Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Breakthrough Kaizen and Lean Manufacturing Hızlı Netice Almaya Dönük Maliyet Düşürme Cost Reduction – Teknikleri Global Finansal Krizin Türkiye’de Reel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Breakthrough Kaizen and Lean Manufacturing Hızlı Netice Almaya Dönük Maliyet Düşürme Cost Reduction – Teknikleri Global Finansal Krizin Türkiye’de Reel."— Sunum transkripti:

1 Breakthrough Kaizen and Lean Manufacturing Hızlı Netice Almaya Dönük Maliyet Düşürme Cost Reduction – Teknikleri Global Finansal Krizin Türkiye’de Reel Ekonomiye Yansımalarının Başladığı Bu Günlerde Ortaya Çıkan Ağır Yükten Ancak Maliyetlerimizi Düşürerek Kendi Çabalarımızla Kurtulabiliriz Devletten Destek Beklemeyiniz

2 Maliyetlerin Düşürülmesi Cost Reduction

3 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (1)
1.  Birçok işletmede gerekli teknikleri uygulayarak maliyetleri kısa zamanda %30’a kadar düşürebiliriz. 2.  Ziyaret ettiğimiz fabrikalarda yaptığımız kısa işletme turlarında birçok noktada elle tutulur çapta “Maliyet Düşürme – Kaizen” uygulamalarının yapılabileceğini gözlemlemekteyiz.

4 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (2)
3. Batı ülkelerinde ve 20. yüzyılın 2. yarısından itibaren Japonya’da maliyet düşürme konusu ciddi ve sürekli olarak ele alınmış ve bu konuda çok sayıda başarılı örnekler yaratılmıştır. 4. Buna rağmen bütün sınai sektörlerde maliyet düşürme potansiyeli tükenmemekte aksine exponential bir şekilde artmaktadır.

5 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (3)
Türkiye’de bu konunun üzerine bugüne kadar ciddi bir şekilde eğilinmemiştir. Son zamanlarda iyi organize olmuş ve vizyon sahibi bazı şirketler maliyet düşürme projelerine başlamışlarsa da bu ekonomi çapında küçük bir yüzdeyi ifade etmektedir. Bu sebeple maliyet düşürme projeleri açısından Türk şirketleri bakir sahalardır ve basit teknikler ve uygulamalarla kısa zamanda büyük neticelerin alınması mümkündür.

6 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (4)
7. Amerika’da maliyet düşürme projelerine getirilen yeni bir yaklaşım – Breakthrough Kaizen Events. 8. Amerikalı Lan Tech Corporation 4 günlük bir “Breakthrough Kaizen” uygulaması ile prodüktivitesini %12 arttırdı – Video film presentation.

7 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (5)
Krizden evvel Türk Sanayiini çöküşe götüren iki faktör : Aşırı değerlenmiş Türk Lirası – düşük kur – ve dünya fiyatlarının çok üstündeki üretim girdi maliyetleri,   Şimdiki durumda ise dünyadaki finansal krizin Türkiye’nin reel ekonomisine yansıması ve durgunluk – resesyon – belirtileri.

8 Maliyet Düşürme – Cost Reduction (6)
Bu çöküşe dur demenin yolu maliyetlerimizi düşürmek ve yüksek teknolojili sanayi kollarına geçmek. 11. “Breakthrough Kaizen ve benzeri modelleri – Lean Manufacturing, Innovation, Supply Chain Management, Process Re-engineering, 5S Factory Make Over, Six Sigma, Öneri Sistemleri, Mapping Your Value Stream, Poka Yoke, DOE – Türk şirketleri de uygulayıp maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilirler.

9 Maliyet Düşürme ve Yalın Üretim – Lean Manufacturing – Uygulamalarına Yeni Bir Yaklaşım Getiriyoruz

10 Yeni Yaklaşımın Ana Hatları (1)
“Breakthrough” dediğimiz Hızlı ve Etkin uygulama teknikleriyle “Çok Kısa Zamanda” Elle Tutulur, Kat’i neticeler almak. Belirlenen sahalarda evvelce yapılan klâsik uygulama metod tekniklerinigözden geçirip bu prosedürleri “Yalın Üretim” ana felsefesine uygun gelecek şekilde adapte etmek.

11 Yeni Yaklaşımın Ana Hatları (2)
Bu suretle entegrasyonu sağlayarak projelerin birbirini tamamlar mahiyette olmasını garanti etmek ve sinerji yaratmak. 1980’li yıllarda gelişmeye başlayan “Yalın Üretim” fikir ve felsefesinin temelini ve odağını teşkil eden “Toyota Production System”ini ana hatları itibariyle muhafaza ederek uygulamak.

12 Yeni Yaklaşımın Ana Hatları (3)
Bununla beraber bilhassa 1995’lerden sonra Amerika’da geliştirilen yeni Yönetim ve Maliyet Düşürme Teknikleri’nin de Yalın Üretim modeline entegre etmek. Seçilen ilk projelerin “Breakthrough” yaklaşımı ile tek tek ele alınıp hedeflenen neticeler elde edildikten sonra diğer projelere geçilmesi. Ve Yalın Üretim projelerinin senede 1 veya en fazla 2 defa fakat sürekliliği muhafaza ederek uygulamak.

13 Yöneticiler Artık “Uzun Soluklu” Projelere İtibar Etmiyorlar Hızlı, Hızlı, Daha Hızlı – Hiroshi Okuda, CEO - Toyota

14 Globalleşme ve Yeni Dünya Düzeni ile İşler ve bu arada “Değişim” ihtiyacı daha da hızlandı. Şimdiki Sloganlar : “Değiş ya da öl – Jack Welch” veya “Hızlı, Hızlı, Daha Hızlı – Hiroshi Okuda”

15 Hızlı Değişim, hızlı problem çözmeyi ve derhal uygulamaya koyup netice almayı kaçınılmaz hale getiriyor.

16 Bu sebeple Yalın Üretim çözümlerinin sorun veya problem daha gündemde ve sıcakken “Breakthrough” teknikleri ile hızla ele alınıp neticelendirilmesi gerekiyor.

17 Yalın Üretim projelerinin “Uzun Soluklu” çözümler şeklinde tasarlanıp ele alınması, bu girişimlerin 3-4 ay sonra unutularak aciliyetini kaybetmesi ve ortadan silinmesinden başka bir işe yaramayacaktır.  

18 Yalın ve Breakthrough Kaizen Events Uygulama Prosedürleri ve Yol Haritası Örnek Uygulama Lan Tech Corporation

19 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (1)
KAİZEN – Devamlı İyileştirme Felsefesi ve Teknikleri – Uygulama Prosedürleri Breakthrough Kaizen – Hızlı ve Çarpıcı Neticeler Almak Üzere Yapılan Kısa Süreli Kaizen Uygulamaları – Ana Felsefe

20 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (2)
Case Study – Örnek Uygulama - “Stretch Wrapping” makinaları üreten Lan Tech şirketinde yapılan 3.5 günlük Breakthrough Kaizen uygulaması ve alınan neticeler – Video Film Presentation Projenin tasarlanması, organizasyonu ve katılımcıların belirlenmesi

21 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (3)
Uygulamanın yapılacağı işletme bölümünün seçimi Katılımcıları Kaizen ve İş Ölçümü Teknikleri hakkında bilgilendirmek üzere verilen eğitim semineri

22 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (4)
Proje hedeflerinin belirlenmesi İşletmeye inilerek ele alınan proseslerin yerinde incelenmesi, proses spesifikasyonları ve zaman etüdleri

23 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (5)
İştirakçilerin eğitim salonunda biraraya gelerek “Brain Storming” teknikleriyle yapılabilecek potansiyel geliştirmelerin belirlenip tasarlanması Tasarlanan Kaizen iyileştirmelerinin işletme içinde uygulamaya konulması

24 Yalın ve Breakthrough Kaizen Uygulamaları (6)
Uygulamadan sonra alınan neticelerin kontrolü ve varsa gerekli düzeltme ve yeniden dizayn faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Alınan neticelerin değerlendirilmesi ve başlangıçta belirlenen proje hedefleriyle karşılaştırılması

25 Amerika’lı Lan Tech Corporation 4 Günlük Bir “Breakthrough Kaizen” Uygulamasıyla Prodüktiviteyi %12 Arttırdı

26 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (1)
Amerika’da “Çektirilmiş Plastik Ambalaj – Stretch Wrapping” makinaları üreten Lan Tech şirketinde 3,5 gün süren bir KAİZEN kampanyası yapılmış ve neticede elle tutulur kazanımlar sağlanmıştır. Lan Tech şirketi bu aktiviteye kendi üretim personeliyle birlikte muhasebe, satınalma, insan kaynakları gibi üretim departmanlarının haricindeki elemanları da çağırmış, ayrıca Lan Tech tedarikçileri de bu aktivitelere dahil edilmişlerdir.

27 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (2)
İlk yarım günde bir araya gelen kişilik bir grup KAİZEN teknikleriyle ilgili kısa bir eğitimi bir danışmanlık şirketinden almıştır. Ayrıca KAİZEN uygulamalarını bizzat yapacak olan ve 7-8’er kişiden oluşan 2 grup teşkil edilip bunların başına birer grup lideri seçilmiştir. Bundan sonra esas uygulamaya geçilmiştir.

28 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (3)
Neticede bu dört günlük uygulamada prodüktivite tam %12 arttırılmış, kaliteyle ilgili üç problem çözülerek elimine edilmiş, iş eminiyeti ile ilgili bazı aksaklıklar giderilmiş ve 8 tane ergonomik problem yeni yaklaşımlarla düzeltilmiştir.

29 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (4)
Bu dört günlük KAİZEN kampanyasında ortaya konan bütün yeni fikirler uygulamaya konulmamıştır. Bunların sonradan takibi ve neticelendirilmesiyle yukarda adı geçen grup liderleri vazifelendirilmiştir.

30 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (5)
Bu dört günlük kısa süreli KAİZEN uygulamasında yaratılan kampanya havasıyla işçi moralleri yükseltilmiş ve herkesin bu aktivitelere gönüllü olarak katılması sağlanmıştır. Dolayısıyla yukardaki çarpıcı neticelerin elde edilmesi mümkün olmuştur.

31 Breakthrough Kaizen – Lan Tech (6)
Bu kampanya havasının bütün sene devam ettirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple “Breakthrough Kaizen Events”lerde süre kısa tutulmakta ve bir anda büyük bir çabayla netice alınmaktadır. Mamafih, bu Kaizen kampanyaları her sene tekrarlandığından işçiler üzerinde moral açısından çok olumlu neticeler elde edilmektedir.

32 Breakthrough Kaizen ve Benzeri Modelleri – Lean Manufacturing, Innovation, Supply Chain Management – Türk Şirketleri de Uygulayıp Maliyetlerini Büyük Ölçüde Düşürebilirler

33 Maliyet Düşürme – Türk Şirketleri (1)
“Breakthrough Kaizen”de uygulanan metod ve yaklaşımlar gayet basittir ve Türk Şirketlerinin birçoğu bunları zaten bilmektedir. Türk şirketlerince bilinmeyen veya tam olarak anlaşılamayan nokta ise bu metodların nasıl uygulanacağı, üst kademenin niçin bu işe dört elle sarılıp tam destek verme gereği gibi konulardır. Bu konularda destek sağlamada bir danışmanlık şirketi katalizör rolü oynayabilir.

34 Maliyet Düşürme – Türk Şirketleri (2)
Türkiye’de de durum Amerikan fabrikalarına benzemektedir. Mesela 26 şirketi bünyesinde barındıran büyük bir holdingde bir sene müddetle çoğunlukla KAİZEN uygulamalarına dayanan bir “Maliyetlerin Düşürülmesi – Cost Reduction” projesi uygulanmış ve iyi yönetilen bu şirkette dahi maliyetlerden % 5 tasarruf sağlanmıştır. Bununla beraber bu proje ve aktiviteler sonraki senelerde devam ettirilmediğinden sistem kendiliğinden sona ermiştir.

35 Maliyet Düşürme – Türk Şirketleri (3)
Gene aynı şekilde büyük bir elektronik fabrikasında 4 sene müddetle Japon danışmanların da desteğiyle “Toplam Prodüktivite Yönetimi – Total Productivity Management” denilen bir proje uygulanmış ve yalnızca prodüktivite %100 arttırılarak maliyetlerde %50’ye varan tasarruf sağlanmıştır. Ama bundan sonra projenin devamlılığı temin edilememiştir.

36 Maliyet Düşürme – Türk Şirketleri (4)
Gene Türkiye’deki büyük bir tekstil fabrikasında büyük çabalarla uygulanan KAİZEN başlangıçta çok iyi neticeler vermesine rağmen sonradan yavaş yavaş çökerek ortadan kalkmıştır. Bu sebeple Breakthrough Kaizen yaklaşımı ve tekniklerinin Türk şirketlerinde de iyi netice verebileceğini tahmin edebiliriz.

37 Sorular


"Breakthrough Kaizen and Lean Manufacturing Hızlı Netice Almaya Dönük Maliyet Düşürme Cost Reduction – Teknikleri Global Finansal Krizin Türkiye’de Reel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları