Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bölgesel kalkInmaDAKİ LOKOMOTİFİNİZ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bölgesel kalkInmaDAKİ LOKOMOTİFİNİZ”"— Sunum transkripti:

1 “Bölgesel kalkInmaDAKİ LOKOMOTİFİNİZ”
Mehmet ARSLAN Program Yönetim Birimi 2010 Yılı Mali Destek Programları

2 2010 Yılı Mali Destek Programları
TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

3 Teklif Çağrısının Genel Amaçları
Böylece turizm potansiyeli harekete geçirilerek, bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Bölgeye gelen turist sayısının ve ortalama kalış süresinin artırılması Etkin tanıtım ile bölgenin markalaştırılması Alternatif turizm modellerinin ortaya çıkarılması Bölgede turizmin çeşitlendirilmesi

4 Teklif Çağrısı Bütçesi
MALİ DESTEK PROGRAMLARI Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı (KAR AMACI GÜDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN) TL (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK) TL TOPLAM BÜTÇE TL

5 TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

6 Turizm alanında girişimcilik ruhunun harekete geçirilmesi.
Program Öncelikleri Öncelik(1) Turizme yönelik faaliyet gösteren kurum/kuruluş ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması. Öncelik(3) Turizm alanında girişimcilik ruhunun harekete geçirilmesi. Öncelik(2) Turizm alanında bölgenin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerin desteklenmesi.

7 Program Öncelikleri(1)
Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması. Öncelik(5) Turizme yönelik ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi. Öncelik(5) Turizme yönelik ağ oluşturma ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi.

8 Destek Tutarı ve Proje Sayısı
Kâr Amacı Güdenler %25 ≤Destek Tutarı≤%50 2 Proje Sunulabilir, En çok 1’i desteklenebilir. Kâr Amacı Gütmeyenler %25 ≤Destek Tutarı≤%75 4 Proje Sunulabilir, En çok 2’si desteklenebilir. Azami Proje Süresi 12 Aydır Proje Başına Destek Tutarı Asgari tutar: TL Azami tutar: TL

9 Kar Amacı Güden Uygun Başvuru Sahipleri
Kar Amacı Güden İşletmeler, Kooperatifler , Birlikler Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler

10 Kar Amacı Gütmeyen Uygun Başvuru Sahipleri
Kaymakamlıklar Bölge, il ve ilçe müdürlükleri Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler Yerel yönetimler (İl Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, vb.) Üniversiteler Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (Birlikler, dernekler, vakıflar, vb) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ( Odalar, borsalar, vb.)

11 Başvuru Sahiplerinin Taşıması Gereken Kriterler
Özel işletmelerin; tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyan ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme olması Proje konusunun, Başvuru Sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bölgede bulunması (Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş olması ve ticaret odasına kayıtlı olması.) Projenin hazırlığından ve yönetiminden (Varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

12 Başvuru Sahiplerinin Taşıması Gereken Kriterler(1)
Bir yıldan uzun süredir faaliyet gösteren özel işletmeler için; başvuru tarihi itibariyle bir önceki mali yıl için bilanço/işletme hesap özeti yeni kurulmuş işletmeler için ara dönem bilançosu ve geçici mizan sunabilir olması Gerçek kişilerin en az 3 (üç) ay öncesinden TR90 Bölgesi içindeki bir odaya kayıtlı olması Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine sahip olması

13 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler
Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (alternatif olarak kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı) Başvuru Sahibinin TR90 Bölgesi’nde kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten ve Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğuna dair kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya kurum onaylı internet çıktısı (Başvuru Sahipleri vergiden muaf ise bunu kanıtlayan resmi yazı) - Sadece kar amacı güdenler için Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine dair başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya kurum onaylı barkotlu internet çıktısı (borcu bulunmadığına veya borçlarının yapılandırıldığına dair) - Sadece kar amacı güdenler için

14 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler(1)
Başvuru Sahibinin ve her bir ortağın 2009 yılına ilişkin yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış kesin hesapları (Ödenek miktarı, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli vb.) Başvuru Sahiplerinin bankalar nezdindeki bir kredi borcu nedeniyle son 3 yıl içinde herhangi bir kovuşturmaya düşmemiş olduğuna dair en üst yetkili amir tarafından imzalanmış yazılı beyan - Sadece kar amacı güdenler için Başvuru Sahibinin ve her bir ortağın geçici vergi beyannamesi vermişlerse 2010 yılına ilişkin yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli vb. Turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi - Sadece kar amacı güdenler için Başvuru Sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin Başvuru Sahibinin yetkili kişi/yönetim organının karar Bir yıldan uzun süredir faaliyet gösteren işletme hesap özeti/bilanço sunabilen kuruluşlar için; başvuru tarihi itibariyle bir önceki mali yıl için bilanço/işletme hesap özeti sunabilir olması, yeni kurulmuşlar için ara dönem bilançosu ve geçici mizan.

15 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler(2)
Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir) Proje kapsamında gerçekleştirilecek TL ve üzerindeki her bir makine, ekipman, araç ve hizmet alımlarına yönelik satın alımlarda aynı kalem için ayrıntılı teknik özellikleri de içeren en az 3 farklı yerden alınacak proforma fatura Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belgelerin teminine ilişkin başvuru yapıldığına dair resmi yazı Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge ya da en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza

16 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler(3)
Vergi borcu nedeniyle haklarında devam eden bir haciz işlemi olmadığına dair proje başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge, (Başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı) – Sadece kar amacı gütmeyenler için Sosyal sigorta primi borcu nedeniyle haklarında devam eden bir haciz işlemi olmadığına dair proje başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge - Sadece kar amacı gütmeyenler için

17 Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler
Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını gösterir belge Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler. Örneğin: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu veya Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu yatırım için ‘ÇED Gerekli Değildir Belgesi’ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Arsa/ arazi/ binaların mülkiyet durumunu ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları içeren belge Arazinin imar durumu ile ilgili belge Yapı ruhsatı Yer tahsis belgesi Zemin etüdü Toplam destek miktarının en az %10’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu

18 Örnek Proje Konuları Alternatif turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler (Yamaç paraşütü, zorbing, macera turizmi, botanik turizmi, kamp-karavan, bungy jumping, kuş gözlemciliği, fotokapan, telesiyej vb.) Turizme yönelik alternatif konaklama olanaklarının geliştirilmesi bu alanlarda istihdam edilenlerin eğitimi Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği sosyal ve kültürel ortamların canlandırılması için yapılacak faaliyetler (kültür sanat sokağı gibi alanların düzenlenmesi, spor etkinlikleri vb.) Dezavantajlı gruplara (engelliler, yaşlılar, çocuklar, vb.) yönelik turistik alanlarda aktif katılımı destekleyebilecek fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi

19 Örnek Proje Konuları(1)
Doğu Karadeniz turizm imajını destekleyecek yazılı-görsel tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin (tescil, patent, coğrafi işaretler ve mahreç, logo vb.) ulusal ve uluslararası festival, şenlik, panayır, fuar vb. yoluyla yörenin etkin ve özgün tanıtımının desteklenmesi Turistik değeri olan yeni ve yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı pazar alanlarının özellikle turistik alanlara yakın yerlerde oluşturulması ve bu yolla turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi Turizm alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması, turizm danışma ofislerindeki materyallerin TR90 bölgesini kapsayacak şekilde oluşturulması Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların insan kaynaklarının geliştirilmesi (mevcut işgücünün eğitim, staj gibi faaliyetlerle kalifiye hale getirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması ) Turizm sektöründe sunulan hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması (alternatif turizm öncelikli olmak üzere iyi uygulamaların transfer edilmesine yönelik faaliyetler, turistik işletmelerin kapasite artırımı, kiosk-desk, akıllı kart uygulaması gibi teknoloji kullanımı vb.)

20 TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI
MALİ DESTEK PROGRAMI

21 Program Öncelikleri Öncelik(2) Öncelik(1) Öncelik(3)
Turizm ve turizme yönelik çevre ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve turizm alanlarına ulaşımdaki darboğazların aşılması. Öncelik(2) Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi. Öncelik(3) Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için mevzuata uygun atık su yönetimi sistemlerinin oluşturulması ve bu kapsamda kolektif tesislerin ve atık su altyapısının inşası.

22 Program Öncelikleri(1)
Turizm değeri taşıyan yerleşim alanlarında içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması, Öncelik(5) Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerindeki katı/tehlikeli atık yönetim sistemlerinin kurulması, mevcutlarının rehabilitasyonu, geri dönüşümü, kazanımı ve yeniden kullanımının sağlanması, Öncelik(6) Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerinde alternatif enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması. Öncelik(7) Turizm tesislerinin çeşitlendirilmesi ve mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması,

23 Destek Tutarı ve Proje Sayısı
Sadece Kâr Amacı Gütmeyenler %25 ≤Destek Tutarı≤%75 4 Proje Sunulabilir, En çok 2’si desteklenebilir. Azami Proje Süresi 18 Aydır Proje Başına Destek Tutarı Asgari tutar: TL Azami tutar: TL

24 Kimler Başvurabilir Kaymakamlıklar Bölge, il ve ilçe müdürlükleri
Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri vb.) Üniversiteler Sanayi ve Ticaret Odaları

25 Örnek Proje Konuları Tarihi ve kültürel alanlardaki (han, hamam, tarihi köprüler, cami, kilise, çarşı, geleneksel konut, vb.) taşınmaz kültür varlıklarının görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi Tarihi ve turistik alanlarındaki kirliliğin azaltılması ve doğal çevrenin korunması için gerekli sistemlerin inşası veya rehabilitasyonu Kıyılarda ve şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım projelerinin desteklenmesi Turizmle ilgili küçük ölçekli kamusal altyapının geliştirilmesi (kent girişlerinin düzenlenmesi, bölgeyi temsil eden sembol ve anıtların yapımı, turizm bilgi noktalarının oluşturulması, Limanlarda, havalimanlarında ve Sarp sınır kapısında giriş-çıkışları hızlandırıcı ve bilgi sağlayıcı teknolojik altyapıların geliştirilmesi vb.

26 Örnek Proje Konuları(1)
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği cazibe mekânlarının oluşturulması (spor alanları, kültür-sanat sokak ve caddelerinin oluşturulması ve/veya rehabilite edilmesi) Tarihi yapıların restorasyonu ve yenilenmesi yoluyla turizm amaçlı kullanılması Dezavantajlı gruplara yönelik turistik alanlara ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi Turizm alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak levha ve işaretlerin iyileştirilmesi Kaplıca ve termal kaynakların tesisleştirilerek sağlık turizmine açılması

27 Ortak Hususlar - Uygun Maliyetler
Uygun Doğrudan Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler

28 Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri Sarf malzemesi maliyetleri Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.) Destek miktarı TL ve üzerinde ise nihai denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Görünürlük maliyetleri

29 Uygun Dolaylı Maliyetler
İdari maliyetler (elektrik, su, ısınma vb.) uygun doğrudan maliyetlerin %3’ünü aşmamalıdır.

30 Uygun Olmayan Maliyetler
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları Faiz borcu Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler Arazi veya bina alımları İkinci el ekipman alımları Kur farkından doğan zararlar

31 Uygun Olmayan Maliyetler(1)
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler Başvuru Sahibinin mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri Araç alımı

32 Desteklenmeyecek Projeler
Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Bankacılık ve sigortacılık ve mali hizmetler Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları Gayrimenkul yatırımları (arazi veya bina alımları vb.)

33 Desteklenmeyecek Projeler(1)
Sadece araç alımını içeren projeler Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar Eğitim veya kurslar için bireysel burslar Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için) Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler

34 Hatırlatma!!!! Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunda belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını, bu teklif çağrısının başvuru tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyen İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na proje veya faaliyet desteği için başvuruda bulunamazlar. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u kadar teminat alınır.Teminat mektubunun sözleşmede öngörülen proje uygulama süresine ilave olarak 3 (ÜÇ) AYLIK bir süreyi de kapsaması gerekmektedir. Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İçin Hazırlanan Projelerinde KÖYDES kapsamına giren projeler desteklenmeyecektir.

35 Hatırlatma!!!! (1) Bütçede İnsan Kaynakları ve Seyahat Alt Başlıklarına Tahsis Edilen Toplam Tutar Toplam Uygun Maliyetin %5’ini aşmamalıdır Bütçede İdari Maliyetler (Uygun Dolaylı Maliyet) İçin Tahsis Edilen Miktar Toplam Uygun Doğrudan Maliyetin % 3’ünü aşmamalıdır. Yapım İşleri İçin Tahsis Edilebilecek miktar “Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programları İçin “ Ajans Desteğinin En Fazla % 30 ‘ u olabilir. “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” için bu oran %100 olabilir.

36 Başvurular Nereye Yapılacaktır
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI HİZMET BİNASI Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sokak Taksim Yokuşu, No:3 PK: 61100 TRABZON Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için Son Başvuru Tarihi Saat 19.00 Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı için Son Başvuru Tarihi Saat 19.00 Not: Faks, elektronik posta vb. yollarla gönderilen, yanlış adreslere teslim edilen veya son başvuru tarihi ve saatinden sonra teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Posta veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

37 Değerlendirme Süreci Teknik ve Ön İnceleme Mali Değerlendirme
Nihai Değerlendirme Proje Teklif Çağrısı Genel Sekreterlik Sözleşmelerin İmzalanması Uygulama Süreci Yönetim Kurulu

38 İzleme ve Değerlendirme Süreci
1- Mali Destek Almaya Hak Kazananların İlan Edilmesi 2) Sözleşme İmzalanması 3) Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Sürecinin Genel Tanıtımı 4) Ön Ödeme 5) İlk izleme ziyareti 6) Düzenli ve Anlık İzleme Ziyaretleri 7) Yararlanıcı beyan raporu (iki ayda bir) 8) Nihai Raporun Sunumu 9) Proje Kapanış Raporu

39 GÖRÜNÜRLÜK REHBERLERİ
Uygulama Süreci UYGULAMA REHBERİ Yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri olup web sitemizde yayımlanacaktır. GÖRÜNÜRLÜK REHBERLERİ Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerde, Ajans’ın desteğini ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonunu görünür kılmak için hazırlanan Rehberdir.

40 Mali Destek Programlarının Takvimi
Proje Teklif Çağrısı Yapılması: Son Başvuru Tarihi: Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Değerlendirme Süreci: Sözleşmelerin İmzalanması:

41 “Bölgesel Kalkınmadaki Lokomotifiniz”
Katılımınız İçin Teşekkürler…


"“Bölgesel kalkInmaDAKİ LOKOMOTİFİNİZ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları