Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI
Şube Müdürü : Ahmet Ender DEĞİRMENCİ

2 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak, 2) Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak, 3) Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 4) Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak, 5) Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek, 6) Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 7) Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yer seçimi veya tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 8) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak, 9) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek, 10) İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik görüş vermek, 11) Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek, 12) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, 13) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek,

3 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri
14) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğe” uygun olarak yürütmek, 15) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin uygulamaya esas görüş vermek; tereddüte düşülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve belgelerin aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan bilgileriyle birlikte bir rapor dahilinde görüş alınmak üzere Bakanlığa iletmek, 16) Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 17) Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık maliyetlerin onaylanması ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim yapmak ve rapor hazırlamak, 18) Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 19) İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak, 20) Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikro bölgeleme etüt çalışmalarına katılmak, 21) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) bentleri ile 7’nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, 22) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek, 23) Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikayetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek, 24) Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek, 25) 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk Müşavirliğine görüş vermek, 26) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve satışına esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüş vermek, 27) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüş bildirmek, 28) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

4 KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÇALIŞMALARI

5 Karadeniz kıyısının toplam uzunluğu 289 km
Karadeniz kıyısının toplam uzunluğu 289 km. olup, yaklaşık olarak 258 km’lik kısmının kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Yeşilırmak Nehrinin Samsun ili sınırlarındaki kısmında 2 adet baraj bulunmakta olup, ırmak ve söz konusu barajların toplam kıyı uzunluğu yaklaşık (sağ-sol) 130 km.’dir. Bu alanda yaklaşık 38 km’lik kısmın kıyı kenar çizgisi tespiti sonuçlandırılmış ve onaylanmıştır, geri kalan yaklaşık 92 km’lik kısmın kıyı kenar çizgisi tespiti ise halihazır haritalarının yapılması halinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda tamamlanacaktır.

6 Kızılırmak Nehrinin Samsun ili sınırlarındaki kısmında adet 2 baraj bulunmakta olup, ırmak ve bu alandaki toplam kıyı uzunluğu yaklaşık (sağ-sol) 187 km.’dir. Bunun yaklaşık 20 km’lik kısmın kıyı kenar çizgisi tespiti sonuçlandırılmış ve onaylanmıştır, geri kalan yaklaşık 167 km’lik kısmın kıyı kenar çizgisi tespiti ise halihazır haritalarının yapılması halinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda tamamlanacaktır. Samsun İli sınırları içerisinde doğal göl olarak Ladik Gölü yer almakta olup, halihazır haritaları bulunmadığı için herhangi bir kıyı kenar çizgisi tespit çalışması yapılmamıştır.

7 İlimizin Karadeniz Kıyısında kıyı kenar çizgisi tespiti bulunmayan Çarşamba ve Terme sınırlarında 31 km. kıyı kenar çizgisi tespiti yapılarak Bakanlığa gönderilmiş, bir takım eksikliklerin giderilmesi için tekrar iade edilmiştir. Mevcut tespit yeniden değerlendirilecek ve eksiklikler giderilerek Bakanlığa gönderilecektir. Tekkeköy Selyeri Mevkiinde 3, Atakum İlçesinde 1 adet dere için tespit edilmiş kıyı kenar çizgileri, 25/03/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile aynı yönetmeliğe eklenen “ Bu Yönetmeliğin eki listede yer almayan akarsularda tespit edilmiş kıyı kenar çizgileri geçersizdir. ” hükmü gereğince iptal edilmiş, dere ağızları kapatılarak yeni tespitler yapıldı ve onaylandı. (yaklaşık 370 m.) Bu kapsamda ilimiz sınırları içerisinde diğer dereler için tespit edilmiş kıyı kenar çizgisi iptal ve tespit işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

8 Tekkeköy’de Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd
Tekkeköy’de Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. ve Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin Tekkeköy sınırları dahilindeki aktarma talepleri değerlendirilerek yaklaşık 1600 m. uzunluğundaki kıyı kenar çizgisinin aktarımı Aralık 2012 tarihinde yapılmış, tarihinde onaylanarak ilan ve dağıtımları işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yeşilırmak kıyısında daha önceden tespit edilen kıyı kenar çizgisi tespiti mevcut 12 paftanın aktarımı ile eksik kalan kısımlarda tespit edilen yaklaşık ırmak boyunca (sağ sol kıyı) m.’lik kıyı kenar çizgisi Bakanlığımızca onaylanmış, ilan ve dağıtımları yapılmıştır.

9 Defterdarlık-Mal Müdürlüklerinin taşınmazlarının satış, tahsis, tescil
Defterdarlık-Mal Müdürlüklerinin taşınmazlarının satış, tahsis, tescil ..vb. konularda kıyı görüşleri verilmiştir. Tespiti yapılmış kıyı kenar çizgilerinin iptaline yönelik Valiliğimiz ve Bakanlığımız aleyhine açılan davalara ilişkin olarak Mekânsal Planlama, Hukuk Müşavirliği ve ilgili Mahkemelere bilgi-belge teminleri ile, savunma ve karşı görüş yazıları yazılmıştır. Vatandaşların kıyı kenar çizgisine yönelik olarak itirazları değerlendirildi, arazide incelemeler yapıldı, tutanak tutularak Bakanlığa gönderildi. (2 adet itiraz rapor tutularak Bakanlığa gönderildi. 1 adet itiraz kıyı kenar çizgisinin suya düşmesi ile ilgili olup değerlendirme aşamasındadır.)

10 İMAR PLANLAMA ÇALIŞMALARI

11 İlgili Belediyesince onaylanan 70 adet İmar Planı Değişikliği hakkında gerekli yazışmalar yapılmış olup; İmar Planı Değişikliği İnceleme Raporları düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz tarafından 2 adet İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Müdürlüğümüze iletilen çeşitli konularda 49 adet şikayet ile ilgili olarak Belediyelerinde ve mahallinde tespitleri yapılmış olup; söz konusu şikayetler sonuca bağlanmıştır. İl Özel İdaresinden gelen mevzi imar planı talepleri ile ilgili 133 adet görüş yazısı yazılmıştır.

12 Müdürlüğümüze iletilen 9 adet Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi hakkında gerekli yazışmalar yapılmış olup; Bakanlığımızca onaylanan 4 adet Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin askı ve ilan işlemleri tamamlanmıştır. Müdürlüğümüze iletilen 8 adet Dolgu Amaçlı İmar Planı Teklifi hakkında gerekli yazışmalar yapılmış olup; Bakanlığımızca onaylanan 2 adet Dolgu Amaçlı İmar Planının askı ve ilan işlemleri tamamlanmıştır. 1 adet Dolgu Amaçlı İmar Planının ise askı ve ilan işlemleri devam etmektedir.

13 Bakanlığımızca onaylanan 1 adet Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı Değişikliğinin askı ve ilan işlemleri tamamlanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların bir kısmının kabulü sonucunda Bakanlığımızca yeniden onaylanması ile 2. kez askı ve ilan işlemleri yapılmıştır. Müdürlüğümüze iletilen çeşitli konularda 30 adet görüş yazısı yazılmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ilişkin 4 adet konu hakkında ise Bakanlığımız görüşü sorulmuş olup; Bakanlığımızın görüşü doğrultusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bakanlığımızca yayımlanan 6 adet Genelgenin, belediyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır.

14 JEOLOJİK – JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI

15 Müdürlüğümüzce 2013 yılında 48 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmıştır.
27 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt İncelemesi ise devam etmektedir. Ayrıca, yılları arasında diğer kurum ve kuruşların talepleri doğrultusunda Valilik oluru ile Müdürlüğümüzce zemin etüdüne esas 13 adet Yaklaşık Maliyet hazırlanmıştır.

16 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünde;
2 Harita Mühendisi 3 Şehir Plancısı 1 Jeoloji Mühendisi 1 Jeofizik Mühendisi olmak üzere toplam 7 personel çalışmaktadır.

17 DİĞER ÇALIŞMALAR

18 RUHSAT BAŞVURULARI İl Özel İdaresinin Yapı Ruhsatı Talebi
İl Özel İdaresi tarafından Atakum Hükümet Konağı inşaatına ilişkin ruhsat talebi Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızca uygun görülmemiş ve ruhsat verilmemiştir. Bahse konu parsel Maliye Bakanlığı ve Atakum Belediyesinin müşterek mülkiyetinde olup, inşaat için Atakum Belediyesinden muvafakat alınmamıştır. TOKİ LOJİSLİK KÖY Ruhsat Başvurusu (Değerlendirme Aşamasında) 1/1000 ölçekli imar planına göre yola terk işlemlerinin yapılması gerekmektedir. TOROS Tarım İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Talebi (Belediyesine başvurudan itibaren 2 aylık süreç tamamlanmadığından değerlendirilmemiştir.)


"İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları