Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇIKIŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET HEDEFLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇIKIŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET HEDEFLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÇIKIŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET HEDEFLERİ

2 4.1. Analiz, sentez, değerlendirme, yaratıcılık gibi bilişsel becerilerini kullanarak ve sürekli geliştirerek görevlerini yerine getirir. 4.2. Problem çözme, uygun karar alma ve klinik akıl yürütme gibi üst düzey becerilerini kullanır ve sürekli geliştirir. 4.3. Belirsizlikle ve zor durumlarla baş edebilir. 4.4. Öz değerlendirme ve yansıtma yapabilir. GERİÇIKIŞ

3 5.1. Hasta ve hasta yakını ile iletişim 5.1.1. Sözsüz, sözlü ve yazılı farklı iletişim yöntemlerini etkin kullanarak bilgi toplayabilir, bilgi paylaşabilir. 5.1.2. Hasta hekim iletişimi sırasında hasta merkezli yaklaşımı benimser, hasta ve hasta yakınlarını karar verme süreçlerine katar. 5.1.3. Kötü haber verme gibi zor durumlarda iletişim sürecini yönetir. 5.2. Meslektaş ve sağlık personeli ile iletişim 5.2.1. Meslektaşlarına ve diğer sağlık personelini ekip üyesi olarak kabul eder, rollerine, düşüncelerine saygı göstererek etkin iletişim kurar. 5.2.1. Ekip çalışmaları sırasında iletişimi engelleyecek riskleri ve çatışma alanlarını belirleyerek etkin bir şekilde yönetir. 5.3. Disiplin içi ve disiplinler arası iletişim 5.3.1. Mesleki uygulamalarını gerçekleştirirken gerektiğinde diğer disiplinlerden ve kurumlardan yardım alır. 5.3.2. Kendi alanının ve birlikte çalıştığı diğer alanların sınırlarını anlar, saygı gösterir, gerektiğinde uygun alanlardan yardım ister. GERİÇIKIŞ

4 6.1. Kültürel farklılıklara duyarlılık gösterir, anlayış ve empati içerisinde güven ve saygıya dayalı nitelikli bir sağlık hizmeti sunar. 6.2. Toplumdaki dezavantajlı bireylerin kültürel özelliklerini, sağlık inanışlarını farkında olarak, sağlık hizmeti alma sürecinde yaşadıkları sorunları analiz ederek toplumsal sorumluluk çerçevesinde etkinlikler planlar, yürütür ve değerlendirir. GERİÇIKIŞ

5 7.1. Yaşam boyu öğrenen birey 7.1.1 Bağımsız öğrenen olarak araştırır, farklı öğrenme etkinlikleri içerisinde yer alır. 7.1.2. Deneyimlerinden öğrenir, yeni öğrendiklerini uygular kendi performansını değerlendirir. 7.1.3. Kişisel, mesleki ve kariyer gelişimi için sorumluluk alır, elişim süreci ile ilgili kendi kayıtlarını oluşturur, raporlar ve dosyalar. 7.1.4. Bireysel yeterliklerinin, performansının, kendi düşünce ve duygularının farkında olup bireysel gelişime açık olur, değerlendirme ve düzenleme yapar. 7.1.5. Tıp uygulamaları için sürekli mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesi üzerinden sürdürür. 7.2. Bilgiye ulaşma ve yönetme 7.2.1.Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır. 7.2.2.Bilgi kaynaklarını kanıta dayalı tıp ilkeleri çerçevesinde eleştirel olarak değerlendirir. 7.3. Bilimsel yöntemleri kullanma ve araştırma becerileri 7.3.1. Genel tıp alanı ile ilgili literatürü takip eder, kanıtları anlar, eleştirel olarak değerlendirir kendi pratiğine yansıtır. 7.3.2. Araştırma metodolojisini ve ilkelerini anlar; sağlık alanında bir araştırmayı planlar, uygular, sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle değerlendirir, raporlar ve sunar. 7.3.4. Yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların üretilmesine, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. 7.3.5. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanır. GERİÇIKIŞ

6 8.1. Hastanın sadece biyolojik rahatsızlıkları ile ilgilenmek yerine psikolojik ve sosyal bileşenleri de dikkate alarak hastalık ve sürecini anlamayı sağlayan yaklaşımdır. GERİÇIKIŞ

7 9.1. Yasal sorumluluk ve etik değerler 9.1.1. Tıp uygulamalarını/araştırmalarını; yasalar, mesleki etik ve ilkelere uygun olacak şekilde gerçekleştirir. 9.1.2. İlişkilerinde mesleki doğruları ön planda tutar. 9.2.Mesleki farkındalık, anlayış, savunuculuk ve hesap verebilirlik 9.2.1. Mesleğini sever, işini ciddiye alır, görevinin bilincinde mesleki gereklilikleri yerine getirir. 9.2.2. Sağlık hakkını, sosyal tıbbı, mesleğin temel felsefesi olarak koruyucu hekimliği, sosyal adaleti benimser ve savunur. 9.2.3. Mesleksel uygulamalar ve/veya araştırma uygulamaları sırasında yaşanan çıkar çatışmalarını fark eder ve etik/mesleki değerlere uygun davranır. 9.2.4. Mesleki bağımsızlığını koruyabilmek için çaba gösterir, mesleki örgütlülük içinde bulunarak hekim ve hasta haklarını korur, toplumun sağlık sorunlarını çözebilme konusunda birliktelik içinde hareket eder. 9.2.5 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini tanır, analiz eder, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunu ve bu duruma etki edebilecek faktörleri değerlendirir, toplum için uygun sağlık politikaları hakkında görüş bildirir. 9.2.6. Tüm hekimlik uygulamaları sürecinde hastanın, kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının güvenli sağlık ortamı için gerekli önlemleri alır, sürdürür. 9.2.7. Sağlık hizmeti planlarken ve sunarken eşitsizlik yaratan durumları dikkate alır, gerekli düzenlemeler için görüş bildirir. GERİÇIKIŞ

8 10.1. Hasta, hasta yakını, meslektaş, diğer sağlık personeli ve toplumsal gruplar (okul, iş yeri vs.) için eğitici rolü üstlenir. 10.2. Bu rol için öğrenme ve öğretme, değerlendirme, program tasarlama, danışmanlık verme ile ilgili yeterliklere sahiptir. 10.3. Uygun yöntem ve araçları kullanarak ya da büyük-küçük grup eğitimleri planlar, uygular ve değerlendirir. GERİÇIKIŞ

9 11.1. Sağlık hizmeti sunumunda ekip içinde üzerine düşen sorumlulukları üstlenir, uyum içinde çalışır, hesap verebilir ve ortak karar almaya açık olur. 11.2. Ortak hedef için bir araya gelmiş disiplinler arası ekip çalışmalarında kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek ekibin başarısını ön planda tutarak bir ekip üyesi bilinci içinde görev ve sorumlulukları saygı, güven içinde yerine getirir. 11.3. Sorumluluk alanı çerçevesinde, sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları (insan gücü, ekonomik, teknolojik) kamu yararına en uygun şekilde kullanabilir. 11.4. Sistem içinde oluşan tıbbi yetersizlikleri/eksiklikleri analiz eder, gerekli düzenlemeleri yapar. 11.5. Sağlık sistemlerinin ve politikalarının geliştirilmesine aktif olarak katılır; bu süreçte tüm kesimlere açık olur, birlikte karar alır. 11.6. Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda yürütürken kendi kariyerini de etkin bir şekilde yönetir. GERİÇIKIŞ

10 12.1. Mesleğini uygularken dürüst, güvenilir, özverili, vicdanlı, saygılı, güler yüzlü, sorumluluk sahibi olmak gibi temel evrensel insani değer ve ilkeleri gözetir, savunur. 12.2. Kişisel ahlaki özelliklerini, entelektüel ve sanatsal becerilerini geliştirip, özel yaşam ile mesleki yaşantısını dengeleyerek, fiziksel görünümüne dikkat ederek olumlu rol model olur. GERİÇIKIŞ

11 1.1.Sağlık hizmeti sunumu için temel ve klinik bilimlere ilişkin bilgi edinir, sürekli geliştirir ve kullanır. GERİÇIKIŞ

12 2.1. Klinik beceriler 2.1.1. Hastanın öyküsünü kapsamlı bir şekilde alır ve fizik muayenesini yapar. 2.1.2. Öykü ve muayenede elde edilen verileri değerlendirir ve yorumlar. 2.1.3. Problemi tanımlar, olası tanıları belirler ve akılcı tetkik istemeye yönelik eylem planı oluşturur. 2.2. Bir hastayı araştırmada yetkinlik 2.2.1. Gerektiğinde hasta için uygun laboratuvar ve radyolojik incelemeleri ister, yorumlar. 2.2.2. Tetkik incelemede meslektaşından yardım/danışmanlık hizmeti alır. 2.3. Mesleki uygulamalarda yetkinlik 2.3.1. Tanı ve tedaviye yönelik çeşitli mesleki uygulamaları gerçekleştirir. 2.4. Hastalık sürecinin organizasyonu 2.4.1. Elde edilen verileri kanıta dayalı tıp ilkeleri doğrultusunda değerlendirir, hastalık ayırıcı tanısı yapar ve tanı koyar. 2.4.2. Kayıt yapar ve uygun hareket planı oluşturur. 2.4.3. Tedaviyi planlar ve uygular. 2.4.4. Akılcı ilaç seçimi yapar, reçeteyi uygun bir şekilde yazar. 2.4.5. Hasta ve hasta yakınına açıklamalar yapar ve önerilerde bulunur. 2.4.6. Bakım sürecinde hasta ve hasta yakınlarına destekte bulunur, kontrol ve izlem süreçlerini hastayla birlikte planlar, uygular ve değerlendirir. 2.4.7. Gerektiğinde ileri tanı ve tedavi için uygun meslektaşına hastayı sevk eder. 2.4.8. Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği bilgileri gerektiğinde hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve toplumla, mesleksel ve etik normlara uygun bir şekilde paylaşır. GERİÇIKIŞ

13 3.1. Risk altındaki bireylerin veya toplulukların sağlığına yönelik tehditleri tanır. 3.2. Sağlığı tehdit eden etmenleri çevresel, kültürel, davranışsal vs. tüm boyutları ile analiz eder. 3.3. Hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirmedeki temel prensipleri uygular. GERİÇIKIŞ

14


"ÇIKIŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET HEDEFLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları