Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Bölüm12 Güç ve Politika 12-2 Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

3 Ö ğ renme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra; Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak. 2. Güçün beş temelini karşılaştırmak. 3. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. 4. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. 5. İ zlenim yöntemi tekniklerini uygulama. 6. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.

4 Güç 12-4 A’nın B’yi ve onun davranışlarını etkileyebilme kapasitesi, bu yüzden B A’nın isteklerine göre hareket etmesi İ ki yönü:  Potansiyel: güçün etkili olabilmesi için hayata geçirilmesi gerekmiyor  Ba ğ ımlılık: mevcut seçeneklere ve onların cazibeli ğ ine ba ğ lıdır

5 Liderlik ve Güçün Karşılaştırması 12-5 FarklılıklarıLiderlikGüç Hedef Uyumlulu ğ u Hedef uyumu talep eder Sadece ba ğ ımlılı ğ a ihtiyacı var Etki Yönü Aşa ğ ı do ğ ru etkilemeye odklanır Tüm yönlerde etki ile ilgili Araştırma önemi Liderlik stilini önemser Daha geniş konu: grup ve bireyler tarafından kullanılan taktiklerle kullanılır

6 Gücün Resmi Temelleri 12-6 Örgütsel Konuma Ba ğ lı:  Zorkayıcı Güç  Olumsuz sonuçlardan korkudan do ğ ar  Ödül Güç  Olumlu kazanç iste ğ nden do ğ ar  Meşru Güç  Örgütsel kaynakları kullanmak ve kontrol etmek için resmi yetkiden do ğ ar

7 Gücün Kişisel Temeller 12-7 Bireyin eşsiz özelli ğ inden kaynaklanır:  Eksper  Bilgi, özel yetenek ve eksperlik sonucu bireysel güce sahip olma  Referans güç  Kişisel özellik veya çekici kaynaklara sahip kimli ğ e göre-karizma

8 Etkili Güç Temelleri: Hangisi daha etkili? 12-8  Araştırmalar bireysel güç temelleri en etkili oldu ğ unu gösteriyor.  Eksper ve referans güç performans ve ba ğ lılık ile olumlu ilişkilidir  Ödül ve meşru güç örgütsel çıktılarla ilşkisizdir  Zorlayıcı güç çalışanların memnuniyeti ve ba ğ lılı ğ ı ile olumsuz ilişkilidir

9 Güç Taktikleri 12-9  Başkalarını etkilemek için güç temellerini özel eylemlere çevirmek için kullanılmıştır  Güç temellerinden daha dolaysızdır  Bir güç temeli birikiminden sonuçlanabilir

10 Dokuz Etki Taktikleri MeşrutiyetBaskı Rayonel iknaKoalisyonlar Dikkat Uyandırma Danışma De ğ işim Kişisel çekicilik Sevgi Kazanmak

11 Etki Takti ğ inin Etkilili ğ i  En Etkili:  Rasyonel İ kna  İ lham verici çekicilik  Birleşme  Danışma  En az Etkili:  Baskı  Taktikleri birleştirmek etkilili ğ i arttırır  Yön, sıralama, bireysel yetenek, ve örgütsel kültür etkilili ğ i de ğ iştirir

12 Politika: Eylemde Güç Çalışanlar gücü eyleme çevirdiklerinde politika ortaya çıkar Örgütsel Politika: Örgüt içinde avantaj ve dezavantajların da ğ ıtımını etkileyen, veya etkilemeye çalışan ve kurumda resmi bir rolü olmayan faaliyetlerdir  Iş gereksinimleri dışında  Güç kullanımını gerektirir

13 Politik Davranışların Meşrutiyeti  Zımni kurallara ba ğ lı kalmaya ba ğ lı  Meşru:  Günümlük normal politika – şikayet  Gayri meşru:  Sembolik protestolar, ıslık-üfleme, ve sabotaj gibi “zor top” eylemler

14 Politikanın Gerçe ğ i Kurumlarda politika şunlardan dolayı ortaya çıkar:  Çatışan çıkarlar  Kısıtlı kaynak  Karar vermede belirsizlik Siyaset: birsinin kendi hedef ve çıkarlarını desteklemek gerçekleri döndürmek

15 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Bireysel Faktörler  Politik eylemi teşvik eden özellikler:  Yüksek öz-denetim  Yüksek güç ihtiyacı  Gayri meşru politik eylemlere götüren durumsal etkiler:  Daha düşük kurumsal yatırım  Algılanmış seçeneklerin artışı  Başarı beklentilerin artışı

16 Politik Davranışa Katkıda Bulunan Kurumsal Faktörler  De ğ işen da ğ ılım veya azalan kurumsal kaynaklar  Yükselme için var olan fırsat  Örgütsel kültür sorunları:  Düşük güven  Rol belirsizli ğ i  Sıfır-toplam ödül tahsisi  Yüksek performans baskıları  Kötü örnek lider

17 Örgütsel Politikaya Yanıtlar Oynamak istemeyen, veya siyasi becerileri düşük olanlar için çıktılar olumsuzdur  Niye seçildiklerini ve kim karar verdi ğ ini anlayan şahıslar tarafından moderatör edilir (yüksek performans)  Bir tehdit olarak algılanırsa insanlar savunma davranışları ile yanıtlar

18 İ zlenim Yönetimi (IY)  Bireylerin başkalarını etkileyebilme girişimini kontrol etme sürecidir  Yüksek belirsizlik durumlards insanlar kendilerini yanlış tanıtabilirler  Yanlış tanıtım bireyleri gözden düşürebilir – samimiyetsiz veya manipülatif olarak gözükür

19 İ zlenim Yönetimi Sonuçları  Görüşmeler  Öz-reklam ve ya ğ cılık iyi çalışır  Performans De ğ erlendirmeler  Ya ğ cılı ğ ın olumlu olarak ilişkilidir  Öz-reklem olumsuz olarak ilişklidir

20 Politik Davranmanın Eti ğ i Dikkate alınacak sorular: 1. Bu davranışa girmenin yararı nedir? 2. Politik davranışa girmenin yararı başkalarına yapılan herhangi zararı nasıl dengeler? 3. Politik faaliyetler eşitlik ve adlet ile uyumlumudur?

21 Global Uygulamalar Politikanın Algılanması:  Olumsuz sonuçlar yaygındır Güç Taktiklerine Öncelik:  Olan farklılıklar kültürl de ğ erlerle tutarlıdır Güç Taktiklerin Etkilili ğ i:  Farklılı ğ ı ile ilgili çok az kanıt

22 Yöneticilere Uygulamalar Çüç aşa ğ ıdakilerle arttırılabilir:  Başkaların ba ğ lılı ğ ıno arttırma ile  Eşsiz bilgi veye yetenekler kazanma ile  Kendi ba ğ lılı ğ ını azaltma ile  Gücün yararlı temelleri edinme ile  Etkili güç taktikleri kullanma ile  Zorlamadan kaçınma ile

23 Unutmayın…  Gayri resmi, eksper, ve referans güç en önemlidir  Danışma ve ilham verici çekicili ğ i kullanın  IY teknikleri etkilili ğ i ayarlarına göre kullanır

24 Özet Güçün tanımı ve liderlik ile güçün karşılaştırmak. 2. Güçün beş temelini karşılaştırmak. 3. Dokuz gücü tanımlama veya etkilme taktikleri ve onların şartları. 4. Politik davranışın sebep ve sonuçlarını tanımlama. 5. İ zlenim yöntemi tekniklerini uygulama. 6. Politikanın kullanım ve algılara kültürün etkisini, göstermek.


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları