Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tebliğ: 295 Madde 10-13

2 Madde: 10 Madde: 11 Madde: 12 Madde: 13
KONU BAŞLIKLARI: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Madde: 10 OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR VE OLAĞANÜSTÜ ETALAR: Madde: 11 AMENAJMAN PLAN UYGULAMALARINA AİT BELGELERİN DÜZENLENMESİ: Madde: 12 PLAN UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ: Madde: 13 GENEL HÜKÜMLER:

3 10.1.1 Gençleştirme Alanlarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planındaki aynıyaşlı ormanlarda gençleştirmeye verilmiş meşcerelerin biri veya birkaçında toplu alanda biyotik ya da abiyotik menşeli olağanüstü bir durum oluştuğunda, Silvikültür planındaki gerekli değişiklikler yapılarak bu meşcerelerdeki gençleştirme çalışmalarına öncelik verilir. Çıkarılacak olağanüstü hasılat etası, son hâsılat etası olarak kaydedilir. Olay münferit ağaçlar veya küçük kümeler halinde meydana gelirse çıkan olağanüstü hâsılat etası son hâsılat etasına birebir mahsup edilir.

4 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Biyotik ya da abiyotik menşeli olağanüstü bir durum, aynıyaşlı ormanlardaki bakım yapılacak meşcerelerde toplu halde ve 3.0 hektardan büyük alanlarda meydana gelmesi durumunda bu meşcereler plan değişikliği raporu yapılarak periyodik gençleştirme alanı içerisine alınır ve öncelikli olarak gençleştirilir.

5 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Bu meşcerelere karşılık, Amenajman planında gençleştirmeye verilmiş olup, bir plan periyodu sonrasına bırakılmasında sakınca görülmeyen ve henüz hiçbir çalışmanın yapılmamış olduğu eşdeğer büyüklükteki öncelikle 2 ve 3 kapalılıktaki gençleştirme alanları ise gençleştirmeden çıkartılarak bakım alanlarına dahil edilir.

6 10.1.2 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik
16/12/2010 Olay; gençleştirme alanlarının tümüne müdahale edildikten sonra meydana gelmişse, ya da o işletme sınıfında gençleştirmeye verilmiş meşcere bulunmuyorsa veya mevcut gençleştirme sahalarının bir sonraki periyoda bırakılması sakıncalı ise bu meşcereler de karşılıksız olarak gençleştirmeye verilir. Bu alanlardan alınacak etalar son hâsılat etasına mahsup edilir. Silvikültür planlarında da gerekli değişiklikler yapılır.

7 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay; aktüel durum itibariyle I. yaş sınıfında bulunan ve 1,30 daki meşcere orta çapı 8,0 cm.nin altında bulunan “a” çağındaki meşcerelerde meydana gelirse, bu alanlar da, karşılıksız olarak gençleştirmeye verilir.

8 10.1.2 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik
16/12/2010 Olay, Bakım bölmelerinde bulunan meşcerelerde 3,0 hektardan küçük ve toplu (Küçük grup, Grup, Büyük grup) alanlarda meydana gelirse mahsup edilecek miktar formülle hesap edilir ve (plan döneminde ilgili meşcereye bakım müdahalesi yapılmamışsa) bakım etasından mahsup edilir.

9 em = e / f . ft 10.1.2 Bakım Alanlarında: Burada:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 em = e / f . ft Burada: em : Mahsup edilecek miktar. (m3) e : Bölme veya Bölmeciğin etası. (m3) f : Bölme veya Bölmeciğin alanı. (ha) ft : Bölme veya Bölmeciğin tahrip olan alanı. (ha)

10 10.1.2 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik 169m3 / 14.1ha = 12 m3/ha
16/12/2010 169m3 / 14.1ha = 12 m3/ha

11 10.1.2 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik
16/12/2010 Olay, meşcerelerde münferit ağaçlar veya kümeler ( m2) halinde ortaya çıkarsa; olağanüstü etanın tamamı ilgili bölmeciğin bakım etasına mahsup edilir.

12 Bakım Alanlarında: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olayın olduğu meşceredeki mahsup miktarı, o meşcere için belirlenmiş olan etadan fazla ise etanın tamamı mahsup edilerek, plan müddetinde o meşcerenin etası sıfırlanmış olur.

13 10.1.3 Değişikyaşlı Ormanlarda:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, 3,0 hektardan küçük alanlarda ve münferit olarak meydana gelmesi halinde; bölmeye bakım müdahalesi yapılmamışsa, olağanüstü eta miktarı çap sınıfları itibariyle bölmenin etasından mahsup edilir, alınması gereken kalan eta miktarı uygulama yılında bölmenin tamamı gezilerek çap sınıfları itibariyle çıkarılır.

14 10.1.3 Değişikyaşlı Ormanlarda:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olağanüstünün gerçekleştiği çap sınıfına, amenajman planında eta verilmemiş ise, o çap sınıfından mahsup yapılmaz ve diğer çap sınıflarına yansıtılmaz.

15 10.1.3 Değişikyaşlı Ormanlarda:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010

16 10.1.3 Değişikyaşlı Ormanlarda:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, daha önce müdahale edilmiş bölmede meydana gelirse olağanüstü eta bölmeden çıkarılır, etaya mahsup yapılmaz ancak planlara ve bölme kartlarına olağanüstü hasılat etası olarak çıkarılan eta miktarı çap sınıfları itibariyle işlenir.

17 10.1.3 Değişikyaşlı Ormanlarda:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Ancak olay, toplu halde ve 3,0 hektardan büyük alanda meydana gelmiş ve bölmenin planda gösterilen kuruluş tipini değiştirecek şiddette ortaya çıkmışsa, olağanüstü hâsılat etası sadece bölmenin zarar gören kısmındaki etasına mahsup edilir ve bu alan bölmenin genel alanından düşülür.

18 Uygulama sonucu çıkarılan eta plana ve bölme kartlarına işlenir.
Değişikyaşlı Ormanlarda: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Eta kalan alan üzerinden tekrar hesaplanır. Olağanüstü olay değişikyaşlı bölmeye müdahale edildikten sonra meydana gelmişse alınacak olağanüstü etalar mahsup edilmez, Uygulama sonucu çıkarılan eta plana ve bölme kartlarına işlenir.

19 10.1.4 Baltalık Ormanlarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, baltalıklarda toplu halde ve 3,0 hektardan büyük alanlarda zarar vermesi halinde; zarar gören kısım yeniden tesise konu edilir. Olağanüstü etanın tamamı meşcere alanının servetinden mahsup edilir, meşcerenin zarar görmeyen diğer kısmına planda belirtilen kesim yılında müdahale edilir. Uygulama sonucu çıkarılan eta plana ve bölme kartına işlenir.

20 10.1.4 Baltalık Ormanlarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, 3,0 hektardan küçük ve münferit olarak meydana gelmesi halinde olağanüstü eta miktarı meşcerenin servetine mahsup edilir, mahsuptan sonra kalan eta miktarı uygulama yılında çıkarılır. Olay; Uygulama yapılmış baltalık meşcerelerinde meydana gelmesi halinde olağanüstü eta miktarının mahsubu yapılmaz.

21 10.1.5 Koruya Tahvil Sahalarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, koruya tahvil bölmelerindeki meşcerelerde toplu halde ve 3,0 hektardan büyük alanlarda zarar vermesi halinde; plan değişikliği raporu yapılarak zarar gören kısımda gençleştirme çalışmaları uygulanır. Zarar gören alan bölmenin alanından düşülür. Planda tespit edilmiş bakım etası, kalan kısım için tekrar hesaplanarak bakım çalışmaları aksatılmadan yürütülür.

22 10.1.5 Koruya Tahvil Sahalarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, toplu halde ve 3,0 hektardan küçük alanlarda meydana gelmesi halinde olağanüstü eta miktarı formülle hesaplanarak bakım etasına mahsup edilir. em = e / f . ft

23 10.1.5 Koruya Tahvil Sahalarında:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olay, meşcerelerde münferit veya kümeler halinde ortaya çıkarsa olağanüstü etanın tamamı ilgili bölmeciğin etasından mahsup edilir. Olay; Uygulama yapılmış meşcerelerde meydana gelmesi halinde olağanüstü eta miktarının mahsubu yapılmaz.

24 İzinli Sahalarda: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Plan ünitesinde; 3,0 hektardan büyük bakıma konu alanlarda meydana gelen olağanüstü durumlardan dolayı bu alanda tekrar orman yetiştirmek mümkün olmayacaksa, (Baraj yapımı, Taş ve Açık maden işletmeleri, vb.) bu durumda ilgili meşcereler için olağanüstü hasılat etası raporu ve meşcere tipine yönelik plan değişikliği raporu yapılır.

25 İzinli Sahalarda: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Plandaki mevcut gençleştirme alanlarında (azaltma veya çoğaltma) herhangi bir değişiklik yapılmaz.

26 10.1.6 İzinli Sahalarda: Kurumsal Kimlik
16/12/2010 Soma Orman İşletme Şefliğinde toplam hektar alan Maden sahası.

27 10.1.6 İzinli Sahalarda: Kurumsal Kimlik
16/12/2010 İzin verilen saha 3,0 hektardan büyük ve gençleştirme alanında ise, ilgili işletme sınıfında varsa bu alana denk gelecek büyüklükteki gençleştirmeye uygun bozuk orman ya da OT (Ağaçsız Orman Toprağı) alanı karşılık gösterilerek planda değişiklik yapılır.

28 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olağanüstü Hasılat Etası Raporu düzenlenirken müstenit olarak olağanüstü olayı belgelendiren (İzin oluru, inceleme tutanağı, biyotik zararlılar duyuru raporu vb.) bir doküman ve olayın meydana geldiği yeri gösteren harita eklenir.

29 bir nüshası Bölge Müdürlüğünde, bir nüshası İşletme Müdürlüğünde,
10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri : Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Üç nüsha düzenlenen Olağanüstü Hasılat Etası Raporu Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanır. Onaylanan raporun, bir nüshası Bölge Müdürlüğünde, bir nüshası İşletme Müdürlüğünde, bir nüshası da İşletme Şefliğinde plan uygulama süresi boyunca muhafaza edilir.

30 Olağanüstü hâsılat raporları onaylanmadan üretime başlanamaz.
10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri : Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Olağanüstü hâsılat raporları onaylanmadan üretime başlanamaz. Ancak, büyük miktardaki Yangın, Kırık, Devrik, Böcek, Mantar vb. zararlarda, tespitlerin zaman almasından dolayı emvalin değer kaybetmesi, böcek ve mantar zararlarının yayılarak ormanların devamlılığının tehlikeye düşeceği tespit edilirse, zarar tespiti ile damga ve üretim işleri aynı anda başlatılarak olağanüstü hâsılat raporları da geciktirilmeden düzenlenir.

31 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Mahsuplar amenajman planlarındaki kesim planı (23/1, 28, 29, 31, 32) tablolarına işlenir, Mükerrer eta alımının engellenmesi için mahsup miktarları mutlaka plan verilerinden düşülür ve plana kalan yeni eta miktarları kaydedilir.

32 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İÇERİK AÇIKLAMASI VE RESİMLER 1500 1500 50 50

33 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İÇERİK AÇIKLAMASI VE RESİMLER 400 713,2 713,2 400 713,2 400 1220

34 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İÇERİK AÇIKLAMASI VE RESİMLER 124 124

35 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Her yılsonunda İşletme Müdürlükleri itibariyle olağanüstünü hâsılat etasının çeşidi ve toplam miktarlarını gösteren cetvel düzenlenerek Bölge Müdürlüğüne 35 ve 36 numaralı tablolarla birlikte gönderilir. Bölge Müdürlüğünce tevhidi yapılan cetveller 37 numaralı tablo ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

36 10.2 Raporlarının Tanzim, Onay ve Kayıt İşleri :
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 İÇERİK AÇIKLAMASI VE RESİMLER

37 11.1 Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı: 11.2 Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağı:
11. AMENAJMAN PLAN UYGULAMALARINA AİT BELGELERİN DÜZENLENMESİ: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 11.1 Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı: 11.2 Yuvarlak Odun Ölçü Tutanağı: Orman emvallerinin üretim ve değerlendiril- mesi, piyasa koşulları da göz önüne alınarak Genel Müdürlüğümüzün ürün ve pazarlama politikaları çerçevesinde ilgili Daire Başkanlık-larının Tamim, Tebliğ ve Emirleri çerçevesinde yürütülür.

38 11.3 Bölme Kartları: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Bölmelerde yapılan her türlü teknik uygulamalar (doğal gençleştirme, yapay gençleştirme, bakım, ağaçlandırma, rehabili-tasyon vb.), yapılan kesimler, odun dışı üretimler ile miktarları, ayrıca olağanüstü olaylarla, bunların meydana getirdiği zararları kayıt etmek maksadı ile her bölme için örneği ilişik "Bölme Kartı" tutulur

39 11.3 Bölme Kartları: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Bölme kartları, bölmeyi oluşturan meşcerelerin sicil defteri özelliğinde olduğundan yapılan her türlü uygulamaya ait sonuçlar bu karta elektronik ortamda eksiksiz ve muntazam bir şekilde işlenir.

40 11.3 Bölme Kartları: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Bölme kartlarında yılı içerisinde üretimi yapılan miktarlar, bölme üretim dosyaları ve yıl sonu uygulama cetvelleri (35 numaralı tablo) ile uyumlu olarak gösterilir. Üretimi yılı içerisinde tamamlanamayan ve bir kısmı gelecek yıla devredecek olan bölmelerde gerçekleşen üretim miktarı, bulunduğu yılın bölme kartına, devreden kısmı ise bir sonraki yılın bölme kartına yazılır.

41 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Her yılın sonunda, bölme kartlarındaki kayıtlardan ve diğer belgelerden faydalanılmak sureti ile bir yıl içinde İşletme Şefliği ve İşletme Müdürlüğünde yapılan işlerle meydana gelen değişiklikler hakkında, plan uygulaması ile ilgili, "Amenajman Planlarının Uygulanmasının Sonuçları Hakkında Yıllık Rapor“ lar düzenlenir.

42 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Raporlar, İşletme Şefliğince İşletme Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. (Ek:15 A-B-C-D-E-F-G)

43 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Sonuç raporlarında planda belirtilen ve uygulayıcı tarafından plan ve projeye bağlanan tüm müdahaleler ile olağanüstü durumlar; “Bakım, Gençleştirme, Sıklık bakımı, Koruya tahvil, Rehabilitasyon, Meşcere altı temizliği, Olağanüstü hasılat, Ağaçlandırma, Seçme, Devamlı orman, Baltalık, Enkaz ve Gerekçe raporu ” uygulama şekli başlığı altında raporlanır.

44 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Planlarda belirtilen müdahalelerin dışındaki plan değişikliği, olağanüstü hasılat, avans raporu, enkaz raporu, gerekçe raporu, vb. tüm rapor, proje ve uygulamaların verileri ile onay tarih ve numaraları cetvellerin ilgili sütunlarında eksiksiz olarak belirtilir.

45 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planlarında müdahale öngörülmesine rağmen uygulama yapılamayan bölmeler ile damgası yapılmış fakat kesimine başlanmamış bölmeler, her müdahalenin altındaki satırda yan yana yazılarak uygulama yapılamama nedenleri belirtilir.

46 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010

47 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Yılı içerisinde fiili olarak damgası yapılarak üretimi tamamlanan tüm uygulamalar sonucu çıkan etalar 35 numaralı cetvellerde yazılır.

48 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Ancak damgası yapılmış bölmelerde üretim devam ediyor ise, kayıtlara intikal etmiş üretim miktarına denk gelen DKGH ilgili sütuna yazılır ve açıklamalar hanesine de “Üretim Devam Ediyor” denir. Kalan eta miktarı ertesi yıl çıkarılır ve 35 numaralı tablolarda mükerrer bildirilmemesine dikkat edilerek kaydedilir.

49 11.4 Plan Uygulama Raporları:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planlarına bağlanmış özel ormanlarda yapılan plan uygulamaları için de aynı cetveller düzenlenir. Düzenlenen 35, 36 ve 37 numaralı cetveller ve olağanüstü hasılat etası cetveli Bölge Müdürlüğünce 15 Mart tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

50 11.5 Plan Uygulamalarının Kaydedilmesi:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planlarının yıllık uygulaması hakkında raporda belirtilen kesimlerin miktarlarına ait toplam rakamlar; amenajman planının kesim planlarındaki "Uygulama" sütunlarına mürekkeple, temiz, okunaklı olarak yazılır ve uygulayıcı tarafından paraflanır. Plan değişiklikleri ile olağanüstü olaylara ait veriler planların kesim planı tablolarına işlenir.

51 11.5 Plan Uygulamalarının Kaydedilmesi:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Mevcut amenajman planlarının arkasında ekli bulunan ve uygulama sonuçlarının işlendiği 38, 39, 40, 41 ve 42 numaralı tablolar bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılmış olup bundan böyle bu tablolarda herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

52 12. PLAN UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planlarının uygulanmasında; ilgili işletme şefi, işletme müdürü ve bölge müdürü ile 6831 sayılı Orman Kanunu, tüzük ve yönetmelikler ile bunlara ilişkin diğer alt düzenleyici işlemler gereğince bu hususlarda kendilerine görev ve yetki verilen diğer teknik elemanlar sorumludur.

53 12. PLAN UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE DENETLENMESİ:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Uygulamanın izlenmesi ve denetimi; plan uygulamasından sorumlu personelin bürodaki ve arazideki çalışmalarını yerinde görmek, plan hedefleri ile uygulama arasında farklılıklar varsa, bunları tespit ederek, sebepleri hakkında bilgi edinmek, aksaklıkların giderilmesi konusunda uygulayıcıya yol göstermek ve sonuçlar hakkında düzenlenen rapor ve tabloları ilgililere göndermek amacıyla yapılır.

54 12. Plan Uygulamalarının İzlenmesi . ve Denetlenmesi:
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Plan uygulamalarının izleme ve denetimi; yıl içinde, yılsonunda ve belirli periyotlarla yapılır.

55 Denetim: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Orman amenajman planı uygulamalarının orman amenajman yönetmeliğine uygun yürütülüp yürütülmediğinin izlenmesi, varsa hataların ve eksikliklerin tespit edilerek düzeltilmesinin sağlanması için, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı emrinde görevli Başmühendisler ile Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühen-disleri ek kılavuzda belirtilen konular kapsamında denetim yaparlar.

56 Raporlar onaylandıktan sonra uygulama yapılır.
13. Genel Hükümler: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Amenajman planı olan özel ormanlarda uygulamalar bu tebliğ esaslarına göre yürütülür. Tebliğ gereği düzenlenmesi gereken rapor, kesim planı, cetvel ve projeler özel orman sahiplerince serbest çalışan ormancılık bürolarına yaptırılarak onay için yetkili makama sunulur. Raporlar onaylandıktan sonra uygulama yapılır.

57 13. Genel Hükümler: Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Tohum Meşceresi, Tohum Bahçesi, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Anıt Ağaçlar, Hatıra Ormanları, Muhafaza Ormanı, Tabiatı Koruma Alanı, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları vb. gibi özel mevzuatı ile statülendirilen alanlarda bu tebliğ gereği yapılacak iş ve işlemler mevzuatları çerçevesinde yapılır.

58 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Amenajman Rehberlik ve Denetim
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Semih ümit PORTAKAL Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi


"ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları