Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Bölüm12 Güç ve Politika 12-2 Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

3 Ö ğ renme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra; 12-3 1. Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak. 2. Güçün beş temelini karşılaştırmak. 3. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. 4. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. 5. İ zlenim yöntemi tekniklerini uygulama. 6. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.

4 Güç 12-4 A’nın B’yi ve onun davranışlarını etkileyebilme kapasitesi, bu yüzden B A’nın isteklerine göre hareket etmesi İ ki yönü:  Potansiyel: güçün etkili olabilmesi için hayata geçirilmesi gerekmiyor  Ba ğ ımlılık: mevcut seçeneklere ve onların cazibeli ğ ine ba ğ lıdır

5 Liderlik ve Güçün Karşılaştırması 12-5 FarklılıklarıLiderlikGüç Hedef Uyumlulu ğ u Hedef uyumu talep eder Sadece ba ğ ımlılı ğ a ihtiyacı var Etki Yönü Aşa ğ ı do ğ ru etkilemeye odklanır Tüm yönlerde etki ile ilgili Araştırma önemi Liderlik stilini önemser Daha geniş konu: grup ve bireyler tarafından kullanılan taktiklerle kullanılır

6 Gücün Resmi Temelleri 12-6 Örgütsel Konuma Ba ğ lı:  Zorkayıcı Güç  Olumsuz sonuçlardan korkudan do ğ ar  Ödül Güç  Olumlu kazanç iste ğ nden do ğ ar  Meşru Güç  Örgütsel kaynakları kullanmak ve kontrol etmek için resmi yetkiden do ğ ar

7 Gücün Kişisel Temeller 12-7 Bireyin eşsiz özelli ğ inden kaynaklanır:  Eksper  Bilgi, özel yetenek ve eksperlik sonucu bireysel güce sahip olma  Referans güç  Kişisel özellik veya çekici kaynaklara sahip kimli ğ e göre-karizma

8 Etkili Güç Temelleri: Hangisi daha etkili? 12-8  Araştırmalar bireysel güç temelleri en etkili oldu ğ unu gösteriyor.  Eksper ve referans güç performans ve ba ğ lılık ile olumlu ilişkilidir  Ödül ve meşru güç örgütsel çıktılarla ilşkisizdir  Zorlayıcı güç çalışanların memnuniyeti ve ba ğ lılı ğ ı ile olumsuz ilişkilidir

9 Güç Taktikleri 12-9  Başkalarını etkilemek için güç temellerini özel eylemlere çevirmek için kullanılmıştır  Güç temellerinden daha dolaysızdır  Bir güç temeli birikiminden sonuçlanabilir

10 Dokuz Etki Taktikleri 12-10 MeşrutiyetBaskı Rayonel iknaKoalisyonlar Dikkat Uyandırma Danışma De ğ işim Kişisel çekicilik Sevgi Kazanmak

11 Etki Takti ğ inin Etkilili ğ i 12- 11  En Etkili:  Rasyonel İ kna  İ lham verici çekicilik  Birleşme  Danışma  En az Etkili:  Baskı  Taktikleri birleştirmek etkilili ğ i arttırır  Yön, sıralama, bireysel yetenek, ve örgütsel kültür etkilili ğ i de ğ iştirir

12 Politika: Eylemde Güç 12-12 Çalışanlar gücü eyleme çevirdiklerinde politika ortaya çıkar Örgütsel Politika: Örgüt içinde avantaj ve dezavantajların da ğ ıtımını etkileyen, veya etkilemeye çalışan ve kurumda resmi bir rolü olmayan faaliyetlerdir  Iş gereksinimleri dışında  Güç kullanımını gerektirir

13 Politik Davranışların Meşrutiyeti 12-13  Zımni kurallara ba ğ lı kalmaya ba ğ lı  Meşru:  Günümlük normal politika – şikayet  Gayri meşru:  Sembolik protestolar, ıslık-üfleme, ve sabotaj gibi “zor top” eylemler

14 Politikanın Gerçe ğ i 12-14 Kurumlarda politika şunlardan dolayı ortaya çıkar:  Çatışan çıkarlar  Kısıtlı kaynak  Karar vermede belirsizlik Siyaset: birsinin kendi hedef ve çıkarlarını desteklemek gerçekleri döndürmek

15 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Bireysel Faktörler 12-15  Politik eylemi teşvik eden özellikler:  Yüksek öz-denetim  Yüksek güç ihtiyacı  Gayri meşru politik eylemlere götüren durumsal etkiler:  Daha düşük kurumsal yatırım  Algılanmış seçeneklerin artışı  Başarı beklentilerin artışı

16 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Kurumsal Faktörler 12-16  De ğ işen da ğ ılım veya azalan kurumsal kaynaklar  Yükselme için var olan fırsat  Örgütsel kültür sorunları:  Düşük güven  Rol belirsizli ğ i  Sıfır-toplam ödül tahsisi  Yüksek performans baskıları  Kötü örnek lider

17 Örgütsel Politikaya Yanıtlar 12-17 Oynamak istemeyen, veya siyasi becerileri düşük olanlar için çıktılar olumsuzdur  Niye seçildiklerini ve kim karar verdi ğ ini anlayan şahıslar tarafından moderatör edilir (yüksek performans)  Bir tehdit olarak algılanırsa insanlar savunma davranışları ile yanıtlar

18 İ zlenim Yönetimi (IY) 12-18  Bireylerin başkalarını etkileyebilme girişimini kontrol etme sürecidir  Yüksek belirsizlik durumlards insanlar kendilerini yanlış tanıtabilirler  Yanlış tanıtım bireyleri gözden düşürebilir – samimiyetsiz veya manipülatif olarak gözükür

19 İ zlenim Yönetimi Sonuçları 12-19  Görüşmeler  Öz-reklam ve ya ğ cılık iyi çalışır  Performans De ğ erlendirmeler  Ya ğ cılı ğ ın olumlu olarak ilişkilidir  Öz-reklem olumsuz olarak ilişklidir

20 Politik Davranmanın Eti ğ i 12-20 Dikkate alınacak sorular: 1. Bu davranışa girmenin yararı nedir? 2. Politik davranışa girmenin yararı başkalarına yapılan herhangi zararı nasıl dengeler? 3. Politik faaliyetler eşitlik ve adlet ile uyumlumudur?

21 Global Uygulamalar 12-21 Politikanın Algılanması:  Olumsuz sonuçlar yaygındır Güç Taktiklerine Öncelik:  Olan farklılıklar kültürl de ğ erlerle tutarlıdır Güç Taktiklerin Etkilili ğ i:  Farklılı ğ ı ile ilgili çok az kanıt

22 Yöneticilere Uygulamalar 12-22 Çüç aşa ğ ıdakilerle arttırılabilir:  Başkaların ba ğ lılı ğ ıno arttırma ile  Eşsiz bilgi veye yetenekler kazanma ile  Kendi ba ğ lılı ğ ını azaltma ile  Gücün yararlı temelleri edinme ile  Etkili güç taktikleri kullanma ile  Zorlamadan kaçınma ile

23 Unutmayın… 12-23  Gayri resmi, eksper, ve referans güç en önemlidir  Danışma ve ilham verici çekicili ğ i kullanın  IY teknikleri etkilili ğ i ayarlarına göre kullanır

24 Özet 12-24 1. Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak. 2. Güçün beş temelini karşılaştırmak. 3. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. 4. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. 5. İ zlenim yöntemi tekniklerini uygulama. 6. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları