Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Prostatitler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Fikret ERDEMİR , İstanbul

2 Prostatitler Tüm yaşlarda :%10-14 Tüm yaşam boyunca:%30
Grabe M. EAU Kılavuzları

3

4 Prostatitler 4 tüp testi 500 ürolog %4’ü her zaman yapıyor 2 tüp testi
%91 sensitivite, spesifite 1997: Nickel Collins MM. Urol 55:403–407, 2000

5 Sınıflandırma (1998) Kategori I : Prostatın akut enfeksiyonu
Kategori II : Prostatın kronik enfeksiyonu

6 Sınıflandırma Kategori III: Şikayet (+), üropatojen (-)
Kronik Pelvik Ağrı Sendromu IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIB (non-inflamatuvar) : Lökosit (-) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Grabe M. EAU Kılavuzları

7 Akut Bakteriyel Prostatit (%1-2)
Üretral girişim Anal cinsel ilişki Üretral kateter varlığı Epididimit Kondom kateter

8

9 Etiyoloji %65-80: E. coli %10-15: P. aureginosa, serratia, klebsiella
P-fimria ve tip-1 pilileri Prostat derinlerinde bakteriler agregat (biofilm)

10 Kategori-I Sistemik bulgular Ateş Terleme, halsizlik
Depolama-boşaltım yakınmaları Perineal, suprapubik ağrı Artralji ve myalji Grabe M. EAU Kılavuzları

11 Kategori-I Parmakla rektal masaj Kontrendike Bakteri (+), lökositüri
İdrar kültürü (+) Lökositoz Grabe M. EAU Kılavuzları

12 Tedavi Antibiyotik: %70-95 kür Kinolon: Parenteral 24-48 saat
Penisilin, aminoglikozid, sefalosporin 2-4 hafta oral antibiyotik Üriner retansiyon: Kateterizasyon Grabe M. EAU Kılavuzları

13 Tedavi 36-48 saatte düzelme yok Prostat apsesi BT Cerrahi
Grabe M. EAU Kılavuzları

14 Kategori-II %80 E. coli Prostat taşları İntraprostatik reflü
Seksüel aktivite BPH

15 Klinik-II Sık idrar yolu infeksiyonu öyküsü Aynı etken
Üç aydan fazla yakınma Ateş ve titreme yok Ataklar arası normal Belirtiler akut prostatit ile benzer Kesin tanı kültür 4 tüp testi altın standart Grabe M. EAU Kılavuzları

16 Prostatitler Sekresyon: Makrofajlar yoğun
Prostatik inflamatuvar agregatlar

17 Kategori II-Tedavi Antibiyotik: 4-6 hafta Florokinolon: %60-80
Trimetoprim Antiinflamatuvar ajanlar Penisilin, sefalosporin Aminoglikozid Nitrofurantoin etkisiz Ataya A. Urol, 67:674–8, 2006.

18 Kategori III-Kronik Pelvik Ağrı Sendromu
%90-95 Tekrarlayan infeksiyon öyküsü yok Perine, suprapubik bölge (%46) Testis, inguinal bölge, penis, kalça Depolama-boşaltım yakınmaları Semptomlar azalıp artar Hayat kaliteleri bozuk

19 Kategori III: Etiyoloji-Patogenez
Disfonksiyonel işeme: %5-30 İntraprostatik reflü Psikolojik nedenler

20 Kategori III-Ağrı Nedenleri
Semende ürat kristalleri Nerve Growth Faktör Oksidatif stres: PGE2 artışı=endorfin seviyeleri azalır K+ kanal bozukluğu Mast hücreleri spinal nöronlarda PAR-2’yi uyarır Motrich RD. Fertil Steril, 85:751, 2006

21 Kategori III-Tanı Kesinlikle yapılması gerekenler Öykü
Parmakla rektal muayene TİT ve idrar kültürü Yapılması önerilenler Dört tüp testi Semptom skoru İdrar akım hızı, rezidü idrar Sitoloji: Karsinoma in situ İsteğe bağlı yapılanlar Ürodinami, TRUS, USG, BT, MR, sistoskopi, PSA Semen analizi

22 Kategori III Ayırıcı Tanı
Mesane ilişkili Karsinoma in situ İnterstisyel sistit Mesane çıkım obstrüksiyonu Kolon karsinomu, divertikülit Seminal vezikül bozuklukları Seminal vezikül taşları Seminal vezikül kistleri Diğer Gizli inguinal, femoral herni Lumbosakral artropati Genital herpes simpleks  Üretral darlık Prostat kanseri Kronik epididimit Anorektal hastalıklar

23 Kategori III-Tedavi Alfa-blokör: 3 ay. IIIB Orta derecede etkin
Antibiyotik: IIIA: 4-6 hafta Kültür, lökosit, PSA Antiinflamatuvar ajanlar Kombine tedavi Nickel JC. J Urol. 171:1594-7, 2004. Anothaisintawee T. JAMA. 2011;305:78-86.

24 Kategori III-Tedavi Pentosan sülfat: %35-67
İmmün modülatör ve sitokin inhibitörleri Hormon tedavisi Fitoterapötik ajanlar Allopurinol Fizik tedavi Perineal, pelvik taban masajı, biyofeedback Minimal invaziv tedaviler Penna G. J Immunol, 177: , 2006

25 Kategori III-Tedavi Elektromanyetik stimülasyon n=37 NIH-CPSI skor
25.0±6.9’dan 5.6±7.7 Ağrı skoru: 1.8±3.7’den 6.9±4.7 Kim TH. Urology. 2013;82(4):894-8

26 Granülomatöz Prostatitler
%1 Non-spesifik Spesifik İyatrojenik Allerjik Sert prostat Nodül Artmış PSA İntermittant 40 yaş üzeri Biyopsi Prostat spesimeni Spesifik inceleme Uzoh CC. BJU Int. 99:510-2, 2007.

27 Granülomatöz Prostatitler
% 62 spontan düzelir Antiinflamatuvar Üriner antiseptikler Antitbc Antifungal Prostatektomi Uzoh CC. BJU Int. 99:510-2, 2007.

28 Semptom Değerlendirme İndeksi
Hastalık şiddeti Progresyon Tedaviye yanıt Toplam 9 soru Ağrı: 4 soru Depolama- boşaltım:2 soru Hayat kalitesi: 3 soru

29 Semptomların Şiddeti ile İlişkili Faktörler
Semptom şiddetini artıranlar Düşük yaş ve sosyoekonomik düzey Diyet: Alkol, baharat, kafein (%2-13) Çok tedavi sayısı Kış mevsimi IL-1, TNF, IL-1ra, IL-6, 8, 10 Düşük eğitim ve depresyon

30 Semptomların Şiddeti ile İlişkili Faktörler
Semptom şiddetini azaltanlar Tek ve boşanmış yaşayanlar, romatolojik hastalar Semptom Şiddeti ile İlişkisiz Olanlar Meslek, lökosit ve bakteri sayısı

31 Prostatit ve İnfertilite
534 infertil hasta: %39.1 prostatit Semen parametrelerine etkisiz      Semen parametrelerine etki eder Li HJ. Zhong Yi Xue Za Zi, 84:369-71, 2004 Weidner W. Hum Rep, 5:421-32, 1999 Pasqualotto FF. Urol, 55:881-5, 2000 Ludwig M. Andrologia, 35:152-6, 2003 Wang W. Zhon Nan Ke Xue, 12:228-9, 2006 Henkel R. World J Urol, 24: 39–44, 2006  Menkveld R. Andrologia, 35:288-93, 2003

32 Prostatit ve İnfertilite
Antisperm antikorlar Oksidatif stres ve ROS TNF-α ve IL-1, IFN-γ Skar ve obstrüksiyon Apoptotik protein Omi/HtrA2 Prostatik maddelerin azalması

33 Prostatit ve İnfertilite
Antibiyotik tedavisi Spontan gebelik: %4-20 Antibiyotikler seminal parametreleri düzeltir İnfertil olguların etiyolojisinde düşünülmeli Vicari E. Hum Reprod. 15: , 2000. Zhang J. Zhonghua Nan Ke Xue. 10: , 2004.

34 Seksüel Fonksiyon Erektil disfonksiyon Erken ejakülasyon Libido kaybı
Kombine bozukluk %15-%77.6 Psikolojik sorunlar Yaşam kalitesinin bozulması Hiperemi ve ödem Ereksiyon merkezini uyarır Schultheiss D. Andrologia. 40:125-9, 2008.

35 Prostatit ve Seksüel Disfonksiyon Tedavi
PDE5İ Antibiyotikler %44-92 başarı Erken ejakülasyon Sık ejakülasyon önerilir Schultheiss D. Andrologia. 40:125-9, 2008.

36 Prostatit ve Serum PSA Düzeyi
Kategori I : % Kategori II : %15-%20 Kategori III : %6-28.5 İnflamasyonun şiddeti ile serum PSA arasında ilişki tartışmalı Antibiyotikler % ’inde PSA seviyelerini düşürür Schaeffer AJ. J Urol, 174:161-4, 2005. Yaman O. Urol Int, 71:160-4, 2003 Simardi LH. Urology, 64: , 2004 Schaeffer AJ. J Urol, 174:161-4, 2005.

37 Prostat Kanseri Hücre ve DNA hasarı Replikasyon artışı
Doku tamiri azalır Gonore ve prostatit öyküsü prostat kanseri riski sırası ile 1.78 ve 5.4 kat fazla %26 De Nunzio C. Eur Urol. 60: , 2011. Elkahwaji JE. Prostate, 67:14-21, 2007. Daniels NA. Urol. 66:964-70, 2005. Sarma AV. J Urol, 176: , 2006.

38 BPH ve Prostatit Kronik prostatit Kemokinleri aktive eder
Stromal hücrelerde Otokrin ve parakrin yapılar Proliferasyon BPH Fibbi B. Int J Androl. 2009

39 Sonuçlar Çoğu olguda etiyoloji, MO, patogenez bilinmiyor
Birçok hastaya genel tedaviler uygulanmakta Birçok hasta gereksiz ilaçlar kullanabilmekte Hastaların %20-50’si nüks etmekte Monoterapiye yanıt yoksa alternatif tedaviler zayıf

40 Sonuçlar Antiinflamatuvarlar monoterapide önerilmez
Tedavisiz %30 spontan düzelme olabilir Antibiyotikler IIIA’da daha etkili Tip III hastalarda α-blokör en az 3 ay kullanılmalı

41 Teşekkür ederim

42 Kategori-I PSA artar PSA düşüşü iyileşme göstergesi değil
Grabe M. EAU Kılavuzları

43 Kategori III-Tanı Kesinlikle yapılması gerekenler
Öykü Parmakla rektal muayene Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü Yapılması önerilenler Dört tüp testi Semptom skoru İdrar akım hızı ölçümü, rezidü idrar tayini Sitoloji: Karsinoma in situ İsteğe bağlı yapılanlar Ürodinami, TRUS, USG, BT, MR, sisto-üretroskopi, PSA Semen analizi, kültürü, peroksidaz boyaması Fall M. EAU Kılavuzları. 5-89, 2009

44 Tanı-II FM: Önemsiz Bakteriüri yaygın Kesin tanı kültür
4 tüp testi altın standart

45 Kategori II-Tedavi Alfa blokörler: %30-57 ? Sıcak oturma banyoları
Kombine tedavi, tartışmalı TUR-P: Medikal tedavi yanıt yok + taş: %30-70 Radikal prostatektomi Çıkım obstrüksiyonu düzelebilir, reflü oluşmaz Spinal kordda α-1A ve α-1D adrenerjik reseptörleri antagonize edilerek ağrıdan sorumlu Substans P inhibe       Önceden antibiyotik-alfa blokör kullanmışsa yeniden kullanma.

46 Kategori III Ayırıcı Tanı
Mesane ilişkili Karsinoma in situ İnterstisyel sistit Mesane çıkım obstrüksiyonu Kolon karsinomu, divertikülit Seminal vezikül bozuklukları Seminal vezikül taşları Seminal vezikül kistleri Diğer Gizli inguinal, femoral herni Lumbosakral artropati Genital herpes simpleks  Üretral darlık Prostat kanseri Kronik epididimit Anorektal hastalıklar

47 Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Sınıflandırması (1998)
Kategori I: Prostatın akut enfeksiyonu Kategori II: Prostatın kronik enfeksiyonu Kategori III: Şikayet (+), üropatojen (-) Kronik Pelvik Ağrı Sendromu IIIA (İnflamatuvar) : Lökosit (+) IIIB (non-inflamatuvar): Lökosit (-) Kategori IV: Şikayet (-), semen, histoloji (+) Grabe M. EAU Kılavuzları , 2009 NIH portatitis classification. JAMA, 492-7, 1999


"Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları