Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI"— Sunum transkripti:

1 JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Aliye YILMAZ GÜLER

2 Maden Kanunu ve Maden Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan Jeoloji Mühendisliği yetki ve hizmetleri    

3 Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; yasa ve yönetmelik süreçlerinde milyonlarca yılda çeşitli jeolojik olaylar sonucu oluşan madenin bilimsel ve teknik esaslara uygun, gelişmiş dünya standartlarına paralel arama, işletme ve kaynak/rezerv güvenilirliğini önemseyen yaklaşımımızın yanı sıra düzenlemenin madencilik sektöründeki sorunlara çözüm üretmesini, kamu/halkın yararına bir düzenleme olmasını ve kamu vicdanını derinden yaralayan maden kazalarına çözüm üreten bir düzenleme olmasını hedefledik. Tüm bu hedeflerin yasa ve yönetmelikte gerektiği yeri alabilmesi için gösterdiğimiz yorucu ve zorlu mücadelede ilke olarak; ilgili mühendislik disiplinlerinin sadece kendi ihtisas alanlarında ama birbirini tamamlayacak şekilde yetkilendirilmesini yani koordinasyonunu önemsedik. Gelişmiş dünya ülkelerinde bu işin nasıl yapıldığını çeşitli örneklerle dile getirdik.  

4 Maden Kanununun bütünü içinde mühendislik yetki ve hizmetleri 3 ana madde de yer alır;
17. Madde (arama dönemi) Madde (işletme projesi) Madde (teknik nezaretçi-teknik eleman-daimi nezaretçi) Bu ana maddeler dışında ayrıca kaynak/rezerv raporu gerektiren durumlar, 29. madde, temdit projesi, terk raporu gibi hükümlerde mühendislik yetki ve hizmetleri bulunmaktadır. Bu maddelerin nasıl ve hangi formatlara göre uygulanacağı yönetmelikte detaylandırılmıştır.

5 Jeoloji Mühendisliği yetki ve hizmetlerinin yer aldığı ana hükümler

6 Jeoloji Mühendisliği yetki ve hizmetlerinin yer aldığı ana hükümler
Arama dönemine hazırlık evresinde yapılması zorunlu olan; Ön İnceleme Raporu Maden arama projesi  Arama döneminde yapılması zorunlu olan Arama faaliyet raporları Ön arama faaliyet raporu Genel arama faaliyet raporu Detay arama faaliyet raporları   Jeoloji Mühendisi arama öncesi ve arama döneminde yapılması zorunlu olan bu faaliyet raporlarını hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidir. İşletme projesi Arama döneminden işletme dönemine geçişte verilmesi zorunlu olan İşletme Projesinde yer alan; rezerv bilgileri, maden yatağı ile ilgili jeolojik bilgiler, çevreyle uyum planı çerçevesinde gerekli olan jeolojik bilgiler, proje ekinde yer alan jeolojik harita ve kesitler jeoloji mühendisliği yetkisindeki hizmetlerdir. Teknik Eleman olarak görev yapma yetkisi En az 15 işçi çalıştıran açık işletmeler ile yer altı üretim yöntemiyle çalışan işletmelerde jeoloji mühendisi teknik eleman olarak atanabilecek.

7 MADEN ARAMA DÖNEMİ Arama döneminin bilimsel ve teknik esaslara dayalı gelişmiş dünya standartlarına paralel arama yöntemleri ve raporlandırma usulleriyle jeoloji biliminin yer almış olması mesleğimiz ve madencilik açısından önemli ve olumlu bir gelişmedir. Ancak bu olumlu gelişmenin başkaca hükümlerle ağırlaştırılması, bu olumluluğu gölgeleyeceği yada işlemez hale getireceği endişeleri baştan beri üzerinde durduğumuz önemli bir konudur. Şöyle ki;

8 -Mali yeterlilik tablosu ve minimum harcama tablosu
-Teminatın irad kaydedilmesi ve ruhsatın iptali hükmü Kanun ve yönetmeliğin çoğu maddesinde yer alan bu hüküm arama maddelerinde de yer alır. Madde 17: “…Faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir…” Ruhsat iptal ediliyorsa teminat neden irad kaydediliyor? Hüküm caydırıcılıktan ziyade bir fiili aynı anda iki kere cezalandırma anlamına geliyor ve bu uygulamanın faturası arama dönemindeki olumlu gelişmelere kesilmiş oluyor. -Mali yeterlilik tablosu ve minimum harcama tablosu Sektörün neredeyse yüzde yetmişini oluşturan küçük ve orta ölçekli madenci açısından zorlaştırıcı ve ağırlaştırılmış bir hükümdür ve bilinenin aksine arama döneminde yer alan jeoloji mühendisliği hizmetlerini gölgeleyici niteliğe sahiptir.

9 MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU
MALİ YETERLİLİK (TL) II (b)   III   IV   V   VI Tabloda yer alan rakamlar diğer bir deyişle Arama Ruhsatı talep edebilmek için talep sahibinde bulunması gereken asgari sermaye miktarıdır ve dolayısıyla hüküm değişik gelir guruplarına karşı ayrımcılık ifade etmektedir. Bu ayrımcı durumun faturası da yine arama dönemindeki jeoloji bilimi açısından olumlu gelişmeler üzerinde kalacaktır. MİNİMUM HARCAMA TABLOSU Mali Yeterlilik tablosunda belirtilen rakamların, arama dönemleri, ruhsat grupları ve yüzdelik dilimlerine göre harcama zorunluluğunu ifade eder. Zorunlu harcama miktarları tabloda gösterilmiştir.

10 MİNUMUM HARCAMA TABLOSU

11 MİNİMUM TOPLAM YATIRIM TUTARI TL. MİNİMUM HARCAMA ORANI (%)
ARAMA MADEN GRUPLARI MİNİMUM TOPLAM YATIRIM TUTARI TL. MİNİMUM HARCAMA ORANI (%) DÖNEMLERİ DETAY ARAMA DÖNEMİ IV (a) 107.7 20  21.54 1.YIL IV (b) IV (c) 215.4 43.08 VI 2.YIL 3.YIL 4.YIL

12 Ön arama dönemlerinde 36.61 TL Genel arama döneminde 64.620 TL
Tabloya göre kömür ile yüzlek madeni olan turbanın zorunlu harcama miktarı aynıdır. IV-b grubu madenlerinden turba (torf) için arama dönemi zorunlu asgari harcama miktarı şöyledir. Ön arama dönemlerinde TL Genel arama döneminde TL Detay arama döneminde TL Yani toplam TL harcamaya mecbur edilmektedir. Asgari olarak bu miktar harcanmaz ise ruhsat iptal edilip teminat irad kaydedilecektir. Aynı zamanda bu durum arama projesini yapan jeoloji mühendisinin öngörü, bulgu, tespit ve hesaplamalarını geçersiz kılacaktır. Bırakınız farklı cins madeni aynı türden madenin bile arama kriter ve masrafları bir sahadan diğerine büyük değişiklik arz eder. Bu kriter ve asgari harcama miktarı o çalışmayı yapan jeoloji mühendisinin bulgularıyla ortaya çıkması gerekir. Kaldı ki Arama Projesi yatırım planını da anlamsız kılmaktadır. Madde aynen şöyledir. MADDE 13   c) Maden arama projesi yatırım tutarı yeterliliği: Maden arama projesinin yeterli sayılabilmesi için, EK-2’de yer alan ön, genel ve detay arama dönemleri için belirlenen asgari yatırım tutarından az olmaması zorunludur. Oysa bir sahanın yatırım tutarı diğerinden oldukça farklı sonuçlar verebilmektedir ve bu tutarın ne olacağı tamamen o çalışmayı yürüten jeoloji mühendisinin hesaplamalarıyla ortaya çıkacaktır.

13 Turba madenine ait bir görüntü

14 Mermer sahaları için harcanması istenen zorunlu miktar:
DİĞER YANDAN MİNİMUM HARCAMA TABLOSU YÜZLEK MADENLERİNDE OLDUĞU GİBİ MERMER İÇİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ZORDUR. MERMERDE ARAMA ÇALIŞMALARI REZERVDEN ZİYADE TEMEL OLARAK PİYASA ARZ TALEP DENGESİNE GÖRE DEĞİŞEN UYGUN YAPI, DOKU, RENK VE BLOK VERİMLİLİĞİ OLARAK YAPILMAKTADIR. Mermer sahaları için harcanması istenen zorunlu miktar: ÖN ARAMA DÖNEMİNDE TL GENEL ARAMA DÖNEMİNDE TL TOPLAM 2 yılda TL harcama zorunlu kılınmaktadır. Bu harcama yapılmaz ise ruhsat iptal edilecektir, hükmü yer almaktadır. MERMERDE ARAMA FAALİYET RAPORU FORMATI KAYNAK/REZERVDEN ZİYADE JEOLOJİK EVRELERİN YATAKLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KAPSAMALIDIR. Yani mermer yataklarında genel sorun yapı, doku, renk başkalaşımları (Tektonik ve metamorfik etki, hidrotermal, strüktürel başkalaşım, süreksizlikler vb) ve blok verimliliğidir. DOLASIYLA BİR ARAMANIN YETERLİLİĞİ MİNİMUM HARCAMA TABLOSUNDA ZORUNLU OLAN TUTAR DEĞİL, JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN ARAMA PROJESİNDE BELİRLEDİĞİ ASGARİ HARCAMA TUTARI OLMALIDIR.

15 mermer sahası

16 Arama sürecinde 7.madde izinleri kimi durumda normal bir arama faaliyetini yapılamaz hale getirmektedir. İlgili kurumlarda keyfiliğin önüne geçecek herhangi bir tedbir yer almamaktadır.

17 İLGİLİ KURUM TARAFINDAN işlem üç ay içinde BİTİRİLMEZ İSE NE OLUR ?
             Maden arama faaliyetleriyle ilgili izin maddeleri şöyledir.              MADDE 113 –(1) Prospeksiyon, jeoloji haritası yapımı, numune alma, jeofizik araştırma gibi kazı işlemi gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin alınması zorunludur.              (2) Sondaj, yarma, galeri gibi kazı işlemi gerektiren maden arama faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı dışındaki gerekli izinler ile ayrıca 17/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren arama faaliyetleri için karar alınması gerekir.              (4) Arama ruhsatı düzenlendikten sonra, ruhsat alanının Genel Müdürlük kayıtlarına işlenmiş ve Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen izne tabi alan haline gelmesi durumunda, bu alanlarda ilgili kurumdan izin alınarak arama faaliyetleri sürdürülür. İzin alınmadan arama faaliyetinde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, faaliyetler durdurulur.             İzinler için müracaat              MADDE 112 –(1) İzin almak için ruhsat sahipleri tarafından gerekli belgelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşuna müracaat edilir. ÇED işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir, denmektedir. İLGİLİ KURUM TARAFINDAN işlem üç ay içinde BİTİRİLMEZ İSE NE OLUR ? HERHANGİ BİR YAPTIRIM GETİRİLMEMİŞ. KEYFİ GECİKTİRMELER YADA BÜRAKRATİK GECİKMELERİN CEZASINI kim çekecektir? ÖN ARAMA DÖNEMİ BİR YILDIR. BİR YILIN SONUNDA MİNİMUM ASGARİ HARCAMA YAPILMAZ İSE RUHSAT İPTAL EDİLİR. ÇED SÜRECİNDEN SONRA ORMAN İZNİ ALIINMASI ZORUNLULUĞU OLAN ALANLAR İÇİN DE BİR O KADAR SÜRE GEREKLİDİR. BİRDE BUNA İKLİM ŞARTLARI VE ÇALIŞMA SEZONU DAHİL EDİLDİĞİNDE ARAMA FAALİYETİ BAŞLAMADAN SONA ERMEKTEDİR. Bu hüküm özel izne tabi olmayan ve arama yapılmasına engel bulunmayan, normal arama faaliyetlerini kapsamaktadır.

18 ÖN İNCELEME RAPORUNDA JEOLOJİ MÜHENDİSİ YETKİSİNE NE OLDU?
Bilindiği gibi yetkinin somut karşılığı proje ve raporlarda imza yetkisi demektir. Daha başlangıç aşamasında Ön inceleme raporunda jeoloji mühendisi imzası aranmaması hem mesleği önemsiz gören hem de hak ihlali anlamı taşımaktadır. Ek-form-3

19 EK FORM-3 DE YER ALAN BİLGİLERİ HERHANGİ BİR RUHSAT SAHİBİ HAZIRLAYIP İMZALAYABİLMEKTEDİR.
Formda yer alan ilgili maddeler aşağıdaki gibidir. 3.Öncel Çalışmalar: Yararlanılacak her türlü literatür bilgisi ve belgeler bilimsel anlatım ilkelerine uygun şekilde kaynak gösterilerek ifade edilecektir. Bölgesel jeolojik etütler, bölgesel jeoloji haritaları gibi mevcut bilgi ve belgeler yer alacaktır. Bu bilgi ve belgeler kullanılarak, ilk saha incelemesi sonuçları ile jeolojik çıkarsamalar ve öngörülere dayanarak maden potansiyeli taşıyan hedef saha (müracaat sahası) belirlenecektir. 4.Müracaat Sahasının Bölgesel Jeolojik Konumu ve Genel Jeolojisi: Menderes Masifi, Kızıldağ Ofiyoliti, Orta Anadolu Gölsel Sedimanter Neojen Havzası, Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı gibi sınırları belirli, litolojik, litostratigrafik, tektonik, jeofizik ve jeodinamik özellikleri ortaya konulmuş havza, kuşak masif gibi kavramlarla tanımlanan bölgesel jeolojik yapı içerisinde müracaat sahasının yeri ve önemi jenetik olarak ifade edilmelidir. Eldeki mevcut bilgi ve belgeler ile kısa süreli arazi gözlemlerine ve birkaç örnek üzerinde yapılan petrografik, mineralojik ve jeokimya sonuçları ışığında sahanın jeolojisi (stratigrafi, litoloji, tektonik vb.) açıklanmalıdır. Maden potansiyeli olasılığı hakkında bilgi veren küçük ölçekli (1/100000, 1/25000 gibi) jeoloji haritaları ve bu haritalar üzerinde müracaat (hedef) sahasının yeri ve konumu ile eldeki mevcut bilgi ve belgeler ile kısa süreli arazi gözlemleri açıklanmalıdır.  5.Müracaat Sahasının Seçilme Gerekçesi: Bu Yönetmeliğin “Ön İnceleme Raporu” başlıklı 12 nci maddesinde belirtilen hususlar kapsamında müracaat sahasının seçilme gerekçesi açıkça ifade edilecektir. Müracaat sahası içinde veya yakın çevresinde yer alan zuhur ve cevherleşmeler ile varsa eski işletme ya da terk edilmiş maden sahalarına ait yorum ve değerlendirmeler belirtilecektir. 6.Kaynaklar: Bu raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alacaktır.   MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN İMZASI

20 Diğer yandan jeoloji mühendisliği uzmanlık/ihtisas alanı olan rapor ve projelerde hak kazanmış olduğu imza yetkilerinin yasa ve yönetmelikte doğrudan formların altında olmayışı uygulayıcı kurum olan MİGEM’in işini zorlaştırdığı gibi göreceli yorumlara bağlı değişken uygulamaların doğabileceği endişesini hissettirmektedir. Nihayetinde işletme projesinde yer alan jeolojik bilgiler ve jeoloji mühendisliğinin uzmanlık kapsamında olan bölümleri çeşitli gerekçelerle başka bir mühendislik disiplinin imzası yeterli görüldüğü henüz çok yakın bir tarihtir. Ek form-10 İŞLETME PROJESİNDE YER ALAN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MESLEK ALANI İLE İLGİLİ BARİZ BİR KAÇ HÜKÜM  

21 İşletme Projesinde yer alan ilgili maddeler
2.5 Rezerv Bilgileri Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda  belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları, boyutları  ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilmelidir. 4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından  imzalanmış jeoloji haritası hazırlanmalıdır. Bu harita, cevherleşme ve yatağın  yan kayaç ilişkilerini yansıtacak  bilgileri  içermelidir. Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış jeolojik prospeksiyon, gerektiğinde jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine  dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanmalıdır. Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun oluşum mekanizması, jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri belirtilmelidir. Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilmelidir. 4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış jeolojik prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine  dayalı olarak  tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları,  rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılmalıdır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için,  yapılabilecek  üretim miktarı/kapasite sınırları  belirtilmelidir.     Ve Çevre ile Uyum Planı çerçevesinde yer alan 5.1 ve 5.2 de yer alan Jeoloji mühendisliği meslek konularını kapsamaktadır.

22 TEKNİK ELEMAN MADDESİ Zorunlu olarak teknik eleman atama hükmü jeoloji mühendisi açısından daha şimdiden işlevsiz bir madde olarak karşımıza çıkmıştır

23 Gerek Kanun, gerekse yönetmelik yapım aşamasında üzerinde titizlikle durduğumuz konuların başında kamu vicdanını derinden yaralayan maden kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmesiydi. Söz konusu düzenlemelere atıfta bulunan tek madde ise 31. maddeydi. Bu maddenin yeniden yapılanması yönündeki önerilerimiz maalesef kabul edilmemiş, ilgili maddeye teknik eleman eklenmesi yeterli görülmüştür.

24 Halbuki maden işletme ve üretimi esnasında ortaya çıkan, yapısal jeolojik unsurlara (fay, çatlak, klivaj, foliasyon, kayma yüzeyleri, litolojik kontak düzlemleri, alterasyon, bindirmeler, tektonizmaya bağlı bozunmalar, yer değiştirmeler, eklem, kırık ile Permeabilite, su muhtevası vb.) bağlı olan kayma-çökme ve göçükler jeoloji biliminin aydınlatmasına muhtaç bir konudur. Söz konusu riskleri minimize edebilmenin yolu, meslekler arası koordinasyondan geçmektedir. Maden kazaları konusunda mühendislik disiplinlerinin bir arada ve birbirini tamamlayacak şekilde çalışmasının önemini göstermesi bakımından yakın zamanda Antalya da yaşanmış ve basına yansımış şu olay oldukça dikkat çekici sayısız örnekten biridir.

25 Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkiindeki taş (Traverten) ocağında geçen yıl 12 Şubatta meydana gelen ve iş makinesi operatörleri Sami Demirtaş ile Mehmet Çevik'in ölümüyle sonuçlanan göçükle ilgili davada şirket sahibi ile görevli maden mühendisi 1'er yıl 8'er ayhapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Kovan'ın avukatı Rıdvan Yıldız, olayda doğa şartları nedeniyle kaçınılmazlık ve öngörememenin söz konusu olduğunu savunarak, göçüğe neden olan kaymanın çalışma sahası dışında gerçekleştiğini, olaydan bir hafta önce ise bölgeye ve Antalya'ya son 23 yılın en yoğun yağışının düştüğünü söyledi. Yıldız, yoğun yağışın etkisiyle taş-kum ocağı çevresindeki kayalar arasındaki killi yapının kayganlaştığını, bu kayma sonucu da doğal afet meydana geldiğini ileri sürerek, müvekkilinin sırf maden  mühendisi olmasının da kusurlu olduğunu göstermeyeceğini iddia etti. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili kararını açıkladı. Hasan Dağıstan ile Mehmet Kovan'ın, "Tedbirsizlik ve dikkatsiz sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamalarının sabit olduğuna hükmetti ve iki sanığı suçun işleniş biçimi ve kusur durumuna göre önce 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

26 Kazaların azaltılmasına yönelik düzenleme Gelişmiş ülkelerde mesela
Bu bir doğal afet değil Yapısal jeolojik unsurların tespit edilememesinden kaynaklanan bir sonuçtur. Kazaların azaltılmasına yönelik düzenleme Gelişmiş ülkelerde mesela Batı Avusturalyada şöyle düzenlenmiştir.

27 MADENLERDE İŞGÜVENLİĞİ VE NEZARET YÖNETMELİĞİ 1995 - DÜZENLEME 2.22
Batı Avustralya Birleştirilmiş Yönetmelikleri MADENLERDE İŞGÜVENLİĞİ VE NEZARET YÖNETMELİĞİ DÜZENLEME 2.22 2.22 Taşocağı/Mermer Ocağı Sorumlusu Sertifikası (1) Bu düzenlemede/yönetmelikte aday/başvuru sahibi deyimi, Taşocağı/Mermer Ocağı Sorumlusu Sertifikası almak için başvuran kişi anlamına gelir. (2) Kurul, adayın/başvuru sahibinin (a) (i) bir Avustralya üniversitesinden Mühendislik Lisans Diploması; (ii) akredite bir Avustralya teknik eğitim kuruluşundan Madencilik/Maden Mühendisliği ya da Mühendislik Diploması; (iii) akredite bir Avustralya Yüksekokul Eğitimi Kuruluşundan Yüzey Madenciliği alanında Önlisans Diploması; (iv) Jeolojide yada madencilik alanında yada Kurul tarafından uygunluğu kabul edilen Diploma ya da akademik derece; (v) Kurulun herhangi bir başvuruda yukarıdaki (i), (ii), (iii) ve (iv) paragraflarında sözü edilen bir vasıfa/niteliğe eşdeğer gördüğü, bu türden madencilik alanındaki bir vasıf/nitelik sahibi olduğunun; (b) Düzenleme 2.21 (1)’de tanımlanan ve Kurul tarafından belirlenen, maden yasası konusundaki bilgiyi gerektiren/ölçen ayrı bir sınavda başarılı olduğunun; (c) 24+ yaşında olduğunun; (d) adayın 2 yıldan az olmayan bir dönem boyunca bir taşocağı/mermer ocağı deneyimi olduğunun… (i) adayın bu paragrafta belirtilen koşulları yerine getirdiğinin; (ii)….kanıtlanması/belgelenmesi koşulunda ve (e) düzgün ahlaklı olduğu ve (f) İlkyardım konusunda yeterli eğitim aldığı kanısına varırsa, adaya ocak sorumlusu sertifikasını verir. [28 Şubat 1997 tarihli Resmi Gazete s ve 29 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete s. 685’te yayınlanan değişikliklerle]

28 Bu belge özetle; Maden ve Jeoloji mühendisliği alanlarında eğitim almış, madencilik alanında en az iki yıl fiili görevde bulunmuş mühendisleri kapsamaktadır. Bizde ise bu görev ve yetkinin Jeoloji Mühendislerine verilmemesi gerektiği iddia edilmektedir.

29 Teknik eleman maddesi yukarıda bahsettiğimiz sorunları gidermeye yönelik bir düzenleme olmasa da mühendisler arası koordinasyonlu çalışmayı tesis edecek şekilde uygulanırsa hedeflenen amaca doğru olumlu bir adım olarak görmek mümkün olacaktır. SONUÇ OLARAK Maden Kanunu ve Maden Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Jeoloji Mühendisliği İşlevi açısından yeterli olmamakla birlikte önemli ve olumlu gelişim göstermiştir. Ancak bu olumlu gelişmeyi gölgeleyecek yada işlevsiz hale getirecek hükümlerin bir kaçına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Uygulayıcı kurum olan MİGEM’in yukarıda sıralamış olduğumuz tespitleri dikkate alarak uygulamalarda titizlik göstermesini umut etmekteyiz.

30 TEŞEKKÜR EDERİM


"JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları