Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tübİtak desteklİ projeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tübİtak desteklİ projeler"— Sunum transkripti:

1 Tübİtak desteklİ projeler
Uzm. BÜŞRA ŞENGEZ

2 İÇERİK Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Araştırma Destek Grupları Destek Programları

3 DESTEKLER AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Bilim İnsanı Destekleri Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

4 ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (Ardeb)
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB); kamudan, özel sektörden ve özellikle üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir. Böylelikle TÜBİTAK’ın “akademik Ar-Ge faaliyetlerine destek verme” görevini yürütmektedir.

5 ARDEB’E BAĞLI BİRİMLER
ARAŞTIRMA DESTEK GRUPLARI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ Alanlarındaki akademik Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve yönetmek amacıyla kurulan birimlerdir. Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla kurulan birimdir.

6 ARAŞTIRMA GRUPLARI Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu (TBAG) Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) Uzay Araştırma Destek Grubu (UZAG) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES)

7 DESTEK PROGRAMLARI 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Projeleri Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İSBAP) 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Uluslararası Projeler

8 DESTEK PROGRAMLARI *Y: Proje Yürütücüsü A: Araştırmacı

9 Proje Personeli Kimlerden Oluşur?
ARDEB Destek Programları Proje Personeli: –Proje yürütücüsü –Araştırmacılar –Bursiyerler –Yardımcı personel –Danışmanlar

10 Proje Yürütücüsü Olmaya Engel İdari Görevler
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

11 Projelerde Yer Alma Koşulları
Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlar Doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak Üniversite Personeli Olmaları Durumunda En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmak Kamu veya Özel Sektörde Çalışmaları Durumunda

12 Projede Yer Alma Koşulları
Bursiyerler Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” Doktora Sonrası Bursiyer Doktoralı herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan 40 yaşını doldurmamış olan “doktora/tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler

13 Projede Yer Alma Limitleri
Hiçbir İdari Görevi Olmayan Kişiler Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Dekan Yrd., Aras. Ens. Md., Merkez Md.,Enstitü veya Yüksekokul Md. Yrd., Meslek Yüksekokul Md. Yrd., Bölüm Bşk. ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

14 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Grup; Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Alanlarında evrensel gelişmeleri ve ülke önceliklerini göz önüne alarak, bilgi ve teknolojinin topluma kazandırılması amacıyla, projelere destek vermektedir. Grup 4 ana başlıkta faaliyet göstermektedir: çevre, atmosfer, yer ve deniz.

15 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Çevre Bilimleri Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesine yönelik süreç, Çevre kirliliğinin belirlenmesi, kontrolü ve giderilmesine ilişkin yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi, Çevresel etki değerlendirmesi, Stratejik çevre etki değerlendirmesi, Çevresel risk değerlendirmesi, Çevre biyoteknolojisi, Doğal arıtma sistemleri, İklim değişikliği, Çevre yönetimi, Geri kazanım ve yeniden kullanım, Gürültü kontrolü, Temiz teknolojiler.

16 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Atmosfer Bilimleri Atmosferik parçacıklarda seçilmiş eser element miktarının belirlenmesi, Atmosferik izleme çalışmaları için veri tabanının oluşturulması, Deniz-atmosfer etkileşimi, Uzun dönem ölçüm sonuçlarını kullanarak eser elementlerin denize girdi miktarlarının hesaplanması, Uydu verilerinin ve hava tahmin haritalarının değerlendirilmesine yönelik teknolojik altyapının kullanılması, Uzun mesafeli taşınım modellerinin hazırlanması, Atmosferdeki SOx, NOx ve O3 gazlarının temel taşınım mekanizmasının incelenmesi, Atmosferik birincil ve ikincil kirleticilerin taşınımı, dönüşümü ve birikimiyle ilgili üç boyutlu modellerin geliştirilmesi ve envanteri.

17 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Yer Bilimleri Deniz tabanı jeolojisi, Jeomorfoloji, Sismik ölçümler, Kuvaternerdeki genç tektonik olayların araştırılması, Deltalarda organik aktiviteye bağlı sedimantasyon, Hidrokarbon potansiyeli, Metal konsantrasyonları ve plaser yatak niteliklerinin etüdü, Jeolojik haritalama teknikleri, Ters fayların petrol kapanlarının oluşumundaki rolü, Sismik, manyetik ve gravite verileri ışığında denizlerin oluşum mekanizmalarının tespiti, Havzaların temel jeolojisi, tektonik evrimi ve mineral kaynak potansiyeli, Sualtı ölçüm ve numuneleme teknolojisi, Kritik bölgesel jeolojik sorunlar, Yeraltı kaynaklarının aranmasına yönelik yeni yöntemler ve teknikler,

18 Araştırma Grupları Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) Deniz Bilimleri Gözlem sistemleri geliştirme, ölçüm ve izleme, Bölgesel iklim dinamiği gözlem ve öngörü sistemleri, İklimsel değişkenlik ve değişim, Deniz ve atmosfer dolaşım, karışım ve denizler arası etkileşim süreçleri, Deniz-atmosfer-kara etkileşimleri, Bütünleşik kıyı bölgesi yönetimi, Kıyı yapılarının geliştirilmesi ve kıyı morfolojisine etkileri,  Deniz kirliliğinin önlenmesi, koruma yöntem ve teknolojileri, Deniz ve göl ekosistemleri dinamiği ve biyojeokimyasal çevrimler, Popülasyon dinamiği ve stokların izlenmesi,  Biyoçeşitlilik ve değişimleri, yabancı türler ve göç, Deniz tabanının stratigrafi ve morfolojisi, sediman yapısı, Denizlerde güncel sedimantasyon dinamiği, Klimatoloji ve paleoklimatoloji, Bütünleşik veri tabanlarının geliştirilmesi ve yönetimi,

19 Araştırma Grupları Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) Grup; Elektrik, elektronik ve enformatik alanlarında önerilen Araştırma projeleri ile Hızlı Destek Programı projelerini değerlendirir, bunlardan uygun bulunanlara destek sağlar. Destek verilmesi uygun görülen projeleri TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Projelerini Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde takip eder. Faaliyet gösterdiği alanlarda, ulusal veya uluslararası düzeyde sempozyum,  kollokyum, kongre ve seminer gibi bilimsel toplantılar düzenler veya bu alanlarda düzenlenecek bilimsel toplantılara destek sağlar.

20 Araştırma Grupları Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG) Bilişim ve İletişim Teknolojileri Biyomedikal Teknolojiler Enerji (Enerjide Verimlilik Artırıcı Yöntemler, Alternatif Enerji Kaynakları, Çevre Dostu Enerji Uygulamaları)

21 Araştırma Grupları Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Grup;
Mühendislik alanında Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikası, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) ve Bilim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık programlar ya da uzun vadeli hedefler doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, değerlendirir, koordine eder, destekler ve yönetir. TÜBİTAK’a başvuruda bulunulan ulusal ya da uluslararası araştırma ve geliştirme proje önerilerini, bilimsel ve sanayi-üniversite işbirliğine ilişkin toplantı desteği başvurularını ve bunların bütçelerini bu konuda Bilim Kurulunca kabul edilmiş yönetmelik ve esaslara uygun olarak değerlendirir.

22 Araştırma Grupları Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG)
İleri ve yeni teknoloji malzemeleri ve uygulamaları Biyoteknoloji ve biyomedikal teknolojiler, biyomekanik ve biyomalzeme üretimi Modern üretim sistemleri, proses teknolojileri Enerjide verimlilik artırıcı yöntemler, enerji etkin tasarım, alternatif enerji kaynakları çevre dostu enerji uygulamaları İleri ve yeni kimyasal teknolojiler Yeraltı kaynaklarının verimli işletilmesi için yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi Konut Sorunu İle İlgili Planlama, Tasarım, Yapım ve Değerlendirme Depreme Dayanıklı Tasarım ve Yapım Teknolojileri Deprem Sonrası Onarım ve Yerleşim Sorunları Çağdaş Geoteknik Teknolojileri Ulaşım Mühendisliği Hidrolik, Hidroloji, Su Yapıları Mühendisliği Heyelan ve Taşkından Koruma Yapıları Mühendisliği

23 Araştırma Grupları Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG) Grup; TÜBİTAK’ın vizyonuna ve misyonuna uygun olarak sağlık bilimleri alanında, bilimsel araştırmaların yapılmasına destek vermek, bunları koordine etmek ve yönlendirmek, yaygınlaştırılmasını sağlamak, kalitesini yükseltmek ve bu alanda Türkiye’yi ileri ülkelerdeki çağdaş seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

24 Araştırma Grupları Yaşam bilimlerinde; temel tıp, kardiyovasküler,
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG) Yaşam bilimlerinde; temel tıp, kardiyovasküler, bronkopulmoner, hematolojik koşullar, onkoloji, immünoloji, enfeksiyon, malignite, neonatoloji, epidemiyoloji, üreme, beslenme ve gelişme, zehirlenmeler, ana-çocuk sağlığı, görüntüleme yöntemleri, trasplantasyon nöropsişik bilimler, radyasyonlu tedavi yöntemleri, genetik, romatoloji, gastroenteroloji, nefroloji, ilaç tasarımı doğal ve sentetik kökenli ilaç etken maddeleri-ilaç formülasyonu, araştırma ve geliştirme projelerine öncelikli olarak destek verilecektir.

25 Araştırma Grupları Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Grup; Sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında ülkemizdeki bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek ve çok daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmek amacıyla araştırma ve kariyer projelerine destek vermektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve üniversitelerde derece veren bütün sosyal ve beşeri anabilim dallarına proje desteği verilebilir.

26 Araştırma Grupları Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Grup; Dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, kalkınma programlarının hedef, ilke ve politikalarına koşut olarak alanındaki öncelikli araştırma konularını (Tarım, Ormancılık, Veteriner-Hayvancılık ve Gıda ile ilgili alanlar) saptamak, bu konularda araştırma-geliştirme çalışmalarını programlamak, yönlendirmek, desteklemek, yönetmek ve sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesini sağlamaktadır.

27 Araştırma Grupları Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) TARIM: Geleneksel ıslah ve modern biyoteknolojik yöntemler kullanılarak biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dirençli/tolerant, yüksek verim ve kaliteye sahip bitki çeşitlerinin geliştirilmesi; Bitki hastalık ve zararlılarının hızlı tanısı ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin (biyolojik ilaç, aşı ve hormon teknolojileri gibi) geliştirilmesi; Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için toprak ve su kaynaklarının etkin yönetimi, yeni ve alternatif üretim teknolojilerinin (organik veya mikrobiyal gübreler, alternatif toprak işleme ve sulama teknolojileri, atıkların biyolojik temizliği, alternatif barındırma vb) geliştirilmesi; Bitki, hayvan ve su ürünleri genetik kaynaklarımızın belirlenmesi, korunması ve genetik karakterizasyonunun yapılması; moleküler teknikler (Quantitative Trait Loci) kullanılarak  yeni ıslah yöntemlerinin geliştirilmesi; Yaş meyve ve sebzelerde hasat zamanı ve sonrası ürün kayıplarını azaltıcı teknolojiler ve hasadı zor olan bitkilere özgü hasat robotlarının geliştirilmesi

28 Araştırma Grupları Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) ORMANCILIK: Orman ekosistemlerinin korunması amacıyla entegre mücadele teknolojilerinin geliştirilmesi; Odun hammaddelerinin birincil ve ikincil ürün bazında kalite kayıplarını azaltacak, orman endüstrisinde yeni ürünler ve teknolojiler geliştirecek ve orman ekosistemlerine zarar vermeyecek hasat ve orman içi taşıma sistemlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi; Birim alandan odun üretiminin arttırılabilmesi ve biyotik zararlar ile abiyotik stres koşullarına dirençli orman ağacı ırklarının geliştirilmesi için hızlı gelişen yerli orman ağacı türlerinde geleneksel ıslah ile modern biyoteknolojik yöntemlerin kombine kullanılması

29 Araştırma Grupları Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) VETERİNER-HAYVANCILIK Hayvan ve su ürünleri hastalıklarının epidemiyolojisinin belirlenmesi ve teşhis, koruma, kontrol ve yönetim programlarının geliştirilmesi; salgın, sağlık ve ekonomik açılardan önemi olan hastalıklardan korunmak için etkin bağışıklık sağlayan biyolojik (aşı, antiserum, probiyotik, prebiyotik, vb. ) maddelerin geliştirilmesi ve rekombinant bitkisel (yenebilir) antijen (ler) veya aşıların üretilmesi, tedavi ve korunma da kullanılacak ilaçların geliştirilmesi; Hayvanların kimyasal ya da biyolojik ajanlara ya da farklı ortamlara karşı vermiş oldukları yanıtların histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi, neden-sonuç ilişkisinde yer alan  mekanizmaların açıklığa kavuşturulması ve elde edilen bilgilerin saha şartlarında kullanılabilir hale getirilmesi Çiftlik hayvanları ve balıklarda refah standartlarının artırılması, kayıpların azaltılması, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek  verimli genotiplerin geliştirilmesi;

30 Araştırma Grupları Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu (TBAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu; Üniversiteler ve diğer kuruluşlarda görevli olan araştırmacıların çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve bu yolla ülkemizde temel bilimler alanındaki Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini projeler halinde desteklemek, teşvik ve koordine etmek amacıyla oluşturulmuştur.

31 Araştırma Grupları Temel Bilimler Araştırma Destek Grubu (TBAG)
Biyoteknoloji ve biyomedikal teknolojiler, moleküler biyoloji, biyomekanik ve biyomalzeme üretim alanlarında uygulamaya yönelik çalışmalar, immünoloji ve ilaç araştırmaları, Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, İleri ve yeni teknoloji malzemeleri (lazer kristaller, manyetik malzemeler, polimer malzemeler), Yoğun madde fiziği, Astrofizik, Yüksek enerji fiziği (teori, fenomonoloji ve deney), Modern üretim sistemleri ve proses teknolojileri, enerjide verimlilik arttırıcı yöntemler, alternatif enerji kaynakları ve çevre dostu enerji uygulamaları, İleri ve yeni kimyasal ve çevresel teknolojiler. Yüzey bilimleri, kataliz, elektrokimya, fotokimya, supramoleküler kimya, Malzeme bilimleri, Cebir ve sayılar teorisi, analiz, geometri, topoloji, uygulamalı matematik ve nümerik analiz.

32 Araştırma Grupları Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG)
Kamu Araştırmaları Destek Grubu’nun öncelikli hedefleri; Kamu kurum/kuruluşlarında Ar-Ge bilinci ve farkındalığı yaratmak, Kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik ihtiyaçlarını tespit etmelerinde yardımcı olmak, Sonuç odaklı projelerle kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge’ye ilişkin sorunlarını çözmektir. Savunma ve uzay araştırmaları dışında, kamu kurum/kuruluşlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm projeleri değerlendirmek ve uygun bulunanlara destek sağlamaktır.

33 Araştırma Grupları Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES) 21/01/2006 tarihinde 138 sayılı Bilim Kurulu kararı uyarınca destek ve teşvik programlarına ilişkin yönetmelik, idari ve mali esaslar çerçevesinde sözleşmelerin hazırlanması, destek programlarının gerektirdiği harcamaların mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, onaylanmış bütçe revizyonlarının ve ARDEB bünyesinde yapılan diğer her türlü harcamanın gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

34 Araştırma Grupları Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES)
Desteklenmesi uygun bulunan projelerin, yönetmelik, mali esaslar ve Komitelerin öngörüleri çerçevesinde bütçe ve sözleşmelerini hazırlamak, bunların yürürlüğe girmesini sağlamak, Desteklenen projelerin izleme ve sonuçlandırılması süreçlerinde, proje destekleme sözleşmesi çerçevesinde ve yasal mevzuata uygun olarak ödenek kontrolü yapmak, Desteklenen projelerin izleme ve sonuçlandırılması süreçlerinde, proje destekleme sözleşmesi çerçevesinde, projelere ait mali belgelerin yasal mevzuata uygunluğunun denetlenmesini sağlamak,  Mal ve hizmet alımlarıyla transfer harcama ve ödemelerine ilişkin gider gerçekleştirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, İzleme sürecinde Komiteler tarafından uygun görülen ek ödenek, fasıl aktarımı gibi bütçe revizyonlarına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak, Haksız ve fazla ödeme yapılması durumunda gerekli işlemleri yapmak, Her yıl bir sonraki mali yıla ait bütçe önerisinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, Çalışma alanıyla ilgili mevzuat ve değişikliklerin takibini yaparak, sürece olan etkilerini ölçmek, değerlendirmek ve görüş bildirmek

35 Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler.

36 1002 – HIZLI DESTEK PROGRAMI
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır.

37 1010- EVRENSEL ARAŞTIRMACI PROGRAMI
Bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda yurt dışından  bilgi ve tecrübe aktarımını amaçlayan bir programdır.

38 1301-İŞBAP DESTEKLEME pROGRAMI
Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplararasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemeye yönelik bir programdır.

39 3501-KARİYER PROGRAMI Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik eden bir programdır. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.


"Tübİtak desteklİ projeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları