Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Adana Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Adana Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu"— Sunum transkripti:

1 1. Adana Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu
Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı

2 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Adana Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu’nun birincisini gerçekleştirerek, sempozyumlarımıza bir yenisini ekleyen, Adana Mali Müşavirler Odasını kutlar, gelecek sempozyumlar için şimdiden başarılar dilerim. Yaşanan küresel kriz muhasebe mesleğini ve uygulamalarını yeniden tartışmaya açmıştır. Mesleğin sunduğu hizmetlerden beklentiler ve talepler, gelişmiş ülkelerde sürekli bir değişim ve gelişim göstermektedir.

3 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Ülkelerin, ekonomik büyümeleri kuşkusuz sermaye birikimine ve bunun gerektirdiği verimlilik artışına dayanmaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte uluslararası işbirliği ve sermaye akımları, ülkelerin ekonomik gelişiminde etkin bir fonksiyon üstlenmiştir. Hem üretim süreci, hem ticari süreç, hem de sermaye hareketleri; düzgün işleyen bir hukuk sistemini, şeffaf, uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının, etkin uygulandığı bir iş ortamının varlığını zorunlu kılmaktadır.

4 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Modern ve gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren gerek kamu, gerekse özel tüm kurum, kuruluş, organizasyon ve işletmelerin yönetim fonksiyonlarının nihai aşaması hesap verebilir (denetlenebilir) bir yönetim anlayışına dayanmaktadır. Gerçekten toplumun tüm kesimleri denetimi daha fazla talep eder hale gelmiş, özel işletmeler denetimin esasında kaynak maliyetlerini aşağıya çeken bir faaliyet olduğunu, devletler ise kaliteli bir denetim olmaksızın verimlilik artışının sağlanamayacağını ve kaynak tahsisinde yaşanan sıkıntıların giderilemeyeceğini kabul etmişlerdir.

5 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Bu gereksinim, ülkelerin denetim alanında her geçen gün farklı yeni düzenlemeler yapmalarına yol açmakta, global düzeyde yaşanan ekonomik ve finansal krizler ise düzenlemeleri niceliksel ve niteliksel olarak artırmaktadır. Denetimin ülke ekonomisine sağladığı sayısız faydalar arasında en önemlisi, global kriz dönemlerinde iyi denetlenen ülke ekonomilerine dışarıdan olan ilginin artmasıyla krizin en az hasarla atlatılabilmesidir. Ekonomisini, kurum ve kuruluşlarını ve işletmelerini iyi denetleyen ülkeler, kriz dönemlerinde diğer ülkelere göre karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olmaktadırlar. Bankacılık sistemimizin bu krizi en az hasarla atlatmasında daha önceden alınan tedbirler ve uygulamaların büyük bir payı vardır.

6 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika Birleşik Devletleri Finansal Muhasebe Standartları Kurulu, Finansal Kriz Danışma Grubu isminde bir çalışma grubu kurdu. Krizle birlikte ortaya çıkan finansal raporlama konularını ele almak üzere kurulan ve uluslararası finansal piyasalarda büyük deneyime sahip olduğu kabul edilen liderlerden oluşan Grup; küresel finansal krizden sonra muhasebe standartları geliştirme faaliyetlerinde ve diğer uluslararası düzenlemeler çerçevesinde dikkate alınması gereken konularla ilgili önerilerini yayınladı.

7 1- Etkin finansal raporlama 2- Finansal raporlamanın sınırlılıkları
Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Finansal Kriz Danışma Grubu’nun raporu dört temel ilkeyi tartışmakta, küresel standart geliştirmenin fonksiyonelliğinin ve etkinliğinin arttırılması için bir dizi öneriyi içermektedir. Raporda öne çıkan temel konular şunlardır: 1- Etkin finansal raporlama 2- Finansal raporlamanın sınırlılıkları 3- Muhasebe standartlarında yakınsama 4- Standart belirleyicilerin bağımsızlığı ve hesap verebilirliği

8 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Finansal raporlama; kaynak dağılım kararlarının alınmasında yatırımcılar ve diğer finansal piyasa katılımcıları açısından, düzenleyiciler açısından ve diğer kullanıcılar açısından büyük önem taşır. Tüm bu kullanıcıların finansal raporlamanın şeffaflığı ve gerçeği yansıttığı konusundaki güvenleri küresel finansal krizin istikrara dönüşmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması açısından önemlidir.

9 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Finansal Raporlamanın Sınırlılıkları: Etkili finansal raporlama her ne kadar piyasaya kaçınılmaz bir kesinlik ve şeffaflık sağlasa da; yatırımcılar, analistler, düzenleyiciler ve diğerleri sağlanan bu bilgilere bütünüyle güvenmez. Tüm kullanıcılar finansal raporlamanın sınırlılıklarını dikkate alır: Finansal raporlama sadece ekonomik performansın bir anlık görünümünü sunar; makro ekonomik gelişmelerin etkilerini tam olarak gösteremez. Finansal raporlama aynı zamanda; uygun altyapıya sahip iyi işleyen piyasalar tarafından güvenilir verilerin üretilmesine, fiyat onayı için finansal kuruluşların ve diğer işletme birimlerinin uygun süreçler kullanmalarına ve varlıklar ile yükümlülüklerin değerleme etkilerine bağımlıdır.

10 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Muhasebe Standartlarının Yakınsanması: Finansal piyasaların küresel doğasından dolayı; raporlama yapan birimin coğrafi konumundan bağımsız olarak, tutarlı, tarafsız ve şeffaf bilgi sağlayacak küresel yakınsanmış yüksek kaliteli tek bir finansal raporlama standartları setinin elde edilmesi çok önemlidir. Standart belirleyicilerin bağımsızlığı ve hesap verebilirliği: Yüksek kaliteli ve tarafsız standartların geliştirilebilmesi için muhasebe standart belirleyicilerinin ticari ve politik baskılardan uzak bir ortamda çalışmaları gerekir. Bununla birlikte bu kurumların yüksek derecede hesap verebilir durumda olmaları da gerekir.

11 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Raporda bu genel değerlendirmelerin gerçekleşmesini sağlayacak bir öneriler seti de yer aldı. Ülkemizde muhasebe uygulamalarının sağladığı hizmetlerden çok geniş bir kesim yararlanmakta ve bu hizmetleri talep etmektedir. Ancak bu yeterli midir? Elbette gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda oldukça geri kaldığımız bir gerçek. Mutlaka gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız gerekiyor. Meslek örgütü olan TÜRMOB bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ve yerine getirme gayreti içindedir.

12 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
TÜRMOB’un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile birlikte yürüttüğü “Düzenlemelerin Uluslararası Standartlara Uyum Projesi” çerçevesinde dönemine ilişkin Eylem Planı ve Stratejisini belirledik ve bu eylem uluslararası muhasebe camiasının bilgisine sunuldu. TÜRMOB Eylem Planı ve Stratejisi, uluslararası standartlara ve uygulamalara uyum sağlamak ve bu uyumun sürekliliğini korumak temel amacıyla yeni yapı ve örgütlenmelerin oluşumunu, mevcut düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesini öngörmektedir. Yedi temel hedefi içeren eylem planının hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye’de muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin uygulamaları en üst uluslararası standarda ulaşmış olacak.

13 TÜRMOB Eylem Planı 7 temel hedefi içermektedir:
Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı TÜRMOB Eylem Planı 7 temel hedefi içermektedir: Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Sistemin Uygulanması: TÜRMOB bünyesinde bir kalite güvence sistemi kurularak, bağımsız denetim uygulamalarında kalite olgusu bu sistem içinde sorgulanacak ve bu kapsamda oluşturulacak. Bağımsız Denetim Merkezi bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol uygulamalarını yürütecek.

14 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Uluslararası Eğitim Standartlarının Benimsenmesi ve Sürekli Mesleki Gelişim Merkezinin Kurulması: TÜRMOB, sürekli mesleki eğitim temel felsefesi içinde bir yaşam boyu öğrenme programı ve mesleki yeterliliğin sürekli geliştirilmesini teminen Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi kuracak ve Uluslararası Eğitim Standartlarını uygulamaya devam edecek. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına Uyum : TÜRMOB bünyesinde kurulmuş bulunan Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir. Değişen standartların güncellenmesi çalışmalarına ağırlık verilerek, standartların onaylı son halleri yayımlanacak.

15 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Etik Kurallara Uyumun Sağlanması Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi: TÜRMOB, IFAC uluslararası etik kurallarını yayımlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Bu aşamada, etik kuralların benimsenmesi ve farkındalığının sağlanmasına yönelik toplantı ve organizasyonlar yapılacak. (Haksız Rekabet ve Etik Kongreleri) Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına Uyum: Ülkemizde devlet muhasebe standartları konusu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülmekte. TÜRMOB olarak uluslararası kamu sektörü muhasebe standartları alanında gelişmeler takip edilerek, ülkemize uyum süreci takip edilecek.

16 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Mesleki Soruşturma ve Disiplin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi: Mevcut mesleki soruşturma ve disiplin düzenleme ve uygulamalarında bundan önce olduğu gibi bundan böyle de uluslararası genel kabul görmüş uygulama ve esaslara uygun hareket etmeye yönelik uyum çalışmalarına devam edilecek. Bu alanda konunun önem ve gerekliliğine olan mesleki inanç ve kamunun farkındalığını sağlamaya yönelik yayınlar yapılmaya ve toplantılar düzenlenmeye ağırlık verilecek.

17 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Ülkemizde muhasebe uygulamalarının sağladığı hizmetlerden çok geniş bir kesim yararlanmakta ve bu hizmetleri talep etmektedir. Ancak bu yeterli midir? Elbette gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda oldukça yetersiz olduğumuz bir gerçek. Mutlaka gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız gerekiyor. Muhasebe uygulamalarından daha geniş kesimlerin yararlanması sağlanmalı, mesleğe ihtiyaç taleplerinin arttırılması gerekir. Meslek örgütümüz TÜRMOB bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ve yerine getirme gayreti içindedir.

18 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum: Ülkemizde ulusal muhasebe standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurul olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumlu standartları yayımladı. Standartların sürekli güncellenmesi çalışmaları bu süreç içersinde devam edecek olup, TÜRMOB standartların uygulanma ve eğitimi çalışmalarına destek vermeye devam edecek. Belirlenen, eylem planı ve hedefler dinamik bir yapıya sahip olduğundan dolayı, uluslararası gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenerek yeni hedef ve eylemlerle desteklenecek.

19 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
KOBİ’ler için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 9 Temmuz 2009 tarihinde KOBİ Uluslararası Finansal Raporlama Standardını yayınladı. Değerli panelistler bu konuyla ilgili detaylı bilgilerini bizlerle paylaştılar. Muhasebe meslek mensupları bu standartları ülkemizde uygulayacak kaliteye sahiptir. Gerçekleştireceğimiz eğitim çalışmaları ile ben standartların başarılı bir şekilde uygulanacağına inanıyorum, bunu hep birlikte göreceğiz.

20 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
UFRS’nin uygulanmasıyla, Türkiye’nin KOBİ’leri uluslararası düzeyde kabul görmüş etkin bir raporlama sistemine geçmiş olacak. Böylece bir yandan işletmeler kendi faaliyetlerini ve performansını daha sağlıklı bir şekilde ölçerken, finansman ihtiyacı için dış kaynak temininde de önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. Uluslararası kabul görmüş standartlarda finansal raporlama yapan KOBİ’ler, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası şirket satınalma/birleşme veya yeni işbirliklerinde avantaj sağlamanın yanında, geleceğin büyük firması olarak KOBİ’lerin, ileride sermaye piyasalarına açılmasını kolaylaştıracak ciddi bir ön hazırlık gerçekleştirilmiş olacak.

21 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
TÜRMOB olarak, bağımsız denetim uygulamalarında uluslararası standartları yakalamak amacıyla çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Meslek mevzuatımızla yetkilendirildiğimiz üzere TÜRMOB vizyonu içerisinde, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu denetim standartları oluşturulmakta, denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, uluslar arası meslek kurallarına ve meslek çerçevesi ile meslek etiğine (meslek deontolojisine) tam uyumlu olmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

22 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Bu kapsamda, TÜRMOB bünyesinde “Bağımsız Denetim Merkezi”nin kurulması gündemimizdedir. Uluslararası uygulamalara paralel olarak gerek IFAC gerekse AB 8. Direktifiyle öngörülen kurallarla uyumlu bir yapılandırma amacıyla bağımsız denetim şirketleri kütüğü oluşturularak, bağımsız denetim şirketlerinin tescili, ilanı, izlenmesi vb faaliyetlerinin takibi Bağımsız Denetim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecektir.

23 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte denetim uzmanlığı uygulamaya girecek. Kuracağımız denetim merkezi belirli yeterliliğe sahip meslek mensuplarını sınava tabi tutacak. Bu sınavı geçemeyenler denetim uzmanı olamayacaklar. Muhasebe meslek mensupları yaşanan değişimle birlikte kendilerini yeniden şekillendireceklerdir. Bu değişim sürecinde meslek örgütümüze ve her bir meslektaşımıza düşen en önemli görev, geleceği beklemek yerine geleceği belirlemektir. Muhasebeci ve denetçiler hem mesleklerinin geleceğini belirleyecekler, hem de kişilerin ve kuruluşların geleceklerini şekillendireceklerdir.

24 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
TÜRMOB’un hedefi muhasebe ve denetim mesleğini, ülkemizde, uluslararası standartlarda uygulanmasını sağlamaktır. Mesleğin gelişimi ve hizmet kalitesinin yükselmesi, ülke ekonomisinin gelişmesine, demokrasimizin de güçlenmesine katkı yapacaktır. Biz mesleki çıkarlarımızla, ülke çıkarlarını ortak paydada buluşturma gayreti içindeyiz. Tüm kurumlardan da bunu bekliyoruz.

25 Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
TEŞEKKÜRLER


"1. Adana Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları