Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 s. Kanun Hükümleri MADEN TETKİK VE ARAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 s. Kanun Hükümleri MADEN TETKİK VE ARAMA."— Sunum transkripti:

1 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 s. Kanun Hükümleri MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 28 ŞUBAT 2011 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 1

2 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kamuoyunda TORBA KANUN olarak adlandırılan, 6111 sayılı Kanun değişikliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun güncelliğini yitiren bazı hükümleri güncelleştirildi. İşlerliği kalmayan bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Günün değişen şartları nedeniyle uygulama imkânı kalmayan, yeniden düzenlenmesi ya da değiştirilmesi gereken bazı hükümleri düzenlendi. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2

3 6111 sayılı Kanunun Md.99 – 118 (20 MADDESİ) ile 657 sayılı DMK.nun TOPLAM 116 MADDESİ değişti ya da yürürlükten kalktı. 28 Md.si Değişti – 26’sı Md. 1’i Ek Md. değişti / 1 geçici md. Eklendi. 88 Md.si Yürürlükten Kalktı. - 25’i md. 14’ü ek md. 49’u geçici madde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 3

4 Amaç; Md-2/2. Fıkra 1.paragraf (6111 s.K;md.117/g) Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. İşlerliği kalmadığı için yürürlükten kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 4

5 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: Madde 26/1 Fıkra (6111 s.K;md.117/g) Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır. Md.125/C-h yürürlükten kaldırıldığı için yasak kapsamından çıkartıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 5

6 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:Madde 37/1 Fıkra (6111 s.K;md.116,117/a) Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların, kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilme SİCİL SİSTEMİ KALKTI DERECE YÜKSELMESİ DEĞİŞTİ son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların sicil sistemi kalktı, sicile ilişkin geçiş geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 6

7 Kademe:Madde 38 (6111 s.K;md.117/g) Mülga Kademe ilerlemesine dair muhtelif maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde birleştirildi. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 7

8 Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü: MADDE 53- (6111 s.K;md.99) Özürlü Çalıştırmaya dair 50. Maddenin 3 ve 4. Fıkrasında yer alan hükümler ile 53. madde tek madde hâlinde birleştirildi. Özürlü sınavı kurumlar yapmaktaydı. KPSS den ayrı olarak merkezi yapılacak veya yaptırılacak. % 3’e yurt dışı kadro sayısı dahil edilmeyecek. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 8

9 Adaylık devresi içinde göreve son verme: Madde 56 (6111 s.K;md.117/b) Adaylık Süresi: En az bir yıl en fazla iki yıl sicil amirlerinin teklifi disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değişti. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 9

10 Adaylık süresi sonunda başarısızlık: Madde 57 – (6111 s.K;md.117/c) Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ADAY MEMUR İKEN DİSİPLİN CEZASI ALANLARIN İLİŞİĞİ KESİLECEK Sicil ibareleri disiplin olarak değişti. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 10

11 Asli memurluğa atanma: Madde 58 –(6111 s.K;md.117/ç) ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi adaylar disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değişti. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 11

12 Kademe ve kademe ilerlemesi: MADDE 64- (6111 s.K;md.100, 116, 117/g) Kademe ilerlemesine dair 38, 65 ve 66. maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde 64. md. birleştirildi. SİCİL SİSTEMİ KALKTI TERFİ DEĞİŞTİ. SON 8 YILDA DİSİPLİN CEZASI ALMAYANLARA BİR KADEME İLERLEMESİ B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, koşulu ile 160/2. md. kalktı.Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olacak. Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanacak. sicil sistemi kalktı, sicile ilişkin geçiş geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 12

13 Derece yükselmesinin usul ve şartları: Madde 68/A- (6111 s.K;md.101) d-Mülga Sicil sistemi kalktığı için, sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunmak şartı kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 13

14 Derece yükselmesinin usul ve şartları: Madde 68/B- (6111 s.K;md.101) ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfının dışındaki sınıflara 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 üstü için 12 yıl 1 ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 altı için 10 yıl 3. ve 4. dereceli kadrolar için 8 yıl hizmetinin bulunması koşuluyla, atanabilir.  Kanun bu süreleri aynen korudu.Güncel ek gösterge yer aldı.  “Fiilen çalışmak” “hizmetin bulunması” olarak değiştirildi. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 14

15 KAMU DIŞINDAN ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA YAPILABİLECEK (Madde 68/B- ) (6111 s.K;md.101) Belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürelerin tamamı. Özel kurumlarda ve serbest olarak çalışılan süreler de dikkate alınacaktır. Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 15

16 Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma:Madde 77/1.Fıkra – (6111 s.K;md.102) YURT DIŞI AYLIKSIZ İZNİ BAŞBAKAN YERİNE BAKAN VERECEK Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 16

17 Kadroları kaldırılan devlet memurları: MADDE 91- (6111 s.K;md.103) 4046 s.Kanundaki özel düzenleme genel düzenleme haline geldi. DPB. genel yetki verildi. Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurumlarında atama imkânı yoksa altı ay içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere DPB bildirilir. DPB, kırkbeş gün içinde uygun kurumu bulur ve atamasını teklif eder. Otuz gün içinde bu kurum atama işlemini yapar. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 17

18 Niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanırlar. Emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. Yeni atanılan kadroda mali hakları daha düşükse, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. ESKİ YENİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 18

19 Memurluğun sona ermesi: Madde 98 – (6111 s.K;md.117/g) ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; Sicil sistemi kalktı, sicilden emeklilik yürürlükten kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 19

20 Günlük çalışma saatlerinin tespiti: Madde 100 – (6111 s.K;md.104) Özürlü memurların mesai saatleri farklı düzenlenebilecek Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurlara esnek çalışma Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 20

21 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:MADDE 101- (6111 s.K;md.105) Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. DPB’nın muvafakati gerekiyordu. Hamile Memurlar; kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin 24 haftasından önce ve her hâlde hamileliğin 24 haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü Memurlar;Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 21

22 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.K;md.106) Doğum Öncesi: 8 ( 3 ) hafta Doğum Sonrası: 8 (+5) (+ erdoğum) hafta Doğum izin süresinin sağlık raporuyla uzatılabilmesi hakkı kaldırıldı Analık İzni Eşi doğum yapan ; 10 gün Doğumda/d. sonra eşin ölmesi ; anne için öngörülen süre kadar Babalık İzni Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 22

23 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.K;md.106) Kendisi için ; 7 gün Çocuğu için ; 7 gün Evlenme İzni Eş, çocuk,ana,baba,kardeş; 7 gün Eşinin ana,baba,kardeş ; 7 gün Ölüm İzni 10 ( +10 ) gün (T) Mazeret İzni ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat Süt İzni Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 23

24 Hastalık ve refakat izni: MADDE 105- (6111 s.K;md.107, 117/g) Uzun süreli hastalık ; 18 (+18) ay Diğer hastalık ; 12 (+12)ay On yıllık hizmet koşulu kalktı. Hastalık İzni Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile ilgili yönetmelik çıkarılacağı öngörüldü. Yönetmelik Sağlık Kurulu Raporu ile Ana, baba,eş,çocuk,kardeş için; 3 (+3) ay Refakat İzni Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 24

25 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.K;md.108) Refakat izninden sonra 18 ay (T) (A) Hayati Tehlike Analık izninden sonra 24 ay Eşi doğum yapana 24 ay (B) Doğum Biri memur ; 24 ay İkisi memur; 24 ay / iki bölüm (C) Evlat Edinme Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 25

26 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.K;md.108) Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen Sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan En az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine Görev veya öğrenim süresi kadar (T) (D) Görev / Öğrenim Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 26

27 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.K;md.108) Beş hizmet yılını tamamlamış olanlara; Bir yıl (T) (E) Aylıksız Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. (F)Göreve Dönme / Çekilmiş sayılma Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince (G) Askerlik Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 27

28 Memur bilgi sistemi, özlük dosyası: MADDE 109- (6111 s.K;md.109, 117/d) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak PERSONEL BİLGİ SİSTEMİNE kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. ÖZLÜK DOSYASI -memurun mesleki bilgileri, -mal bildirimleri; -inceleme, soruşturma, denetim raporları, -disiplin cezaları, -ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar DPB ce belirlenecek. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 28

29 Sicil Maddeleri (Mülga) 110 – 121 (6111 s.K;md.116, 117/g) İşlevsiz hâle gelen sicil sistemi kaldırılmıştır. Gerekçe; Gerek değerlendirme makamları, gerekse değerlendirilenler açısından inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiş olan sicil sisteminin kaldırılmasının kamu yararı açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Kanunda sicil ifadesi yer alan hükümler ile sicile ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı. Sicil uygulaması kaldırıldığından sicil dosyaları, sadece beş yıl muhafaza edilecek. Olumsuz sicile itirazda, sicile ilişkin kaldırılan hükümler uygulanacak.(G.Md.36/A) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 29

30 Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.K;md.110, 117/g) BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, Önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, Kamusal faydanın artırılmasında, Kamu gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde Somut katkısı tespit edilmiş olmak. Memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, değerlendirme ölçütleri belirlenebilecek. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 30

31 Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.K;md.110, 117/g) Merkezde bağlı veya ilgili bakan İllerde vali İlçelerde kaymakam Başarı (T) Üç defa başarı belgesi alanlar Üstün Başarı Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde vali En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ü Ödül (T) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 31

32 Uygulama:Madde 132/4.Fıkra – (6111 s.K;md.112) Atanamama uygulaması değişti. Süre geldi = AKC 5 yıl, KİD 10 yıl boyunca Kapsam genişledi Disiplin Cezası Alanların Hiçbir zaman Atanamayacağı Görevler Disiplin Cezası Alanların Belli zaman Sonra Atanacağı Görevler Valilik,Vali Büyükelçilik,Büyükelçi Müsteşar,Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı Daire BaşkanlığıDaire Başkanı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 32

33 Aile yardımı ödeneği: Madde 202/2-2 (6111 s.K;md.117/g) Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. ikiden fazla dahi olsa Madde 208/1 (6111 s.K;md.117/g) Aile yardımındaki çocuk sayısı sınırı kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 33

34 Danışma kurulları: (Mülga) (6111 s.K;md.117/g) Kanununun işlemez hâle gelen hükümlerinden Danışma ve Yüksek Danışma Kurulu maddeleri ( Md. 226, 227, 231 ) ortadan kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 34

35 Kamu personeli bilgi sistemi: MADDE 231- (6111 s.K;md.114) DPB ETKİN HALE GETİRİLİYOR. DPB, teşkilat ve personele ilişkin bilgi ve belgeleri kurumlardan isteyebilecek. Kurumlar verecek. Kurumlar; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve diğer personel hareketlerini DPB na bildirmek zorundadır. İstisna kurumlar BKK ile belirlenecek. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 35

36 Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme: EK MADDE 8- (6111 s.K;md.115) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir yılda altı ayı (+ altı ay) geçememek üzere, memurun muvafakati ile geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde, DPB nın uygun görüşü ile altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilme yapılabilecek. (Y.T:1/1/2012) Kurumlar arası geçici görevlendirme, ancak teşkilat kanunlarında yer alan sınırlı sayıda kurum için özel hükümlere göre yürütülmekte iken, getirilen düzenleme ile memurun isteği de dikkate alınarak, belirli koşullar altında ve belirli süreler ile kurumlar arasında geçici görevlendirme yapılmasına imkân sağlanmıştır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 36

37 İkamet mecburiyeti: Ek Madde 20 – (Mülga) (6111 s.K;md.117/g) Anayasamızın 23 üncü maddesinde yer alan “yerleşme ve seyahat hürriyeti” hükmü karşısında kaldırıldı. İl hudutları dışına çıkmak için yetkili amirden izin alınmasına gerek kalmadı. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmekte uygulanan aylıktan kesme cezası verilmesi kaldırıldı. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 37

38 Ek Madde 21 – (Mülga) (6111 s.K;md.117/g) Milli Güvenlik Akademisinde öğrenim görenlere atamada tanınan öncelik kaldırıldı. Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 38

39 KALDIRILAN MADDELER (6111 s.K;md.117/g) 657 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyası hariç,” ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci; ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 39

40 Bazı Mali Haklarda Düzenleme (6111 s.K;md.118) “beşyüzmilyonlira” ibaresi Emekli olanlara ödenen tazminat (12105 x katsayı) çıkarıldı. (375 s. KHK 1/ D md.) (6111 s.K;md.118) Sendika üyesi memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme primi ödenecek. (375 s. KHK Ek md 4.) (6111 s.K;md.118) Sözleşmeli personel aile yardımı ödeneği almıyorsa, aile yardımı ödeneği verilecek. (375 s. KHK Ek md 8.) (6111 s.K;md.83) Sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmesinden Damga Vergisi alınmayacak. (488 s.Damga V.K. Ek-2 tablo V (25).) (6111 s.K;md.119) 399 s.KHK. Tabi sözleşmeli personel sendika üyesi olabilecek. (399 s.KHK.13/A) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 40


"25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) TORBA KANUN Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 657 s. Kanun Hükümleri MADEN TETKİK VE ARAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları