan ihtiyaçlar bu kuruluşların temsilcileri aracılığıyla kurumların dikkatine getirilmekte ve istenilen araştırmaların yapılması sağlanabilmektedir. Eylül 2010

13 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
III- Kurulun Çalışma Yöntemi : Yasanın 19. maddesi Kurulun çalışma yöntemleri ile ilgilidir : (1) Kurul, ilk toplantısında Başkanın yokluğunda Başkanlık görevini yürütmesi için üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı seçer. (2) Kurul, en az ayda bir defa, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. (3) Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Eylül 2010

14 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
(4) Kurul kararları, karar defterine kaydedilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Sirküle imza yoluyla karar alınamaz. (5) Kurul kararları, toplantı tarih ve sayısını, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin ad ve soyadlarını, karar metnini ve oylama sonucunu ve gerekmesi halinde üyelerin kullandıkları oyla ilgili gerekçeleri içerir. Eylül 2010

15 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Kurul 19 (2)’de de belirtildiği üzere ayda en az bir defa toplanmaktadır. Olağanüstü bir durum olması ve acil karar gerektiren konularda Kurul üyeleri ivedilikle bir araya gelerek gerekli kararları almaktadırlar. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılarda MABEB tarafından alınıp ilk değerlendirmeleri tamamlanan Şüpheli İşlem Bildirimlerinin tümü Kurul gündemine alınmış ve Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda gerekli işleme tabi tutulmuştur. Eylül 2010

16 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Ancak ileriki dönemlerde yükümlü sayısının çok fazla olması ve artacağı düşünülen Şüpheli işlem bildirimleri de göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de öngörüleri doğrultusunda MABEB’in gelen Şüpheli İşlem Bildirimlerini bir ön elemeye tabi tutması ve Kurulun daha etkin ve süratli karar almasını sağlayabilmesi düşünülmektedir. Eylül 2010

17 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
26 Haziran 2007 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Karapara Aklanmasını Önleme/Terörizmin Finansmanı ile mücadele (AML/CFT) konularında varılan sonuçlar : AML/CFT ile mücadelede KKTC’nin belirgin bir zafiyeti olduğu belirlenmiştir. Bu zafiyetlerden dolayı organize olmuş suçlular bölgede karapara aklama suçu işlemektedirler. Off-shore Bankacılık sektörü, gazinolar ve döviz büroları bu amaçlara özellikle hedef olmaktadırlar. Eylül 2010

18 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Yeni Karapara aklamayı Önleme Yasasının, FATF’ın Tavsiyesine uyumun sağlanması açısından öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kurulması gereken Mali İstihbarat Birimine Daha çok bağımsızlık ve kaynak aktarılması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak Şüpheli İşlem Bildirimlerinin (ŞİB) kayıt edilerek analiz edilebilmesi için gelişmiş bir bilgi işlem sisteminin kurulması gerekmektedir. Eylül 2010

19 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Yeni “Yasa” sadece Bankacılık sektörüne yönelik olarak değil, tüm sektörleri konu ile ilgili kontrol altına alabilmek için hazırlanmalıdır. Bu sektörler özellikle gazinolar, Döviz Büroları ve Kredi veren Kuruluşları da kapsamalıdır. Ülke çapındaki özel sektöre yönelik (AML/CFT) konularında bir kültür oluşumunun sağlanması, ve bunun mevcut yöneticilere ve tüm sektörlerde yer alacak uyum görevlilerinin eğitimi ile desteklenmesi gerekmektedir. Bankalar ve diğer tüm bildirimle yükümlü kuruluşların AML/CFT ile Mücadelede bir kültür geliştirmelerinin sağlanması açısından hem yöneticilere ve hem de atanacak uyum görevlilerine yönelik geniş çaplı eğitim verilmesi gerekmektedir. Eylül 2010

20 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
KKTC’de AML/CFT konularından sorumlu olan kişiler, özellikle “Karapara Akalama Kurulu”, ülkede daha gelişmiş bir Karapara ile mücadele yapısı oluşturulması amacıyla, uluslararası kuruluş ve çalışanlarla işbirliğine istekli olduklarını göstermişlerdir. Tanınmamışlığın getirdiği zorluklara ve kısıtlamalara rağmen Yabancı kuruluş ve Kanun icra makamları ile işbirliği yapmışlar ve yapmaya da devam etmektedirler. Eylül 2010

21 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Tavsiye 21, “Finansal kuruluşlar, FATF tavsiyelerini uygulamayan ya da eksik uygulayan ülkelerin vatandaşları, şirketleri ve finansal kuruluşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermelidirler. Bu işlemlerin görünürde hukuki ve ekonomik amacı yoksa işlemlerin esası ve amacı araştırılmalı ve bulgular yetkili makamlara yardımcı olabilecek şekilde yazılı kayda geçirilmelidir. Bir ülke, FATF tavsiyelerine uymamaya ya da yeterince uyum göstermemeye devam ederse, ülkeler buna karşı uygun tedbirleri almalıdırlar” Eylül 2010

22 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” meclis genel kurulunda kabul edilerek 29 Ocak 2008 tarihinde 20 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın 7(1). Maddesi altında ”Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası  Uyum Görevlileri ile ilgili usul ve esaslar  Tebliği” ve Yasası’nın 13(2) maddesi altında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliğ”’leri 20 Mayıs tarih ve 89 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiler. Eylül 2010

23 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Yasası’nın 10(2) Maddesi altında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği” ve 12. maddesi altında, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliğ”’leri 09 Haziran tarih ve 108 no’lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiler. 41/2008 Sayılı “Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası” 5 Ağustos 2008 tarihinde 146 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylül 2010

24 Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu
Şans Oyunları Yasası” 12 Mart 2009 tarih ve 51 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylül 2010


"Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları