Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve uygulamada doğan sorunlar

2 İstanbul Üniversitesi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965  tarihli yürürlüğe girmiş ve bu güne gelinceye kadar birçok değişiklik yapılmıştır

3 İstanbul Üniversitesi
Temel İlkeler Sınıflandırma Kariyer Liyakat

4 İstanbul Üniversitesi
İstihdam şekilleri Memur Sözleşmeli personel Geçici personel İşçiler

5 İstanbul Üniversitesi Ödevler ve Sorumluluklar
Sadakat Tarafsızlık ve Devlete bağlılık Davranış ve işbirliği Amir sorumluluğu Memur sorumluluğu Kişisel sorumluluk ve zarar Mal bildirimi Basına bilgi ve demeç verme Resmi araç, belge vb. görev mahallinde tutma

6 İstanbul Üniversitesi
Genel Haklar Uygulamayı isteme Güvenlik Emeklilik Çekilme Müracaat, şikayet ve dava açma Sendika kurma İzin Kovuşturma ve yargılama İsnat ve iftiralara karşı koruma

7 İstanbul Üniversitesi
Yasaklar Toplu eylem ve hareketlerde bulunma (Devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve şikayetleri yasaktır.(6111 Sayılı kanun ile mülga)) Grev Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma Hediye alma, menfaat sağlama Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama Gizli bilgileri açıklama

8 İstanbul Üniversitesi
Sınıflar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

9 İstanbul Üniversitesi Memuriyete Giriş ve İlerleme
İlkokul mezunları / /Son Ortaokul mezunları / /Son Lise mezunları / /Son Teknik Lise mezunları / /Son Ön lisans mezunları / /Son 4 Yıllık Lis. mezunları / /Son 6 Yıllık Lis. mezunları / /Son

10 İstanbul Üniversitesi
Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:                   Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

11 İstanbul Üniversitesi Devlet Memurluğuna Giriş Şartları
T.C. Vatandaşı olmak Yaş (En az 18 yaşını doldurmuş olmak) Öğrenim (En az ilköğrenim mezunu olmak) Kamu haklarından mahrum olmamak Memurluğa engel suçlardan hükümlü olmamak Askerlik durumuyla ilgisi bulunmamak Sağlık durumu memuriyete engel durumu olmamak

12 İstanbul Üniversitesi Devlet Memurluğu Giriş Sınavı
-KPSS uygun görülen tarihlerde yapılmaktadır. -KPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. -A grubu kadrolar için KPSS den sonra kurumlarca giriş sınavı yapılabilmektedir -B grubu kadrolar için KPSS den sonra yerleştirme işlemi yapılmaktadır. -Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılmaktadır. -Özürlülerin göreve alınmaları, ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir

13 İstanbul Üniversitesi Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

14 İstanbul Üniversitesi Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü
Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

15 İstanbul Üniversitesi Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü
Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Bu madde başlığı " Özürlülerin devlet memurluğuna alınmaları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

16 İstanbul Üniversitesi
Adaylık İlk defa memurluğa alınanlar memur adayı olarak atanmaktadır. Adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamamaktadır. Adaylık süresi içinde başka kurumlara nakil yapılmamaktadır. Adaylar temel ve hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaktadır. Eğitimde ve stajda başarısız olanların ve adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ile ilişikleri kesilmektedir. Bu şekilde ilişiği kesilenler 3 yıl süreyle memur olarak atanmamaktadır. Adaylık bitiminde asli memurluğa atanılmaktadır.

17 İstanbul Üniversitesi
Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi İkametgahın bulunduğu yerdeki bir göreve atananlar, tebliğ gününü izleyen gün, başka bir yerdeki göreve atananlar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlarlar. Açıktan atananlardan süresi içinde mazeretsiz olarak göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlar 1 yıl süreyle memur olarak istihdam edilmez. Bu durumdakilerin mazeretleri sebebiyle göreve başlamama halinin 2 ayı geçmesi durumunda da atamaları iptal edilir.

18 İstanbul Üniversitesi Kademe ve Kademe İlerlemesi
Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmak Bulunulan derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunması Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

19 İstanbul Üniversitesi Kademe ve Kademe ilerlemesi
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Bu madde başlığı “Kademelerde ilerleme şartları:” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

20 İstanbul Üniversitesi Derece Yükselmesi Usul ve Şartları
Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması Bulunulan derecede en az 3 yıl, bu derecenin üçüncü kademesinde en az 1 yıl bulunmak Atanılacak kadronun niteliklerini taşıması gerekmektedir.

21 İstanbul Üniversitesi “Ek göstergeli kadrolara atama” (68/B)
1 inci dereceli ve 5300 ve daha yüksek ek göstergeli kadrolara atanabilmek için 12 yıl, 1 ve 2 nci dereceli ve ek göstergesi 5300’den az olan kadrolara atanabilmek için 10 yıl 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanabilmek için 8 yıl asgari hizmet süresine sahip olmak ve yükseköğrenim görmüş olmak gerekmektedir. Bu madde hükmü Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında uygulanmamaktadır

22 İstanbul Üniversitesi “Ek göstergeli kadrolara atama” (68/B)
Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; Kamu kurumlarında fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

23 İstanbul Üniversitesi Yer değiştirmeler ve Geçişler
Memurlar, Bir sınıftan başka bir sınıftaki bir kadroya Yer değiştirme suretiyle (Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebilir.) Karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle Başka kurumdaki bir kadroya atanabilirler.

24 İstanbul Üniversitesi
Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma: Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. İzinli sayılan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları saklı kalır.

25 İstanbul Üniversitesi
Kadroları kaldırılan devlet memurları Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

26 İstanbul Üniversitesi
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

27 İstanbul Üniversitesi
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir

28 İstanbul Üniversitesi
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

29 İstanbul Üniversitesi
Vekalet Görevi Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Yukarıda sayılan gerekçelerle aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, diğer kurumlardan ve açıktan atananlara ise göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

30 İstanbul Üniversitesi
İkinci görev Bazı görevler dışında memurlara ikinci görev verilememektedir. Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

31 İstanbul Üniversitesi
Çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları Usulüne uygun olarak çekilenler 6 ay geçmeden Yerlerine atananların gelmesini beklemeden görevlerinden ayrılanlar ve çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden Çekilmede devir teslim yükümlülüklerine uymayanlar 3 yıl geçmeden Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme prosedürüne uymayanlar hiçbir şekilde memurluğa alınmazlar

32 İstanbul Üniversitesi Memurluğu Sona Erdiren Haller
Memurluktan çıkarılma Memurluğa alınma şartlarının taşınmadığının sonradan anlaşılması veya kaybedilmesi İstifa Emeklilik Ölüm

33 İstanbul Üniversitesi
İzinler Yıllık izin Mazeret izni Hastalık izni Aylıksız izin

34 İstanbul Üniversitesi
Yıllık İzin Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20, 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün izin verilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada kullanılabilir. Öğretmenlere yaz tatilinden başka ayrıca yıllık izin verilmez. Radyoaktif ışınlara maruz kalanlara ayrıca 1 ay daha sağlık izni verilir.

35 İstanbul Üniversitesi
Mazeret İzni Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta (ya da 3+13, çoğul gebelikte 10+8), Çoğul gebelik durumunda iki hafta eklenir. Çocuk 1 yaşına gelinceye kadar emzirme amacıyla ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat, Çocuğu olan erkek memura 10 gün, Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, ebeveyninin, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün, Zorunlu hallerde memura 10 gün, zaruret devam etmesi halinde 10 gün daha mazeret izni verilebilir.

36 İstanbul Üniversitesi Hastalık ve refakat izni
Uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda da 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar, hastalık izni verilebilir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, aynı sürelerde uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bu süreler gerektiğinde bir katına kadar uzatılabilir. Görevinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılır.

37 İstanbul Üniversitesi Hastalık ve refakat izni
Ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

38 İstanbul Üniversitesi
Aylıksız İzin Hastalık izninin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

39 İstanbul Üniversitesi
Aylıksız İzin Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

40 İstanbul Üniversitesi
Aylıksız İzin Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile yabancı memleketlerde görev alarak izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

41 İstanbul Üniversitesi
Aylıksız İzin Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

42 İstanbul Üniversitesi Memurun bilgi sistemi, özlük dosyası
Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

43 İstanbul Üniversitesi değerlendirmesi ve ödül
Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül              Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. ––––––––––––

44 İstanbul Üniversitesi
Disiplin Cezaları Uyarma Kınama Aylıktan kesme (1/30 - 1/8) Kademe ilerlemesinin durdurulması(1-3 yıl) Devlet memurluğundan çıkarma (Değişik: 13/2/ /111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

45 İstanbul Üniversitesi
Ceza Verme Yetkisi Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin isteği üzerine yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmektedir.

46 İstanbul Üniversitesi
Zamanaşımı Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına, Devlet memurluğundan çıkarma cezasında ise 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı, Disiplin cezasını gerektiren fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren her halde 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

47 İstanbul Üniversitesi
Karar Süresi Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını gerektiren durumlarda soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren durumlarda disiplin kurulunca dosya kendisine geldikten sonra 30 gün Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren durumlarda yüksek disiplin kurulunca dosya kendisine geldikten sonra 6 ay içinde karar verilir.

48 İstanbul Üniversitesi Disiplinle İlgili Diğer Hususlar
Devlet memuruna 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı verilmeden disiplin cezası verilemez. Disiplin ile ceza kovuşturması bir arada yürütülebilir. Uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, diğerlerinde 10 yıl sonra verilen cezaların sicilden silinmesi istenebilir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara atanamazlar.

49 İstanbul Üniversitesi Görevden Uzaklaştırma Yetkisi
Atamaya yetkili amir Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri İllerde valiler İlçelerde kaymakamlar

50 İstanbul Üniversitesi Göreve Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller
Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir ceza verilenler Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar Memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler

51 İstanbul Üniversitesi Görevden Uzaklaştırmada Diğer Hususlar
Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırılan memurlara aylıklarının 2/3 ü ödenir. Soruşturmaya konu fiillerin hizmetin devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir. Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması nedeniyle en çok 3 ay devam edebilir, ceza kovuşturması nedeniyle ise her 2 ayda bir durumu değerlendirilerek hakkında bir karar verilir.

52 İstanbul Üniversitesi Kamu personeli bilgi sistemi
Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.

53 İstanbul Üniversitesi Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme
Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır. b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

54 İstanbul Üniversitesi Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

55 İstanbul Üniversitesi
Geçiş hükümleri Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır. Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki

56 İstanbul Üniversitesi
Geçiş hükümleri a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır. Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.

57 İstanbul Üniversitesi
Geçiş hükümleri Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,olarak uygulanır. 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz

58 İstanbul Üniversitesi
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

59 İstanbul Üniversitesi
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, b) Hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

60 İstanbul Üniversitesi
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir

61 İstanbul Üniversitesi
Aday Memurların Hizmet içi eğitimi Rektörlük eğitim birimince yapılan Temel Eğitim programına adayların tamamının katılımının sağlanmalıdır. Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.


"İstanbul Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları