Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tapu ve Kadastro Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tapu ve Kadastro Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Tapu ve Kadastro Uzmanı
Kat Mülkiyeti Kanunu Niyazi KÜTÜK Tapu ve Kadastro Uzmanı Tapu Dairesi Başkanlığı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Tapu İşlemleri Birimi)

2 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanunun 1. maddesi, kat mülkiyeti ve kat irtifakına ilişkin genel kuralı belirlemiştir. Buna göre kat mülkiyeti açısından; - Tamamlanmış bir yapıda, - Ayrı ayrı ve müstakil kullanıma elverişli, - Malik veya ortak maliklerce, - Bağımsız mülkiyet (İ) hakkının kurulabileceği ön görülmüştür.

3 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
İrtifak hakkı açısından; - Henüz yapılmamış ya da tamamlanmamış bir yapı, - Bina tamamlandıktan; kat mülkiyetine konu olabilecek nitelikteki bölümleri yapıldıktan sonra, geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere (İİ), - Malik veya ortak maliklerce, - İrtifak Hakkı kurulabilir.

4 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanunda Geçen Tanımlar: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

5 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanunda Geçen Tanımlar: Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);

6 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanunda Geçen Tanımlar: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);

7 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanunda Geçen Tanımlar: Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı); Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme); Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. (İİİ)

8 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği; Arsa Payına Bağlı Olma. - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

9 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Arsa Payına İtiraz: Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

10 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Arsa Payının Değiştirilemezliği. Bağımsız bölümlerden her birine tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. İstisna; Bağımsız Bölüm İlavesi

11 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Resen Kat Mülkiyeti Kurulması. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

12 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Ortak Yerler. (1) Sözleşme ile belirlenenler, (2) Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler.

13 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler: - Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

14 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kanun gereği her halde ortak yer olarak kabul edilenler: - Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, - Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

15 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Ortak Yerler için Genel Kural: - Bu sayılanların dışında kalıp, - yine ortaklaşa kullanma, - korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer. Madde 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

16 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümler ve Arsa Payı Arasındaki Bağlantı - Arsa payı; bağımsız bölüm ile birlikte hareket eder, - kat mülkiyeti veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemez, - miras yoluyla devre konu olamaz ve başka bir hakla da kayıtlanamaz.

17 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Anagayrimenkul Bütünlüğü: - Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış (boşta) arsa payı bırakılamaz.

18 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Anagayrimenkul ve Kat Mülkiyetindeki Hakların Durumu: - Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. - Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. - Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.

19 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı: - Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.

20 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı: - Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir.

21 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı: - Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. - Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.

22 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Ortaklığın Giderilmesi: - Anagayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez. - Bağımsız bölümlerde ortaklığın giderilmesi istenebilir.

23 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Önalım Hakkı: - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı sahiplerinin, devre konu arsa payı veya bağımsız bölüm üzerinde önalım hakkı yoktur. - Bağımsız bölüm paydaşları arasında önalım hakkı muteberdir. - Resmi senette bu iki kuralın aksi kararlaştırılabilir.

24 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kurulması - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. - Kural: Anagayrimenkulde kısmi (bir kısmında) kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulamaz.

25 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Tek bağımsız bölüm olarak tescil edilme: Kat mülkiyeti kurulurken; - aynı katta, - birbirine bitişik bulunan, - aynı nevideki, - birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının, - otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan - veya kullanma bakımından - bütünlük arz eden - birden çok katı veya bölümü, - kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Buna uygun değişiklik projesi ve yapı kullanma izin belgesinin ibrazı gerekir.

26 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
29/01/2013 tarihli 2013 /6 Sayılı “Turizm Tesisi Yapıları” Konulu Genelge (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ nün 22/01/2013 tarihli ve 1151 sayılı Genelgesi) “İmar planında Turizm Tesis Alanı, kullanım kararı getirilen parsellerin; İlgili belediye ve İl Özel İdaresince Tapu Müdürlüğüne bildirim yapılması ve “İmar Planında Turizm Tesis Alanı” olarak sicile belirtme yapılması, İlgili belediye ve İl.Ö.İdr. ce mimari proje ve yapı ruhsatının onaylanması aşamasında tüm bağımsız bölümlerin kullanım amacının mimari proje üzerinde belirtilerek onaylanması, Bu alanlara ait yönetim planında konut amaçlı kullanımlarının uygun görülmemesi, Bu alanlarla ilgili cins değişikliği taleplerinde görüş verecek olan Belediye ve İl. Ö. İdr. ce turizm tesis alanı olduğunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi.”

27 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat mülkiyetinin tescili; (1) resmi senet uyarınca veya (2) mahkeme hükmü ile yapılır. Mahkeme Hükmü ile: - Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, - kat mülkiyeti tesisi ve bağımsız bölümlerin paydaşlara/mirasçılara tahsisine ilişkin mahkeme kararı ile.

28 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler: Malik veya tüm paydaşlarca aşağıdaki belgelerle istemde bulunulur; (1) Mimari Proje (!!) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

29 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler: (2) Yönetim Planı Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. Yönetim Planı Nedir? Madde 28 : Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

30 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
2009/14 sayılı Genelge Kat Mülkiyetine Esas Cins Değişikliğinin Haritasına işlenmesi: “Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece (Belediye sınırlan içinde Belediyelerce. Belediye sınırları dışında Valiliklerce) Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Kadastro Müdürlüğünce "tescil bildirimi (beyanname)" tanzim edilerek Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir. Tapu Sicil Müdürlüğünce başkaca bir belge istenmeden resen kat mülkiyetine geçilecektir.”

31 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Yönetim Planının Değiştirilmesi - Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin (4/5) beşte dördünün oyu aranır. - Yönetim Planının Bağlayıcılığı: Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. (!!) - Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

32 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Mimari Projenin Kat Malikine Verilmesi Kat malikine, istem halinde, mimari projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir. (m.13) Hangi İdare verecek; kanunda belirlenmemiş. Soru: Üretmediğimiz ve de hakim olmadığımız teknik bir evrakın (ilgili kısmını?) örneğini vermek zorunda mıyız?

33 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat İrtifakı Tesisi; Malikin veya bütün paydaşların; - İstemi, - Mimari proje, - Yönetim plânı (Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez) Resen Kat Mülkiyetine Geçiş: Kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.

34 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı: (1) Kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; - hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; - kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; - İstisna: dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

35 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı: (2) Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; - sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, - ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

36 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölümlerin Farklı Kullanım Yasağı: Bu karar, yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.

37 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölüm İlavesi: - kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması, - veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin (sinema…, fırın…, dükkan…) sonradan yapımı veya ilavesi için:

38 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Bağımsız Bölüm İlavesi: a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi; b) Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre yeniden ve oybirliğiyle tespit edilmesi; c) kat irtifakı kurularak bunun, anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfasiyle 13 üncü madde hükmüne göre bağlantı sağlanması; Şarttır.

39 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Temliki Tasarruflar: Anagayrimenkulün; - bir hakla kayıtlanması veya - arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar … gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.

40 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Kural: Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.

41 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Kendiliğinden sona ermeme; - Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.

42 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: (1) Talep, Yazılı İstem; - bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin veya tüm maliklerce kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir.

43 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Bağımsız bölüm üzerindeki ayni veya şahsi hak bulunması: - Hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten silinmedikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.

44 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Bağımsız bölüm üzerindeki ayni veya şahsi hak bulunması: Hakkın aktarılmasına muvafakat; - Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine aktarılmak suretiyle genel kütüğe tescil olunur.

45 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: (2) Yok olma - Kamulaştırılma - Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.

46 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: (3) Harab Olma Genel Kural; Anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer; - sona erme hükümleri harap olma zamanından itibaren başlar.

47 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harab Olma Bağımsız bölümlerden biri tamamen harap olursa; - malik iki yıl içinde yeniden yaptırmak zorunda, Yaptırmazsa; - diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı, - bu sürenin tamamlanmasından başlayarak bir yıl içinde, - o bölüme ait arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında, - kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

48 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harab Olma Bu halde devrolunan arsa payları; - kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (Beyanlar) hanesinde belirtilir; - arsa payını devralanlar, devraldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde, harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya - arsa paylarını yeniden hesaplayarak bütün arsa paylarına dağıtmaya; kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.

49 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harab Olma Harap olma ile ilgili bütün bu süreç işlemez; bunlar yapılmazsa ne olur? - anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona ererek, - ortak mülkiyet hükümleri uygulanır.

50 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harab Olma Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa ? - Bağımsız bölümleri harap olan kat malikleri, - yeniden yaptırıp yaptırmamayı, - harabolma tarihinden başlayarak altı ay içinde, - diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. - Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur, - onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir.

51 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harap Olma Harap olmaya ilişkin kanunda geçen sürelerin devamında; - Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde beyanlar hanesine geçici şerh verilir. - Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten silinir.

52 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harap Olma Bildirim ÖDEVİ; - Harap olan yapı, (1) yönetici tarafından; - Tapu Müdürlüğüne ve bütün kat maliklerine (2) Yönetici yoksa; - Harap olan kat malikince Tapu Müdürlüğüne, DERHAL bildirilir.

53 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harap Olma - Bildirim yapılmamasından doğacak zarardan; (1) ilgili bağımsız bölüm maliki zararın tamamı üzerinden, (2) Yönetici 1/5 i oranındaki kısmından da müteselsilen sorumludur. - Hazine sorumluluğu söz konusu değildir.

54 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harap Olma - Kat mülkiyeti sona erince, - kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydıyla bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. - Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

55 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi: Harap Olma sonrası yeni yapı yapılması; - Tümü harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, - kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.

56 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat İrtifakının Sona Ermesi: (1) Talep Üzerine: - Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.

57 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat İrtifakının Sona Ermesi: (2) Kendiliğinden sona erme Yok olma, kullanışsız hale gelme, kamulaştırma: - Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.

58 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Kat İrtifakının Sona Ermesi: (3) Hakim kararıyla sona erme - Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, - bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa, - maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeniden uzatılabilir. - Yukarıdaki durum uyarınca kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir.

59 Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı
Yasaklar - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz. (Tapu Kanunu madde 26 uygulanamaz.) - Tümü kargir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.

60 TEŞEKKÜRLER


"Tapu ve Kadastro Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları