Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR VE İSKAN İŞLERİ 1. İmar ve İskan Personeli (6 Kişi) Şehir Plancısı Esra ELAÇMAZ 305 Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL 301 Harita Mühendisi Umut URAL 301.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR VE İSKAN İŞLERİ 1. İmar ve İskan Personeli (6 Kişi) Şehir Plancısı Esra ELAÇMAZ 305 Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL 301 Harita Mühendisi Umut URAL 301."— Sunum transkripti:

1 İMAR VE İSKAN İŞLERİ 1

2 İmar ve İskan Personeli (6 Kişi) Şehir Plancısı Esra ELAÇMAZ 305 Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL 301 Harita Mühendisi Umut URAL 301 Jeoloji Mühendisi Asu KOÇ 305 Maden Mühendisi Kemal YENİÇERİ 303 İnşaat Teknikeri Ömer SEÇGİN301 2

3 Mücavir Alan Teklifleri 3 3194 Sayılı İmar Kanununun 45.maddesine göre ilgili belediyesince talep edilen Kemalpaşa belediyesinin mücavir alanı teklifi incelenerek sonuçlandırılmıştır. Artvin Belediye Başkanlığının Merkez İlçe, Şehitlik Köyü, Başot, Vanat, Harhavuç mevkilerine ilişkin 23.11.2011 tarihli 2889 sayılı yazı ile Müdürlüğümüze iletilen teklif dosyası Bakanlığımızca incelenmiş, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 20/11/2012 tarihli ve 17778 sayılı yazısı ile teklifin, onaylı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Kararlarına aykırılık içermesinden ötürü bu aşamada değerlendirilemeyeceği belirtilmiş olup, Müdürlüğümüzce ilgili Belediyesi ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü bilgilendirilmiştir. Hopa İlçe Belediye Başkanlığının Sugören ve Esenkıyı Köyleri mücavir alan teklif dosyasına ilişkin Müdürlüğümüzce teknik inceleme yapılmış olup, inceleme neticesinde belirlenen eksiklikler İl İdare Kurulu Müdürlüğüne ve tamamlanmak üzere ilgili Belediyesine bildirilmiştir.

4 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Yapılan İşler 4 3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre Çoruh Nehri havzası ve Baraj Gölü kıyısı ile Arhavi, Hopa İlçelerinde kıyı kenar çizgisi envanter çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca İlimiz Arhavi ve Hopa ilçeleri sahil şeridine ait halihazır haritaların tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce temin edilerek müdürlüğümüze iletilmiş ve Müdürlüğümüzce yapılan kıyı kenar çizgisi tespitleri Bakanlığımızca onaylanmış ve askı ilan süreci tamamlanmış olup, ilimiz sınırları dahilinde Gürcistan sınırından Rize İl sınırına kadar Karadeniz kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisinin tamamı Bakanlığımızca onaylıdır.

5 5

6 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

7

8 Onaylı Dolgu İmar Planı Tablosu 8

9 9

10 İSKAN 10

11 11

12

13 2011 YILI ETÜD PROJE PROGRAMINDA OLAN İŞLER ARTVİN Sıra No İLÇESİKÖYÜPROJE ADI 1YusufeliÇeşitliArtvin Barajı 2Yusufeli İlçe Merkezi Yusufeli Barajı Çeşitli 3ŞavşatÇeşitliBayram Barajı 4 ŞavşatÇeşitli Bağlık Barajı ArdanuçÇeşitli MerkezÇeşitli 13

14 14 Sıra NoBarajın AdıYetkili KuruluşDurumu 1Arkun BarajıEnerjisa A.Ş. Baraj yapımından etkilenen Alanbaşı Köyünde hak sahipliği için yasal süresi içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. Söz konusu durum 18/10/2012 tarih ve 4508 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olup; Arkun Barajı’nın 2012 Etüt-Proje programından çıkarılması talep edilmiştir. 2Artvin BarajıDoğuş Enerji Baraj yapımından etkilenen köylerde hak sahipliği için yasal süresi içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. Söz konusu durum 18/10/2012 tarih ve 4508 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olup; Artvin Barajı’nın 2012 Etüt-Proje programından çıkarılması talep edilmiştir. 3Yusufeli BarajıDSİ 26. Bölge Müdürlüğü Baraj yapımından etkilenen yerleşim birimlerine ait bilgilerin ve Ek-1 formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 22/05/2012 tarih ve 2352 sayılı yazı ve 13/04/2012 tarih ve 1755 sayılı yazı ile DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden talep edilmiş, ancak Müdürlüğümüze sadece “Yusufeli Barajı ve HES Yeniden Yerleşim Eylem Planı” gönderilmiştir. Bu plan da 21/06/2012 tarih ve 2876 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 4Bayram Barajı LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Barajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve 82426 sayılı yazısında Bayram Barajı’nın üretim lisansının LNS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği, ancak ilgili şirket tarafından projeyle ilgili herhangi bir kamulaştırma talebi yapılmadığından proje için alınmış Kamu Yararı Kararı ya da Kamulaştırma Kararı bulunmadığı, talep edilen belgelerin kamulaştırma işleminin başlamasından sonra gönderilebileceği belirtilmiştir. 5Bağlık BarajıEPDKBarajın yapımından etkilenecek olan yerleşim birimlerine ilişkin olarak gerekli belgelerin ve Ek-1 Formun doldurularak Müdürlüğümüze gönderilmesi 21/05/2012 tarih ve 2313 sayılı yazı ile EPDK’dan talep edilmiş olup; EPDK’nın 17/09/2012 tarih ve 82426 sayılı yazısında Bağlık Barajı ile ilgili EPDK tarafından verilmiş bir üretim lisansının bulunmadığı, konuyla ilgili DSİ Genel Müdürlüğüne başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmış ve bu durum 02/10/2012 tarih ve 4229 sayılı yazımız ile de Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Son olarak DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün 20/11/2012 tarih ve 555475 sayılı yazısı ile Bağlık Barajının 4628 sayılı Yasa kapsamına alındığı bildirilmiştir.

15 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İSKAN HİZMETLERİ YATIRIM PROGRAMI İ L İ :ARTVİN( 1.000.- TL) PROJE NOİ Ş İ N A D I KARAKTERİ STİĞİ BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ YAPIM ŞEKLİ PROJE TUTARI ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI 2011'den ÖNCE BİTEN DEVAM EDEN 2012 YILI ÖDENEĞİ 2009K070020 Yusufeli Barajı İskanı 1000 Aile/Şehir 2009-2015 82.2070 8930 15

16 Kentsel Dönüşüm Projeleri 16 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile, depreme karşı dayanıksız yapılar ile bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda, doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için, şehirlerimizin modernleştirilmesi ve insan hayatını tehdit eden risklerden arındırılacak şekilde yaşanabilir şehirler oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve İlimiz dahilindeki Belediyelerin işbirliğinde, öncelikle afetlerden azami zarar görebilecek alan ve bölgelerin araştırılarak bu alanlardan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bölgelerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla; –Afet görmüş ve afet riski taşıyan alanları kapsayan ve kentsel dönüşümü önerilen alanlara ilişkin gerekçeli açıklama raporu, –Kentsel dönüşüm için düşünülen alanı gösterir 1/25000 ölçekli kroki, –1/1000 ve/veya 1/5000 ölçekli Halihazır Haritalar, İmar Plan Paftaları ve İmar Planı Açıklama Raporları, İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları, –Kentsel dönüşüm için düşünülen alana ilişkin; yüzölçümü, mülkiyet durumu, yapılaşma (inşaat) alanı, yapıların durumunu ve niteliğini belirtir bilgilerin bulunduğu envanter, –1/1000 ve/veya 1/2000 ölçekli Kadastro Paftaları, –Alana ilişkin uydu görüntüleri fotoğrafları ve gerekçeli açıklama raporunu destekleyici nitelikte her türlü bilgi ve belge, İlimiz dahilinde Belediyelerden gelen talepler Bakanlığımıza iletilmiştir. İlimizde kentsel dönüşüm çalışmalarına, Artvin Belediyesinin kentsel dönüşüm alanı olarak sunduğu Merkez İlçe, Çayağzı Mahallesi Köprübaşı Mevkiinde başlanılmıştır. Rezerv arsa alanı olarak düşünülen Merkez Seyitler Köyüne ilişkin bilgi ve belgeler Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilerek, yapılacak konutlar için rezerv arsa alanı belirlenmesi çalışmaları, Müdürlüğümüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmektedir.

17 Yapı Kooperatifleri 13.12.2010 tarihinden itibaren Kooperatiflere ilişkin her türlü denetim yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu kapsamda; 12 adet faal, 10 adet tasfiye halinde 2 adet terkin aşamasında ve 3 adeti savcılıkta olmak üzere toplamda 27 adet Konut Yapı Kooperatifi ; ayrıca 6 adet faal Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi olmak üzere Müdürlüğümüz denetiminde toplamda 33 adet Yapı Kooperatifi bulunmakta dır. 17

18 18

19 19

20 PATLAYICI MADDE DEPOLARININ PROJE ONAYLARI VE PATLAYICI MADDE RAPORLARINA İLİŞKİN ENVANTER BİLGİLERİ İCMAL TABLOSU 200520062007200820092010 2011 (3.09.2012) 2012 TOPLAM Müdürlüğümüzc e Gerçekleştirilen Proje Onayı ve Patlayıcı Madde Raporu ( Adet) 33212925344622 183 20


"İMAR VE İSKAN İŞLERİ 1. İmar ve İskan Personeli (6 Kişi) Şehir Plancısı Esra ELAÇMAZ 305 Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL 301 Harita Mühendisi Umut URAL 301." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları