Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

₪ Bilindi ğ i üzere türü ve usulüne göre ihaleler riskler ta ş ıyabilmektedir. ₪ Bu riskler bir idari görevin yerine getirilmesindeki basit bir hatadan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "₪ Bilindi ğ i üzere türü ve usulüne göre ihaleler riskler ta ş ıyabilmektedir. ₪ Bu riskler bir idari görevin yerine getirilmesindeki basit bir hatadan."— Sunum transkripti:

1

2 ₪ Bilindi ğ i üzere türü ve usulüne göre ihaleler riskler ta ş ıyabilmektedir. ₪ Bu riskler bir idari görevin yerine getirilmesindeki basit bir hatadan kaynaklanabilece ğ i gibi ilgili mevzuatın kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal edilmesinden de kaynaklanabilmektedir. GİRİŞ

3 ₪ Kamu ihale sürecinde bu tür riskler genellikle, ihaleye konu olan bir ş eyin gerçekten ihtiyaç olup olmadı ğ ına karar verilmesi a ş amasından ihale sözle ş mesinin imzalanması ve ödemenin yapılmasına kadar geçen sürelerde ortaya çıkmaktadır. ₪ Bu tür risklerin olu ş madan engellenebilmesi için Kamu Hastaneleri Birlikleri ve ba ğ lı sa ğ lık tesislerince yapılan alımlarla ilgili gerek Bakanlı ğ ımız-Kurumumuz denetçileri, gerekse Sayı ş tay Ba ş kanlı ğ ı denetçileri tarafından dönem dönem denetimler gerçekle ş tirilmektedir. GİRİŞ

4 ₪ Gerçekle ş tirilen denetimlerde tespit edilen hususlar arasından seçti ğ imiz ve geneli ilgilendiren tespitlere bu sunumunda de ğ inilecektir. ₪ Yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara de ğ indi ğ imiz 31.07.2013 tarihli ve 3214 sayılı Genel Yazımız bu sunumda esas alınmı ş tır. ₪ İ darelerimizin ileride olası sıkıntılarla kar ş ıla ş mamaları için bu hususları da dikkate alarak alımlarını gerçekle ş tirmeleri gerekmektedir. GİRİŞ

5 GİRİŞ Sunumda; ₪ İ hale dokümanlarında yer alan belgelerde, ₪ Personel Çalı ş tırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına ba ğ lı olarak, ₪ Kontrol Te ş kilatlarında, ₪ Yakla ş ık maliyet hesaplamalarında, ₪ Personele ödenecek Yol ve Yemek Bedellerinde, ₪ Teminatların irad kaydedilmesinde, ₪ Teknik Ş artname Hazırlanmasında, ₪ Tek Kaynaktan Yapılan Alımlarda, ₪ İ stisna Alımlarda tespit edilen aksaklıklarla ili ş kin açıklamalar yer almaktadır.

6

7 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunmasıİhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunması 1. Tespit; ₪ İ hale dokümanını olu ş turan belgelerde yer alan düzenlemelerin birbirine paralel ve birbirini destekler nitelikte olması gerekirken bu ş ekilde düzenlenmedi ğ i, ₪ Yüklenici ile imzalanan sözle ş melerin de ihale dokümanında yer alan ş artlara aykırı hükümler içermemesi gerekirken, ihale dokümanı ve sözle ş mede yer alan hükümler arasında çeli ş kilerin bulundu ğ u tespit edilmi ş tir.

8 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunmasıİhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunması İ hale dokümanı ile ihale sonrasında imzalanan sözle ş me arasında farklılık olması durumunda esas alınması gereken doküman hangisi olmaldır. İ hale dokümanımı sözle ş memi?

9 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunmasıİhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunması Görü ş ; Konu hakkında; ₪ 4734 sayılı Kanunun 46 ncı maddesindeki “ İ hale dokümanında belirtilen ş artlara aykırı sözle ş me düzenlenemez ” hükmü, ₪ 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ise “ Bu Kanuna göre düzenlenecek sözle ş melerde, ihale dokümanında yer alan ş artlara aykırı hükümlere yer verilemez. ” hükmü yer almaktadır, ₪ Ayrıca, Tip Sözle ş menin «Sözle ş me’nin Ekleri» ba ş lıklı 8 inci maddesinde ise; “ İ hale dokümanı, bu sözle ş menin eki ve ayrılmaz parçası olup, İ dareyi ve Yükleniciyi ba ğ lar. Ancak, sözle ş me hükümleri ile ihale dokümanını olu ş turan belgelerdeki hükümler arasında çeli ş ki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. ” ş eklinde düzenlemeye yer verilmi ş tir.

10 İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunmasıİhale Dokümanını Oluşturan Belgeler Arasında Çelişkiler Bulunması Görü ş ; ₪ Yukarıda anılan maddelerden da anla ş ılaca ğ ı üzere İ hale dokümanı içerisinde bulunan ş artnameler ve sözle ş me tasarısı ile di ğ er belge hükümleri arasında uyu ş mazlıkların olmaması esastır. ₪ Sözle ş me ile ihale dokümanı arasında uyu ş mazlık olması durumunda ise ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınmalıdır. ₪ Örne ğ in; idari ş artnamede ve sözle ş me tasarısında i ş in süresi yer tesliminden itibaren 240 gün öngörülmü ş ancak ihale üzerinde kalan yüklenici ile yapılan sözle ş mede i ş in süresi yer tesliminden itibaren 200 gün ş eklinde hükme ba ğ lanmı ş sa, ihale dokümanında (idari ş artnamede) yer alan 240 gün geçerli olacak ve yüklenicinin bu süre içerisinde i ş i bitirmesi gerekecektir.

11

12 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler 2. Tespit; ₪ Yapılan denetimlerde; özellikle personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde kontrol te ş kilatlarının hiç kurulmadı ğ ı, ₪ Kontrol te ş kilatı olan idarelerde ise bu komisyonlarda görev alan ki ş ilerin tam anlamıyla görevleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadı ğ ı, kontrol te ş kilatı tarafından yapılması gereken görevlerin Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yerine getirildi ğ i tespit edilmi ş tir.

13 Kontrol Te ş kilatı kurulması gereklimidir? Kurulması gerekli ise Hangi ihalelerde kurulmalıdır? Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

14 Görü ş ; ₪ Hizmet alımı ihaleleri kapsamında gerçekle ş tirilen i ş lerin yürütülmesi ve takibi ile muayene ve kesin kabul öncesi ön inceleme i ş lemlerinin yapılması için Kontrol Te ş kilatının kurulması gereklidir. ₪ Hizmet İş leri Genel Ş artnamesinin (H İ G Ş ) Kontrol te ş kilatı ve yetkileri ba ş lıklı 26 ncı maddesinde Kontrol te ş kilatlarının görev yetkileri ile ilgili düzenlemelere yer verilmi ş tir. ₪ Ayrıca anılan H İ G Ş ’de yer alan toplam 59 maddenin 24 ünde Kontrol Te ş kilatının nasıl ve ne ş ekilde görev yapaca ğ ı ile ilgili açıklamalara ayrıca yer verilmektedir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

15 Görü ş ; ₪ Kontrol Te ş kilatı; i ş lerin yürütülmesiyle ilgili olarak, sözle ş mesinde onaya sunulması gerekti ğ i belirtilen i ş ve i ş lemlerin onay veya reddine (H İ G Ş -M.10), ödeme miktarlarının tespiti, i ş lerin düzeltilmesi ve sözle ş menin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir. (H İ G Ş -M.30 – M.31 – M.32) ₪ Denetimlerde tespit edilen olumsuzlukların ya ş anmaması için sa ğ lık tesislerimizin anılan mevzuata göre hareket etmeleri ve görevlendirilecek personelin konu hakkında muhakkak bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

16 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaşanan AksaklıklarPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaşanan Aksaklıklar 3. Tespit; ₪ Personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yakla ş ık maliyet tespitinde; yüklenici kârının % 5 oranını a ş mamak üzere, sözle ş me ve genel giderler hariç toplam maliyet kalemleri üzerinden hesaplanması gerekirken, sözle ş me ve genel giderler dahil edilerek yüklenici karının hesaplandı ğ ı, dolayısıyla kâr oranının % 7’ ye ula ş tı ğ ı ve hatalı yakla ş ık maliyet tespitinin yapıldı ğ ı tespit edilmi ş tir.

17 Görü ş ; % 5 yakla ş ık maliyet hesaplamalarında %5 ten fazla yüklenici karı hesaplanmamalıdır. ₪ Konu ile ilgili olarak Bakanlı ğ ımızca yayımlanan 2010/43 sıra nolu Genelge gere ğ i personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenici kar oranı % 5 ile sınırlandırılmı ş oldu ğ undan, bu tür alımlara ili ş kin yakla ş ık maliyet hesaplamalarında %5 ten fazla yüklenici karı hesaplanmamalıdır. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

18 Görü ş ; ₪ Di ğ er taraftan personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alımlarında yakla ş ık maliyetin nasıl hesaplanaca ğ ı hususu Hizmet Alımı İ haleleri Uygulama Yönetmeli ğ i’nin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında ayrıntılı olarak açıklanmı ş olup, yüklenici kârının, sözle ş me ve genel giderler hariç toplam maliyet kalemleri üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

19 4. Tespit; ₪ Personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında istihdam edilen i ş çiler için ihale dokümanına yemek, yol, vb. nitelikte ödemelerin nakdi olarak ödenece ğ ine ili ş kin hükümler konulmasına ra ğ men bu nitelikteki ödemelerin hiç yapılmadı ğ ı veya eksik ödendi ğ i, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

20 4. Tespit; ₪ Aynı zamanda ihale dokümanına konan hükme ba ğ lı olarak söz konusu ödemelerin maa ş bordrolarında ve sigorta bildirgelerinde de gösterilmesi gerekirken bunların gösterilmedi ğ i ve söz konusu belgeler üzerinde etkin bir incelemenin yapılmadı ğ ı tespit edilmi ş tir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

21 Görü ş ; ₪ Personel çalı ş tırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalı ş an i ş çilerin haklarının korunması maksadıyla Kurumumuzca yayımlanan 28.01.2013 tarihli, 378 sayılı ve 24.12.2013 tarihli, 4915 sayılı genel yazılarda çe ş itli hususlara de ğ inilmi ş tir ₪ Birliklerin ve ba ğ lı sa ğ lık tesislerinin çalı ş anların haklarının korunması ba ğ lamında bahse konu yazılarda belirtilen hususlara azami derecede özen göstermeleri gerekmektedir. ₪ Aynı zamanda hizmet alımları kapsamında çalı ş tırılan i ş çilerin yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının nasıl kar ş ılanaca ğ ına ili ş kin olarak Bakanlı ğ ımızca yayımlanan 2008/42 sıra nolu Genelge hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin TespitlerPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Tespitler

22

23 KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER 5. Tespit ; ₪ Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen i ş lerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin üzerinden ek kesin teminat alınmadı ğ ı, ₪ Yine sözle ş me bedelinde i ş artı ş ı meydana gelmesi halinde bu artı ş tutarının % 6 'sı oranında ek kesin teminatın alınmadı ğ ı tespit edilmi ş tir.

24 Görü ş ; ₪ 4735 sayılı Kanunun Ek kesin teminat ba ş lıklı 12 nci maddesinde « Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen i ş lerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözle ş me bedelinde artı ş meydana gelmesi halinde bu artı ş tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen de ğ erler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedi ş lerden kesinti yapılmak suretiyle de kar ş ılanabilir. » hükmü yer aldı ğ ından i ş artı ş larında ve fiyat farkı ödenmesi halinde EK KES İ N TEM İ NAT alınması zorunludur. KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER

25 Ek kesin teminat hak edi ş ten kesinti yapılarak kar ş ılanabilir mi? KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER

26 Görü ş ; ₪ Ek kesin teminatın yüklenicinin hak edi ş inden kesinti yapılarak da kar ş ılanması mümkündür. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun Kamu makamlarının ve asıl i ş verenlerin hakedi ş lerinden ücreti kesme yükümlülü ğ ü ba ş lıklı 36 ncı maddesi gere ğ ince hak edi ş lerde i ş çi alacaklarını kar ş ılayan tutar üzerinden bir ek kesin teminat kar ş ılanması mümkün bulunmamaktadır. ₪ Örnek olarak; sadece i ş çilik hizmetlerinin alındı ğ ı Veri Hazırlama ve sekreterlik ihalelerinde ek kesin teminat tutarının i ş çi alacaklarını kapsayacak ş ekilde hak edi ş ten bir kesinti yapılarak kar ş ılanması mümkün de ğ ildir. KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER

27 6.Tespit; ₪ 4735 sayılı Kamu İ hale Sözle ş meleri Kanunu’nun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözle ş menin feshedilmesi durumunda teminatların güncellenerek gelir kaydedilmesi gerekirken güncellenmeden gelir kaydedildi ğ i tespit edilmi ş tir. KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER

28 Görü ş ; ₪ 4735 sayılı Kamu İ hale Sözle ş meleri Kanunu’nun 22 nci maddesinde; “ 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözle ş menin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındı ğ ı tarihten gelir kaydedilece ğ i tarihe kadar Devlet İ statistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan e ş ya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir ” ş eklinde hüküm yer alarak konu açıklanmı ş tır. ₪ Bu nedenle anılan hüküm do ğ rultusunda sözle ş me fesih edilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek teminatların alındı ğ ı tarih dikkate alınarak güncellendikten sonra gelir kaydedilmesi gerekmektedir. KESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLERKESİN TEMİNATLARA İLİŞKİN TESPİTLER

29

30 7.Tespit ₪ Kurumlarımızca yapılan ihalelerde ihtiyaca yönelik piyasada tek ürününün olması durumunda teknik ş artnamelerin genellikle piyasada tek olan ürünün özelliklerini belirtir ş ekilde hazırlandı ğ ı, ₪ Ancak geçen zaman sürecinde ihtiyaca yönelik piyasaya yeni ürünlerin girmesine ra ğ men alı ş kanlıklar do ğ rultusunda hala mevcut ş artnameler ile alımların devam etti ğ i ve rekabetin engellendi ğ i tespitleri yapılmı ş tır. TEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLERTEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLER

31 Görü ş ; ₪ Mal Alımı İ haleleri Uygulama Yönetmeli ğ i’nin 14 üncü maddesinde; Teknik Ş artnamelerde yer alan Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimlili ğ i ve fonksiyonelli ğ i sa ğ lamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat e ş itli ğ ini sa ğ laması zorunludur denilerek, teknik ş artnamelerde yer alması gereken kriterler belirtilmi ş tir. TEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLERTEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLER

32 Görü ş ; ₪ Gerek anılan yönetmelikte yer alan açık hükümlerden gerekse Bakanlı ğ ımızca yayımlanan genelge ve genel yazılardan (en son 15.11.2013 tarih- 4459 sayılı G.Y) anla ş ılaca ğ ı üzere hazırlanacak olan teknik ş artnamelerde belirli bir markayı veya rekabeti önleyici teknik bir özelli ğ i i ş aret edecek tanımlamalardan kesinlikle kaçınılması ve ş artnamelerin fırsat e ş itli ğ ini tesis edecek ş ekilde hazırlanması gerekmektedir. TEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLERTEKNİK ŞARTNAMELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TESPİTLER

33

34 8.Tespit ₪ Bazı idarelerce; 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda kullanılması gereken (K İ K022.0/M-K İ K021.0/H) Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İ li ş kin Formun hiç kullanılmadan alımların gerçekle ş tirildi ğ i ₪ Ayrıca mal alımlarıyla ilgili olarak; formların kullanılmasına ra ğ men yeteri kadar bilgiye yer verilmedi ğ i ve uygun olarak düzenlenmedi ğ i tespit edilmi ş tir. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

35 Görü ş ; ₪ Kamu İ hale Genel Tebli ğ inin Doğrudan temine ilişkin açıklamalar başlıklı 22 nci maddesinde de yer aldı ğ ı üzere anılan form hazırlanırken formdaki dipnot belirlemelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre alımın gerçek veya tüzel tek ki ş iden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konacak, Kanunun 22 nci maddesinin anılan bentlerinde (a, b, c) belirtilen hükümlerin uygulanabilir olmasını sa ğ layan sebepler detaylı olarak yazılacak, bunlara ili ş kin belgeler de anılan forma eklenecektir. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

36 Görü ş ; ₪ Di ğ er yandan mal alımlarıyla ilgili olarak ; ihtiyacın niteli ğ i, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılaca ğ ı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle kar ş ılayabilecek di ğ er ürünlerin-modellerin- markaların vb. bulunup bulunmadı ğ ının tespitinin yapılıp yapılmadı ğ ı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan ba ş ka firmaların olup olmadı ğ ı gibi hususlara yer verilecektir. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

37 9.Tespit; ₪ Kamu İ hale Kanunun 3 (e) Maddesi Kapsamında yapılacak olan istisna alımlarda; kanunda anılan idarelerce bizzat üretilen mal ve hizmetlerin alımının yapılması gerekirken bu hükme tabi olmayan mal ve hizmetlerinde Kamu İ hale Kanununun temel İ lkelerine aykırı olarak alındı ğ ı tespit edilmi ş tir. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

38 Görü ş ; bizzat üretmesine ₪ Gerek 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gerekse 4734 Sayılı Kamu İ hale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İ li ş kin Yönetmelik hükümleri istisna alım yapılabilmesini kapsam dahilindeki kurum ve kurulu ş ların alım konusu mal veya hizmeti « bizzat üretmesine » ba ğ lamı ş tır. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

39 Görü ş ; ₪ Ayrıca konu ile ilgili olarak Kurumumuzca yayımlanan 09.07.2013 tarihli ve 2978 sayılı Genel Yazıda da uygulamaya ili ş kin düzenlemelere yer verilmi ş tir. bizzat üretilen mal ve hizmetler için alım yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. ₪ Yukarıda yer alan hükümler ve Genel Yazımız do ğ rultusunda 4734 sayılı kanunun 3 üncü maddesi (e) bendine göre yapılacak olan alımlarda kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına ve istisna kapsamında yer alan kurum ve kurulu ş lar tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için alım yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. TEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLERTEK KAYNAKTAN YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN TESPİTLER

40

41 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME İdarelerce ; ₪ İ hale usullerinin belirlenmesi a ş amasında 4734 sayılı Kamu İ hale Kanunu’nun lafzına ve ruhuna uygun olarak açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel alınması; di ğ er ihale usullerinin ise Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılması gerekmektedir.

42 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Bu bağlamda İhale Öncesinde ; ₪ Kamu kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla ihtiyaç tespitinin do ğ ru yapılması, aynı zamanda ihtiyaçların uygun ş artlarla ve zamanında kar ş ılanması ₪ Ş artnamelerin tüm isteklilerin katılabilece ğ i ş ekilde hazırlanması ve ilanen duyurulmasını sa ğ layacak saydamlı ğ ı artırıcı önlemleri alması, ₪ Yakla ş ık maliyetin do ğ ru hesaplanması ve belgelere dayalı olarak tespit edilen yakla ş ık maliyetin ihale neticeleninceye kadar gizlili ğ inin sa ğ lanması

43 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ₪ İ hale katılım kuralları, ihale usulü, tekliflerin türü, tekliflerin de ğ erlendirilmesi gibi hususlarda Güvenirli ğ in sa ğ lanması ₪ İ halelerde adaylara, istekli olabileceklere veya katılan bütün isteklilere ihalenin her a ş amasında idarece e ş it davranılması ve hesap verebilirlik ilkelerine uyulması ₪ İ hale süreçleri sırasında ve özellikle sözle ş menin yapılmasından sonra etkin Kamuoyu denetiminin sa ğ lanması gerekmektedir.

44 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Sözleşmelerin Yürütülmesinde; ₪ Düzenlenecek sözle ş melerde, ihale dokümanında yer alan ş artlara aykırı hükümlere yer verilmemesi, ₪ Hizmet Alımlarında Kontrol Te ş kilatlarının etkin bir ş ekilde kurulması ve i ş letilmesi, ₪ Sözle ş menin yürütülmesi sırasında veya i ş in sona ermesini takiben yapılan geçici kabul ve kesin kabullerin formalite icabı de ğ il sözle ş me ve ek dökümlarında yer alan hükümlere uygun olarak yapılması,

45 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME Sözleşmelerin Yürütülmesinde; ₪ İş in yapılma veya teslim yeri ile i ş in süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla i ş in süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme ş artları haricinde Sözle ş me ve eklerinde de ğ i ş iklik yapılmaması, ₪ Sözle ş me kapsamında yapılacak i ş artı ş larında ve fiyat farkı hesaplamalarında hususlarına azami ek kesin teminatların eksiksiz olarak yüklenicilerden alınması, riayet gösterilmesi gerekmektedir.

46 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME 4735 sayılı Kanunun “ İ lkeler” ba ş lıklı 4 üncü maddesi “ Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözle ş melerinin tarafları, sözle ş me hükümlerinin uygulanmasında e ş it hak ve yükümlülüklere sahiptir. İ hale dokümanı ve sözle ş me hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü özel önem ta ş ımakta, bu yönde bir hükmün yasada yer almı ş olması ise sözle ş me taraflarının benimsemesi gereken yakla ş ım biçimini göstermektedir. Sözle ş me; “tarafların kanunudur.” Kamunun sözle ş melerinin tarafı olması ona bir ayrıcalık tanımamaktadır.

47 Hata yapmaktan korkma. Ama aynı hatayı iki kez yapmadı ğ ından emin ol. Akio Morita

48 Satınalma birimlerinde çalı ş an tüm arkada ş larımızın zarar görmeden ve çalı ş tıkları İ darelere zarar vermeden yaptıkları i ş in hakkını alarak mesailerini tamamlamaları dile ğ iyle,


"₪ Bilindi ğ i üzere türü ve usulüne göre ihaleler riskler ta ş ıyabilmektedir. ₪ Bu riskler bir idari görevin yerine getirilmesindeki basit bir hatadan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları