Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Çevre ve Orman Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Çevre ve Orman Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Çevre ve Orman Bakanlığı

2 SUNUM İÇERİĞİ  AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu  Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat  Yürütülen Çalışmalar

3 AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu Ulusal Programa göre Çevre ve Orman Bakanlığı;  Direktifler : 67/548/EEC 99/45/EC (TKB – pestisitler ) 93/67/EC 91/155/EEC 76/769/EEC (TKB + SB)  Tüzükler : 793/93/EC 304/2003/EC uyumlaştırılmasından sorumludur.

4 Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat  67/548/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 99/45/EC  91/155/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği - Güvenlik Bilgi Formlarının Doldurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği  76/769/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

5 Mevzuat:  Etiketlemede Uygulanacak Kurallar  Ambalajlama, Depolama  Güvenlik Bilgi Formu  Kısıtlamalar (asbest, PCB, PCT, PBB)  Tehlikeli Maddeler Listesi (~ 700 madde)  Tehlikeli Sembol ve İşaretleri  Risk Durumları ve Güvenlik Tavsiyeleri

6 Mevzuat (Eksik Konular)  Sınıflandırma  Tehlike özelliklerinin saptanması  Ambalajlama, Etiketleme  Kimyasal adların gizliliği  Tehlikeli Maddeler Listesi  Test Yöntemleri  Sınıflandırma ve etiketleme kriterleri  Çocuk Kilidi  Envanter  Bildirim  Risk Değerlendirmesi

7 Yürütülen Çalışmalar Kimyasallar Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi (Technical Assistance in the Field of Chemicals - TeACH) AMAÇ: AB’nin kimyasallarla ilgili Direktiflerin uygulanması ile Türkiye’de bir kimyasallar yönetim sistemi oluşturup güçlendirerek, kimyasalların çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin önlenmesi

8 Proje ile  Türkiye pazarındaki kimyasalların envanterinin hazırlanması,  Türkiye’nin Kimyasallar Sektör Stratejisi’nin güncellenmesi, yasal çerçevenin analizi ve yeni mevzuat taslaklarının hazırlanması,  Eğiticilerin eğitimi programını oluşturup gerçekleştirilmesi (Bilgilendirme ve çıktıların paylaşılması). ana aktivite olarak belirlenmiştir.

9 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  Kimyasallar mevzuatı konuları ile ilgili eğitim - Temel Konular - Sınıflandırma ve Etiketleme - Envanter ve Önceliklendirme - İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi - Çevre Risk Değerlendirmesi - REACH  Yasal boşluk analizi  Kimyasallar mevzuatının uygulanması ve kontrolü için yetkili otoriteler ve kurumsal yapı  Kimyasallar Sektör Stratejisi  Türkiye’de kullanılan kimyasal maddelerin envanteri ve öncelik listesi  www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr web sitesi www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr

10 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  AB’nin kimyasallar mevzuatına uyum amacıyla; - Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik - Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik - Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik - Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik (Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Adana’da bilgilendirme toplantıları)

11 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  Hazırlanan mevzuatın uygulanmasında sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla; - Sınıflandırma ve Etiketleme Rehber Dokümanı - Sanayi ve Yetkili Otorite İçin Bildirim Rehber Dokümanı - Kimyasallar Veri Tabanı Rehber Dokümanı - Denetim Rehber Dokümanı

12 Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik 1.B Ö L Ü MAma ç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2.B Ö L Ü MGenel H ü k ü mler 3.B Ö L Ü MG ö revler ve Y ü k ü ml ü l ü kler 4.B Ö L Ü MTehlikeli Maddelerin ve M ü stahzarların Sınıflandırılması 5.B Ö L Ü MTehlikeli Maddelerin ve M ü stahzarların Ambalajlanması 6.B Ö L Ü MTehlikeli Maddelerin ve M ü stahzarların Etiketlenmesi 7.B Ö L Ü MAmbalajlama ve Etiketleme Koşullarından İstisnalar 8.B Ö L Ü MReklam ve G ü venlik Bilgi Formu 9.B Ö L Ü MKimyasal Adların Gizliliği 10.B Ö L Ü MDenetim 11.B Ö L Ü MYaptırım 12.B Ö L Ü MNihai ve Ge ç ici H ü k ü mler

13 Ekler: EK-1Tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi için kriterler EK-2Sınıflandırılmış tehlikeli maddeler listesi EK-3Test yöntemleri EK-4Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar için tehlike sembolleri ve göstergeleri EK-5Tehlikeli maddeler ve müstahzarlarla ilgili özel riskler -R ibareleri EK-6Tehlikeli maddeler ve müstahzarlarla ilgili güvenlik-S ibareleri EK-7Çocukların açmasına dayanıklı kilitler ve dokunsal tehlike işaretleri ile ilgili hükümler EK-8Müstahzarların sağlık zararlarının değerlendirilmesi için yöntemler EK-9Müstahzarların çevresel zararlarının Madde 19’a uygun olarak değerlendirilmesi için yöntemler EK-10Belirli müstahzarların etiketlenmesine dair özel hükümler EK-11Maddenin kimyasal kimliği için gizlilik

14 Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik Yükümlülükler:  Sınıflandırma için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmakla,  Tehlikeli maddeler ve müstahzarların bu Yönetmelik hükümlerine göre sınıflandırılması, ambalajlanmasını ve etiketlenmesi sağlamakla,  Sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen müstahzarları piyasaya arz eden üretici ve ithalatçılar, müstahzarın kimyasal bileşimine ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi’ne vermekle,  Ek-2’de yer almayan tehlikeli maddelerin üreticileri ve ithalatçıları, söz konusu maddelerin özelliklerine dair mevcut erişilebilir ve ilgili verilerden haberdar olmak üzere gereken tüm araştırmaları yapmakla, yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olarak ambalajlamak ve “geçici” ibaresi etikette bulunmak kaydıyla geçici olarak etiketlemekle ve Çevre ve Orman Bakanlığının yazılı onayını almakla,

15 Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik Yükümlülükler:  Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına elektronik ortamda ve yazılı metin halinde bir güvenlik bilgi formu sağlamakla,  Güvenlik bilgi formunun bir kopyası ilgili kuruluşa, elektronik bir kopyası da Çevre ve Orman Bakanlığına iletmekle,

16 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik Yükümlülükler:  Ek-1’de listelenen tehlikeli maddeler veya madde grupları aynı ekte listelenen kriterlere uyulmadıkça kendi başına, müstahzar içerisinde veya eşyalarda kullanılamaz, piyasaya arz edilemez  Ek-1’de listelenen madde ve madde gruplarının bilimsel araştırma ve geliştirme veya analiz amacıyla üretimi, piyasaya arzı veya kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.

17 Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik 1.B Ö L Ü MAma ç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2.B Ö L Ü MGenel H ü k ü mler 3.B Ö L Ü MEnvanter Oluşturulması 4.B Ö L Ü MBildirim 5.B Ö L Ü MBildirime Tabi Maddelerin Risk Değerlendirmesi 6.B Ö L Ü MEnvantere Tabi Olmayan Maddelerin Risk Değerlendirmesi 7.B Ö L Ü MAvrupa Birliği Komisyonuna Raporlama 8.B Ö L Ü MYaptırım 9.B Ö L Ü MNihai Hükümler

18 Ekler : EK-1Madde 7 ve 8 hükümlerinden muaf tutulan maddeler listesi EK-2Madde 7’de atıfta bulunulan bilgiler EK-3Madde 8 (1)’de atıfta bulunulan bilgiler EK-4Tam bildirim için teknik dosyada yer alması gereken bilgiler EK-5Tam bildirim için teknik dosyaya ilave edilecek bilgi ve deneyler EK-6Azaltılmış bildirim için, <1000 kg/yıl/üretici veya toplam 5000 kg miktarlarındaki maddenin piyasaya arzından önce, teknik dosyada yer alması gerekli bilgiler EK-7Azaltılmış bildirim için piyasaya arz edilecek madde miktarının 100 kg/yıl/üretici’nin altında olması halinde teknik dosyada yer alamsı gerekli bilgiler EK-8Polimerlerin bildirimi için teknik dosyadaki özel koşullar EK-9Risk Değerlendirmesi: İnsan Sağlığı (Toksisite) EK-10Risk Değerlendirmesi: İnsan Sağlığı (Fizikokimyasal Özellikler) EK-11Risk Değerlendirmesi: Çevre EK-12Risk Değerlendirme Özetinde Bulunması Gereken Bilgiler

19 Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik Yükümlülükler:  Yüksek miktarda üretilen veya ithal edilen maddelere ilişkin veri sağlanması Bildirime tabi olmayan maddeleri yılda ≥1000 ton kendi halinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içerisinde ithal edenler, ek-2’de de belirtilen bilgileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay içinde Bakanlığa iletmekle,  Düşük miktarda üretilen veya ithal edilen maddelere ilişkin veri sağlanması Bildirime tabi olmayan maddeleri yılda 10 - 1000 ton arasında kendi halinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, ek-3’te de belirtilen bilgileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay içinde Bakanlığa iletmekle,  Verilen bilgilerin güncellenmesi Bu Yönetmelik hükümlerine göre bilgi sağlayan üretici ve ithalatçılar, ilgili değişiklikleri, bir (1) ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle, Üretici veya ithalatçı ayrıca, her üç yılda bir, ek-2 veya ek-3’te belirtilen miktarlarda değişiklik olması durumunda, üretim ve ithalat miktarıyla ilgili bilgileri Bakanlığa iletmekle,

20 Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik  Tam bildirim Bildirime tabi madde için bildirimde bulunan kişi Bakanlığa bir bildirim dosyası sunmakla,  Azaltılmış bildirim Piyasaya arz edilen maddeyi üretici başına yılda 1 tondan az arz etmeyi tasarlayan kişi, Bakanlığa bildirim dosyasını sunmakla,  Öncelik listesinde yer alan maddeler için risk değerlendirilmesi Bakanlık, öncelik listesini hazırlar ve listede yer alan maddeler için risk değerlendirmesi yapar. Madde hakkında bilgi sağlayan üretici veya ithalatçı, listenin yayınlanmasından sonra, Bakanlığın yazılı talebine dayalı olarak, Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde istenen bilgileri, istenmişse ilave test sonuçlarını Bakanlığa iletmekle

21 REACH  Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik 67/548/EEC: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi REACH Revize (2006/121/EC) (Kapsam, Tanımlar, Test, Bildirim)

22 REACH  Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik 91/155/EEC: Güvenlik Bilgi Formu (2001/58/EC) REACH Yürürlükten kalktı

23 REACH  Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik 793/93/EEC: Mevcut maddelerin risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi 93/67/EEC : Bildirimi yapılan maddelerin risk değerlendirme prensipler REACH Yürürlükten kalkacak

24 REACH  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik 76/769/EEC: Bazı madde ve müstahzarların kullanım ve pazara verilmesindeki kısıtlamalar REACH Yürürlükten kalkacak

25 BileşenYeni MevzuatREACH Envanter /Önkayıt Envanter miktara bağlı olarak pazardaki kimyasalların mevcut bilgileri(fiziko-kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik) ile ilgili bilgi verir. Ön kayıt’ın amacı veri paylaşımına olanak sağlamak, gerekli olmayan testlerin yapılmasından kaçınmak ve test masraflarını paylaşmaktır. Bildirim/KayıtYalnızca bildirime tabi kimyasallar için bildirim yapılır.Risk değerlendirmesini Bakanlık yapar, maruziyet seviyeleri de dahil istenen tüm ek bilgiyi sanayi sağlamak zorundadır. Kayıt: 2008 – 2018 - HPVC(3 yıl); - >100(sonraki 3 yıl); - >10(sonraki 3 yıl)ve 1-10 - Yeni kimyasallar(EINECS ve ELINCS’te olmayanlar) hemen kayıt. Risk Değerlendirmesi / Değerlendirme Risk Değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Üreticilerden/ithalatçılardan veri istenir. Kimyasal Güvenlik raporu Sanayiciler tarafından hazırlanır. İzinYok.(CMR, PBT,vPvB, ED) pazarda yer alması izne tabidir. KısıtlamaAsbest,PCB,PCT,PBB76/769 deki kısıtlamalara benzer fakat daha fazla kimyasal için ek kısıtlamalar vardır.

26 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Çevre ve Orman Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları