Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri"— Sunum transkripti:

1 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri
Tartı Aletleri ile ilgili Yasal Yönetmelikler Hazır Ambalajlı Mamüllerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik

2 P R O G R A M - Kısaca Metroloji - Yasal Metroloji
09:00 – 09:15 Açılış ve Tanışma 09:15 – 10:00 Tartı Aletleri ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler - Kısaca Metroloji - Yasal Metroloji 10:00 – 10:15 Sorular 10:15 – 10:45 Yeni Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği - Yasal Metroloji kapsamına giren tartı aletleri 10:45 – 11:00 Sorular

3 P R O G R A M 11:15 – 11:45 Hazır Ambalajlı Mamüllerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik 11:45 – 12:00 Sorular 12:00 – 13:15 Yemek Arası 13:15 – 14:00 İstatistiksel Kalite Kontrol SQC 14:00 – 16:30 ÇÖZÜMLER WORKSHOP

4 Ölçü Bilimi Samih Yelekçi 7-Apr-17

5 METROLOJİ Metroloji, Ölçüm bilimidir.
Aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nun da bulunduğu 17 ülkenin 20 Mayıs 1875’de Paris’te imzaladığı Metre Konvansiyonu ile Metroloji bir Bilim Dalı olarak kabul görmeye başlamıştır.

6 Üretimde Metrolojinin Önemi
Ancak Doğru ve Güvenilir Ölçümlerle ; Ar-Ge faaliyetlerinizde başarı sağlayabilir, Ürün kalitenizi artırabilir, Fire oranlarınızı düşürebilir, Ticarette yaşanabilecek itilafların önüne geçilir, Rekabet gücünüzü artırabilir ve müşteri memnuniyetini sağlayabilir, Kısaca, para, mal ve üretim kaybının önüne geçebilirsiniz.

7 Ortak Ticaret ve Ortak Üretim, dünyanın tüm bölgeleri arasında ortak bir ölçü birliğinin yakalanması ile mümkün kılınabilir.

8 Metroloji Üç Ana Başlık Altında Sınıflandırılır

9 Endüstriyel Metroloji
Bilimsel Metroloji Yasal Metroloji Endüstriyel Metroloji

10 Bilimsel Metroloji ; Ulusal sıfata sahip, birincil seviyede laboratuvarları olan kuruluşların yürüttüğü etkinliklerdir. Türkiye’de Ulusal Metroloji faaliyetleri, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından yürütülmektedir. Ulusal ölçme referans standartlarını geliştirir ve muhafaza eder,  Uluslararası ölçme sistemine referansların izlenebilirliğini sağlar,

11 Uluslararası koordinasyon BIPM tarafından sağlanır.
Bilimsel Metroloji ; Uluslararası koordinasyon BIPM tarafından sağlanır. Uluslararası Ölçüler ve Ayarlar Bürosu (Bureau International de Poids et Mesures) Dünya çapında ölçü standartlarının (SI) doğru olarak kullanılmasından sorumludur. İzlenebilirlik Zincirinin Tepesinde Yer Alır

12 Ulusal kilogram prototipleri BIPM’de belirli periyotlarda uluslararası kilogram prototipi ve yasal kopyalarıyla karşılaştırılmak suretiyle kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. ( Yaklaşık Yıl’da bir )

13 İzlenebilirlik Zinciri
Bir ölçüm sonucunun, uluslararası ölüm standardına kesintisiz bir karşılaştırma zinciri boyunca bağlanmasıdır.

14 Endüstriyel Metroloji ;
Endüstride kaliteyi güvence altına alma ihtiyacı ile gündeme gelmiştir. Bu hizmeti akredite olmuş kalibrasyon laboratuvarları yerine getirmektedir. Türkiye’de Akreditasyon faaliyetleri, Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) tarafından yürütülmektedir. 4457 Sayılı kanunla, Tarihinde kurulmuştur.

15 Endüstriyel Metroloji ;
Uluslararası alanda, endüstriyel metroloji kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonu ILAC tarafından sağlanır. Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation)

16 Yasal Metroloji ; Yasal Metroloji ; Zorunlu Alan
Yasal Metroloji faaliyetleri, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ‘tarafından yürütülür.

17 Yasal Metroloji alanındaki, uluslararası işbirliği konuları, OIML tarafından yürütülmektedir.
Uluslararası Yasal Metroji Kurumu International Organization of Legal Metrology

18 Kalibrasyon Nedir? Kalibrasyon kısaca, gerçek değer ile gösterge değeri arasındaki farkın belirlenmesidir. Kalibrasyon, diğer bir ifadeyle, bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmektir. (sertifikalandırmak) Kalibrasyon ayar içermez !! Doğrulama Nedir? Bir ölçü aletinin kabul edilen kriterlere göre çalışıp çalışmadığının belirlenmesidir.

19 Endüstriyel Metroloji
Bilimsel Metroloji Yasal Metroloji Endüstriyel Metroloji Ulusal Standartların Oluşturulması Doğrulama Kalibrasyon

20 Ülkemiz’ de Yasal Metroloji

21 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU Türkiye ‘de Yasal Metroloji
Kanun No : 3516 Kabul Tarihi : Yayım Tarihi : AMAÇ, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamaktır.

22 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
Ölçüler ve Ayar Kanunu beş ana bölümden oluşmaktadır: Terimlerin ve birimlerin tanımları ve kullanılması, Muayene, damgalama ve yasaklar, Ceza Hükümleri, Mali hükümler, Çeşitli Hükümler

23 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
I. BÖLÜM KANUN KAPSAM’ına Giren Ölçü Aletleri ; 1- Uzunluk, Alan, Hacim, Ağırlık Ölçüleri, 2- Areometreler, Hububat muayene aletleri, 3- Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, Akaryakıt Sayaçları, 4- Taksimetre, Naklimetreler, 5- Akım, Gerilim Ölçü Transformatörleri, 6- Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonların muayenesi,

24 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
I. BÖLÜM Madde - 3 Kanun kapsamı dışında bırakılan Konular ; Uluslararası Birimler Sisteminin (SI) uygulanmadığı ülkelerle ilgili ve taraflardan biri Türk vatandaşı olmayan ve yurdumuzda oturmayan şahıslarla yapılmış anlaşma, sözleşme ve düzenlenmiş belgeler, b) (a) bendinde belirlenen ülkelere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan müessese ve fabrikalarda özellikle bu işler için kullanılan ölçü ve ölçü aletleri, c) 1782 sayılı Ölçüler Kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden önce düzenlenmiş bulunan tapu, kontrat ve senet gibi kayıt ve belgeler, d) Kullanılmayan antika ölçü ve ölçü aletleri,

25 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
Madde - 3 Kanun kapsamı dışında bırakılan Konular ; e) Öğretim işlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taşıdığı özellikler bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek özel, kişisel veya teknik işlerde kullanılan veya sanayi kuruluşlarında özellikle imalata yarayıp mamullerin miktarını tespitle ilgisi bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri, f) Münhasıran banyo ve mutfaklarda kullanılmak maksadıyla imal edilmiş bulunan dinamometrik tartı aletleri, g) Silahlı Kuvvetlerin donatım ve donanımına ait olup alım satımla ilgisi bulunmayan teknik ölçü ve ölçü aletleri.

26 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
Ancak, (b), (e) ve (g) bentlerinde yazılı ölçü ve ölçü aletlerinden teknik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek nitelikte olanların üzerlerine "ALIM VE SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ" ifadesinin yazılması ve (b) bendinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin özelliklerine göre muayeneleri yapılarak damgalanmış olmaları şarttır.

27 Türkiye ‘de Yasal Metroloji
II. BÖLÜM Muayene, Damgalama ve Yasaklar 1- İlk Muayene, 2- Periyodik Muayene, 3- Ani Muayene, 4- Şikayet Muayenesi, 5- Stok Muayenesi

28 II. BÖLÜM Tamir ve Ayar Yetki Belgeleri Ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak kişilerin yetki belgesi alması zorunludur. İlgili yönetmelik sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunun 10.maddesi ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

29

30

31 III. BÖLÜM Ceza Hükümleri 1- İdari Cezalar, 2- Adli Cezalar,

32 İdari Cezalar, Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisna dışında, resmi ve özel sözleşmelerde, her türlü evrak, belge ve ilanlar ile miktar belirtilen etiketlerde ve kanunlara göre tutulan defterlerde uluslararası birimleri kullanmayan kişiye 300 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 1521 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

33 İdari Cezalar, Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini yapan kişiye, 760 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye 151 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ambalajında belirtilen veya yetkili makamlarca tespit edilen miktarlara uymayan bir malı üreten, satışa arzeden veya satan kişiye 1521 Türk Lirasından Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.,

34 Adli Cezalar, Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arzeden, satın alan, bulunduran veya bu özelliğini bilerek nakleden kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arzeden veya ticari ilişkide kullanan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.”

35 Tartı Aletleri Kullanım Amaçlarına Göre İki Ana Grupta Üretilir
1- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 2- Otomatik Tartı Aletleri

36 NAWI MID Ülkemizde AT uygulamaları geçerlidir.
Non Automatic Weighing Instruments Directive Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği MID Measuring Instruments Directive Ölçü Aletleri Yönetmeliği

37 Otomatik Olmayan Tartı Aleti ;
Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektiren tartı aleti

38 İLGİLİ YÖNETMELİKLER ;
2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği tarihinde yayımlanarak yılında yürürlüğe girmiştir.(90/384) Yönetmelik daha sonra tarihinde revize edilerek yeniden yayımlanmıştır. ( 2009/23/AT)

39 2009/23/AT - Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin Kapsamı;
a) Birinci kategori; Ticari işlemler için kütle tespiti, Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti, icari işlemler için kütle tespiti, Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti, köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti, icari işlemler için kütle tespiti,

40 Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,
Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti, Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti. b) İkinci kategori; Yukarıda sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

41 MADDE 5 (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki gerekleri yerine getirmelidir. Ek- 1 Metrolojik Şartları Tarif Eder (a) bendinde belirtilen işlemlerde kullanılmayan cihazlar içermesi veya bu tür cihazlara bağlı çalışması durumunda, söz konusu cihazların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)’deki gerekleri yerine getirmesi şartı aranmaz. Bu Durumda, ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNDE KULLANILAMAZ Etiketi yapıştırılmalıdır.

42 Otomatik Tartı Aleti ; Yükün, yük taşıyıcısı üzerine konulmasında, kaldırılmasında ve tartım sonuçlarının alınmasında bir operatör müdahalesini gerektirmeyen tartı aleti

43 MID Measuring Instruments Directive
30 Nisan Tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tarafından Yayınlamıştır. (DIRECTIVE 2004/22/EC )

44 Avrupa Birliği Direktiflerini Esas Alan Ülkeler
28 Üye Devlet: İngiltere, Almanya, Fransa, talya, Hollanda, Belçika, Kıbrıs, spanya, Portketiz, Yunanistan, Litvanya, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, İrlanda, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Bulgaristan, Avusturya, İsveç, Letonya, Romanya, Malta,Slovakya Cumhuriyeti, Macaristan 3 Avrupa Ekonomik Alan Üyesi (AEA):  İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç, Avrupa Ekonomik Alanı  aracılığıyla ortak pazar düzenlemelerine katılmıştır.  İsviçre de ‘ iki-taraflı antlaşmalar aracılığıyla Avrupa Birliği ile ilişkiler kurmuş ve Avrupa direktiflerinin büyük bir çoğunluğunu uygulamaktadır. 4 Aday Ülke: Türkiye, İzlanda, Hırvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Diğer Balkan Cumhuriyetleri

45 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID Measuring Instruments Directive)
7 Ağustos 2008 tarihinde yayımlanarak 21. Maddesi hariç yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. (21.Madde Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.)

46 2004/22/AT - Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin Amacı;
Ölçü aletleri yönetmeliği kapsamındaki cihaz ve sistemlerin ; kamu menfaati, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni, çevrenin ve tüketicinin korunması, vergi ve harçların toplanması adil ticaret Gibi sebeplerle belirtilen ölçü aletlerinin kullanımı ile ilgili olarak piyasaya arz edilmesi ve/veya kullanıma sunulması halinde, taşıması gereken şartları düzenlemektir.

47 Ölçü Aletleri Yönetmeliği Kapsamındaki Cihaz ve Sistemler;
(2004/22/AT) Su sayaçları (MI-001) Gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları (MI-002) Aktif elektrik enerji sayaçları (MI-003) Isı sayaçları (MI-004) Su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri (MI-005) Otomatik tartı aletleri (MI-006) Taksimetreler (MI-007) Malzeme ölçerler (MI-008) Boyutsal ölçüm cihazları (MI-009) Egzoz gazı analiz cihazları (MI-010)

48 MID Kapsamındaki Otomatik Tartı Aletleri;
1- Otomatik kütle belirleme aleti (Automatic catchweigher) 2- Otomatik kontrol tartı aleti (Automatic checkweigher) 3- Ağırlık etiketleyici (Weight labeller) 4- Ağırlık & fiyat etiketleyici (Weight/price labeller) 5- Otomatik gravimetrik dolum aleti (Automatic gravimetric filling instrument) 6- Kesintili toplayıcı (Discontinuous totaliser ) 7- Sürekli toplayıcı (Continuous totaliser ) 8- Ray Kantarı (Rail-weighbridge)

49

50 Dolum Makinaları

51 OIML R106 Ray Kantarı Rail-weighbridge

52 OIML R50 Sürekli Toplayıcı Continuous Totaliser

53 Tanımlar ; Otomatik kütle belirleme tartı aleti (Automatic catchweigher) : Önceden bir araya getirilmiş ayrık yüklerin (örneğin hazır ambalajlı paketler) ya da parçalardan oluşan malzeme yüklerinin tek tek kütlelerini belirleyen otomatik  tartı aletidir. Ağırlık etiketleyici (Weight labeller ) : Farklı nesnelerin, ağırlık değeri ile etiketlendiği kütle belirleme terazisidir. Ağırlık/Fiyat etiketleyici (Weight /price labeller ) : Farklı nesnelerin, ağırlık ve fiyat değeri ile etiketlendiği kütle belirleme terazisidir.

54 Otomatik Kütle Belirleme Tartı Aleti Uygulamaları

55 Otomatik kontrol tartı aleti (Automatic checkweigher) : Kütle değerlerindeki fark ve nominal bir ayar noktasına göre farklı kütlelerdeki nesneleri iki veya daha fazla alt gruba ayıran otomatik kütle belirleme terazisidir.

56 Otomatik Kütle Kontrol Tartı Aleti Uygulamaları

57 TİP ONAY SERTİFİKALARI

58

59 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Tarihinde yayınlanmış olup, Tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

60 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Bu Yönetmeliğin amacı; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam; 2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği VE 2004/22/AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği Kapsamına giren tartı aletler ile diğer tartı aletlerini kapsar, Diğer tartı aletleri : Avrupa Birliği direktifini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelikler kapsamına girmeyen tartı aletleri,

61 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Muayeneye İçin Genel Esaslar ; Tip onayı alınmış, Muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış Onaylanmış kuruluş / muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmiş, Tartı aletleri nin muayeneleri yapılabilir. Aksi durumda olan tartı aletlerinin yetkililerce muayeneleri yapılmaz !!

62 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Piyasaya arz edilmiş olan bir tartı aletinin, tip onayına esas teşkil eden parçalarının dışında farklı bileşenlerin kullanılması veya metrolojik özelliklerini etkileyebilecek nitelikteki değişiklikler, o tartı aletinin ilgili teknik düzenlemesine göre yeniden tip onayı almasını gerektirir. Tartı aletlerinin piyasaya arzından sonraki bu Yönetmelik kapsamındaki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur. Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır. Fiziki özellikleri veya hassasiyeti bakımından damgalanmaya uygun olmayan tartı aletleri için, muayeneyi yapanlarca damga yerine geçen belge düzenlenir. Bu belge daha sonraki muayenelerde ilgililere ibraz edilmek üzere tartı aletinin kullanıcısı tarafından muhafaza edilir.

63 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca iki adet muayene kartı düzenlenir, muayene kartlarından biri kullanıcıda diğeri de muayeneyi yapanlarca muhafaza edilir. Yetkili muayene servisinin ve teknik personelin il müdürlüğünce belgelendirilmiş olması gerekir. Maksimum kapasitesi kg ve üzeri olan otomatik olmayan tartı aletleri kullanıma başlandığında, tartı aleti kullanıcısı tarafından bağlı bulunduğu il müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

64 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Muayene Çeşitleri 1- İlk Muayene, Yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen tartı aletlerinin satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce; Ithal edilen tartı aletlerinin yurda sokulmaları sırasında; Periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan tartı aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra; ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olan tartı aletlerinin ise her yer değiştirmeleri halinde uygulanır. İlk Muayene ; onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üretici tarafından

65 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
2- Periyodik Muayene, Müracaat Zamanı : Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe verilmesi gerekir.

66 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Müracaat Yeri : Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri’nin Muayenesi İçin Ölçü Ayar İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Otomatik Tartı Aletleri, I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf Tartı Aletleri ‘ nin Muayenesi İçin Yetkili Muayene Servislerine müracaat edilir.

67 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) ‘’mekanik tartı aletlerin’’ nin Muayenesi İçin Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurlukları’na müracaat edilir.

68 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
3- Ani Muayene, Bakanlık merkez teşkilatı ile il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları tarafından ani muayeneler yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayenede yetkili olmadığı tartı aletlerinin ani muayenesini yapamaz. Tartı aleti kullanıcısı, muayene için gelen görevliye, muayene işlemlerini yapabilmesi için gerekli her türlü yardımı yapmakla yükümlüdür. Ani muayene ile ilgili tüm giderler muayeneyi yapan kuruluş tarafından karşılanır.

69 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
4- Şikayet Muayenesi, Tartı aletlerinin şikayet muayenesi il müdürlükleri ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları tarafından yapılır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, periyodik muayenede yetkili olmadığı tartı aletlerinin şikâyet muayenesini yapamaz. Şikayet muayenesi talebinin tartı aleti kullanıcısı tarafından yapılmadığı durumlarda, kullanıcıya haber verilmez. Kullanıcı, muayene için gelen görevliye, muayene işlemlerini yapabilmesi için gerekli her türlü yardımı yapmakla yükümlüdür.

70 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
4 - Stok Muayenesi, Stok’ta bulundurulan, tartı aletleri için yaptırılır.

71 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Muayenede hatalı bulunan tartı aletleri Muayenelerde damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olan tartı aleti tespit edilmesi durumunda; Yetkili muayene servisleri tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde bulunur Uygunsuzluk tespit edilen tartı aleti için, il müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerekiyorsa yasal işlem tesis edilir. Tartı aletinin kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

72 Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği
Muayenede damgaları sağlam olmakla birlikte ayarı doğru olmayan tartı aleti tespit edilmesi durumunda Ani ve şikâyet muayenelerinde; Grup merkezi belediye ölçü ve ayar memurları, tartı aletinin bulunduğu il müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde bulunur. Aykırılık tespit edilen tartı aleti için, Kanunun ilgili maddesine göre il müdürlüklerince idari yaptırım uygulanır. Periyodik ve stok muayenelerinde; Tartı aletinin damgası iptal edilerek, tamir ve ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla muayeneyi gerçekleştiren tarafından bir telle bağlanarak mühürlenir ve tamir müsaade fişi düzenlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilir.

73 Kullanımda olan otomatik tartı aletleri – Geçici Madde
01/01/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tip onayı ibraz edilemeyen otomatik tartı aletleri için ; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, ( ‘ Tarihine kadar)  dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde hazırlanan damga planları üreticisi ya da ithalatçısı tarafından il müdürlüğüne sunulur. Damga planının sunulamaması durumunda, ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek yerler yetkili muayene servisi tarafından damgalanır. Damgalanan yerlere ilişkin damga planı yetkili muayene servisi tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne sunulur.

74 Mühürleme ve İşaretler kontrolü
Gerekiyorsa tartı aletine müdahaleyi önlemek için damga planındaki korumalar alınır. ABC

75 Otomatik tartı aletleri kullanıcıları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk başvuru döneminde şubat ayı sonuna kadar ( Tarih’ine kadar) periyodik muayene için müracaatta bulunmaları gerekmektedir. .

76 İmalatçısının adı veya markası, Doğruluk Sınıfı Seri Numarası,
TANITICI BİLGİLER– Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004 / 22 / AT ) Madde 16 ve Ek-1 madde 9.1 deki tanıtıcı bilgileri taşımak zorundadır. 1.2.1 –Ölçü aletine eşlik eden ve çıkarılamayacak şekilde üzerinde bulunması gereken bilgiler İmalatçısının adı veya markası, Doğruluk Sınıfı Seri Numarası, Muayene Sabiti (e) Maksimum hız, Bölüntü Değeri (d) Besleme Voltajı Maksimum Kapasite Besleme Frekansı Minimum Kapasite Mümkün olan hallerde; Kullanım şartlarına yönelik bilgi, ( çalışma sıcaklık aralığı, nem vs.) AT tip inceleme belgesinin ya da AT tasarım inceleme belgesinin numarası, 10g

77 M 09 1259 Ek Metroloji İşareti ;
Ek metroloji işareti, büyük M harfini ve ilk onaylanma yılının son iki rakamını içerecek şekilde dikdörtgen ile çevrelenmiş olmalıdır. Dikdörtgenin yüksekliği CE işareti ile aynı olmalı ve CE işaretinin hemen yanında bulunmalıdır. Onaylanmış kuruluş numarası ek metroloji işaretini takip etmelidir. M Onaylanmış Kuruluş Numarası Onay Yılı Ek Metroloji İşareti

78 REFERANSLAR OIML R51-1 OIML R51–2 TS EN ISO 45501 OIML R111
UME Ölçü Bilim Kongresi Yayınları

79 Otomatik Kütle Belirleme ve Kontrol
Tartı Aletleri TEŞEKKÜRLER


"Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları