Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bellekler Bilgisayar Donanımı. Bellek, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarımızda bulunan temel bellek türleri; ◦ Ön Bellek ◦ Ana bellek ◦ Kalıcı Bellek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bellekler Bilgisayar Donanımı. Bellek, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarımızda bulunan temel bellek türleri; ◦ Ön Bellek ◦ Ana bellek ◦ Kalıcı Bellek."— Sunum transkripti:

1 Bellekler Bilgisayar Donanımı

2 Bellek, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarımızda bulunan temel bellek türleri; ◦ Ön Bellek ◦ Ana bellek ◦ Kalıcı Bellek (Örn. Sabit Disk)

3 Bellekler

4 Bellekler

5 Tipik bir bilgisayar üzerinde; L1 ve L2 tampon bellekler, Ana bellek, sanal bellek, sabit disk (kalıcı bellek) bulunur. İ şlemciler, performanslarını mümkün oldu ğ unca artırmak için veriye kolay ve hızlı erişmek ister. E ğ er işlemci, gereken veriyi alamazsa do ğ al olarak durur ve beklemeye başlar.

6 Kalıcı bellek, verilerin uzun süreler saklanabildi ğ i belleklere verilen isimdir. Okuma/yazma yapabilen en ucuz bellek çeşidi sabit disklerdir.

7 Sanal bellek, normal sistem belle ğ inin (RAM) yetmedi ğ i koşullarda kullanılmak üzere işletim sistemi tarafından sabit disk üzerinde oluşturulan bir çeşit bellektir.

8 Ana bellek, işlemcinin istedi ğ i bilgi ve komutları maksimum hızda işlemciye ulaştıran ve üzerindeki bilgileri geçici olarak tutan depolama birimleridir. İ şlemciler her türlü bilgiyi ve komutu bellek üzerinden alır. Bilgisayarın açılışından kapanışına kadar sa ğ lıklı bir şekilde çalışmak zorunda olan en önemli bilgisayar bileşenlerinden biri bellektir.

9 Bellek sisteminin görevi ise bu büyük miktarlardaki verinin işlemciye aynı hızda ulaşabilmesini sa ğ lamaktır. Bilgisayarın ana belle ğ i, tek başına bu hızı karşılamaya yetmez. İ şte bu sebeple tampon (ön) bellekler kullanılır (L1, L2).

10 Ön bellek, işlemcinin hemen yanında bulunan ve ana belle ğ e oranla çok düşük kapasiteye sahip olan bir yapıdır. Cache bellek, işlemcinin sık kullandı ğ ı veri ve uygulamalara en hızlı biçimde ulaşmasını sa ğ lamak üzere tasarlanmıştır. İ şlemcinin ön belle ğ e erişmesi, ana belle ğ e erişmesine oranla çok kısa bir süredir.

11 Belle ğ in Çalışması Bilgisayar açılış verilerini ROM'dan okur ve açılış testlerini (POST- Power On Self Test) bütün aygıtların do ğ ru çalıştı ğ ından emin olmak için yapmaya başlar. Bu testin bir parçası olarak bellek denetleyicisi, bütün bellek adreslerini hızlı bir okuma/yazma işlemiyle test eder. Bilgisayar basit giriş/çıkış sistemini (BIOS Basic Input/Output System) ROM'dan yükler. BIOS bilgisayar hakkında depolama aygıtları, açılış sırası, güvenlik, tak ve çalıştır özelli ğ i gibi en temel bilgileri sisteme sunar.

12 Belle ğ in Çalışması Bilgisayar işletim sistemini sabit diskten ana belle ğ e yükler. (sadece sistem için hayati olan kısım) Bunlar bellekte sistem kapanana kadar kalır. Herhangi bir uygulama başlatıldı ğ ında bu öncelikle ana belle ğ e yüklenir. CPU’ nun performansını artırabilmek için CPU’ nun işleyece ğ i komutlar ana bellekten ön belle ğ e alınır. Dosyayı kaydedip kapattı ğ ınız zaman dosya, uygun olan depolama birimine (sabit disk) yazılır ve uygulama bellekten silinir.

13 Bellekler

14 İ şlemcinizin bit de ğ eri, onun aynı anda ne kadar veriyi işleyebilece ğ ini gösterir. Örne ğ in 16 bit'lik bir işlemci, aynı anda 2 byte veriyi işleyebilir (1 byte = 8 bit -> 16 bit = 2 byte ) ve 64 bit'lik bir işlemci de 8 byte. Megahertz ise işlemcinin bir işlemi yapma hızıdır. 32 bit PIII-800 Mhz bir işlemci saniyede kaç byte'ı kaç kere işleyebilir?

15 Bellek hızı, veri yolu genişli ğ i (bus width) ve veri yolu hızıyla (bus speed) do ğ ru orantılıdır. Veri yolu genişli ğ i belle ğ in işlemciye saniyede aynı anda gönderebildi ğ i bit sayısıdır. (Bit) Veriyolu hızı ise saniyede gönderilen bit grupları miktarıdır. (Mega Hertz) Bir veriyolu turu (bus cycle) verinin işlemciye gidip belle ğ e geri döndü ğ ünde gerçekleşir. (nano sn.)

16 Örne ğ in 100 Mhz 32 bit veriyolu teorik olarak 4 byte (32 bit = 4 byte) veriyi saniyede 100 milyon kere gönderebilirken, 66 Mhz 16 bit veriyolu 2 byte'lık bir veriyi saniyede 66 milyon kere gönderebilir.

17 Bellekler normalde denendikleri en yüksek kararlı hızlarıyla isimlendirilirler. ilk önce yonga üreticisinin belirledi ğ i tur zamanı (nano saniye cinsinden ölçülür, ns) sonra da üreticinin uyguladı ğ ı frekans (megahertz veya MHz) yazılır. Tur zamanı ve frekans arasında ters orantı oldu ğ undan, basitçe tek bir yonga için belirlenen frekansı bulmak için tur zamanını terse çevirip ondalık basama ğ ı kaydırabilirsiniz. Örne ğ in, 200 MHz SDRAM 5 ns'ye eşittir. 5 nanosaniye 0.005 milisaniyeye eşittir ve 1 bölü 0.005 işlemi 200 sonucunu verir.

18 Yüksek hızlı bellekler daha yavaş hızları destekleyen sistemlerde çalışabilirler. Örne ğ in, 133 MHz SDRAM bellek sisteminizin ona ne kadar sürede bir erişti ğ ine ba ğ lı olarak 133 MHz, 100 MHz, 66 MHz hatta 1 MHz hızında bile çalışabilir.

19 Bellekler

20 RAM Bellekler, ROM Bellekler.

21 RAM (Random Access Memory- Rastgele Erişimli Bellekler) RAM; işletim sisteminin, çalışan uygulama programlarının veya kullanılan verinin işlemci tarafından hızlı bir biçimde erişebildi ğ i yerdir.

22 RAM’ler birbirinden tamamen ba ğ ımsız hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin her birinin kendine ait sayısal bir adresi vardır. RAM’deki herhangi bir bellek hücresine istenildi ğ i anda di ğ erlerinden tamamen ba ğ ımsız olarak erişilebilir. Rastgele erişimli bellek adı da buradan gelmektedir. RAM’de istenen kayda ya da hücreye anında erişilebilir.

23 Bellek kapasitesi, ◦ 1 Byte = 8 Bit ◦ 1 Kilo Byte (KB) = 1024 Byte ◦ 1 Mega Byte (MB) = 1024 Kilo Byte ◦ 1 Giga Byte (GB) = 1024 Mega Byte ◦ 1 Tera Byte (TB) = 1024 Giga Byte

24 Bill Gates 1981 yılında bilgisayar belle ğ i için "640K kapasite, bilgisayar kullanıcıları için yeterli olacaktır.“ demiştir.

25 RAM'lerin Yapısı RAM'ler hem okunabildi ğ i hem de yazılabildi ğ i için kontrol girişine ek olarak okuma ve yazma girişleri de bulunur. Bellekler

26 RAM'in kapasitesine göre veri yolu ve adres yolunu oluşturan bacak sayıları belirlenir. Veri yolundaki iki yönlü ok RAM'e verilerin aktarılabilece ğ ini, aynı zamanda da RAM'den verilerin okunabilece ğ ini göstermektedir. Adres yolu tek yönlüdür ve istenen adres RAM'e iletilir.

27 RAM genellikle ana kart üzerindeki SIMM (Single Inline Memory Modules) veya DIMM (Dual Inline Memory Modules) adı verilen yuvalara takılır. Bellekler

28 Read Only Memory-Sadece Okunabilir Bellekler: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH ROM Bellekler

29 ROM ( Read Only Memory ) ROM üzerindeki bilgiler kalıcıdır. Standart ROM üzerindeki bilgiler hiçbir yol ile de ğ iştirilemez veya silinemez. BIOS gibi bilgisayarınız için önemli bilgilerin tutuldu ğ u bir yapıda, özel yöntemlerle silinebilen ROM çeşidi kullanılır.

30 ROM’un bilgisayar başlatıldı ğ ında yerine getirdi ğ i görevleri: ◦ POST (Power On Self Test): Bütün komutların test edilmesi işlemidir. ◦ CMOS komutlarına ba ğ lı olarak Setup komutlarını işletir. ◦ Donanımla ba ğ lı olan BIOS komutlarını yerine getirir. ◦ İ şletim sistemini ça ğ ıran BOOT komutlarını yürütür.

31 ROM çeşitleri Bellekler

32 RAM Bellek Çeşitleri

33 SRAM (Static Random Access Memory-Statik Rastgele Erişimli Bellek) DRAM ( Dynamic Ramdom Access Memory-Dinamik Rastgele Erişimli Hafıza) FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM-Hızlı Sayfa Modu DRAM) EDO DRAM (Extended Data Out–Genişletilmiş Veri Çıkışı) SDRAM (Senkronize DRAM) DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) DRD RAM ( Direct Rambus DRAM) Di ğ er RAM Çeşitleri

34 SRAM (Static Random Access Memory- Statik Rastgele Erişimli Bellek) SRAM, DRAM’den daha hızlı ve daha güvenilir olan, ama onun kadar yaygın olmayan bir hafıza çeşididir. SRAM’lere statik denmesinin sebebi, DRAM’lerin ihtiyaç duydu ğ u tazeleme operasyonuna ihtiyaç duymamalarıdır; çünkü elektronik yükü DRAM’daki gibi orijinal konumunda tutan bir depolama hücresi esasına dayanmayıp, akımın belli bir yönde sürekli taşınması prensibine göre çalışırlar.

35 SRAM (Static Random Access Memory-Statik Rastgele Erişimli Bellek) SRAM’ler-genellikle-sadece ön hafıza (cache) olarak kullanılır. ◦ SRAM’ler DRAM’lerden daha hızlıdır. ◦ SRAM’lerin üretim maliyetlerinin DRAM’lerinkine oranla çok daha yüksek olması.

36 DRAM ( Dynamic Ramdom Access Memory-Dinamik Rastgele ErişimliHafıza) Bu tür hafızalar veriyi tutabilmek için sabit elektrik akımına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden depolama hücrelerinin belli sürelerde tazelenmesi yani elektronik yüklerle yeniden yüklenmesi gerekir. Bu tazeleme işlemi saniyede binlerce kez yapılır. DRAM’in dinamiklik özelli ğ i buradan gelmektedir.

37 Bellek hücre yapısı

38 DRAM’lerin, kullanılmasının, özellikle de bellek büyük tasarlanaca ğ ı zaman, en önemli üç nedeni; ◦ Yüksek Yo ğ unluk: Tek bir yonga içine daha çok bellek hücresi (transistör ve kondansatör) yerleştirilebilir ve bir bellek modülünü uygulamaya koymak için gerekli olan bellek yongalarının sayısı azdır. Bu yüzden caziptir. ◦ Düşük Güç Tüketimi:Dinamik RAM’in bit başına güç tüketimi, static RAM’le karşılaştırıldı ğ ında oldukça düşüktür. ◦ Ekonomi:Dinamik RAM, static RAM’den daha ucuzdur.

39 FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM-Hızlı Sayfa Modu DRAM) Bellek bir çok satır ve sütundan oluşan bir dizi gibi düşünülebilir. Satır ve sütunların kesişti ğ i yerlerde bellek hücreleri bulunur. Bellek kontrolcüsü belle ğ in içindeki herhangi bir yere ulaşmak için o yerin hem satır hem de sütun olarak adresini vermek zorundadır.

40 DRAM dizinindeki bir yeri okumak için ilk önce satır, sonra da sütunu seçmek için elektrik sinyali gönderir. Bu sinyallerin bir dengeye kavuşması bir miktar zaman alır. Bu süre içinde de verilere ulaşılamaz. Fast Page Mode (kısaca FMP) RAM’ler bu süreci hızlandırmak için okuyaca ğ ınız bir sonraki verinin aynı satırın bir sonraki sütununda oldu ğ unu varsayar. Ço ğ u zaman bu varsayım do ğ rudur ve bu da satır sinyalinin dengeye kavuşmasını beklemeye gerek kalmadı ğ ı anlamına gelir.

41 İ şlemci verileri çok hızlı istedi ğ inde bu yöntemin güvenilirli ğ i azalır. Bu sorunu çözmek için EDO RAM’ler geliştirilmiştir.

42 EDO DRAM (Extended Data Out– Genişletilmiş Veri Çıkışı) EDO RAM’ler belle ğ e erişim süresini daha da kısaltmak ve bu arada da güvenilirlik sorununu çözmek üzere geliştirilmiştir. 72-pin SIMM konfigürasyonu EDO RAM’in genelde 60 ns’lik versiyonları satılır. Günümüzde kullanılmamaya başlanmıştır.

43 SDRAM (Senkronize DRAM) 1996 yılının sonlarına do ğ ru piyasa çıkmıştır. Daha önceki teknolojilerden farklı olarak kendisini işlemcinin zamanı ile senkronize edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece işlemcinin bellek erişimleri sırasında daha az beklemesi sa ğ lanmıştır. DIMM modüllerini kullanır. SDRAM modülleri kullanılacakları sisteme göre farklı hızlarda üretilmektedirler. Böylece sistemin saat hızı ile en iyi biçimde senkronize olmaktadırlar. Örnek olarak PC66 SDRAM 66MHz'de, PC100 SDRAM 100MHz, PC133 SDRAM 133MHz'de çalışır.

44 Bellekler, dizeler ve sütunlardan oluşan hücrelerden oluşur. Bilgiler bu hücrelerdeki dizelere ve sütunlara kaydedilir. Bir bilgi işlenece ğ i zaman bu dize ve sütunlara erişim yapılır. Bir bilginin işlenirken toplam üç farklı gecikme yaşanır. Bunlar RAS, RAS-to-CAS ve CAS tır. ◦ RAS (Row Address Strobe) : Aranan bilginin kayıtlı oldu ğ u dizeye ulaşırken yaşanan gecikmedir. ◦ CAS (Column Adress Strobe): Bilginin kayıtlı oldu ğ u sütuna ulaşılırken yaşanan gecikmedir. ◦ RAS-to-CAS : Bilginin var oldu ğ u dizeden sütuna geçerken yaşanan gecikmedir.

45 DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) Teorik olarak DDR SDRAM bellekler, SDRAM belle ğ in bant genişli ğ inin iki katına sahiptir. Bant genişli ğ ini iki katına çıkaran özellik ise saat vuruşlarının yükselen ve alçalan noktalarından bilgi okuyabilme yetene ğ inin olmasıdır. Teorik olarak 133 MHz hıza sahip olan DDR bellek 266 MHz hıza sahip olan SD bellek ile aynı performanstadır.

46 DIMM modüllerini kullanır. DIMM'in yapısı gere ğ i, geniş veri çıkışı ve hızı sunan 64 bit'lik veri ba ğ lantısı kullanılır. DDR SDRAM'ler günümüzdeki SDRAM kontrolcüleri ile uyumlu de ğ ildir. DDR SDRAM'leri kullanabilmek için çipset ve anakartın DDR SDRAM için uyumlu olması gerekmektedir.

47 DDR RAM'in faydalarını şöyle sıralayabiliriz: ◦ DDR belle ğ in yüksek veri transferi oranı sayesinde performans artışı sa ğ lanır. (DDR RAM'in sundu ğ u veri bant genişli ğ i SDRAM'den daha fazladır.) 100 MHz’de çalışan SDRAM 800 MB/sn, 100 MHz’de çalışan DDR RAM 1600 MB/sn bant genişli ğ ine sahiptir.

48 Üretim maliyeti olarakta SDRAM’lerden pek bir farkı olmayan DDR RAM'ler, geniş veri yolu gerektiren multimedya uygulamalarında çok olumlu sonuçlar vermiştir. Grafik işlemciyle bellek arasındaki veri yolu yetersizli ğ i DDR RAM’lerle aşılmıştır. DDR RAM belleklerin sa ğ ladı ğ ı geniş veri yolu, ekran kartlarının en yüksek çözünürlüklerde bile performans kaybına u ğ ramadan görüntü oluşturmalarına imkân sa ğ lamaktadır. DDR SDRAM geleneksel SDRAM gibi "paralel veri yolu" mimarisini kullanır, fakat daha az güç harcar.

49 DIMM DDR SDRAM belleklerin takıldı ğ ı soket 184 pin SDRAM’lerle de ise 168 pin’dir

50 DDR SDRAM’lerin isimlendirmesi ise iki şekilde olmaktadır: ◦ Hızına göre; Hıza göre isimlendirilenler: Örne ğ in DDR266 veya DDR333. 266 ve 333 gibi ifadeler, bu DDR SDRAM'lerin maksimum sırasıyla 266 ve 333 MHz’de çalışmak için üretildi ğ ini belirtir. ◦ Sundu ğ u bant genişli ğ ine göre. Örne ğ in 266 MHz’de çalışan 64 bit veri yolu kullanan bir DDR SDRAM’in, sundu ğ u maksimum bant genişli ğ i 2100 MB/sn (266x8 byte)’dir. PC2100 DDR SDRAM şeklinde isimlendirilir.

51 DRD RAM ( Direct Rambus DRAM) RDRAM, 16 bit geniş bir veri yolu hızı sunan Direct Rambus Kanalı bellek hızının 400 Mhz'e kadar çıkmasına olanak tanımaktadır. DDR SDRAM gibi çift taraflı okuma yapabilece ğ inden bu hız 800 Mhz'e eşit oluyor. DIMM modüllerini kullanmaktadır. Veri yolu genişli ğ i daha dar olmasına ra ğ men daha fazla bant genişli ğ ine izin vermektedir. Bu da Rambus'un çalıştı ğ ı hıza ba ğ lıdır. Teorik olarak RAMBUS 1,6GB/sn de ğ erinde bir bant genişli ğ i sunabiliyor.

52 Di ğ er RAM Çeşitleri EDRAM (Enhanced DRAM) Bedo RAM (Burst Edo RAM)

53 Ana Belle ğ in Montajı

54 Belle ğ in takılması: Günümüzde kullanılan bilgisayarlar, aşa ğ ıda belirtilen bellek modülleri standartlarına uygun yuvalara sahiptirler: Masaüstü, iş istasyonu ve sunucular ◦ 72-pin SIMM ◦ 168-pin DIMM ◦ 184-pin DIMM Notebook ve taşınabilir bilgisayarlar ◦ 144-pin SO DIMM

55 Bellekler 72 pin SIMM takılması 168 pin DIMM takılması

56 Statik Elektri ğ in Bellek Modüllerine Zararları (ESDElektrostatik Deşarj) Kuru bir havada çıplak aya ğ ı yün halıya sürtmek insana 50.000 volt statik elektrik yükleyebiliyor. Fakat vücudumuzda taşıdı ğ ımız elektri ğ in akım gücü çok düşüktür.

57 Bilgisayardaki cihazlar genelde 6-12 volt gibi çok düşük voltajlarla çalışmak için tasarlanmıştır; yüksek bir voltajla karşılaştı ğ ında bozulabilir.

58 ESD’ye Karşı alınacak Önlemler ◦ Topraklama ◦ ESD Bileklik (wristband)

59 Modül Yapısına Göre RAM Bellek Çeşitleri

60 Ana karta ba ğ landıkları veri yolunun genişli ğ ine göre DIMM (Dual Inline Memory Module) ve SIMM (Single Inline Memory Module) olarak ayrılmaktadır. ◦ Bugünlerde en popüler olanı, üzerinde genellikle bant genişli ğ i yüksek ve dolayısıyla daha geniş veri yoluna ihtiyaç duyan DDR bellek yongalarını barındıran DIMM'lerdir. ◦ Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ise SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) dir.

61 SIMM (Single Inline Memory Module) Üzerinde altın/kurşun temas noktaları ve di ğ er bellek cihazlarının bulundu ğ u baskılı devre levhasıdır. Bir SIMM üzerinde 30 ile 200 arasında pin bulunur.

62 İ lk SIMM’lerde veri alışverişi ◦ 8 bit ◦ 32 bit Bu iki farklı SIMM türünü birbirinden ayırabilmenin en kolay yolu, pin ya da konnektörlerin sayısına bakmaktır.

63 Bellekler

64 DIMM (Dual In-line Memory Module) DIMM, SIMM’e oldukça benzemektedir. Tıpkı SIMM’ler gibi birçok DIMM belleklerde yuvalarına dikey olarak yerleştirilir. 168-pin DIMM’ler, bir defada 64 bit veri yolu kullanırlar. İ ki bellek türü arasındaki temel fark:  SIMM’de PCB’nin iki yüzündeki pinlerin elektrik temasını birlikte alması,  DIMM’de ise PCB’nin iki yüzündeki pinlerin elektrik temasını ayrı ayrı almasıdır.

65 168-pin DIMM’ler ile 72-pin SIMM’ler arasında bazı fiziksel farklar şöyle sıralanabilir: Modül uzunlu ğ u, Modül üzerindeki çentik sayısı, Modülün yuvaya takılma biçimi.

66 (a) 72 pin SIMM (b) 168 pin DIMM

67 SODIMM (Small Outline DIMM) Genellikle notebook bilgisayarlarda kullanılan bellek tipine SO DIMM adı verilir. DIMM ile SO DIMM arasındaki fark, DIMM’den daha küçük olmasıdır. 72-pin SO DIMM 32 bit’i ve 144-pin SO DIMM 64 bit’i destekler.

68 (a) 72 pin SO DIMM (b) 144 pin SO DIMM

69 Bellekler

70 Ön Bellek (CACHE MEMORY) Cache bellek, işlemcinin sık kullandı ğ ı veri ve uygulamalara en hızlı biçimde ulaşmasını sa ğ lamak üzere tasarlanmıştır. İ şlemcinin ön belle ğ e erişmesi, ana belle ğ e erişmesine oranla çok kısa bir süredir. E ğ er aranan bilgi, ön bellekte yoksa işlemci ana belle ğ e başvurur.

71 Ön bellek kullanımında temel prensip "80/20" kuralıdır. ◦ %20 oranındaki hemen kullanılan veri ve işlem zamanının %80'ini kullanır. ◦ Bunun tersi olarak geri kalan %80'lik veri de işlem zamanının %20'sini kullanır. Ön bellek sayesinde, işlemci tekrar tekrar yaptı ğ ı işlemler için zaman kaybetmez.

72 Bellekler Ön bellekler yerleşimi

73 Ön bellek, adeta işlemcinin "top 10" listesi gibi çalışır. Bellek kontrolörü, işlemciden gelen istemleri önbelle ğ e kaydeder. İ şlemci her istemde bulundu ğ unda ön belle ğ e kaydedilir ve en fazla yapılan istem listenin en üstüne yerleşir. Ön bellek doldu ğ unda ve işlemciden yeni istem geldi ğ inde sistem, uzun süredir kullanılmayan (listenin en altındaki) kaydı siler ve yeni istemi kaydeder. Böylece sürekli kullanılan işlemler, daima ön bellekte tutulur ve az kullanılan işlemler ön bellekten silinir.

74 Ön bellek işlemci yongası üzerine yerleştirilmiş olarak ve ya anakart üzerinde işlemci yakınında bulunan, ön bellek modülünü barındıran ön bellek soketi hâlinde de bulunabilir. İ şlemciye en yakın ön bellek Level 1 (L1- Birincil Ön Bellek-Primary Cache), bir sonraki Level 2 (L2- İ kincil Ön Bellek- Secondary Cache), sonraki L3 biçiminde adlandırılır.

75


"Bellekler Bilgisayar Donanımı. Bellek, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarımızda bulunan temel bellek türleri; ◦ Ön Bellek ◦ Ana bellek ◦ Kalıcı Bellek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları