Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü
Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

2 PROJE Gerçekleştirilmesi Planlanan Bilimsel ve/veya Endüstriyel manada
Kısa, Orta veya Uzun Planlanan Bilimsel ve/veya Endüstriyel manada AR-GE (ARaştırma-GEliştirme ) faaliyetleri birer proje çerçevesinde gelişir, hayat bulur ve sonuçlanır.

3 Proje Kavramı...... Orijinalliği, özgünlüğü olan ve sınırlı bir süre içinde gerçekleştirilen tüm Ar-Ge faaliyetleri PROJE kapsamında değerlendirilir. Bilim İnsanının Bakış Açısı İle Toplumun Öncelikleri ve/veya Kişisel Düşünceler doğrultusunda yapılan planlama ve organizasyonlar da PROJE dir.

4 Proje Tanımlanmış bir sürede başlar ve biter
Başlangıç-Bitiş sürecinde sürekliliği olan bir proje: Sınırlı finans kaynağı ile Tanımlanmış hedefi ve amacı vardır, Özgün bir ürüne, hizmete veya bilimsel sonuca odaklanmıştır. Proje sürecinde Planlama-Uygulama-Kontrol bulunur.

5 Ne Çeşit Proje? Projeler hedefleri itibari ile çeşitlilik gösterir.
Kamuya yönelik projeler genellikle büyük bütçelidir ve profesyonel yönetim gerektirir. Askeri projeler günün gerçeklerini esas olabileceği gibi olası gelişmeleri kapsayan senaryo sonucuna da odaklanabilir. Askeri projeler kısa vadede ülke savunmasına ve caydırıcılığa yönelik iken uzun vadede topluma açınımı ile kendi geleceğini finans etme özelliğine sahiptir. Fen bilimlerindeki Bilimsel projeler ise yukarıdaki iki maddeye de temel teşkil etmek üzere Temel Bilimler ve Mühendislik alanında gruplandırılabilir.

6 Proje Kriterleri ÖZGÜN DEĞER YAYGIN ETKİ YAPILABİLİRLİK
Bilimsel Ar-Ge projeleri kabul edilebilirlik açısından bazı kriterleri sağlamalıdır, bunlar: ÖZGÜN DEĞER YAYGIN ETKİ YAPILABİLİRLİK BÜTÇE VE GEREKÇESİ SÜRE EKİPMAN ve ORTAM YÖNTEM

7 Projenin Özgün Değeri Olmalı
Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmuş olmalı, Literatür taramasıyla desteklenmeli, Hipotezler araştırma konusunu incelemek için iyi düşünülmüş ve alternatifler göz önüne alınmış olmalı, Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yönelik olmalı, Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve/veya kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymalı, Bilgi ve teknoloji transferi ile yerel, ulusal veya uluslararası bir sorun çözümüne yönelik olmalı, Patent alma potansiyeli var ise projenin özgünlüğü güçlenir.

8 Projenin Yaygın Etkisi Olmalı
Proje konusu, ülke öncelikleri arasında olmalı, Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahip olmalı, Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikte olmalı, Uluslararası alanda öncü konuma katkı sağlayabilecek nitelikte olmalı, Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli olmalı, Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirme potansiyeli olmalı, Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli olmalı, Sonuçların “ticarileştirilme” potansiyeli yüksek olmalı Proje disiplinler arası ve grup çalışmalarınıda içermelidir

9 Proje ve Yapılabilirlik
Proje yürütücüsü bilimsel birikime sahip olmalı, Tüm ekip üyelerinin görevleri/rolleri ve gereklilikleri/gerekçeleri açıkça ortaya konmalı ve planlanlanmalı, Ekipte araştırmacılarla birlikte sonuçları kullanacak uygulayıcıların olması, katma değer çıktısının olacağının göztergesidir. Proje yürütücüsünün ve katılımcı araştırmacıların önceden proje deneğimi ve bilimsel geçmişi, projenin yapılabilirliği için proje değerlendirme birimine olumlu bir işarettir.

10 Projenin Bütçesi ve Gerekçesinin Uygunluğu
Kaynak sağlayıcının önceden belirlenmiş kriterleri, bütçe açısından göz önüne alınmalıdır. Genel olarak proje kaynaklarının uygulamadaki misyonu, destek miktarları üzerinde belirleyicidir. Ortaya konan bütçe gerekçesi gerekçeleri ile iyi açıklanmalı. Proje öneri ve hedef çerçevesi ile uyuşmayan Talep listesi Proje için ciddi olumsuzluktur.

11 Proje Süresinin Uygunluğu
Çerçevesi çizilen projenin hayata geçmesi, sonuca ulaşması, ve değerlendirmelerinin yapılması için proenin zaman bazında açınımı iyi yapılmalıdır.

12 Ekipman / Ortam Yönünden
Projenin yürütüleceği birimin altyapı-ortam-kaynaklar yeterli olmalıdır. Proje kapsamında istenilen ekipman ek ekipman olabileceği gibi mevcut altyapı ve proje ile uyumlu olmalıdır. İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma uygun olmalısı ise arzu edilir. Proje destek sağlayıcısının haricinde kurum/kurumların ayni/nakdi katkısının olması veya sağlanması proje destek şansını artırır.

13 Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilmemesi durumunda
Yöntem Yönünden Yaklaşımın tasarımı ve seçilen yöntemler sonuca ulaşmak için uygun olmalıdır. Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanmış olmalıdır, Seçilen yöntemler hipotezleri test etmek için gerekli değişkenleri içermelidir, Hipotez ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön sonuçlar alınmış olmalıdır, Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilmemesi durumunda Proje yürütücüsünün proje önerisinde olası durumlar için B planı olmalıdır.

14 Projede Başarı Bilimsel projelerde başarının ölçütü mutlak sayılar ile ifade edilemez. Her projenin başarılı olması beklenmez ise de bu durum kolayca tolere edilmez.

15 Başarısızlıklardaki Nedenler
Proje yönetim metodolijisinin uygulanmayışı, Risk yönetiminin yapılmaması yada eksikliği. Yetersiz veya eksik proje yönetimi, Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar, Zamanında değişiklik yapılmaması veya eksikliği.

16 Proje Yönetimi proje sürecini sistematize eden çalışmaların bütünüdür.
Bilgi, beceri ve araçları proje çalışmalarında kullanarak paydaşların beklentilerini karşılamak yönetimin sorumluluğundadır. Proje yönetiminin misyonu; tanımlanan proje çıktısını Optimum sürede Optimum maliyet ve Hedeflenen kalitede ortaya koymaktır.

17 Performans, Ürünün Kabul Görüşü
Proje Bileşenleri Maliyet Kaynaklar Zaman Takvim Kapsam Hedeflenen Sonuçlar Kalite Performans, Ürünün Kabul Görüşü

18 Proje Hazırlamada Çerçevemiz
Problemin farkına varılması, Tespit Problemin açık ve net olarak ortaya konması, Tanımlama Nedenlerin tespit edilmesi, Ön Analiz En olası nedenlerin seçilmesi, Sonuca ulaştıracak önerilerinin ortaya konması, Çözüm Çözüm önerileri ile ilgili değerlendirme yapılması, En iyi olduğu düşünülen çözümün belirlenmesi, Sentez Eylemin gerçekleşmesi Planlama

19 Proje ve Başarısı Başarılı bir proje;
Kapsamı belirlenen niteliklerde, zamanında ve öngörülen maliyet sınırları içinde tamamlanan projedir.

20 Bir Projenin Başarılı Olması
Proje sürecinin uygulanmasına, Gerekli beceri ile proje yönetim felsefesin sahip Proje Liderine, organizasyon kültürüne sahip katılımcı ve paylaşımcı proje paydaşlarına, doğrudan bağlıdır.

21 Örnek bir proje geliştirme için senaryo oluşturma:
Kamu kaynaklı güdümlü projeler: Kamu ihtiyacı için geliştirilen projeler, (sosyal içerikli, v.b.) Stratejik projeler, ülke savunmasını güçlendirme, caydırıcılığı artırma) Rekabet gücünü artırmayı hedefleyen projeler, Hayat standardını yükseltme Bilgi birikimine, yetişmiş insan gücüne katkı sağlayan projeler. Yani bilgi üretiminin kamu kaynağı ile maddi beklenti olmadan desteklenmesi. Özel sektör Kamu ihtiyacına yönelik veya stratejik alanlarda olan, sonuç itibari ile yatırımcının kazanç hedeflediği projeler. Bu tür projeler: Sermaye ile Bilgi sahibi bilim insanlarının ortaklığı ile hayat bulur.

22 Proje Geliştirme İçin Senaryo Oluşturma
Fikriniz varmı?

23 Üniversitede Proje Kaynakları
BAP Bilimsel Araştırma Projeleri: Üniversite kaynaklarından Üniversite Yönetimince BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ  çerçevesinde organize edilmektedir.

24 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi
Nasıl Bir Proje? Sorusu Yönergede Madde 3’de Tanımlanmıştır. b)Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ve evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

25 Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınan İlkeler
Madde 4 – Araştırma projeleri, Üniversitemizin Uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, Üniversite yönetim kurulunun belirlediği Üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara Öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde projeler kategorize edilerek destek sağlanmaktadır.

26 Üniversiteler İçin Bir Başka Kamu Kaynağı TÜBİTAK
DESTEKLER SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ v.b.

27 AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEP)
1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Destekkleme Programı 1002- Hızlı Destek Programı 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1010- Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma programı 1301- Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı 3501- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

28 ARDEB HAKKINDA Misyon ve Tanımlama
Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin üretilerek, sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması için Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir. Ayrıca Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı dahilinde kamu kurumlarımızın Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

29 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1001)
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu ÇAYDAG Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu EEEAG Mühendislik Araştırma Grubu MAG Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu SAVTAG Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu SBAG Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Temel Bilimler Araştırma Grubu TBAG Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu TOVAG Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü SYM

30 Son Söz Sizler; Akademik bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz Çalışmanızın kapsamı Lisans Üstü Eğitim olarak değerlendirilmektedir. Her bir Lisans Üstü Eğitim, Proje Odaklıdır Doğal olarak bu projelerde katılımcı olarak bulunacaksınız. Her bir projenin de mutlaka bir lideri olacaktır. Dahil olduğunuz projenin başarılı olması katılımcı olarak sizin de başarınız olacak Başarılı bir proje Özgeçmiş (CV) için artı referans olacaktır. Proje Başarısında Katılımcılarının Profesyonelce Davranış Sergilemesi Önemlidir.

31 Sözün Özü Sürekli öğrenme felsefesi ile,
İhtiyacından Fazla Öğrenen’ler Proje Üretme Kapasitesine Sahiptir. Bilim İnsanı, Yönetici, Bürokrat, Siyasetçi, İş Adamı

32 Kaynaklar TÜBİTAK Proje değerlendirme kriterleri
TÜSSİDE-TÜBİTAK “Proje Yönetimi Çalıştayı” notları


"Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları