Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAMLAMAYA G İ R İ Ş I Okt.Sibel KAPLAN. Konular 1-Bilgisayarın Tarihçesi 2-Bilgisayarın Yapısal Şeması ve İ şleyişi 3-Program Kavramı ve Türleri 4-Programlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAMLAMAYA G İ R İ Ş I Okt.Sibel KAPLAN. Konular 1-Bilgisayarın Tarihçesi 2-Bilgisayarın Yapısal Şeması ve İ şleyişi 3-Program Kavramı ve Türleri 4-Programlama."— Sunum transkripti:

1 PROGRAMLAMAYA G İ R İ Ş I Okt.Sibel KAPLAN

2 Konular 1-Bilgisayarın Tarihçesi 2-Bilgisayarın Yapısal Şeması ve İ şleyişi 3-Program Kavramı ve Türleri 4-Programlama Mantı ğ ı ve Teknikleri 5-Veri Tipleri ve De ğ işkenler 6-Programlama Dili Temel Komutları 7-Algoritma Kavramı ve Akış Şemaları 8-Karar Yapıları ve Döngüler 9-Diziler ve İ lgili Uygulamalar (Matrisler ve Sıralama İ şlemleri) 10-Fonksiyonlar 11-Ekran ve Yazıcı Çıktılarının Düzenlenmesi 2

3 Bilgisayar Nedir? Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen, bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile kullanıcılara ileten, istenildi ğ inde bu bilgileri saklayabilen, donanım (hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makinedir. 3

4 Bilgisayarın Tarihçesi ABACUS Aritmeti ğ in insanların hayatına girmesiyle birlikte insano ğ lu her zaman kolayca işlem yapabilmek istemiştir. Bu amaçla yapılan ilk icad bir boncuklu işlem tahtası olup, M.Ö. 8. yüzyılda Çin'de ortaya çıktı ğ ı söylenir. Abaküs adıyla anılan bu aleti halen ilkö ğ retime yeni başlayan çocuklarımız, sayı sayma ve aritmetiksel işlemleri yapmayı ö ğ renmek amacıyla kullanmaktadır. 4

5 Bilgisayarın Tarihçesi PASCALLINE Hesap makinesi sayılabilecek ilk ciddi icat Fransız matematikçi Blaise Pascal tarafından geliştirilmiştir. Pascal 16 yaşında iken 1642 yılında Pascaline adıyla bilinen bir toplama-çıkarma makinesi geliştirmiştir. Toplanacak sayılar telefon ahizesindeki gibi çevrilerek belirleniyordu. Bu işlem araç içerisindeki dişlileri harekete geçiriyor ve sonuçlar bir pencereden izleniyordu. 5

6 Bilgisayarın Tarihçesi LEIBNIZ ÇARKI Alman matematikçisi olan Gottfried Wilhelm Leibniz, Pascal’ın 1642 yılında hazırladı ğ ı hesaplayıcının fonksiyonlarını daha da arttırarak 1671 yılında Leibniz Çarkı adlı aygıtı icat etti. Bu aygıt; toplama ve çıkarma işlemlerinin yani sıra bölme, çarpma ve karekök alma işlemlerini de yapabiliyordu. 6

7 Bilgisayarın Tarihçesi Jacquard’ın DOKUMA TEZGAHI Jacquard kendi dokuma tezgahlarında bir desenden birden fazla ve hızlı olarak dokumak için kartlar üzerine desen ve renkleri ikili sistem (0,1) mantı ğ ı içerisinde tanımlayarak dokuma tezgahlarını programlama yoluna girmiştir. Jacquard, dokuma tezgahını denetleyen ve delikli kartlar esasına göre çalışan bir mekanizma kurmuştur. Her karttaki delik kalıbı kullanılacak ipli ğ in rengini belirliyordu. 7

8 Bilgisayarın Tarihçesi Jacquard’ın DOKUMA TEZGAHI 8

9 Bilgisayarın Tarihçesi İ zleyen yüzyıllarda Pascal ve Leibniz’in makinesine dayanarak çeşitli makineler yapılmış ve bunlar elektronik hesap makineleri iyice yaygınlaşıncaya kadar (1980 'li yıllara kadar) kullanılmıştır. 9

10 Bilgisayarın Tarihçesi FARK MAK İ NASI 1822’de Charles Babbage Fark Makinası adıyla bilinen, buhar gücüyle çalışan bir hesap makinesi tasarlamıştır. İ ngiliz hükümetinden destek almasına ra ğ men teknik yetersizlikler nedeniyle bu makine çalışır hale getirilememiştir. 1854 yılında İ sveçli matbaacı Pehr George Scheutz, Babbage’dan esinlenerek yarattı ğ ı Fark Makinasını Londra’da sergilemiştir. 10

11 Bilgisayarın Tarihçesi ANAL İ T İ K MAK İ NA Babbage daha sonra Analitik Makine adını verdi ğ i proje üzerinde çalışmaya başladı. Bu makine buhar gücü kullanarak otomatik olarak çalıştırılacak ve di ğ er hesaplatıcılardan daha fazla fonksiyona sahip olacaktı. Babbage bu projeden istedi ğ i neticeyi alamadan 1871 yılında öldü. Babbage’nin ölümü ile proje yarım kaldı. Babbage analitik makinede mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlıyordu. Bu mantık günümüzdeki bilgisayarın temel prensibi olmuştur ve Analitik Makina ilerisi için önemli bir hareket noktası olmuştur. 11

12 Bilgisayarın Tarihçesi Ada Lovelace 1850 'ye do ğ ru Ada isimli bir bayan Babbage 'in Analitik Makinesiyle ilgilenmeye başladı. Ada, makinede yapılacak işlemler için, farklı durumlarda farklı kart serilerinin kullanılması, ayrıca aynı koşul her sa ğ landı ğ ında aynı kart serisinin kullanılması fikrini ortaya attı. Bu fikir, programlamada kontrol ve döngü gibi yapıların temelini oluşturdu ğ undan, Ada Lovalace ilk programcı olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten itibaren bilgisayarlar sadece donanım ile de ğ il yazılım ile de çalışır hale getirilecektir. 1979 yılında bu bayanın adı bir bilgisayar programına verilmiştir. (ADA Programlama Dili) 12

13 Bilgisayarın Tarihçesi Boole 13 1854 yılında İ rlandalı bilim adamı George Boole, Boolean Mantı ğ ı olarak bilinen ikili Mantık sistemini geliştirmiştir. Boolean Mantı ğ ı, VE (^), VEYA (v) ve DE Ğİ L ( = ) önermelerinden meydana gelmektedir.

14 Bilgisayarın Tarihçesi Delikli Kartlar 1890’da Herman Hollerith tarafından, delikli kartlarla bilgilerin yüklenebildi ğ i ve bu bilgiler üzerinde toplama işlemlerinin yapılabildi ğ i bir elektro mekanik araç geliştirdi. Bu hesaplayıcı ABDnin 1890 nüfus sayımında başarılı biçimde kullanıldı.. HOLLERITH, bu makineyi ticari amaçlarla kullanabilmek için Tasnif Makine Şirketi (Tabulating Machine Company) kurdu ve daha sonra üç ayrı şirket ile birleşerek adlarını 1924 'te IBM (International Business Machines Corporation) olarak de ğ iştirdiler. 14

15 Bilgisayarın Tarihçesi MARK-I Harward Üniversitesinden Howard H. Aiken tasarladı ğ ı ASCC projesi ile IBM firmasına gitti. Bu projeyi biraz daha genişletilerek 1944 yılında Mark – I üretildi. Mark – I saniyede 5 işlem yapabiliyordu. 18 m uzunlu ğ unda ve 2,5 m yüksekli ğ inde idi. Mark- I insan müdahalesi olmadan sürekli olarak, hazırlanan programı y yürüten ilk bilgisayar idi. Bununla birlikte Mark – I elektronik bir bilgisayar de ğ ildi. 15

16 Bilgisayarın Tarihçesi MARK-I 16 IBM – ASCC MARK-1

17 Bilgisayarın Tarihçesi ENIAC Mark–I den kısa bir süre sonra Pensilvanya Üniversitesinde John Mauchly ile ENIAC ( Elektronik sayısal Hesaplayıcı ve Do ğ rulayıcı ) isimli sayısal elektronik bilgisayarı 1946 yılında tamamladı. Yapımında 18,000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 kwatt gücünde idi ve 50 ton a ğ ırlı ğ ıyla 167 m2 yer kaplıyordu. Saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu. Mark-I’den 1000 kat daha hızlıydı. Eniac askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı. Bu bilgisayar ile elektronik bilgisayara geçiş başlamış ve mekanik donanım yerini elektronik devrelere bırakmıştır. 17

18 Bilgisayarın Tarihçesi ENIAC 18

19 Bilgisayarın Tarihçesi EDVAC Aynı yıllarda matematikçi John Von Neumenin görüşleri do ğ rultusunda EDVAC (Elektronik Soyut De ğ işken Otomatik Bilgisayar ) adli yeni bir bilgisayar ürettiler. Bu bilgisayar ENIAC ‘dan on kez daha küçük ve yüz defa daha hızlı çalışabiliyordu. Edvac, komutların di ğ er veriler gibi bilgisayara dışarıdan girilmesini sa ğ lıyordu. Bu özellik programcılıkta büyük kolaylıklar sa ğ lamıştır. 19

20 Bilgisayarın Tarihçesi UNIVAC ENIAC’tan sonra benzer ilkelerle yapılan ilk bilgisayar UNIVAC-1 (Univesal Automatic Computer) olmuştur. ENIAC’ın tasarımcıları tarafından yapılan UNIVAC-1, 1951’de tamamlandı ve ABD Sayım Bürosuna satıldı. UNIVAC-1 ticari olarak üretilen ilk bilgisayardır. Ayrıca 1954’te General Electric’e satılan Univac, iş dünyasına giren ilk bilgisayar olmuştur. UNIVAC-1 veri giriş-çıkışı için manyetik teyp kullanan ilk bilgisayar olmuştur. 20 5 MB Disk - 1956

21 Bilgisayarın Tarihçesi UNIVAC 21 Universal Automatic Computer - UNIVAC-1

22 Bilgisayarın Tarihçesi IBM 700 SERISI 1950’den sonra vakum tüplerinin sık olarak kullanılmaya başlandı ğ ı dönemlerdir. Univac ve IBM 700 serisi vakum tüpler kullanılarak yapılan elektronik bilgisayarlardır. Vakum tüplerinin çok enerji harcaması, ısınması bu bilgisayarın sürekli arıza yapmasına sebep oluyordu. Vakum tüplerin boyutlarının da büyük olması başka bir sorundu. Bu yıllarda program yazabilmek için kullanılan bilgisayar donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program yazmak için makine dili kullanılıyordu. 22

23 Bilgisayarın Tarihçesi PHILCO TRANSAC S-200 IBM 1401 1947 yıllarında transistörün kullanılmaya başladı ğ ı yıllardır. Transistörler vakum tüplere göre az enerji harcayan, az yer kaplayan, fazla ısınmayan elektronik devre elemanlarıdır. Transistörlerin kullanılmaya başlanması bilgisayar dünyasına de ğ işik bir renk kattı. Philco Transac S-200 IBM 1401, transistörkullanılarak üretilen ilk bilgisayarlardır. 23

24 Bilgisayarın Tarihçesi IBM 360 1960 ‘dan sonralar entegre devreler üretilmeye başlandı. Entegreler binlerce transistörü içerisinde bulunduran devre elemanları idi. Entegrelerin kullanılması; bilgisayarın boyutlarının küçülmesinin, maliyet azalmasına ve işlem hızının artmasına sebep oldu. Bu yıllarda manyetik diskler üretildi, entegrelerin kullanımı ile merkezi işlem birimleri üretilmeye başladı. IBM 360 entegre devre elemanının kullanıldı ğ ı ilk bilgisayarlardandır. 24

25 Bilgisayarın Tarihçesi INTEL 4004 MIKRO İ ŞLEMC İ S İ : 1970’den sonra entegre devre teknolojisi gelişimine devam etti. Ve entegreler birleştirilerek chipler üretilmeye başlandı. Intel 4004 entegrelerin birleştirilmesiyle hızlanan ilk merkezi işlem birimi sayılabilir. APPLE I: 1975 yılında piyasaya çıkan apple iki üniversite ö ğ rencisi tarafından bir evin garajında üretilmiştir. Apple’de klavye ve monitör bulunmuyordu. 25

26 Bilgisayarın Tarihçesi IBM PC Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk kişisel bilgisayarını 1981 yılında piyasaya sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline gelen IBM PC’lerin 4 yıl sonunda bir milyonuncusu satıldı. Artık dünyanın her tarafında IBM uyumlu bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Üretimi uzak do ğ u ülkelerinde daha yaygın olarak yapıldı. Yazılımlar da IBM PC uyumlu olarak yazılmaya başlandı. Bu dönemden günümüze kadar bilgisayar teknolojisi akil almaz bir hızla ilerledi. İ lk üretilen bilgisayarların kullanımı zordu. Fakat bilgisayarların donanımındaki gelişmeye paralel olarak yazılım alanındaki gelişmeler bilgisayarları bütün insanların kullanabilece ğ i seviyeye gelmesine sebep oldu. Artık bilgisayar insan hayatının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası oldu. 26

27 Bilgisayarın Tarihçesi IBM PC 27

28 28


"PROGRAMLAMAYA G İ R İ Ş I Okt.Sibel KAPLAN. Konular 1-Bilgisayarın Tarihçesi 2-Bilgisayarın Yapısal Şeması ve İ şleyişi 3-Program Kavramı ve Türleri 4-Programlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları