Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alt Solunum yolu enfeksiyonlarında mikrobiyolojik yaklaşım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alt Solunum yolu enfeksiyonlarında mikrobiyolojik yaklaşım"— Sunum transkripti:

1 Alt Solunum yolu enfeksiyonlarında mikrobiyolojik yaklaşım
Doç.Dr. Işıl FİDAN

2

3 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Trakeit, trakeobronşit Bronşit Bronşiolit Bronkopnömoni Pnömoni

4 AKUT ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI
ÇOCUKLARDA; *Virüsler; genellikle (RSV, influenza, parainfluenza, adenovirus) *Sekonder infeksiyon; bakteri; H.influenza, Streptococcus pneumoniae, S. aureus, C.trachomatis, Pneumocystis carinii (imm.yetm.de) GENÇLERDE; Mycoplasma pneumoniae YAŞLILARDA; S.pneumoniae Aspirasyonla üst sol.yolundan (aneztezi, alkol, soğuk.); S.viridans, S.aureus, K.pneumoniae, Enterobacteriaceae, P.auroginosa, H.influenza, Legionella, Acinetobacter, Branhamella, N.meningitidis, Bacteroides İMMÜN YETMEZLİK; Actinomyces, Nocardia, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatidis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Candida

5 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Klinik
Akut infeksiyon Ateş, titreme Sırt ağrısı, miyalji, artralji Başağrısı, halsizlik, titreme Bulantı, kusma Göğüs infeksiyonu Öksürük Gögüs ağrısı Ral, wheezing, Radyolojik bulgular Respiratuvar distresde artış, mekanik ventilasyon

6 Trakeobronşit Akut; bakteri, virus Çocuklarda; Virus, mycoplasma
Ateş, öksürük, balgam Bordetella pertussis; boğmaca Kronik; Bakteri; Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis

7 Akut Bronşit Bronş epiteli inflamasyonu ÜSYE benzer, daha uzun süreli
3 hf.ya kadar uzayabilen, balgamlı veya kuru öksürük %50 pürülan balgam Ateş, taşikardi, takipne olmaksızın öksürük; Bronşit (pnömoniden farklı olarak) Grafide infiltrat bulunmaması(pnömoniden farklı olarak) Solunum fonksiyon testlerinde bozulma

8 Akut Bronşit Etken; %90 viral, %10 bakteriyel
Virus (İnfluenza A, B; Parainfluenza, Coronavirus; Rhinovirus; Respiratuvar Sinsityal virus (RSV); human metapnömovirus; Koksaki; Adenovirus) Daha az sıklıkla; Bordetella pertussis; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis

9 Akut Bronşit Tanı Hafif lökositoz
Akc.grafisi; diğer hastalıkların ayırıcı tanısında KTA >100/dk, ateş >38ºC, SS >24/dk, FM; bronşial ses, vibrasyon torasik artışı gibi fokal konsolidasyon bulguları»Akc.grafisi (pnömoni ?) Balgam kültürü; bakteriyel etkenlerde Virus, Mycoplasma, Chlamydia için; Serolojik testler

10 Akut Bronşit Tedavi Komplikasyon olmadığı sürece semptomatik
Bakteriyel etkenler az olduğundan antibiyotik gereksiz C.pneumonia, M.pneumoniae; makrolid grubu Bronkodilatatör Antitussif (?) Ekspektoran (?)

11 BRONŞİOLİT Küçük hava yollarının inflamatuvar obstruksiyonu
Bebek ve çocuk hastalığı (6 ay-2 yaş) ETKEN; %90 Virus (RSV %45-75; Parainfluenza Tip 1 ve 3, İnfluenza A ve B; Adenovirus; Rhinovirus; Enterovirus); Mycoplasma pneumoniae RSV ve influenza kışın; Parainfluenza, ilkbahar ve sonbahar; Adenovirus, her mevsim Bağışıklığı baskılanmış erişkinlerde; Adenovirus, Herpesvirus; CMV

12 BRONŞİOLİT Prodromal dönem; Ateş, rinore, huzursuzluk
Öksürük, iştahsızlık, halsizlik İleri dönemde; Dispne, taşikardi, takipne FM; İnce krepitan ral, wheezing 3-7 günde gerileme; 1-2 haftada tam iyileşme

13 BRONŞİOLİT TANI Hafif lökositoz
Arteriyel kan gazlarında; hipoksi, hiperkapni Akc.grafisi; havalanmada artış, diyaframda düzleşme, bazen perihiler infiltrasyon, atelektatik alanlar Klinik ve radyolojik olarak akut bronşiolit düşünülüyorsa; Etkene yönelik serolojik test ve virus izolasyonu önerilmez. Solunum sekresyonlarından spesifik viral tanı

14 BRONŞİOLİT tedavi Destek tdv; oksijenlenmenin düzeltilmesi, komplikasyon açısından takip Sıvı desteği Bronkodilatatör, kortikosteroid, epinefrin RSV bronşiolitli bebekler; aerosol Ribavirin Sigara içilmemesi, el yıkama, maske

15 PNÖMONİ Akciğer parankiminin infeksiyon ve infeksiyon dışı nedenlerle inflamasyonu 0-4 yaş ilk sırada ölüm nedeni TANI; Akut olarak oluşan sistemik ve alt solunum yolu bulguları ve radyolojide akciğer infiltratları Akciğer grafisinde infiltrasyonlarla birlikte en az 2 bulgu; öksürük, balgam, ateş, lökositoz Dispne, gögüs ağrısı

16 PNÖMONİ RİSK FAKTÖRLERİ; 65 yaş üstü
Eşlik eden hastalık (KOAH, bronşektazi, Kistik fibrozis, DM, KKY, Böbrek has, KC has, malignite, nörolojik has) Aspirasyon şüphesi Splenektomi Alkolizm Malnutrisyon Bakımevinde yaşama KS kullanımı İmmunosupresif tedavi İnfluenza sonrası

17 PNÖMONİ TÜRLERİ Etiyolojik Morfolojik Süre Klinik İnfektif Bakteriyel
Viral Fungal Tüberküloz Non infektif Toksin Kimyasal Aspirasyon Lober Segmenter İntersitisyel Akut Kronik Primer Sekonder Toplum kökenli/Hastane kaynaklı/İmmün yetmezlikli hastalarda

18 PNÖMONİ ETKENLERİ BAKTERİYEL; *Gram pozitif; Streptococcus, Staphylococcus *Gram negatif; Klebsiella, Pseudomonas auroginosa, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila VİRAL; İnfluenza; Respiratory syncytial virus (RSV), Parainfluenza, Adenovirus, Varisella, Kızamık, CMV Diğerleri; Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Chlamydia psittaci, Varisella, Rubella, Pneumocystis jirovecii (carinii),Funguslar, Tüberküloz…

19 PNÖMONİ ETKENLERİ 0-2 ay; B grubu Streptokok, Gram negatif bakteri
2 ay-5 yaş; H.influenza Tip b, S.pneumoniae, S.aureus, viruslar 5 yaş üstü; S.pneumoniae, M.pneumoniae, C.pneumoniae, Viruslar

20 PNÖMONİ M.pneumoniae, C.pneumoniae; yatılı okullar ve askeri kışlalar gibi yarı kapalı topluluklardaki salgınlarda Klebsiella pneumonia gibi gram negatif basiller; huzurevlerinde Grip sonrası bakteriyel pnömonilerde; S.aureus, H.influenzae, S.pneumoniae Papağan gibi kuşlarla temas; C.psittaci KOAH’da; S.pneumoniae, H.influenza, M.catarrhalis

21 *Streptococcus pneumoniae *Haemophilus influenza *Gram negatif basil
TİPİK PNÖMONİ ATİPİK PNÖMONİ ETKEN; *Streptococcus pneumoniae *Haemophilus influenza *Gram negatif basil *Staphylococcus aureus *Anaeroblar *Mycoplasma pneumoniae *Chlamydia pneumoniae *Legionella pneumophilia *Viruslar SEMPTOM *Akut, gürültülü başlangıç *Üşüme titremeyle ateş *Pürülan balgam *Akciğerde sınırlı *Lober konsolidasyon, plörezi *Lökositoz, sola kayma *Subakut başlangıç *Prodromal belirtiler *Kuru öksürük, wheezing *Akciğer dışı organ tutulumu *İnfiltratlar *Normal/düşük lökosit

22 KLİNİK OLARAK PNÖMONİ Toplum kökenli pnömoni (TKP)
Hastane kökenli (nozokomiyal) pnömoni (HKP) Bağışıklığı baskılanmış konaktaki pnömoni

23 Toplum kökenli pnömoniler
S.pneumoniae H.influenzae Other Anaerobes L.pneumophilia M.pneumoniae C.pneumoniae Bağışıklık yetmezliği bulunmayan toplum bireylerinde günlük yaşamı sırasında ortaya çıkan pnömoni

24 Toplum kökenli pnömoni
a) Gelişmekte olan ülkelerde; S.pneumoniae, H.influenzae, S.aureus %40 virus Diğerleri; Mycoplasma, Chlamydia, Moraxella b) Gelişmiş ülkelerde; Viruslar; RSV, Adenovirus, Parainfluenza, influenza Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae Bakteriyel; %5-10

25 Hastanede gelişen (nozokomiyal) Pnömoni
Hastaneye yatan hastalarda; %0.5- 2 Yatıştan sonra en az 48 saat veya çıktıktan sonraki ilk 48 saatte Orofarinkste kolonize mikroorganizmaların aspirasyonu, İnhalasyon yolu, Hematojen yol, Erken; Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus. Geç (5. günden sonra); Gram negatifler, S. aureus, Metisiline dirençli S.aureus(MRSA) Hastane gelişen enfeksiyonlardan en sık mortalite nedeni

26 İmmünsüpresif hastalarda
ETKENLER; Gram negatif, S.aureus, Pneumocytis jirovecii, M.tuberculosis **BAL’da Fungal boyama ve kültür Mycobacterial boyama ve kültür Viral etkenlere yönelik Pneumocystis jirovecii (methanamin gümüş boyası) AIDS (en sık görülen fırsatçı infeksiyonlardan) Legionella kültür

27 ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA TANI
Akciğer grafisi Rutin kan tetkikleri Balgam boyama Balgam kültürü Kan kültürü Seroloji Antijen tespiti Nükleik asit amplifikasyon yöntemleri (Polimeraz zincir reaksiyonu-PCR)

28 ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA İNCELENECEK ÖRNEKLER
Balgam İndükte balgam Mide suyu Endotrakeal aspirat Transtrakeal aspirasyon Bronkoalveolar lavaj (BAL) Akciğer biopsi örnekleri

29 Balgam toplanması Hasta eğitimi
Balgam toplanmasından 1-2 saat öncesi gıda alınmaması Sabah balgamı tercih Ağzın steril su ile çalkalanması (?) Öksürük ile derinden gelen balgam Balgam örneğinin steril kaba alımı Hızla laboratuvara ulaştırma Balgam örneğini bekletmeden boyama ve ekim Balgam işlenmesi gecikecekse, buzdolabında bekletme

30 İNCELENMESİ ÖNERİLMEYEN BALGAM ÖRNEKLERİ
2 ml’den az balgam örneği (pürülan örnek olmadıkça) Belirgin olarak tükrükten oluşan balgam Balgamın pürülan yerinden yapılan Gram boyamasında 10X alanda 10’dan fazla skuamöz epitel hücresi

31 UYGUN BALGAM ÖRNEĞİ Gram boyalı preparatta küçük büyütmeli objektifle (10x) 10’dan az epitel hücresi 10x büyütmede ortalama lökosit sayısının 25 ve daha fazla olması

32 BALGAMIN MAKROSKOPİK İNCELEMESİ
Balgamın hacminde artış (akciğer absesi, bronşektazi) Pürülan balgamda çizgi şeklinde kan (Tbc) Kahverengimsi kanlı görünüm (Akc.gangreni) Pas ve çikolata renginde balgam (Pnömokok pnömonisi) Pürülan, yeşilimsi balgam (Pseudomonas, abse, neoplazm) Kötü kokulu balgam (Akc.gangreni, bronşektazi)

33 BALGAMIN MİKROSKOPİK İNCELEMESİ
Pürülan kısımdan Öze ile Alevden geçirilmiş steril lama Transtrakeal ve bronşiyal aspirasyon sıvıları direk

34 BOYASIZ PREPARAT Lam üzerine konulan bir öze balgamın lamel kapatılarak kez büyütmede incelenmesi Parazitler (Strongiloides, askaris) Kist hidatik bronşa açılırsa skoleks Charcot Leyden kristalleri (bozulmuş eozinofilik granüller) Akciğer mikozunda 1 damla %10 KOH damlatılması ile mantar hif ve elemanları

35 GRAM BOYAMA Öze ile steril lama alınan balgamın homojen ve ince tabaka halinde yayılımı Havada kurutma Alevde tespit Gram yöntemi ile boyama

36 GRAM BOYAMA YÖNTEMİ Preparat üzerine kristal viyole 1 dk.
Boyanın uzaklaştırılması Lugol 1-2 dk Distile su ile yıkama %96’lık etil alkol sn Sulu fuksin 15 sn Havada kurutma İmmersiyon yağı damlatıp, 100’lük objektifte inceleme Mor renkli bakteriler; Gram pozitif Pembe-kırmızı renkli bakteriler; Gram negatif

37 Kristal viyole Lugol Alkol Sulu fuksin

38 GRAM BOYAMA PMNL yoğunluğu ve predominant mikroorganizma türü (Gram pozitif kok…) Bol lökosit içeren balgamda predominant görülen bakteri (görülen mikroorganizmaların> %75’i); Hastalık etkeni Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Stafilokok, Klebsiella pneumoniae, Candida, Haemophilus influenza

39 BALGAM KÜLTÜRÜ *Balgam ve bronş aspiratlarında; anaerob kültür yapılmaz; flora elemanları *Transtrakeal aspirattan anaerob kültür Kanlı agar McConkey agar Çikolatamsı agar (H.influenza) EMB agar BCYE (Buffered charcoal yeast extract agar) Legionella pneumophila PPLO agar (Mycoplasma pneumoniae)

40 KÜLTÜR Mycobacterium tuberculosis; Löwenstein-Jensen agar, Middlebrook 7H11 agar, Bactec kültür sistemi.. Mantar infeksiyonu; Sabouraud Dekstroz agar (SDA)… Viral kültürlerin TKP tanısında yeri yok

41 Balgam Kültürü Hastaneye yatırılması gereken hastalarda balgam kültürü
Hastane dısında tedavi edilen hastalarda, ilk tedaviye yanıtsızlık durumunda balgam kültürü Bazı solunum yolu patojenleri farinkste flora üyesi olarak da bulunabildikleri için balgam kültüründe üremeleri, alt solunum yolu enfeksiyonu etkeni olduklarını kanıtlamaz

42 KÜLTÜR Bakteriyel etiyolojide; normal flora ile kontaminasyon riski olduğundan balgam kültürü ve Gram yayması birlikte değerlendirilmeli Akut pnömonide; alt solunum yolu örneği ve kan kültüründe eş zamanlı üreme; tanıyı kesinleştirme Bakteriyel pnömoni kuşkusunda antimikrobiyal başlamadan önce mutlaka kan kültürü

43 EKİM Balgamın pürülan, müköpürülan veya kanlı kısımlarından
Akut bakteriyel infeksiyonlarda; tek koloni ekimi %5-10 CO2’li ortamda 35-37ºC’de sa. inkübasyon

44 EKİM Her çizişte çaprazlayarak ekim yöntemi
Öze her çaprazlamadan sonra yakılır Bakteri seyreltilmiş olur Baskın olan koloniler Balgam kültürü sonuçları Gram boyaması sonuçları ile birlikte yorumlanma

45 Streptococcus pneumoniae (Pnömokoksik pnömoni)
Hastaneye yatırılması gereken toplum kaynaklı pnömonilerin en sık nedeni Tüm pnömonilerin %10-35’i İnfluenza infeksiyonu sonrası Öksürük, pas rengi balgam, plöretik gögüs ağrısı,ateş, taşikardi, takipne Lökositoz, sedimentasyonda artış

46 Streptococcus pneumoniae pnömonisi (Gram boyama)
Gram pozitif diplokok ve PMNL, mum alevi veya lanset şeklinde, virulan suşlarda polisakkarid kapsül

47 Streptococcus pneumoniae
Kanlı agarda alfa hemoliz Katalaz negatif Safra ve safra tuzlarıyla kolayca lizis Optokine duyarlı İnülin fermentasyonu -Deney hayvanına verilirse 48 saatte ölüm -Kapsül şişme reaksiyonu

48 Staphylococcus aureus
Toplum kökenli pnömonilerin %5’den azı Erişkinlerde influenza salgını sonrası, çocuklarda kızamık infeksiyonu sonrası IV madde bağımlılığı,terminal böbrek hastalığı, Florokinolon gibi antibiyotik kullanımı Ateş, kanlı balgam

49 Balgamda Staphylococcus aureus (Gram boyama)
Üzüm salkımı şeklinde Gram pozitif koklar

50 Staphylococcus aureus
Kanlı agar Sarı pigmentli, hemolitik koloni Katalaz pozitif Koagülaz pozitif (KNS ayrımı)

51 Haemophilus influenzae
Küçük, Gram negatif kokobasil ve PMNL Tip b 3-12 ay pik (3 ay-3 yaş) KOAH ve sigara erişkinde risk

52 Haemophilus influenzae
Çikolatamsı agar, X faktör (hemin) and V faktör (NAD, NADP) gerekli Aerob ortam veya %5 CO oC Düz, 1-2 mm çaplı gri-kahverengi koloni  

53 Moraxella (Branhamella) catarrhalis
Küçük, Gram negatif diplokok, Bol PMNL içinde veya dışında KOAH, DM, KS tedavisi Deoksiribonükleaz (DNase) Nitrat redüksiyon testi

54 Gram negatif basil Alkolizm, DM,yaşlı, hastane kaynaklı pnömoni, nadiren TKP Pseudomonas auroginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae

55 CANDİDA, NOCARDIA

56 Balgam örneğinde bol PNL varlığına karşın mikroorganizma görülmemesi;
*Antibiyotik kullanımı *Mycoplasma pneumoniae *Chlamydia pneumoniae *Solunum yolu virusları *Legionella pneumophilia

57 Mycoplasma pneumoniae
Toplu yaşanan yerlerde, gençlerde En sık primer atipik pnömoni etkeni, ayakta geçirilen pnömoni Ateş, titreme, kuru öksürük, başağrısı Lökosit normal olabilir Büllöz mirinjit (dış kulak yolu ve zarda hemorajik büller), otoimmün hemoliz

58 Mycoplasma pneumoniae
Seroloji, klinik İzolasyon Soğuk aglütinin (O grubu eritrositlere karşı oluşan IgM antikorları. Eritrositleri +4º’de aglütine etme -7. günden) Kompleman birleşmesi ELISA

59 Legionella pneumophila
İleri yaş, malignite, KOAH, KS, Sigara Yakın zamanda konaklamalı seyahat, otel, ofis ortamında kalma Ev su tesisatında değişiklik, su kaynaklı Ateş antipiretikle düşmeyebilir Sol sis dışı bulgular; diare, BK, BY, Hematüri, başağrısı, konvülsiyon, miyalji, artralji Buffered charcoal yeast extract agar İdrarda antijen, immünfloresan, izolasyon

60 Chlamydia pneumoniae Toplum kökenli pnömonilerin %5’inden azı, segmenter pnömonit 5 yaş üzeri Akc. grafisi bulguları FM’den fazla Boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı Mikroimmünofloresan testi; IgM veya IgG antikorlarında titre artışı Hücre kültürü; Chlamydial inklüzyon cis. Elementer cisimcik

61 TKP düşünülerek değerlendirmeye alınan hastalarda yapılması önerilen laboratuvar tetkikleri
Birinci Basamak Poliklinik/Acil Yatan Hasta Akciğer grafisi + Kan sayımı Biyokimya Balgamın Gram boyaması Balgam kültürü - Kan kültürü Seroloji İdrarda Legionella antijeni Torasentez Oksijen satürasyonuölçümü .

62 VİRAL PNÖMONİ RSV (öz. 2 yaş altı) Parainfluenza Tip 3 Adenovirus
Rhinovirus Enterovirus (Koksaki virus A9, B1) Hematojen yolla akc.e ulaşıp pnömoni yapanlar; kızamık virusu, VZV, EBV, CMV, HSV, (immün yetmezlik, YD)

63 VİRAL-BAKTERİYEL PNÖMONİ
Kesin ayrım; etkenin gösterilmesi Yaş, mevsim, klinik, radyoloji, kan değerleri Bakteriyel pnömoni; daha akut başlangıçlı ve hasta daha toksik görünümlü Viral; wheezing Total lökosit 20 bin/mm3,PMNL 10 bin, immatür nötrofil 500, ESR, CRP yüksekliği; bakteriyel

64 VİRAL-BAKTERİYEL PNÖMONİ
Radyoloji; *Bakteriyel; lober, orta ve perifer akc.de alveoler infiltrasyon, havalanmada artış, Plevral effüzyon, pnömatosel, apse kavitesi olabilir *Viral; İnterstisyel, peribronşial, perihiler infiltrasyon, dağınık atelektazik alanlar; hem intersitisyel hem alveolar patern, pnömatosel, apse kavitesi yok. Plevral effüzyon nadir

65 TKP TEDAVİSİ Ayaktan mı ? Hastanede mi ? Yoğun bakım ünitesinde mi ?

66 *RİSK FAKTÖRLERİ; 60 yaş üzeri, KOAH, Bronşektazi, Kistik fibrozis, DM, BY, KY,KC hastalığı, Alkolizm, Malnutrisyon, 1 yıl içerisinde pnömoni *AĞIRLIK FAKTÖRLERİ SS > 30/dak, KB sistolik < 90 mmHg, diastolik < 60 mmHg, Ateş; < 35 0 C veya > 40 0 C, ekstrapulmoner hastalık, konfüzyon BK < 4000/mm3 veya > /mm3, PNL < 1000/mm3, Kan gazları; PaO2 < 60 mmHg veya PaCO2 > 50 mmHg,kreatinin > 1.2 mg/dl veya BUN > 20 mg/dl, Akciğer filmi; multilober tutulum, kavite, plevral efüzyon, Htc < % 30 veya HB < 9 gr/dl, sepsis bulguları; uzamış PT,PTT,trombositopeni, Bakım eksikliği

67 GRUPLANDIRMA RİSK VE/VEYA AĞIRLIK KRİTERLERİ YOK VAR YOK VAR
GRUP GRUP GRUP 3A/B GRUP4A/B AYAKTAN POLİKLİNİK KLİNİK YBÜ

68 Pnömoni tedavi Antimikrobiyal tedavi (bronşitin tersi) Etkene yönelik
Tedavi gecikmesi; mortalitede artış ampirik tedavi Altta yatan hastalık tedavisi Ayaktan tedavide oral, hastanede parenteral En az 5 gün, 7-10 gün, Atipik pnömoni, gün Tedavi sonrası 48 sa. de düzelme başlar. Ateş 3-7 gün sonra N. Önceden sağlıklı bireylerde radyolojik düzelme 2-6 hf Ağır pnömonili hastada radyolojik ilerleme; kötü prognoz,

69 Grup 1: Ayaktan başvuran, altta yatan hastalığı olmayan (kardiyopulmoner hast/risk faktörleri)
Streptococcus pneumoniae (% 9-36) Mycoplasma pneumoniae (% 13-37) Chlamydia pneumoniae (% 17) Hemophilus influenzae (% 10-18) Virüsler (% 13-36) Legionella spp (% ) Gram- negatif basil ? Mikst infeksiyon?

70 Grup 1 TKP’de parenteral uygulamanın oral tedaviye üstünlüğü yok
Dar spektrumlu ampirik antimikrobiyal Makrolid veya Doksisiklin veya Penisilin (Amoksisilin, Prokain Penisilin)

71 Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae
Grup 2: Ayaktan başvuran, altta yatan hastalığı olan (kardiyopulmoner hast/risk faktörleri) Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Mikst infeksiyon(bakteri+atipik+virüs) Hemophilus influenzae Enterik Gram-negatif Respiratuvar virüsler Moraxella,Legionella spp,aspirasyon, Mycobacterium, fungus

72 Grup 2 2.-3. Kuşak sefalosporin veya
Beta laktam/beta laktamaz inhibitörü Makrolid veya Doksisiklin

73 Mycobacterium tuberculosis
Tüberküloz etkeni Mikolik asit içeren kalın lipid tabaka Yavaş üreme Makrofajlarca öldürülmeye dirençli, bu hücreler içinde çoğalma

74 Birinci basamak sağlık birimlerinde akciğer tüberkülozun tanı ve izleminde
Balgam yayması Kültür Yayma; hızlı tanı Kültür; Daha duyarlı, ilaç duyarlılık testi

75 Örnek toplama 3 balgam örneği (ilk geldiğinde, ertesi sabah, ikinci geldiğinde) Steril kap Balgam çıkaramayanlarda -indükte balgam bronkoskopi (BAL)** Gastrik aspirasyon

76 ASİDO REZİSTAN BOYALI PREPARAT
Mycobacterium tuberculosis tanısında Asidorezistan bakteri Akc. Tbc’u olgularının %40-80’inde basil pozitif

77 Ehrlich Ziehl Neelsen boyama yöntemi
Aside dirençli bakteriler (ARB=ör. tüberküloz basili=Mycobacterium tuberculosis) Hücre çeperinde bol miktarda uzun zincirli yağ asitleri Boyayı alabilmeleri için alttan ısı Karbol fuksin-Asit/Alkol-Metilen mavisi Aside dirençli bakteriler kırmızı renk, diğer bakteriler ve zemin ise mavi renk

78 Ehrlich Ziehl Neelsen Balgamın pürülan kısmından öze ile lama yayım
Havada kurutma Alevde tespit Tüm preparatı örtecek şekilde karbol fuksin Preparattan buhar çıkıp, kaynamayacak şekilde 5 dk alttan ısıtma

79 Ehrlich Ziehl Neelsen Boya dökülüp, preparatın su ile yıkanması
%3’lük asit-alkol 3-5 dk. Preparatın su ile yıkanması Tüm preparatı kaplayacak şekilde metilen mavisi sn Boyanın akıtılması Preparatın oda ısısında kurutulması İmmersiyon yağı damlatılıp, x100 objektifte inceleme

80 (Dekolarizasyon=renksizleştirme)
ARB BOYAMA Karbol fuksin %3 Asit/Alkol (Dekolarizasyon=renksizleştirme) Metilen mavisi

81 ASİDO REZİSTAN BOYALI PREPARAT
100x objektiflik (immersiyon objektifi) alanda tarama Yatay ya da dikey

82

83 DEĞERLENDİRME En az 20 mikroskop alanında 10 veya 10’dan fazla ARB; (+++) ARB En az 50 alanda 1-10 ARB; (++) ARB 100 alanda ARB; (+) ARB 100 alanda 1-9 ARB; Tekrar örnek En az 100 alanda hiç ARB yok; Negatif

84 Mycobacterium tuberculosis kültür
Tbc tanısında altın standart Duyarlılık; % 80-85 Özgüllük; % 98 Balgamın homojenizasyon, dekontaminasyonu Katı besiyerinde; 4-8 hafta Sıvı besiyerinde; 2 hafta Löwenstein Jensen besiyeri (yumurtalı);18-24 gün Agarlı katı besiyeri (Middlebrook 7H10/11); gün Hızlı kültür sistemleri (sıvı besiyeri- Middlebrook7H9) Otomatize hızlı kültür yöntemleri (BACTEC 460 TB)

85 Kenarları düzensiz, ortası karnabahar görünümünde, soluk sarı-krem, kuru koloni

86

87 SB. TANI VE TEDAVİ REHBERİ
Akciğer tüberkülozu tanısı *Akciğer grafisi tek başına tanı koydurmaz *3 haftadan uzun süren öksürükte, balgamda 24 sa içinde 3 kez tüberküloz basili aranması *Balgam örnekleri incelendikten sonra kültür için Verem Savaş Dispanserine

88 SB. TANI VE TEDAVİ REHBERİ
Yayma (+) akciğer tüberkülozunda tanı; Üç balgam örneğinden en az ikisinde yayma (+) Üç balgam örneğinden bir yayma (+) ve akciğer grafisinde Tbc. ile uyumlu bulgu Üç balgam örneğinden birinde yayma (+) ve bu örneğe ait kültürde Tbc. Basili üremesi

89                                          


"Alt Solunum yolu enfeksiyonlarında mikrobiyolojik yaklaşım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları