Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfeksiyon Klavuzları Dr. Hasan Biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır ©

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfeksiyon Klavuzları Dr. Hasan Biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır ©"— Sunum transkripti:

1 İnfeksiyon Klavuzları Dr. Hasan Biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır ©

2 Giriş  Lenfatik  Hematojen  En sık assendan yolla üretradan bulaşma  Kadınlarda daha sık  Tek kateterizasyon % 1-2  Uzun süreli kateterizasyon %100 3-4 gün içinde bakteriüri görülür Tüm Hakları Saklıdır

3 Laboratuvar Bulguları Kadınlarda:  komplike olmamış akut sistitte ara akım idrar(AAİ) örneğinin her ml’sinde ≥10³ üropatojen  komplike olmamış akut piyelonefritte AAİ her ml’de10000  AAİ’nin her ml’sinde ≥100000 her ml’sinde 10000 kop üropatojen varlığı  Erkekte AAİ her ml’sinde 10000 kop üropatojen varlığı  Suprapubik mesane numunesinde herhangi bir düzeydeki bakteri sayısı anlamlıdır Tüm Hakları Saklıdır

4  Komplike olmamış alt iYİ  Komplike olmamış piyelonefrit  Piyelonefritin eşlik ettiği ya da etmediği komplike olmuş İYİ  Ürosepsis  Üretrit  Özel formlar: Prostatit, epididimit ve orşit Sınıflama Tüm Hakları Saklıdır

5 Erişkinlerde Komplike Olmamış İYİ  En sık kadınlarda görülür  %70 -%95 E. Coli  %5 - %10 Stap.Saprophyticus  Nadiren proteus,klepsiella Tüm Hakları Saklıdır

6 Komplike Olmamış Akut Sistit  FM  TİT  İK ≥ 10³ koloni üropatojen/mL olması, klinik açıdan anlamlı bakteriüri olarak kabul edilir  Kısa süreli antimikrobiyal tedavi  Trimetoprim (TMP)ya da TMP-sulfametoksazol (direnç oranı < %20 olan toplumlarda)  fluorokinolonlar, fosfamisin trometamol, pivmesilinam ve nitrofurantoin Tüm Hakları Saklıdır

7 Komplike Olmamış Akut Sistit  Takip TİT  Semptomları geçmeyen ya da geçtiği halde 2 hafta içinde yinelenen kadınlarda İk ve Antb Tüm Hakları Saklıdır

8 Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

9 Akut Piyelonefrit  Böğür ağrısı, bulantı ve kusma  Ateş > 38° C ve kostovertebral açı hassasiyeti  Tanı: FM,TİT İK (≥100000 koloni üropatojen/ml ) USG  Tedavi: 72 saat sonra hala ateş devam ediyorsa spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ekskretuar ürografi sintigrafi (DMSA) Tüm Hakları Saklıdır

10 Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

11 İzlem  Asemptomatik hastalarda TİT  Piyelonefrit semptomları geçmeyen ya da geçtiği halde 2 hafta içinde yinelenen kadınlarda TİT + İK  Üriner sistem anomalileri ekarte edilmelidir Tüm Hakları Saklıdır

12 Kadınlarda Tekrarlayan (komplike olmamış) İYİ'ler  12 ay içinde 3 İYİ  Son 6 aylık süre içinde 2 atak olarak tanımlanır  İYİ bulunan kadınların %20-30’unda RİYİ  Kan grubu maddelerinin salgılayıcısı olmayan kadınlardan RİYİ artar Tüm Hakları Saklıdır

13 RİYİ Proflaksi  Yatma zamanı alınan uzun dönem, düşük dozlu profilaksi  İnfeksiyon episodları cinsel ilişkiyle bağlantılı olan kadınlar için ilişki sonrası profilaksi  Başlatılan bir tedavi de uygun olabilir Tüm Hakları Saklıdır

14 Proflaksi Tüm Hakları Saklıdır

15 Gebelikte İYİ  Gebelikte üreter ve pelvis renalis dilatasyonu  Mesanenin yer değiştirmesi  Renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızındaki artış(% 30-40)  İdrar akımında yavaşlama  Mesanenin tam boşalamaması İYİ riskini artırır Tüm Hakları Saklıdır

16 Gebelikte İYİ  Asemptomatik bakteriüri  Akut sistit  Akut piyelonefrit Tüm Hakları Saklıdır

17 Gebelikte asemptomatik bakteriüri  ABÜ kadınların %20 -%40‘ı gebelik sırasında piyelonefrit geçirebilir  Asemptomatik bakteriürinin tedavi edilmesi bu riski azaltır  İYİ geçiren hastalar re-infeksiyona karşı profilaksi olarak düşük dozlu sefaleksin (125-250 mg) ya da nitrofurantoin (50 mg)  Cinsel ilişki sonrası profilaksi önerilir Tüm Hakları Saklıdır

18 Gebelikte Akut Sistit  Semptomatik idrar yolu infeksiyonların çoğu akut sistit şeklinde görülür  Genellikle yedi günlük tedavi önerilir  Tedavide;Fosmamisin trometamol tek doz,2.-3. kuşak oral sefolosporin, Amoksosilin ve nitrofurantoin kullanılabilir  Rekürren infeksiyonlarda lohusalık dönemine kadar nitrofuratoin 50 mg gece alınması önerilir  Cinsel ilişki sonrası profilaksi önerilebilir Tüm Hakları Saklıdır

19 Gebelikte Akut Piyelonefrit  Gebelikte % 2 olguda görülür  Lohusalıkta görülme sıklığı artar  Akut piyelonefrit tedavisinde: ikinci ya da üçüncü kuşak sefalosporinler, aminoglikozid, aminopenisilin + BLI kullanılabilir  Gebeliğin ilk 3 ayında kinolonlar, tetrasiklinler ve TMP kontrendikedir, son üç ayda ise sulfonamidler kullanılmamalıdır  Üst üriner sistem dilatasyonu olgularında üreteral stent takılması gerekli olabilir ve doğum oluncaya kadar antimikrobiyal profilaksi düşünülmelidir Tüm Hakları Saklıdır

20 Genç Erkeklerde Komplike Olmamış Akut İYİ  15 – 50 yaş erkekleri kapsar,oldukça nadirdir  En az 7 günlük bir antibiyotik rejimi  Çoğu zaman prostat infeksiyonu vardır  Febril İYİ var ise prostat tutulumu sıklıkla görüldüğü için tercihen bir fluorokinolon ile en az 2 hafta tedavi uygulanmalıdır Tüm Hakları Saklıdır

21 Asemptomatik Bakteriüri ASB’li aşağıdaki hastalara tarama ve tedavi yapılmaz  Menopoza girmemiş, gebe olmayan kadınlar  Diyabetli kadınlar  Toplum içinde yaşayan yaşlı kişiler  Hastaneye yatırılmış yaşlı kişiler  Omurilik zedelenmesi olan kişiler  Kateter in situ kaldığı sürece, kateterize edilmiş kişiler Tüm Hakları Saklıdır

22 Asemptomatik Bakteriüri ASB için taramanın ve tedavinin yarar sağlayacağı hastalar  Gebe kadınlar  TURP yapılmadan önce  Başka ürolojik girişimlerde bulunulmadan önce Tüm Hakları Saklıdır

23 Komplike Olmuş İYİ Düşündüren Faktörler  Erkek cinsiyet  Yaşlılık  Hastanede edinilmiş infeksiyon  Uzun süreli üriner kateter  Yakın zamanda üretral girişim  Üriner sistemde işlevsel ya da anatomik anormallik  Yakın zamanda antimikrobiyal kullanımı  Muayeneye gelişte semptomların süresi > 7 gün  Diabetes mellitus  İmmünosupresyon Tüm Hakları Saklıdır

24 Menapoza Girmemiş Kadınlarda Komplike Olmamış Akut Sistit  Akut sistit insidansı bu dönemde yüksektir  Yakın zamanda cinsel ilişki  Yakın zamanda spermisidli diyafram kullanımı  Önceden asemptomatik bakteriüri varlığı  Yakın zamanda üretral girişim  Rekürren İYİ öyküsü  İlk İYİ'nin oluştuğu yaş Tüm Hakları Saklıdır

25 Tedavi  Tedavi edilmediği taktirde üst üriner sistem infeksiyonuna nadiren dönüşür  %60-70'i tedavi edilmese bile kendiliğinden geçer  Antimikrobiyaller ile uygulanan kısa süreli kürler oldukca etkilidir Tüm Hakları Saklıdır

26 Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

27 Çocuklarda İYİ  ilk 3 ayında, Erkeklerde %3.7 kızlarda %2 daha sonra insidans değişerek, kızlarda %3 erkeklerde %1.1  <3 yaş erkeklerde kaynağı bilinmeyen ateşin en sık rastlanan nedeni pediatrik İYİ'dir  Kızlarda iki, erkeklerde bir İYİ atağı oluştuktan sonra ileri tetkik yapılmalı  Çocuklardaki İYİ kısa süreli tedavi yapılmaz Tüm Hakları Saklıdır

28 Çocuklarda İYİ  E. coli İYİ ataklarının %90‘ından sorumludur  Gram-pozitif organizmalar olguların %5 - %7'sini oluşturur  Assendan yol en sık rastlanan infeksiyon mekanizmasıdır Tüm Hakları Saklıdır

29 Çocuklarda İYİ Nedenleri  Obstrüksiyon ve disfonksiyon en yaygın nedenlerdir  Fimozis  İdrar yolu anomalileri (üretral valfler, pelvi-üreterik obstrüksiyon, obstrüktif olmayan üriner staz, prune belly sendromu, VUR), Labial adezyon, kronik kabızlık Tüm Hakları Saklıdır

30 Çocuklarda İYİ Bulgular  Bulantı ve diyare gibi GİS belirtileri  2 yaşından sonra ateş ateş olmaksızın pollaküri disüri suprapubik ve abdominal ya da lomber ağrı görülebilir Tüm Hakları Saklıdır

31 Çocuklardaki İYİ sınıflama Tüm Hakları Saklıdır

32 Çocuklarda İYİ Tanı İdrar Toplama  Suprapubik mesane aspirasyonu en duyarlı yöntem  Mesane kateterizasyonu  Genital organlara bağlanmış torba yalancı pozitif sonuç % 85-98 Tüm Hakları Saklıdır

33 Çocuklarda İYİ Tanı Tüm Hakları Saklıdır

34 Çocuklarda İYİ Tanı  FM  İdrar kültüründe 100.000 koloni/mL'den fazla bakteri varlığı  Nitrit (+) duyarlılığı %45-60, özgüllüğü %85-98  Lökosit esteraz testinin duyarlılığı %48- 86 arasında ve özgüllüğü %17-93 arasındadır Tüm Hakları Saklıdır

35 Çocuklarda İYİ Tanı  Büyük çocuklarda nitrit testinin pozitif olduğu piyüri, İYİ tanısı için daha güvenilirdir ve pozitif öngörme değeri %98'dir  Febril çocuklarda kateterizasyonla toplanmış bir örnekte ≥ 10 WBC/mm3 ve ≥ 50.000 kob/mL bulgularının olması İYİ için anlamlıdır  C-reaktif protein 20 μg/mL’nin üstü Tüm Hakları Saklıdır

36 Çocuklarda İYİ Tanı  Ultrasonografi  Tc-99 DMSA  Sistoüretrografi -Konvansiyonel işeme sistoüretrografi (işeme sistoüretrografisi ) -Radyonüklid sistografi (MAG-3 veya DTPA)  Sistosonografi  Ürodinami Tüm Hakları Saklıdır

37 Çocuklarda İYİ araştırmasının programı Tüm Hakları Saklıdır

38 Çocuklarda İYİ Tedavi 1. Akut atak semptomlarının giderilmesi ve bakteriürinin ortadan kaldırılması 2. Renal skar oluşumunun önlenmesi 3. Rekürren İYİ 'nin önlenmesi 4. İlişkili ürolojik lezyonların düzeltilmesi Tüm Hakları Saklıdır

39 Çocuklarda febril İYİ Tedavisi Tüm Hakları Saklıdır

40 Çocuklarda İYİ Proflaksi  Piyelonefrit, VUR riski ve rekürren İYİ riski artmışsa önerilir  Düşük dozlu antibiyotik profilaksisi önerilir  En etkili antimikrobiyal ajanlar Nitrofurantoin, TMP, sefaleksin ve sefaklor Tüm Hakları Saklıdır

41 Çocuklarda İYİ Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

42 Üropatolojiler ve İYİ  İdrar kültürleri kadınlarda ≥10 ⁵ kob/mL ve erkeklerde ≥ 10 ⁴ kob/mL anlamlıdır  Antibiyotik direnci gösterme olasılığı komplike olmamış İYİ'de izole edilen bakterilerden daha yüksektir  En yaygın patojen E.Coli, psödomanas, staf. Tüm Hakları Saklıdır

43 Üropatolojilerle birlikte komplike olmuş İYİ düşündüren faktörler  Uzun süreli yada stent kullanımı  100 ml üzerinde rezidüel idrar  Mesane çıkım obs.  VUR veya işlevsel anomaliler  İleal loop  Radyoterapi  Kimyasal sistitler  Perioperatif veya postoperatif İYİ  KBY ve transplantasyonu  DM  immunosupresyon Tüm Hakları Saklıdır

44 Üropatolojiler ve İYİ  Staghorn taşı olan hastalarda %88' tanı zamanında İYİ'nin olduğu ve bu hastaların %82'sinin üreaz üreten organizmalar tarafından infekte edildiği saptanmıştır  Üreaz enzimi, üreyi parçalayarak karbondioksit ve amonyak oluşurur  Glikozaminoglikan (GAG) tabakasına zarar verir, bakterilerin tutunmasını artırır ve struvit kristallerin oluşumunu destekler Tüm Hakları Saklıdır

45 Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

46 Kateter ve İYİ  Bakteriüri gelişiminde kateterizasyonun süresidir önemlidir  Kısa süreli kateterle ilişkili bakteriüri ataklarının çoğu asemptomatiktir ve tek bir organizmadan ileri gelir  Kateter sistemi kapalı durumda kalmalıdır ve kateterizasyon süresi asgari olmalıdır Tüm Hakları Saklıdır

47 Kateter ve İYİ  Nazokomiyal infeksiyonların %40 ÜS’den kaynaklanır, hastaların %80’ninde kronik kateter kullanımı sözkonusudur  Kateterizasyon süresi bakteriüri gelişiminde en önemli risk faktörüdür  Her gün hastaların % 5 de koloni oluşmaktadır  30 günü aşan kateterizasyonlarda birden çok mikroorganizma enfeksiyona karışır  Kateter takılı iken antimikrobiyal tedavi önerilmez Tüm Hakları Saklıdır

48 Kateter ve İYİ  AB tedavisi idrar kültürü sonrası verilmelidir  Eger sistemik enfeksiyondan şüphe duyuluyorsa 5-7 günden daha fazla AB tedavisi gereklidir  Uzun dönem profilaksinin yeri yoktur  AB irrigasyonların değeri yoktur  Kateterizasyona son verildiğinde idrar kültürü yapılmalıdır  Asemptomatik hastalarda rutin idrar kültürünün yeri yoktur  Uzun süreli kateterizasyon yerine semptomatik reenfeksiyona yol açması az olan seçenekler kullanılmalıdır  5 yıldan uzun süre kateterli kalan hastalarda mesane tümörü araştırılmalıdır Tüm Hakları Saklıdır

49 Kateter ile ilgili infeksiyonların engellenmesi  İntermitant kateterizasyon * Nörojenik alt idrar yolu disfonksiyonu bulunan hastalarda İK önerilmektedir *Profilaktik antibiyotiklerin faydası yoktur  Suprapubik kateterizasyon * bakteriüri,üretra darlığı ve ağrı insidansı azdır  Kondom kateteler *deride maserasyon ve ülserasyonlar meydana gelir *uzun süreli kateterizasyona göre düşük bakteriüri insidansı sağlar  Üretral protez ve stendler *bakteriüri ve klinik İYİ artışı yaptığına dair bir bulgu yoktur % 10-35 arasında ASB vardır Tüm Hakları Saklıdır

50 Ürosepsis  Prognoz diğer bölgelerinden kaynaklanan sepsise oranla daha iyi  Ağır sepsis ya da septik şok mevcutsa, mortalite oldukça büyük artış gösterir  Derhal antibiyotik terapisi ve yardımcı önlemler kombine olarak uygulanmalıdır  İdrar yolundaki herhangi bir tıkanıklığın drene edilmesi, ilk basamak tedavi olarak temel öneme sahiptir Tüm Hakları Saklıdır

51 Ürosepsis  Ağır sepsiste mortalite %20 - %42  İYİ'ler olguların yalnızca %5'inden sorumludur Tüm Hakları Saklıdır

52 Sepsis ve septik şokun klinik ölçütleri Tüm Hakları Saklıdır

53 Tedavi  Obstrüksiyonun rahatlatılması  Antimikrobiyal tedavi  Yardımcı önlemler Tüm Hakları Saklıdır

54 Prostatit ve Kronik Pelvik Ağrı Sendromu Bakteriyel prostatit akut kronik ( semp. en az 3 ay devam etmesi)  Ağırlıklı semptomlar, çeşitli bölgelerde oluşan ağrı ve alt idrar yolu semptomlarıdır  Kr. bakteriyel prostatit, erkeklerdeki rekürren idrar yolu infeksiyonlarının en sık rastlanan nedenidir Tüm Hakları Saklıdır

55 Sınıflama Tüm Hakları Saklıdır

56 Drach Sınıflaması Marez ve Stamey’in çalışmalarını temel alan bir prostatit sınıflandırmasıdır EPS de segmente idrar örneklerinde ilk işeme idrarı,ara akım idrarı ve masaj sonrası idrar örneklerinde lökosit ve pozitif kültür sayısına göre prostatit tipleri belirlenir Tüm Hakları Saklıdır

57 Bulgular  Rektal tuşede hassas, ödemli prostat(prostat masajı kontrendike)  Segmente idrar ve eksprese prostat salgısı (EPS) mikroskopisi ve kantitatif bakteriyolojik lokalizasyon kültürleri alınmalı  Masaj sonrası idrarda ve ejakülatta lökositlerin varlığı  Enterobacteriaceae, E. coli, bakteriyel prostatitte en sık rastlanan patojenlerdir Tüm Hakları Saklıdır

58 Patojenler Tüm Hakları Saklıdır

59 Tanı Tüm Hakları Saklıdır

60 Tanı  Kr. Prostatit /KPAS bulunan erkeklerde, lökosit ve bakteri sayımları ile semptomların şiddeti arasında hiçbir bağlantı yoktur  Hastaların birçoğunda PSA yüksekliği saptanır 4 haftalık antibiyotik tedavisi sonrası %50 oranında düşer ve 3 ay içinde kararlı duruma ulaşır Tüm Hakları Saklıdır

61 Tedavi  ABP geniş spektrumlu bir penisilin, üçüncü kuşak bir sefalosporin ya da bir fluorokinolon gibi bakterisidal antibiyotiklerin yüksek dozları parenteral yolla uygulanabilir  İlk tedavi için, bu rejimler bir aminoglikozidle kombine edilebilir. Ateş düştükten ve infeksiyon parametreleri normale döndükten sonra oral terapi uygulanmaya başlanabilir 2-4 hafta sürdürülebilir Tüm Hakları Saklıdır

62 Tedavi  İnflamatuvar KPAS'de (Tip IIIA+B), α- blokerleri ve antibiyotikler ile yapılan kombinasyon tedavisinin, tek başına uygulanan antibiyotik tedavisinden daha yüksek bir iyileşme oranı sağladığı bildirilmiştir Tüm Hakları Saklıdır

63 Tedavi Tüm Hakları Saklıdır

64 Epididimit ve orşit  Genellikle tek taraflı ve akut başlayan ağrı ve şişmeye neden olur  Testis torsiyonu ile sıklıkla karışır  Testis tutulumunun olması durumunda, kronik inflamasyon, testis atrofisiyle ve spermatogenezin yıkıma uğramasıyla sonuçlanabilir  35 yaş üstü erkeklerde akut epididimit, cinsel aktiviteyle ve cinsel eşin infekte olmasıyla ilişkilidir  Gençlerde en yaygın görülen biçimi kabakulak orşittir Tüm Hakları Saklıdır

65 Komplikasyonlar  Apse oluşumu  Testis infarktüsü  Testis atrofisi  Kronik epididimal indurasyon gelişimi  İnfertilite Tüm Hakları Saklıdır

66 Epididimit ve Orşit  Cinsel temasla bulaşan organizmaların neden olduğu epididimit, en çok yaşı 35‘in üstünde olan cinsel olarak aktif erkeklerde meydana gelir  Tüberküloz, frengi, bruselloz ve kriptokok hastalığı gibi sistemik infeksiyonlarda da epididimo-orşit görülebilir  Kabakulak orşiti olgularının yaklaşık %20'sinde hastalık, ergenlik çağına girmiş erkeklerde iki taraflı olarak meydana gelerek, testis atrofisi ve azoospermi riski yaratır Tüm Hakları Saklıdır

67 Epididimit ve Orşit  Spermatik kord çoğunlukla hassas ve şişmiştir  Epididimitin mikrobiyal etyolojisi, çoğunlukla, üretral smirin Gram boyaması incelenerek ve/veya Gram-negatif bakteriüri için AAI tahlili yapılarak belirlenebilir  Smirde intraselüler Gram-negatif diplokokların varlığı, N. gonore infeksiyonuyla bağlantılıdır  Üretral smirde yalnızca WBC'lerin bulunması, gonoreik olmayan üretritin varlığını gösterir  Bu hastaların yaklaşık olarak üçte ikisinde C. trachomatis izole edilir Tüm Hakları Saklıdır

68 Epididimit ve orşit  Fluorokinolonlar, tercihen C. trachomatis'e karşı aktif olanlar (örneğin, ofloksasin ve levofloksasin) tercih edilmelidir  Eğer C. trachomatis saptanmışsa en az 2 hafta günde 200 mg doksisiklin ile de tedavi sürdürülmelidir  Makrolidler, alternatif ajanlar olarak kullanılabilir Tüm Hakları Saklıdır

69 Destekleyici Tedavi  Yatak istirahati  Testislerin yukarıya asılması  Antifilojistik terapi (günde 40 mg metil prednizolon)  C. trachomatis kaynaklı epididimit söz konusu olunca, cinsel eşin de tedavi edilmesi gerekir Tüm Hakları Saklıdır


"İnfeksiyon Klavuzları Dr. Hasan Biri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm Hakları Saklıdır ©" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları