Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü"— Sunum transkripti:

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü İHRACAT İSTİSNASI (11/1-a, b, c ve Geçici 17. Maddeler) Hamza ERTEKİN Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Haziran 2014 GİMDER BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 KDV SİRKÜLERİ/66 (10.06.2014)- 1 Tebliğin Yürürlük Tarihi;
- KDV iadesi bakımından dönem esası getirildi. Tebliğin yürürlük tarihi olan Tarihi sonrası (2014/5 ve sonraki ) vergilendirme dönemlerine bu tebliğ uygulanacak. 2014/4 ve önceki dönemler e ait iade işlemlerine, talep tarihi ne olursa olsun mülga tebliğ hükümleri uygulanacaktır. GİMDER

3 KDV SİRKÜLERİ-2 İade Limitlerinin Uygulanması Bakımından
Tebliğin (IV/A-3.) bölümünde Maliye Bakanlığınca, istisnalarla ilgili kendi bölümlerinde belirlenen sınırların dikkate alınacağı, Aksine belirleme yapılmadığı sürece, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde geçerli limitlerin dikkate alınacağı belirtildiğinden, Bu tebliğ öncesi dönemler açısından eski limitlerin, 2014/5 ve sonrası dönemlere yeni limitlerin uygulanacağı düşünülmektedir. GİMDER

4 KDV SİRKÜLERİ-3 KDV İadeleri dışında kalan diğer işlemlerle ilgili (matrah, beyan, indirim vs.) söz konusu tebliğ hükümleri , tarihinden sonraki işlemlere uygulanacaktır. Bu tebliğde uygulama ili ilgili bir belirleme yapılmış ise o belirleme hükümleri geçerlidir. (Örneğin özel esaslar bölümünde geçiş hükümleri ile yapılan düzenlemeler ile beraber önceki işlemlere (dönemlere) de uygulanmaktadır.) GİMDER

5 KDV SİRKÜLERİ-3 Proje Uygulamaları; Kanunun 13/a, c, e, ve Geçici 29. maddelerde düzenlenen istisnalara ilişkin, Tebliğin yayımı tarihinden önce alınan istisna yazılarına ilişkin işlemlere aynen devam edilecek, Tebliğin yayımından önceki istisna başvuru dilekçelerine önceki usullere göre belge verilecek, Tebliğin yayımı tarihinden sonraki başvurular da ise, henüz mükelleflerin ‘Liste’ yi sisteme giriş imkanı olmadığından, tüm belgelerin ibrazı halinde manuel olarak belge verilecek, ancak sistem açıldığında mükelleflerin giriş yapmaları sağlanacak. GİMDER

6 KDV SİRKÜLERİ-4 İTUS İşlemleri;
Önceden indirimli teminat işlemlerinden faydalanan mükelleflerin, bu tebliğden sonra yeni belge almaları gerekiyor, Önceden İTUS sertifikası olan mükellefler, 2014/Nisan ve önceki dönem iadelerini tebliğin yayımı tarihinden sonra talep etseler dahi önceki sertifikaya göre iadesi yapılacak, Ancak 2014/5 ve sonrası iade taleplerinde önceki sertifika geçerli olmayacaktır. Mükellefin yeni sertifika alması gerekmektedir. GİMDER

7 KDV SİRKÜLERİ-5 İTUS sertifikası, bütün iade işlemlerinde geçerlidir,
Verilen son olumlu raporun (5. dönem) döneminden itibaren İTUS tan faydalanılabilir. Bu dönemler için tam teminat verilmişse, sertifikadan sonra indirimli teminata dönüştürülebilir, Yıllık İndirimli Oran raporlarında incelenilen ay sayısı kadar dönem dikkate alınır Sertifika başvurusu tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 vergilendirme dönemi “rapor verilmesi gereken durum” var ise bu 5 rapor beklenilir. Önceki yıllarda 5 döneme rapor verilmesinin önemi yoktur. Bu durumda başvuru baki kalır, yeni talepler için tam teminat verilir, 5. dönem raporu olumlu sonuçlandığında, bu tam teminatlar indirimli teminatla değiştirilebilir. GİMDER

8 KDV SİRKÜLERİ-6 ATİK Satışlarının Beyanı Şekli Değişti;
ATİK lerin satışlarında ‘Matrah ‘ kulakçığında ‘Diğer İşlemler’ bölümünde 503 kod tanımı yapılmış olup, ATİK (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) burada beyan edilecektir. Önceden bu satışlar ; matrahla ilişkilendirilmeyip, direkt olarak ‘İlave Edilecek KDV ‘ satırında gösteriliyordu. Artık gösterilemeyecek. GİMDER

9 İ H R A C A T İ S T İ S N A S I Mal İhracı Bavul ticareti
Hizmet İhracı Roaming hizmetleri Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması İhraç kaydıyla teslimler DİİB sahiplerine yapılan teslimler GİMDER

10 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
A.İHRACAT İSTİSNASI 1.Mal ihracı 1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı Mahsuben veya Nakden İade Bakımından Yenilik İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE N A K D E N İ A D E Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Mal İhracı (11/1-a) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN) (IV-4 Bölümü) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 9 29/2 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000 86.000 95.000 GİMDER

12 1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı
İstisnanın Kapsamı ve Beyanı 3065 Sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında aşağıdaki mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır. İhracat teslimleri, Bu teslimlere ilişkin hizmetler, Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için (12. Madde); Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgelerdeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar gümrük antreposu işleticisine tevdii edilmelidir, Teslim konusu mal, T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. GİMDER

13 Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Teslimlerin Durumu
Uluslar arası taşımacılığa ilişkin olarak, deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan; Akaryakıt, Kumanya, Teknik, Diğer malzeme, şeklindeki teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiden istisnadır. GİMDER

14 a).Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara yapılan teslimler,
b).Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklar “yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi” niteliği taşıdığından, bu araçlara yapılan teslimler. c).Bu teslimlere ilişkin işlem ve ödemelerin acenteler tarafından yapılması istisnanın durumunu değiştirmez. ç).Söz konusu teslimlerin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsiki gereklidir. GİMDER

15 İstisnanın Tevsiki Gümrük Beyannameli Mal Teslimleri
Gümrük beyannamesi (listesi) ve satış faturaları (listesi) bir dilekçe ekinde, istisnanın beyan edildiği döneme ait KDV beyannamesini verme süresi içinde vergi dairesine verilir. (İade talep edilmese dahi verilmeli) Elektronik ortamda alınanların ayrıca kağıt ortamında verilmesine gerek yoktur. Bu durumda dilekçe ekinde, yinede bu evrakların elektronik ortamda verildiğini gösteren çıktının verilmesi gerekmektedir. GİMDER

16 Vermeyenler hakkında bir yaptırım öngörülmemiştir.
İade talep eden mükellefler elektronik ortamda verebilmektedirler, ancak bu mükelleflerin de beyanname verme süresi içinde bu bilgileri sisteme girme zorunluluğu olup olmadığı açık değildir, Ancak, görüşümüz iade alan mükelleflerin de beyanname verme süresi içinde bu bilgileri sisteme girmeleri gerektiği yönünde olup, aksi halde aynı süre içinde kağıt ortamında vermeleri gerektiği yöndedir. Vermeyenler hakkında bir yaptırım öngörülmemiştir. GİMDER

17 Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan İhracat
Gümrük beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. Bir defaya mahsus “sınır ticareti yetki belgesi” de ibraz edilir. NATO Ülkelerine Bu Kapsamda Teslimler Askeri teçhizat ve malzemelerin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen Form 302 belgesi, gümrük beyannamesi yerine geçer, GİMDER

18 İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
Geri gelen malın ithalat (16/1-b) istisnasından yararlanabilmesi için; gümrük idaresi tarafından ihracat istisnasından yararlanılan miktarın tespiti amacıyla vergi dairesinden yazılı bilgi talep edilir. İhracat istisnası nedeniyle faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi ya da teminat olarak gösterilmesi gerekmektedir. GİMDER

19 İade Talebinde Bulunulmamış İse;
Geri gelen mallarla ilgili ihracat nedeniyle iade talebinde bulunulmaması durumunda bu durum gümrük idaresine bildirilir ve ithalat istisnasından faydalanılır, İade Talebinde Bulunulmuş İse; a)- İhracat istisnasından dolayı iade talebinde bulunulmuş, iade yerine getirilmiş ise, geri gelen mala isabet eden kısım gümrük idaresine yazılı bildirilir ve bu tutar tahsil edildikten sonra ithalat istisnası uygulanır. b)- İhracat istisnasından dolayı iade talebinde bulunulmuş, iade henüz yapılmamış ise ihracatçının ihracat istisnasından yararlanmadığı kabul edilir ve gümrük idaresine KDV ödenmesi istenmez, Beyannamede “iade” olarak beyan edilen tutarın, geri gelen eşyaya isabet eden kısmı, malın geri geldiği dönem beyannamesinin 103 no.lu satırında indirim yapılır, GİMDER

20 İade Talep Edilip Sonuçlanmamış İse;
Mükellef beyannamede iade talep etmiş, ancak iade sonuçlanmamış ise, geri gelen eşyaya isabet eden KDV nin iade talep edilmediği yönünde Gümrüğe bilgi verilmesi yönünde düzenleme yapılmış ise de, KDV Beyanı düzeltilmediği sürece, takibi çok güç olacağından bunun ileride “haksız iadeye” sebep olacağı düşünülmektedir. Geri gelen eşyaya isabet eden KDV nin iade tutarından çıkarılarak, sonraki döneme devreden KDV beyannamesine ilave edilmesi yönünde düzenleme yapılsaydı, bu dönemde ileride yapılabilecek haksız iadelerin önüne geçilirdi. Bu şekliyle beyannamede o tutar iade olarak görüleceğinden haksız iadeye zemin hazırlamaktadır. GİMDER

21 İade Talebinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, Satış faturaları listesi, Gümrük beyannamesi veya listesi, (serbest bölgeye ihracatlarda “serbest bölge işlem formu”, posta veya kargo yoluyla ihracatlarda “elektronik ticaret gümrük beyannamesi”.) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, ( YENİ ŞABLON EKLİ) GİMDER

22 EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU
DÖNEM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM BEDELİ İADESİ TALEP EDİLEBİLİR AZAMİ VERGİ İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİLER YÜKLENİLEN KDV TOPLAMI İŞLEMİN BÜNYESİNE DOĞRUDAN GİREN VERGİLER GENEL İMAL VE İDARE GİDERLERİNDEN İADE HESABINA VERİLEN PAY ATİK’LER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİDEN İADE HESABINA VERİLEN PAY GİMDER

23 Genel Üretim Gideri-Genel Yönetim ve Genel Gider Ayrımı
Söz konusu tabloda “Genel İmal Giderleri” ile “Genel Yönetim ve Genel Giderlerin” ayrılarak ayrı sütunlarda gösterilmesinin yararlı olacağı düşünülüyor. Çünkü, bu tebliğ ile genel giderlerden pay verilirken istisnanın ait olduğu dönem giderlerinden pay verileceği hüküm altına alınmıştır.(Ortak hükümler) Oysa imalatçı mükellef genel üretim giderlerinden olan; elektrik, doğalgaz vb. gider faturaları önceki aylara ait olabilecekken, kira, kırtasiye, telefon, üretimle ilgili olmayan yerlere ait elektrik-doğalgaz faturaları istisna dönemine ait olmalıdır. GİMDER

24 1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)
11/1-a maddesi kapsamında istisnadır, “Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılacak satışlara ait KDV ihracat istisnası izin belgesi” (istisna izin belgesi) ne sahip mükellefler Bu kapsamda istisnadan yararlanır, GİMDER

25 ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI Fatura Düzenleme Alt Limiti
MADDE NO İSTİSNA ADI ÖNCEKİ HALİ YENİ TEBLİĞDE GETİRİLEN UYGULAMA 11/1-a BAVUL TİCARETİ Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL.dir. Satış tutarı TL. ye çıkartılıyor. Karışık ve takibi zor bir beyan usulü var. Beyan usulü gümrük beyannameli ihracata paralel hale getiriliyor. İstisna, onaylı özel fatura ve döviz alım belgesi ile tevsik ediliyor. Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. GİMDER

26 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Bavul ticareti, (11/1-a) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

27 İstisna İzin Belgesi’nin Alınması
Gerçek usulde KDV mükellefi olan, Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olan Mükellefler talep edebilir. Bu belge vergi dairesi tarafından uygun görülenlere verilir. Belge alındıktan sonra, “haklarında olumsuz rapor” yazılanların belgesi iptal edilir, KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından genel esaslara dönmeleri halinde tekrar istisna izin belgesi alabilirler. GİMDER

28 İstisnanın Şartları Teslim, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara veya yurt dışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış “ ikamet tezkeresi “ veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılır, Satılan malların bedelleri toplamı TL’nin üzerinde olması gerekir, ÖTV Kanunu’nun (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılmaz, Bu işlemlerde “özel fatura” kullanılır GİMDER

29 İstisnanın Şartları Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen ay başından (önceden fatura tarihinden itibarendi) itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından çıktığını gösteren ve bu kapılardan birinde onaylanan özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekir, ( Maliye Bakanlığınca bu güne kadar genel yazılarla belirlenen Gümrük Kapıları; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne Artvin illerindeki kapılar ile Kırklareli Dereköy, Tekirdağ Çorlu, Iğdır, Dilucu kapılarından yapılabilir.) Özel faturalı malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. Satıcılarla beraber, kargo şirketi tarafından da onaylatılabilir. İstisna belgesine sahip satıcıların, Türkiye’de ikamet etmeyenlere (11/1-b) kapsamında KDV tahsil ederek satış yapmaları da mümkündür. (Ayrıca izne gerek yok) GİMDER

30 İstisnanın Beyanı Onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilir. Mal ihracıyla paralel hale getirilmiştir. (Beyana ilişkin önceki uygulama oldukça karışıktı) KDV beyannamesine onaylı faturanın onaylı bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da listesi eklenir, KDV beyannamesinde “İstisnalar” bölümünün “Tam istisnalar” kısmında 322 kod numaralı işlem türü ile beyan edilir, “Yüklenilen KDV” sütununa ise, istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalara göre hesaplanır, GİMDER

31 İade Talebinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste, İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, Döviz alım belgesi önceden vardı, bu tebliğde zorunlu değil GİMDER

32 . 2. Hizmet İhracı Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler (11/1-a) vergiden istisnadır. En radikal değişimlerin meydana geldiği bölümlerden biridir. MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Hizmet İhracı (11/1-a) Limit yok 5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminatla TL Miktara bakılmadan münhasıran inceleme raporu veya teminatla Teminat, YMM raporu, inceleme raporu Miktara bakılmadan münhasıran inceleme raporu veya teminatla GİMDER

33 İstisnanın Kapsamı Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, Hizmetten yurt dışında faydalanılması, Gerekir. Türkiye içinde taşıma hakkın bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir, Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler, bu kapsamda değerlendirilmez, GİMDER

34 İstisnanın Tevsiki ve Beyanı
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı İstisnanın Tevsiki ve Beyanı Yurt dışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Faturanın firma yetkililerince onaylı fotokopileri ya da dökümlerini gösteren liste, İstisnanın beyan edildiği döneme ait KDV beyannamesini verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı şarttır, (iadenin talep edilip edilmemesine bakılmaksızın) İstisnanın beyanı için döviz ile ilgili her hangi bir belge şartı yoktur, ancak iade işlemi yapılmadan önce dövizin Türkiye'ye gelmesi zorunludur, İstisna, KDV beyannamesinin "İstisnalar" kulakçığında "Tam İstisna" tablosunda 302 kod numarası işlem türü satırı kullanılarak beyan edilir, GİMDER BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, Hizmet faturası veya listesi, Ödeme belgesi (Dövizin Türkiye'ye geldiğini gösteren bir belge, banka dekontu vb.) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu. GİMDER

36 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM Teminat, YMM raporu, inceleme raporu
3.Roaming Hizmetleri MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Roaming, (11/1-a) Limit yok Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

37 Kapsam Roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri, İlgili ülkeler itibariyle, karşılıklı olmak kaydıyla, KDV'den istisnadır. (11/1-a) Bu istisna, roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetlerini kapsar. GİMDER

38 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Serbest bölgeye fason hizmet (11/1-a) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

39 İstisnanın Kapsamı Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV'den istisnadır, Fason hizmetin, serbest bölgede faaliyet gösteren müşteri için yapılması, Fason hizmetten serbest bölgede faydalanılması, Şartlarının her ikisi birlikte sağlanması gerekir. Ayrıca bu istisnanın uygulanmasında; Ana madde ve malzemelerin, fason iş için serbest bölgeden Türkiye'ye gönderilmesi, Fason hizmet yapılan malın yeniden serbest bölgeye gönderilmesi gerekir. Bu kapsama uygun olmayan, Türkiye'den serbest bölgelere yapılan bütün hizmetler KDV'ye tabidir. GİMDER

40 İstisnanın Beyanı Fason hizmeti tamamlanmış mala ilişkin,
Faturanın serbest bölgedeki müşteri adına düzenlenmiş olması şartiyle, Malın gümrük bölgesinden çıkarak, serbest bölgeye vasıl olduğu döneme ait beyanname ile beyan edilir, (Gümrük beyannamesi ya da bunun yerine geçen belgede malın s.bölgeye vasıl olduğunu gösteren tarihi içine alan dönemde beyan edilir.) GİMDER

41 İstisnanın Tevsiki Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurt içinden serbest bölgeye gönderildiğine ilişkin gümrük beyannamesi veya yerine geçen belgenin (liste), Serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen fatura (listesi) ile tevsik edilir. Bu belgeler iadenin talep edilip edilmediğine bakılmaksızın, istisnanın beyan edildiği dönem beyannamesinin verilme süresi içinde, dilekçe ekinde vergi dairesine verilir. GİMDER

42 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, Fason hizmet faturası veya listesi, Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği, Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, GİMDER

43 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
Kanun'un 11/1-b maddesinde düzenlenmiştir. KDV'nin yurt için tahsil edilmesi, malın yolcu ile gümrükten çıkışı sırasında tahsil edilen bu verginin iade edilmesi sistemine dayanır. GİMDER

44 ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI
MADDE NO İSTİSNA ADI ÖNCEKİ HALİ YENİ TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA 11/1-b YOLCU BERABERİ EŞYA Satışlarda yalnızca fatura kullanılmaktadır. Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla ödeme kaydedici cihaz fişi de kullanılabileceği yönünde düzenleme yapılıyor. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalar aracılık faaliyetinin yanı sıra başka faaliyetlerde de bulunabilmekteler. Alıcıya KDV iadesine aracılık eden firmalara "sadece bu kapsamda aracılık yapabilecekleri" yönünde düzenleme yapılıyor. Aracı firmaların yetki belgesi süresiz olarak verilmekte. Aracı firmaların yetki belgesi 5 yılık süre ile sınırlandırılıyor. GİMDER

45 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Yolcu beraberi eşya (11/1-b) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

46 İstisnadan Yararlanabilecek Alıcılar
Satın aldıkları malı yurt dışına çıkarmak kaydıyla; Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklular, Yurt dışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar faydalanabilir. GİMDER

47 İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar
Vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri yararlanır. (Bu izin belgesinin şekli tebliğde belirlenmemiştir.) İzin Belgesi almak isteyen mükellefler; Bir dilekçe ile vergi dairesine baş vurur, Yapılacak yoklama ve değerlendirme sonucunda, bu satışı yapabilecek organizasyona sahip olduğu anlaşılan mükelleflere izin belgesi verilir. GİMDER

48 GİB tarafından iadeye aracılık konusunda yetkilendirilmiş firmalarla sözleşme imzalayan gerçek usulde KDV mükellefleri de bu kapsamda satış yapabilir. - Kanunun 11/1-a kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapmak üzere "İstisna İzin Belgesi" almış satıcıların, bu kapsamda ayrıca izin belgesi almalarına gerek olmaksızın satış yapabilirler. GİMDER

49 İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar
ÖTV Kanunu'nun I Sayılı Listesinde yer alan mallar bu kapsamda satılamaz, Hizmet ifaları bu kapsamda değerlendirilemez, Bunlar dışında kalan ve yolcu beraberi götürülebilecek her türlü mal bu kapsamda satılabilir, Satılan bu malların, her bir faturada gösterilen toplam değeri KDV hariç 100 TL'nin üzerinde olması gerekir. (Bir faturada malların çeşitli olmasının önemi yok, toplamı dikkate alınır.) GİMDER

50 Satıcının Uyacağı Esaslar
Sistem, KDV'nin önceden tahsil edilip, malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilmesi esasına dayanır. Faturada KDV gösterilip, tahsil edilir, beyannamede genel esaslara göre beyan edilir, Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak suretiyle yeni nesil ÖKC tarafından düzenlenen belgeler de kullanılabilir, Faturaya; alıcının pasaport türü ve numarası, Türk uyruklular için ikamet tezkeresi vb. belgenin tarih ve numarası, satıcının iadeler için açtırdığı hesap olması halinde banka şubesi ve hesap numarası, alıcının banka şubesi ve hesap numarası bilgileri yazılır, Fatura 4 nüsha düzenlenir ve ilk 3 nüshası alıcıya verilir. GİMDER

51 Alıcının Uyacağı Esaslar
Alıcının bu istisnadan faydalanabilmesi için satın aldığı malları, fatura ve benzeri belge tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarması gerekir. Bu çıkış sırasında faturalar onaylatılır ve 2 örneği gümrük görevlisine bırakılır, GİMDER

52 İstisnanın Tevsiki Alıcı adına düzenlenen ve ilgili gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan satış faturasının fotokopisi veya listesi ile tevsik edilir, İadenin, yetki belgeli aracı firmalar tarafından yapılması halinde istisna, bunların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri ile tevsik edilir. GİMDER

53 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura-çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri) İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, GİMDER

54 6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Kanun’un 11/1-b maddesinde yer alan bu istisnanın, karşılıklı olmak kaydıyla uygulanacağı, usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği aynı kanunda belirtilmiştir. GİMDER

55 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Yabancı taşımacılar, Fuar ve sergilere katılanlar (11/1-b) - 1.000 TL İnceleme raporu veya teminat GİMDER BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

56 İstisnanın Kapsamı Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması ve Türkiye’de KDV, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetinin olmaması gerekir, Mal ve hizmet bedelinin, KDV dahil fatura düzenleme limitinin üzerinde olması gerekir, (2014 için 800 TL ) Bu miktara, istisnadan yararlanmak şartıyla birden fazla mal veya hizmet dahil edilebilir. Karşılıklılık esası vardır. GİMDER

57 Bakım ve tamir giderlerini kapsamaktadır.
Taşımacılık Faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal teslimi ve hizmet ifaları; Akaryakıt, Yedek parça, Bakım ve tamir giderlerini kapsamaktadır. Fuar, panayır ve sergilere katılımda ise mal teslimi ve hizmet ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerekir. GİMDER

58 İade Talep Usul Esasları
Bu iadeyi talep edecekler, kendi ülkelerinde bağlı bulunduğu vergi dairesinden temin edecekleri vergi mükellefiyetlerin ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekir, Taşımacılık ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak ise, bu faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesi tarafından yerine getirilir, Takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle iade talep edilir, İade nakden veya banka havalesi şeklinde yapılır, Fatura veya serbest meslek makbuzu ile tevsik edilmelidir, GİMDER

59 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Vergi dairesinden bir dilekçe ile talep yapılır, dilekçeye şu belgeler eklenir, Tebliğ ekinde yer alan (EK 5) iade talep formu, İadenin aracı tarafından istenmesi halinde, noter onaylı “vekaletname” belgesi, Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi, Kendi ülkelerinde vergi mükellefi olduklarına dair belge, Fatura veya serbest meslek makbuzlarının asılları veya noter onaylı suretleri, GİMDER

60 Taşımacılık faaliyetinde bulunanlar, bunlara ek olarak ayrıca,
TIR karnesinin Türekiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanın, transit beyannamenin veya Transit Refakat Belgesinin onaylı örneği, Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi-firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri. GİMDER

61 İade Uygulaması 1.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri, belgelerin ibraz edilmesi üzerine vergi inceleme raporu, teminat aranılmadan yerine getirilir, 1.000 TL’yi aşan kısım, VİR”u veya teminat karşılığı yerine getirilir. YMM raporu ile iade yapılmaz. Mahsuben iade olmaz.(Bizde mükellef değil) GİMDER

62 7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI MADDE NO İSTİSNA ADI ÖNCEKİ HALİ YENİ TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA 11/1-b YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA Mevcut mevzuatta bir düzenleme yok.( 113 No.lu KDV Tebliği) Bu kapsamdaki iadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı yönünde düzenleme yapılıyor. GİMDER

63 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE Yabancı sinema yapımcıları (11/1-b) - Miktara bakılmad an YMM raporu GİMDER

64 Kapsam Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı yapımcılar, Türkiye’de KDV, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren bir faaliyetlerinin olmaması kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetlerden, VUK’da belirlenen fatura düzenleme limitinin üzerindeki (KDV dahil tutar) faturalarda yer ala KDV iade olunur, GİMDER

65 İade Usul Esasları Türkiye’de faaliyetin tamamlanmasının ardından,
Ankara’da Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul’da Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir’de Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü, (Diğer iller için belirleme yok) bu iadeleri yapmaya yetkili kılınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan çekim izin belgesinin süresinin dolmasından sonra, Sinematografik eserlerin çekiminin tamamlanması sonrasında, Yukarıda belirtilen vergi dairesinden birine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İadelerde üst limit aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir. YMM raporunun eksiksiz olarak verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde iade işlemi gerçekleştirilir. GİMDER

66 8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil- Terkin Uygulaması
ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI 8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil- Terkin Uygulaması Kanun’un 11/1-c maddesinde düzenlenmiştir. ESKİ – YENİ KARŞILAŞTIRMASI MADDE NO İSTİSNA ADI ÖNCEKİ HALİ YENİ TEBLİĞLE GETİLERİLEN UYGULAMA 11/1-c İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin; ÖFK, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkündü. İmalatçı tanımı kapsamına girmeyen (Katılım Bankaları, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi) mükelleflerin tecil ihraç kaydıyla teslim yapmaları mümkün olmayacaktır. Sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip olanlar imalatçı kabul ediliyor. Zirai üretim yapanlar da imalatçı tanımı kapsamına alınıyor. İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi hali; bu hallerde indirim uygulaması; iadenin indirim yoluyla kullanılması ve bedelsiz ihracat hakkında açıklamalar yapılıyor. GİMDER

67 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE İhraç kaydıyla teslim, kapsamında teslim (11/1-c) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

68 Özellik Gösteren Durumlar
İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı fatura tarihinden veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde, 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılır. Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin-iade işlemleri sonuçlandırılır. Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimine tabi malların ihraç kayıtlı tesliminden söz edilemez. İhraç kayıtlı teslime konu mal kesin ihraç edilmelidir. GİMDER

69 Tarım ürünlerinin İhraç Kaydıyla Teslimi
Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olanlar, imalatçı sayılarak ürettikleri malları ihracatçılara satışında tecil-terkin kapsamında işlem yapabilirler. (Bu uygulama bu tebliğ ile başladı) (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.) GİMDER

70 Tecil Terkin Uygulanacak Teslimler
İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler bu kapsama girer, İmalatçıların, Türkiye’de ikamet etmeyenlere “İstisna İzin Belgesi” alarak satış yapanlara teslimleri de bu kapsamdan yararlanır, (Bu durumda gümrük beyannamesi yerine, gümrük tasdikli özel fatura nüshası istenir) İmalatçı olmayan mükelleflerin; Özel Finans Kurumlarına, Dış ticaret sermaye şirketlerine ve sektörellere bu kapsamdaki teslimleri mümkün olmayacak. GİMDER

71 Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar
Tecil-Terkin uygulamasından “imalatçı” vasfına sahip satıcılar yararlanabilir. İmalatçının; Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması, Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, Gerekir. GİMDER

72 İhraç Kayıtlı Satılacak Malların İmalatçısı
İmalatçılar kendi üretimlerinin yanında, fason olarak imal ettirdikleri malları da bu kapsamda satabilirler, İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason yaptırılması, bu uygulamaya engel olmaz, İmalatın yanında, hazır alınıp satılan mallar bu kapsamda değerlendirilemez, Bu kapsamda satılan malların nihai mal olması ve olduğu gibi yurt dışı edilmesi zorunludur, (yani ihraç kayıtlı satış faturasındaki mal ile gümrük beyannamesindeki mal aynı olmalıdır.) Malın aynı olmasına rağmen, fatura veya gümrük beyannamesinde farklı belirtilmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mal ile ihraç edilen malın aynı olduğunun, bu konuya münhasır vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile tespit edilmesi gerekir. GİMDER

73 İade Tecil-Terkin İşlemleri
KDV beyannamesinde tecil beyan edilen verginin tecil işlemi için, ilk defasında imalatçı belgesi ile meslek odasına üyelik belgesinin beyanname verme süresi içinde dilekçe ile vergi dairesine ibrazı gerekli olup, bu belgenin ibrazı üzerine tecil işlemi vergi dairesince yapılır, Malların şartlar dahilinde yurt dışı edilmesi halinde, gümrük beyannamesi veya listesinin ihraç kaydıyla satış faturaları ile birlikte vergi dairesine ibrazı gerekir, Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı bilgilerine ait bilgi bulunamamış ise, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine eklerler, GİMDER

74 (Verilmezse ne olur? Müeyyidesi belirlenmemiştir.)
Bu yazıyı veren ihracatçılar, 1 ay içinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi, izleyen ayın 15. Günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine verirler. (Verilmezse ne olur? Müeyyidesi belirlenmemiştir.) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satış yapanlara ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili gümrükte onaylı özel fatura aslı yada noter, ilgili gümrük idaresi ya da YMM tarafından onaylı örneği istenir. Serbest Bölgelere ihracat ile ilgili gümrük beyannamesi yerine, “serbest bölge işlem formu”nun aslı veya onaylı bir örneği ibraz edilir. GİMDER

75 İhracatın Süresi İçinde Gerçekleştirilememesi Ve Ek Süre Verilmesi
İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları, yasal süresi içinde, Mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak, İhraç edemeyen ihracatçılara, En geç 3 aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde, Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa, Verilecek bir dilekçe ile ek süre talebinde bulunulabilir. GİMDER

76 Ek süreyi “ihracatçı” talep edebilir,
Dilekçede, mücbir sebep veya beklenmedik durum belirtilerek, ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneği eklenir, Ek sürenin 3 aydan fazla olamayacağı, 3 ay dolduktan sonra başka bir ek sürenin verilemeyeceği, ancak 3 aydan az ek süre talep edenlere, bu süre içinde ihracatın yapılamaması halinde 3 ayı geçmemek üzere ek sürelerin verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık, ek süre talebine dayanak olay veya durumun tevsikine yönelik herhangi bir belge talep EDEMEZ. GİMDER

77 Mücbir sebep VUK’nun 13. Maddesine göre belirlenir, bu kapsama girmeyen durumlar ise “beklenmedik durum” sayılır. Yine bu bölümde beklenmedik durumların neler olabileceği tek tek sayılmış, benzer olayların da bu kapsamda olduğu belirtilerek, tereddüt edilmesi halinde GİB’dan görüş sorulabileceği belirtilmiştir. GİMDER

78 İhracatın Gerçekleşmemesi Hali
3 aylık süre içinde ihracatın gerçekleştirilememesi halinde, teslim yurt içi teslim hükümlerine dönüşür, Hesaplanan ve tecil olunan vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammı ile birlikte imalatçıdan tahsil edilir. İhracatın mücbir sebepler dahilinde gerçekleşmemesi halinde, verginin tecil edildiği tarihten itibaren tecil faizi ile birlikte tahsil edilir. İmalatçının ödediği bu vergiyi, ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihracatçı açısından en erken söz konusu KDV ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibariyle, bu dönemi kapsayan takvim yılı içinde indirilmesi mümkündür. GİMDER

79 İhraç Kayıtlı Teslim Edenin İmalatçı Vasfının Olmaması
Hesaplanan KDV ihracatçı tarafından, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirilebilir, GİMDER

80 Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması
Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların, Gümrük beyannamesi ve ilgili makamlardan alınacak izin yazısı ile tevsiki şartıyla, İhracat istisnası kapsamında değerlendirilerek, Bu malların imalatçıları tarafından ihracatçılara tesliminde 11/1-c maddesine göre işlem yapılması mümkündür. GİMDER

81 İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
İhracatçıya düzenlenen faturada hesaplanan, ancak tahsil edilmeyen KDV’nin, Malın geri gelmesi durumunda , her durumda ihracatçı tarafından gümrüğe ödenmesi gerekmektedir. (İmalatçının iade alıp almadığı, tecil-terkinden faydalanıp faydalanmadığının önemi yoktur.) GİMDER

82 İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı
İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilen KDV, evrakların ibrazı durumunda terkin edilir, Tecil edilemeyen KDV ise beyannamede iade olarak beyan edilip, evrakların ibrazında iade yerine getirilir, İhracatın kısmen gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşen kısma isabet eden KDV iade talep edilir, GİMDER

83 İhracatın Kısmen Gerçekleşmesi, Yada Kısmen Evrak İbraz Edilmesi Durumu
(KDV Beyannamesinde hem terkin, hem iade birlikte olması durumunda kısmi evrak ibrazı olursa , ibraz edilen evrağın ne kadarının terkin ne kadarının mahsupta dikkate alınacağı konusunda 95 no.lu tebliğe göre kıyaslama yapılıyordu. Tebliğin 71. sayfasına aynı örnek güncellenerek alınmış olup, aynı uygulama devam etmektedir. Örnek ekli. Terkin ve iade için, ihracatın gerçekleşmesi ve tebliğde belirtilen evrakların ibrazı şarttır, Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek, genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandırır. İade işlemi, ihraç kayıtlı satışın yapıldığı dönem beyannamesine dayandırılarak yapılır, GİMDER

84 Beyannamede terkin-iade birlikte yer alıyorsa ve evrak kısmi ibraz edilirse, iade ve terkin işlemi aşağıdaki örnekteki gibi kıyaslama yapılarak yerine getirilecektir. ÖRNEK: İmalatçı (A) 25 Şubat 2013 tarihinde YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapmış, bu teslim 21 Mart 2013 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye dahil edilmiş, beyannamedeki diğer bilgilere göre, -Tecil Edilebilir KDV: YTL -Tecil Edilecek KDV : YTL, -İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: YTL, olarak hesaplanmıştır. Söz konusu malın YTL tutarındaki kısmı 14 Mart 2013 tarihinde ihraç edilmiş ise bu tarihten sonra iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulmak suretiyle ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden YTL'nin iadesi talep edilebilecektir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın geri kalan YTL tutarındaki kısmının 4 Nisan 2013 tarihinde ihraç edilmesi halinde bu kısma isabet eden  YTL'nin iadesi de yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. GİMDER

85 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimi ve Beyanı
Beyannamenin “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (%1) veya (%8) oranını gösteren satır seçilerek beyan edilir, Aynı beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosuna, “İşlem Türü” listesinden “701” kod numaralı satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” sütununa KDV hariç teslim bedeli girilip vergi oranı seçilir, “Hesaplanan KDV” sütunu, beyanname programı tarafından hesaplanır, “Yüklenilin KDV Sütunu” ise mükellef tarafından doldurulur, bu sütuna yüklenilen vergi tutarı yazılır, Yüklenilen KDV, Hesaplanan KDV’den büyük ise, aradaki fark program tarafından GİMDER

86 Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırına aktarılır.
Bu tutar, ihracatın gerçekleşip gümrük beyannamesinin-özel faturanın ihraç kaydıyla teslimi yapan satıcıya intikal ettirildiği dönemde, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “405” kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak iade konusu yapılabilir. GİMDER

87 Yüklenilen KDV Farklarının Beyan Edileceği Dönem Değişti
Yük farkından kaynaklanan iadeler 29/2 kapsamında yapılır, Yük farkları, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak yılı içinde mahsuben iade konusu yapılabilir, (Yeni düzenleme, Tebliğin 70. Sayfası, son paragraf) (119 no.lu Tebliğdeki yeni getirilen ve yanlış olduğunu vurguladığımız uygulamadan vaz geçildi.) GİMDER

88 119 No.lu Tebliğde farklı düzenleme vardı. Bu tebliğle kolaylaştı.
119 No.lu Tebliğdeki durum “İndirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının iadesi ise ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 405 kodlu satırına, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimler tablosundaki hesaplanan KDV, yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle talep edilecektir.” Bu tutarın izleyen yıl içinde nakden-mahsuben iadesi 439 kod numaralı işlem türü satırına yazılarak istenilir. GİMDER

89 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği, İmalatçı belgesi, İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi, Gümrük beyannameleri çıktısı veya listesi (sb. İşlem formu veya özel fatura örneği) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Tebliğin 8.5. bölümünde gümrük beyanında imalatçı bilgisi yoksa istenilir diyor) İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi. GİMDER

90 Önemli Değişiklik 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ( I-1.1. Mahsup Yoluyla İade) Bölümünde; 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların iade talepleri münhasıran mahsup yoluyla yerine getirilir. Bir başka ifade ile bu mükelleflere nakden iade yapılmaz. Yeni düzenlemede bu yönde hüküm olmadığından nakden iade de yapılabilir sonucu çıkıyor. GİMDER

91 YENİ TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
9. Dahilde İşleme ve Geçice Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması MADDE NO İSTİSNA ADI ÖNCEKİ HALİ YENİ TEBLİĞLE GETİRİLEN UYGULAMA Geçici 17 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ DİİB sahibi alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmeyeceği açıklaması yapılıyor. DİİB sahibi mükelleflere geçici 17 nci madde kapsamındaki teslimlerde teslimi yapanın "imalatçı" olması şartı aranmaktadır. DİİB sahibi mükellefe geçici 17 nci madde kapsamında teslim yapacaklarda aranan "imalatçı" şartı kaldırılmaktadır. Eşdeğer eşya uygulamasına yönelik düzenleme yapılıyor. Yalnız bu kapsamda iade DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. DİİB sahibi mükellef ürettiği mamulü Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında veya başka bir DİİB sahibine teslim edebilir. Ancak bu kapsamdaki iadelerde geçici 17 veya teminat kapsamdaki alımların bedelleri iade hesabına dahil edilemez. GİMDER

92 MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE BAKIMINDAN DEĞİŞİKLİK
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE Eski Yeni İNCELEMESİZ ALT LİMİT LİMİT ÜZERİ İADE DİİB kapsamında teslim (Geçici 17) Limit yok 4.000 TL 5.000 TL Teminat, YMM raporu, inceleme raporu GİMDER

93 Dahilde İşleme Rejiminde Satıcı ve Alıcıların İmalatçı Olmaması
DİİB sahibi mükelleflerin ve bu mükelleflere ait DİİB si kapsamında mal teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı bu tebliğin yürürlüğünden itibaren aranmayacaktır. DİİB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki hammadde ve yardımcı madde niteliğindeki malların tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir GİMDER

94 Kapsam Kanunun geçici 17. Maddesinin uygulanmasında, genel olarak 11/1-c maddesi hükümleri geçerlidir, DİİB sahibi mükelleflerin, bu kapsamda aldıkları malları kullanarak ürettiği malları DİİB sahibi başka alıcılara aynı kapsamda teslimleri mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’ nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun kapatılması gerekir. Bu durumda, ilk DİİB si kapsamında teslimde, malın ihraç süresi 1.DİİB si mi yoksa 2. DİİB si mi? Dikkate alınacak süreler konusunda tereddütler oluşacaktır. GİMDER

95 Özellikli İade Hesabı (Yeni)
3065 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan iadelerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden iade işlemi yapılmaz. GİMDER

96 ÖRNEK; (Tebliğde örnek yok)
DİİB sahibi (Y) bu belge kapsamında 100 TL tutarında ipliği (Z) den Geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeden alıyor. (Y) Bu ipliği başka ipliklerle birleştirip üretimde kullanarak kumaş haline getiriyor. Elde ettiği kumaşı (Z’den alınan ipliğin tamamı bu satılan kumaşın içinde olduğu var sayılıyor) yine DİİB sahibi (H) ye 200 TL ‘ye KDV tahsil etmeden satıyor. Bu satış dolayısıyla 36 TL KDV hesaplıyor, ancak iade talep ederken, bu KDV’den iplik alımında ödemediği 18 TL KDV’yi indirmesi gerekiyor. İade KDV= 36 – 18 =18 TL GİMDER

97 DİİB si kapsamında iplik satan (Z) 18 TL KDV iade hakkı doğuyor,
Bu durumda; DİİB si kapsamında iplik satan (Z) 18 TL KDV iade hakkı doğuyor, DİİB sahibi (Y) bu kapsamda aldığı ancak yurt dışı etmediği iplik için 18 TL KDV yi hesaplayıp hazineye intikal ettiriyor, (Y) Ürettiği kumaş nedeniyle (katılan değer üzerinden) hesapladığı 18 TL KDV yi ise DİİB si kapsamında teslim nedeniyle iade alabiliyor. (36-18=18) (Y) 200 TL satış üzerinden hesapladığı 36 TL KDV nin 18 TL sini iade alıyor. (H) ise KDV ödemeden aldığı bu malı üretimde kullanarak yurt dışı ediyor. GİMDER

98 DİİB’si kapsamında alınan mallar kullanılarak üretilen yeni malların bu kanunun 11-1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslimi de mümkündür, (Bölüm IV-1-1 s.185 ) Bu durumda iade alabileceği KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. GİMDER

99 Yeni Uygulama “Eş Değer Eşya”
DİİB’si kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya imalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. ((Daha önce eşdeğer eşya teslimlerinde geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulanmasına izin verilmiyordu) DİİB’sinin kapatıldığı nasıl takip edilecek, bunun uygulaması nasıl olacak?) GİMDER

100 Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV yi başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz GİMDER

101 İhraç Kayıtlı Teslim ile DİİB’si Kapsamındaki Teslim Arasındaki Farklar
İhraç kayıtlı satışta, satılan mal olduğu gibi yurt dışı edilmesi gerekirken, DİİB’si kapsamında satılan mal, üretimde kullanılarak meydana getirilen yeni mal yurt dışı edilir, 11/1-c maddesindeki 3 aylık süre yerine, DİİB’sindeki süre esas alınır, 11/1-c maddesinde ihracatın süresinde gerçekleşmemesinden satıcı sorumlu iken, DİİB’li satışlarda vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile beraber alıcı sorumludur, İhraç kayıtlı teslimde imalatçı olma şartı varken, DİİB si kapsamında teslim için bu şart yoktur. GİMDER

102 Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
KDV mükellefi olmaları (sadece sorumlu sıfatıyla mükellef olanlar hariç), DİİB’ne sahip olmaları gerekir, DİİB’si alanların ayrıca “imalatçı” olma zorunluluğu yoktur. (İmalatçı değilse nasıl üretim yapacak, belge kapsamındaki mallar ve miktarları nasıl tespit edilecek?) Tebliğ öncesinde imalatçı olma şartı aranıyordu. GİMDER

103 Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar
DİİB’si sahibi mükellefler, bu belgede yer alan malları tecil-terkin kapsamında teslim alabilirler, Bu kapsamda düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur. Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır. GİMDER

104 Her türlü hizmet ifaları bu kapsama girmez.
Satın alınan malların bozukluk, istenilen nitelikte olmama vb. nedenlerle satıcıya iade edilmesi sonucu teslim bedelinin yukarıda belirtilen limitlerin altına düşmesi halinde, söz konusu satış işlemine ilişkin olarak düzenlenen ilk faturanın yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması kaydıyla, belge sahiplerine ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmaya devam edilir. DİİB’de belirtilen miktardan fazla maddenin bu kapsamda alınması mümkün değildir. Her türlü hizmet ifaları bu kapsama girmez. GİMDER

105 Tecil – Terkin Uygulamaları
Bu kapsamda tecil edilecek vergilerin hesabı Tebliğin (II/A-8.5.) bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılır, Tecil edilen KDV, dahilde işleme rejiminde öngörülen süreler içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir, DİİB’si kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen DİİB’nin örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. GİMDER

106 Satış faturasının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste de dilekçelere eklenir. DİİB’si kapsamında alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği konusunda alıcı-satıcı tarafından düzenlettirilecek YMM raporu ile tespiti gerekiyor, GİMDER

107 YMM Raporlarında Yer Alacak Bilgiler
Üretim analizi ve randıman hesabı yapılmalı, Satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabilir, DİİB’nin tarih ve sayısı, Belgenin geçerlik süresi, İhracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih sayısı, Fiili ihracat tarihleri, İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı, İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı, Hususlarına ilişkin bilgilere yer verilir. Söz konusu raporlar satıcı tarafından vergi dairesine sunulur. GİMDER

108 İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması
Bu durumda zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte ALICIDAN tahsil edilir. Belge sahibi alıcının, bu kapsamda aldığı malları süresi içinde ihraç edemeyeceğini vergi dairesine belirtmesi durumunda, alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır, Malın şartlara uygun yurt dışına çıkarılmadığı satıcı tarafından öğrenilmişse, teslime ilişkin bilgiler ile belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermesi, vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş KDV’nin tahsiline yönelik olarak durumu alıcının vergi dairesine bildirmesi üzerine yukarıda belirtilen işlem yapılır. GİMDER

109 Belge sahibine tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimi yapan satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümlere göre yerine getirilir. DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge kapsamında ihraç kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve mahiyet itibariyle yurt içi mal teslimine dönüşür. GİMDER

110 Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılmayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınarak indirim yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda ise mal ihracı hükümlerine göre iade talep edilebilir GİMDER

111 İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler
Standart iade talep dilekçesi, İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi, Gümrük beyannamesi veya listesi, DİİB onaylı örneği, 3065 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM Raporu, İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi GİMDER

112 İhraç Kayıtlı ve DİİB’si Kapsamında Mal Alıp İhraç Edenlerin KDV İade Talepleri (Tebliğin IV-A-1-1 Bölümü, s.185)   İhraç kayıtlı veya DİİB’si kapsamında mal alan ihracatçıların, genel olarak mal alımlarında KDV ödemediklerinden yüklenimleri söz konusu değildir, Ancak, genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle KDV yüklenip iade isteyebilirler, Bu durumda talep edilebilecek KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz. GİMDER


"KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Ve 66 No.lu Sirkü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları