Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2016 THED YETERLİK YÜRÜTME KURULU SINAV KOMİSYONU 1 Kasım 2014 YYK –Komisyonları ve Eğitim Üst Kurulu Toplantısı A.Ü.T.F Histoloji- Embriyoloji Anabilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2016 THED YETERLİK YÜRÜTME KURULU SINAV KOMİSYONU 1 Kasım 2014 YYK –Komisyonları ve Eğitim Üst Kurulu Toplantısı A.Ü.T.F Histoloji- Embriyoloji Anabilim."— Sunum transkripti:

1 2014-2016 THED YETERLİK YÜRÜTME KURULU SINAV KOMİSYONU 1 Kasım 2014 YYK –Komisyonları ve Eğitim Üst Kurulu Toplantısı A.Ü.T.F Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Oya Evirgen oya.evirgen@gmail.com

2 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği SINAV KOMİSYONU Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK) (Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilir). Sınav Komisyonu (YYK tarafından seçilir).

3 Birinci basamak sınavı 1- ilk kez, Haziran 2006 Malatya VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 3 kişi 2- 2007 Eskişehir 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresinde 5 kişi 3- 2008 Adana IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 3 kişi İKİNCİ BASAMAK 1. sınav 2008 Manisa Celal Bayar ÜTF’de 3 kişi 4- 2009 Trabzon KTÜ 1 kişi İKİNCİ BASAMAK 2. sınav Ankara AÜTF’de 1 kişi 5- 2010 Çeşme Altı X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 2 kişi 6-2011 Kemer Türk Elektron Mikroskopi Kongresi 1 kişi sınavdan vazgeçmiş 7- 2012 Denizli XI.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 1kişi 8-2013 Mersin Elektron Mikroskopi Kongresinde 2 kişi İKİNCİ BASAMAK 3. sınav Ankara AÜTF’de 1 kişi 9- 2014 Ankara XII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde 3 kişi 1.Basamak Sınavı 20 kişi girdi 13 kişi başarısız 7kişi başarılı 2. Basamak sınavı 5 kişi başarılı 1’ eğitimi tamamlamadığı için alamamış 4 belge alan 2009 da 2 kişi 2. basamak sınavına 24 kasım 2014 ‘te girecek

4 2014-2016 Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Sınav Komisyonu Prof. Dr. Oya Evirgen (başkan) ) Doç. Dr. Dilara Zeybek (başkan yardımcısı) (önceki dönem) Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci (önceki dönem) Prof. Dr. Meral Baka, Prof. Dr. Engin Yenilmez Doç.Dr. Elif Güzel (önceki dönem) Doç. Dr. Sevil Çaylı, Doç. Dr. Deniz Ünal, Yrd. Doç. Dr. Fikret Gevrek, Yedek Üyeler Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ, Prof. Dr. Melda Yardımoğlu

5 4.5- Yeterlik Sınav komisyonu: Yürütme Kurulunun seçeceği, uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıl görev yapmış aktif eğitim kadrolarında bulunan 9 asil 2 yedek üyeden oluşur. Kurul üyeleri Prof., Doç. Ve Yrd.Doç.’lardan oluşurlar. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar. Kuruldakilerden en çok 1/3’ü bir sonraki kurulda zorunlu olarak yer alırlar. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yürütme Kuruluna sunar.

6 4.5.1- Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri: Yeterlik Sınav Komisyonu görevlerini Yeterlik Yürütme Kurulu, Akreditasyon komisyonu ve Eğitim Programlarını geliştirme komisyonu ile işbirliği içinde yürütür. 4.5.2- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Yeterlik Yürütme Kurulundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamlarını tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder. 4.5.3- Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak, yeterlilik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar. a. Sınavların Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık/doktora alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi-beceri-tutum-davranış) ve ulusal Histoloji ve Embriyoloji eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak olmalıdır. b. Sınav içeriği uzmanlık/doktora alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamalıdır, konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. c. Bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir. d. Beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır, ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar hakkında adayları önceden bilgilendirmek gerekmektedir. e. Hazırlanan yeterlik sınavlarının (yazılı / çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün uygulama sınavı gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olması sağlanmalıdır. f. Yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir en az başarı düzeyi belirlenmeli ve adaylar önceden bilgilendirilmelidir, g. Yeterlik sınavlarını, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak geçekleştirir. h. Sınavdan sonra adayların sınav başarılarını belirler ve sonuçların ilanı için Dernek Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Yeterlik Yürütme Kuruluna gönderir. 4.5.4- Çoktan seçmeli/ Sözlü/ uygulamalı sınavların görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) ve sınav jürilerini (profesörler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kurulu’ na önerir. 4.5.5- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar. 4.4.6- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar 4.4.7- Uygulanan her sınav için en az; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını, ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Kurulu’ na sunar. 4.4.8- Yeterlik yürütme kuruluna karşı sorumludur.

7 01.10.2014 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Sınav Komisyonu Toplantı Tutanağı: Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği sınav komisyonu 1.10.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda toplandı. Toplantıya Prof. Dr. Oya Evirgen, Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci, Doç. Dr. Elif Güzel, Doç. Dr. Dilara Zeybek ve Doç. Dr. Sevil Çaylı katıldı. Gündemde yer alan aşağıdaki konular görüşüldü. 1.Sınav komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı seçimi yapıldı. Prof. Dr. Oya Evirgen başkan ve Doç. Dr. Dilara Zeybek başkan yardımcısı seçildi. 2.Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin düzenlediği yeterlilik sınavı için soru bankası oluşturulması ile ilgili olarak tüm üniversitelerimizin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarından; öğrenci düzeyinin üzerinde, konu çeşitliliği gözetilerek, 15- 25 adet soruyu kapsayan soru isteği yapılmasına karar verildi. Bunun için, soru istem formunun Anabilim dalı başkanlarına e-posta ve derneğin web sayfası yoluyla gönderilmesi kararı alındı. Soruların; hücre-dokular-genel embriyoloji-sistemlerin histolojisi ve embriyolojisi başlıkları altında dağıtılması istendi. Hazırlanacak soruların, basılmış ve CD’ye kaydedilmiş olarak kargo-posta yoluyla Doç. Dr. Dilara Zeybek adına, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara adresine, 15 Şubat 2015 tarihine kadar gönderilmesinin istenmesi ve bunun en kısa sürede duyurulması kararlaştırıldı. 3.29 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre’sinde yapılan yeterlilik sınavı teorik birinci basamağına giren Dr. Elif Bilgiç, Dr. F. Zehra Yüce ve Dr. Meltem İçkin’in sınav sonuçlarının kendilerine Histoloji ve Embriyoloji Derneği aracılığıyla bildirilmesine karar verildi. 4.Teorik birinci basamak sınavında başarılı olanlar için yeterlik ikinci basamak uygulama sınavının 24 Kasım 2014 Pazartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında yapılmasına karar verildi. 5.Yeterlilik I basamak sınavının İstanbul’da düzenlenecek olan 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nde yapılmasına karar verildi. 6.Soru formunun ve yeterlilik sınav duyurularının; Anabilim Dallarına iletilmek üzere en kısa sürede Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yeterlilik Kuruluna ulaştırılması planlandı. 7.Bir sonraki toplantı tarihi Aralık 2014 olarak belirlendi. Prof. Dr. Oya Evirgen, Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci Doç. Dr. Dilara Zeybek Doç. Dr. Elif Güzel Doç. Dr.Sevil Çaylı

8 9.10.2014 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığına, Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği sınav komisyonu üyeleri olarak 01.10.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıya Prof. Dr. Oya Evirgen, Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci, Doç. Dr. Elif Güzel, Doç. Dr. Dilara Zeybek ve Doç. Dr. Sevil Çaylı katıldı.Toplantıda sınav komisyonu başkanı ve başkan yardımcısı seçimi yapıldı. Prof. Dr. Oya Evirgen başkan ve Doç. Dr. Dilara Zeybek başkan yardımcısı seçildi. Bir sonraki toplantı tarihi Aralık 2014 olarak belirlendi. Toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 1- Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin düzenlediği yeterlilik sınavı için soru bankası oluşturulması ile ilgili olarak tüm üniversitelerimizin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarından en az 15 en fazla 25 adet soru isteği yapılması için, ekteki soru istem formunun Anabilim dalı başkanlarına e-posta ve derneğin web sayfası yoluyla gönderilmesi için, 2- Hazırlanacak soruların, basılmış ve CD’ye kaydedilmiş olarak kargo-posta yoluyla Doç. Dr. Dilara Zeybek adına, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara adresine, 15 Şubat 2015 tarihine kadar gönderilmesinin istenmesi ve bunun en kısa sürede duyurulması için, 3- Bir önceki komisyondan teslim alınan 29 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre’sinde yapılan yeterlilik sınavı teorik birinci basamağına giren Dr. Elif Bilgiç, Dr. F. Zehra Yüce ve Dr. Meltem İçkin’in sınav sonuçlarına ait tutanak ekte sunulmaktadır. Sınav sonuçlarının adaylara bildirilmesi için, 4- Teorik birinci basamak sınavında başarılı olanlar için yeterlik ikinci basamak uygulama sınavının 24 Kasım 2014 Pazartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında yapılacağının duyurulması için, 5- Yeterlik I basamak sınavının İstanbul’da düzenlenecek olan 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nde yapılacağının duyurulması için Gereğinin yapılmasını bilgilerinize saygılarımlamızla arz ederiz. Prof.Dr. Oya Evirgen Doç.Dr. N. Dilara Zeybek Sınav Komisyonu BaşkanıSınav Komisyonu Başkan Yardımcısı

9 Türk Histoji-Embriyoloji Derneği Sınav Komisyonu Duyurusu Sayın Dernek Üyelerimiz, 1Histoloji ve Embriyoloji yeterlik sınavı iki aşamalı olarak yılda bir kez yapılmaktadır. Yeterlik sınavı birinci basamağı başvurularının 15 Şubat – 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında derneğin web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak ilgili formda bildirilen adrese gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. Yeterlik sınavı genel ilkeler ve ölçütlerine uyan (yeterlik iç yönergesi 6. madde) ve başvuran aday bulunmadığı takdirde sınav yapılmayacaktır. 2Birinci basamak sınavına Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğine üye olan, son yıl asistanları ve uzmanlarla, doktora derecesini alanlar girebilir. Her yılın asistanı yeterlik sınavının 1. basamağına katılabilir. Ancak ikinci basamağa girmek ve yeterlik belgesi almak için, birinci basamak sınavında başarılı olmak ve uzman olmak gerekir. 3Birinci basamak sınavı bu yıl İstanbul’da düzenlenecek 22. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nde yapılacaktır. Tarih ve saat bir sonraki duyurularda belirtilecektir. 4Soru bankamızda soru çeşitliliğin artması ve güncel bilgilerin sınanabilmesi için, Anabilim Dallarının soru formatına uygun olarak en az 15 en fazla 25 adet soru hazırlamaları ve kargo veya posta yoluyla Doç. Dr. Dilara Zeybek adına, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara adresine, 15 Şubat 2015 tarihine kadar göndermeleri rica edilmektedir. 5İkinci basamak uygulama sınavı birinci basamakta başarılı olan adayların sınav komisyonuna şahsen başvurusu ile yapılır. İkinci basamak olan uygulama sınavı; nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı biçiminde yapılır. Sınav; ışık mikroskobu, immünohistokimya ve elektron mikroskobu laboratuvar uygulamalarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar ile ilgili öğrenim rehberlerine dernek web sayfamızından ulaşılabilmektedir. 6Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 2014 yılı yeterlik ikinci basamak uygulama sınavı, 24.Kasım.2014 tarihinde saat 10.00–11.00 arası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ında gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adayların İş Bankası Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Şubesi Hesap Sahibi Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Şube kodu 4364 Hesap No 0053908 IBAN TR95 0006 4000 0014 3640 053908 hesap numarasına sınav harç bedeli olarak 30 TL yatırdıklarına dair dekontu ve dernek web sayfamızda bulunan başvuru formunu Doç Dr N. Dilara Zeybek adına dilaraz@hacettepe.edu.tr adresine e posta ile ya da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye Ankara adresine posta ile göndermeleri gerekmektedirdilaraz@hacettepe.edu.tr Saygılarımızla Sınav Komisyonu Tezel sok 4/4 Yukarıayrancı, 06550 Ankara Sınav Komisyonu..

10


"2014-2016 THED YETERLİK YÜRÜTME KURULU SINAV KOMİSYONU 1 Kasım 2014 YYK –Komisyonları ve Eğitim Üst Kurulu Toplantısı A.Ü.T.F Histoloji- Embriyoloji Anabilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları