Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyer-i Nebî ne demektir?  Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bilgi alanıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyer-i Nebî ne demektir?  Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bilgi alanıdır."— Sunum transkripti:

1 Siyer-i Nebî ne demektir?  Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bilgi alanıdır.

2 Peygamber Efendimiz ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?  20 Nisan 571 tarihinde, Rebîulevvel ayının 12. gecesine rastlayan Pazartesi günü tan yeri a ğ arırken Mekke’de dünyaya gelmiştir.

3 Peygamber Efendimiz hangi kabiledendir.  Kureyş kabilesinin Hâşimo ğ ulları kolundandır.

4 Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve sütannesinin adları nelerdir?  1) Annesi : Âmine  2) Babası : Abdullah  3) Dedesi : Abdülmuttalip  4) Süt annesi: Halîme’dir.  5) Amcası : Ebu Talip

5 Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimleri hangileridir?  1) Ahmed  2) Mahmûd  3) Muhammed  4) Mustafâ (s.a.v)

6 Peygamber Efendimiz kimlerin himâyesinde büyümüştür?  Peygamber Efendimiz, do ğ umundan iki ay önce babası vefat etti ğ i için yetim olarak dünyaya gelmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, do ğ an çocuklar süt anneye verilirdi. Efendimiz de, bu gelene ğ e uyularak süt annesi Hz. Halîme’ye verildi ve 4 yaşına kadar onun yanında kaldı. 6 yaşında iken annesinin vefat etmesi üzerine 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in, dedesinin vefatından sonra ise amcası Ebû Tâlib’in himâyesinde büyümüştür.

7 Peygamber Efendimiz ilk evlili ğ ini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır?  Peygamber Efendimiz ilk evlili ğ ini 25 yaşında iken Hz. Hatice ile yapmıştır.

8 Hz. Hatice kimdir? Hz. Hatice:  1) Peygamber Efendimizin ilk eşidir  2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir  3) Peygamber Efendimize maddî ve manevî en büyük deste ğ i verendir  4) Peygamber Efendimizin o ğ lu İ brahim hariç bütün çocuklarının annesidir.

9 Peygamber Efendimizin kaç çocu ğ u olmuştur ve isimleri nelerdir? Peygamber Efendimizin yedi çocu ğ u olmuştur:  1) Erkek çocukları:  Kâsım, Abdullah, İ brahim  2) Kız çocukları:  Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeyneb ve Fâtıma.

10 Hz. Peygamber’e peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir? Hz. Muhammed’e 40 yaşında iken 610 yılı Ramazan ayında Hira Mağarasında peygamberlik görevi verildi.

11 Ona, hiç tereddütsüz inanan insanlar oldu. İLK MÜSLÜMANLAR Hanımlardan Hz. Hatice Kölelerden Zeyd b.Harise Çocuklardan Hz. Ali Büyüklerden Hz. Ebu Bekir İlk Müslümanlar kimlerdir?

12 İ slâm’ın yayılması kimlerin müslüman olmasıyla hız kazanmıştır? İ slâm’ın yayılması:  1) Hz. Hamza  2) Hz. Ömer’in müslüman olmasıyla hız kazanmıştır.

13 Hüzün yılı nedir?  Efendimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebû Tâlib’in vefat yılı olan peygamberli ğ in 10. yılına verilen isimdir.

14 İ srâ ve Mirac olayı nedir ve ne zaman olmuştur?  1) İ srâ: Peygamber Efendimizin bir gece Cebrâil (a.s.) tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya götürülmesidir.  2) Mirac: Kudüs’ten Allahü Teâlâ’nın huzuruna yükseltilmesidir.  3) Bu olay, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb ayının 27. gecesi cereyan etmiştir.

15 Peygamber Efendimize Mirac’ta verilen hediyeler nelerdir? Mirac’ta verilen hediyeler:  1) Beş vakit namaz  2) Bakara sûresinin son iki âyeti ( Âmenerrasûlü)  3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete girece ğ i müjdesi.

16 Hz. Âişe Kimdir? Hz. Âişe:  1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir  2) Hz. Ebû Bekir’in kızıdır  3) İ lmiyle, zekâsıyla ve bizlere birçok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.

17 Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar:  1) Ebû Leheb  2) Ebû Cehil  3) Velîd bin Mu ğ îre  4) Ümeyye bin Halef  5) Utbe bin Rebîa  6) Âs bin Vâil.

18 Hicret nedir?  Peygamber Efendimizin ve müslümanların milâdî 622 yılında Mekke’den Medîne’ye göç etmeleri olayıdır.

19 Peygamber Efendimiz ve ilk müslümanların hicret sebepleri nelerdir? Hicret sebepleri:  1) Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin artması  2) Mekke’de İ slâm’ı yaşama ve yayma imkânının kalmaması  3) Medîneli müslümanların daveti.

20 Peygamber Efendimizin Hicret esnasındaki yol arkadaşının ve saklandıkları ma ğ aranın ismi nedir?  Yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir, saklandıkları ma ğ ara ise Sevr ma ğ arasıdır.

21 Peygamber Efendimiz Medîne’de kimin evinde kalmıştır?  Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri, bugün İ stanbul’da kendi adıyla anılan Eyüp Sultan semtinde bulunmaktadır.

22 İ slâm tarihinde ilk inşâ edilen mescid hangisidir?  Kubâ Mescidi.

23 İ lk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?  Peygamber Efendimiz Medîne’ye hicret ederken, Medîne yakınlarında bulunan Ranûnâ vadisine geldiklerinde Cuma namazı emredilmiş ve ilk Cuma namazı burada kılınmıştır.

24 Muhâcir ve Ensâr kime denir?  1) Muhâcir: Mekke’den Medîne’ye göç eden müslümanlara denir.  2) Ensâr: Medîne’ye göç eden Muhâcirlere yardım eden Medîneli müslümanlara denir.

25 Sahâbe kime denir?  Hz. Peygamber’i sa ğ lı ğ ında gören, ona iman eden ve inancını koruyarak vefat eden kimselere denir.

26 İ slâm tarihinde ilk açılan e ğ itim ve ö ğ retim kurumu hangisidir?  Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştı ğ ı ve ö ğ retmenli ğ ini yaptı ğ ı ilk yatılı okul olan Suffe’dir. Burada e ğ itim görenlere Ashâb-ı Suffe denir.

27 Peygamber Efendimizin yaptı ğ ı en önemli savaşlar hangileridir?  Peygamber Efendimiz ve müslümanlar Medîne’ye göç ettikten sonra kendilerini rahat bırakmayan müşriklerle savaşmak zorunda kalmışlardır. Efendimizin müşriklerle yaptı ğ ı en önemli savaşlar şunlardır:  1) Bedir Savaşı:624 yılında  2) Uhud Savaşı:625 yılında  3) Hendek Savaşı:627 yılında

28 Peygamber Efendimizin yaptı ğ ı savaşların amacı nedir? Peygamber Efendimizin yaptı ğ ı savaşların amacı:  1) Allah’ın adını yüceltmek  2) Düşman saldırılarını önlemek  3) Müslümanların can ve mallarını korumaktır.

29 Mekke kaç yılında fethedildi? Efendimizin müşriklere karşı davranışı nasıl oldu?  Mekke milâdî 630 yılında fethedildi. Fetihten sonra Peygamber Efendimiz müşrikleri topladı ve onlara “Gidiniz, serbestsiniz” buyurarak hepsini affetti.

30 Mescid-i Nebevî nerededir?  Mescid-i Nebevî Medîne’dedir. Hicretten hemen sonra yapılmıştır.

31 Vedâ haccı ve Vedâ hutbesi hakkında bilgi veriniz.  Vedâ haccı: Peygamber Efendimizin milâdî 632 yılında yapmış oldu ğ u tek hacdır. Bu hac esnasında Efendimiz Arafat’ta 100.000’den fazla sahâbîsine hitaben meşhur Vedâ hutbesini okumuştur.

32 Vedâ hutbesinde yer alan bazı hükümleri sayınız.  1) İ slâmiyet’ten önceki bütün câhiliye gelenekleri kaldırılmıştır  2) Bütün insanlar eşittir  3) İ nsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır  4) Emanetler sahibine verilmelidir  5) Tefecili ğ in ve faizin her türlüsü haramdır  6) Kan davaları kaldırılmıştır  7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir  8) Hem erkek, hem kadın zinadan kaçınacaktır  9) Bütün müslümanlar kardeştir  10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır.

33 Peygamber Efendimizin peygamberli ğ i kaç yıl sürmüştür?  13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medîne’de olmak üzere 23 yıl sürmüştür.

34 Peygamber Efendimiz hicretin 11. senesi, Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi günü, milâdî takvime göre 632 yılında Medîne’de 63 yaşında vefat etti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

35 Peygamber Efendimizin kabri nerededir ve ne ad verilir?  Medîne’de Mescid-i Nebevînin içindedir. Kabrinin bulundu ğ u yere “Ravza-i mutahhara’’ denilir.

36 Ehl-i Beyt kime denir?  Peygamber Efendimizin aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

37 Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir?  Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fâtıma ve amcasının o ğ lu Hz. Ali’nin evliliklerinden dünyaya gelen o ğ ulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

38 Aşere-i mübeşşere kime denir?  Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sâhabîye denir.

39 Aşere-i mübeşşerenin isimlerini sayınız.  1) Hz. Ebû Bekir  2) Hz. Ömer  3) Hz. Osman  4) Hz. Ali  5) Hz. Talha bin Ubeydullah  6) Hz. Zübeyr bin Avvâm  7) Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrâh  8) Hz. Sa’d bin Ebî Vakkâs  9) Hz. Abdurahmân bin Avf  10) Hz. Saîd bin Zeyd.

40 Asr-ı saâdet ne demektir?  Resûlüllah Efendimiz’in şereflendirdi ğ i altın ça ğ a Asr-ı saâdet (mutluluk asrı) denir.

41 Hz. Peygamber’den sonra gelen dört büyük halifenin isimlerini ve görev sürelerini sırası ile söyleyiniz.  1) Hz. Ebû Bekir: 2 yıl  2) Hz. Ömer: 10 yıl  3) Hz. Osman : 12 yıl  4) Hz. Ali : 5 yıl.


"Siyer-i Nebî ne demektir?  Siyer-i Nebî: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bilgi alanıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları