Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Kurumları Standartları “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Kurumları Standartları “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Kurumları Standartları “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”

2  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması için;  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması için;  Okulda çocuğa yönelik sunulan eğitim hizmete ilişkin verilerin okul, il, ilçe ve merkezi düzeyde toplanmasını,  Toplanan verilerin analiz edilmesini, ve mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın ortaya çıkarılmasını bu yolla;  Sürekli izleme ve değerlendirmeye odaklanan, okulların iç denetim ve öz değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistemidir. İKSİKS İKSİKS NEDİRNEDİR NEDİRNEDİR

3  Okulların rekabet etmesini sağlamaz.  Bir ödül ve ceza sistemi değildir.  Sürdürülebilir bir sistem olup bir proje değildir.  TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.  Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.  “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..” İKS Ne Değildir ?

4 Çocuk haklarına duyarlılık Ölçülebilirlik Geliştirme odaklılık Katılımcılık Tutarlılık Kanıt tabanlılık Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik İKS’ NİN İLKELERİ

5  İkili öğretim yapan ilköğretim okulları  Tekli öğretim yapan ilköğretim okulları  Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO)  Taşımalı eğitim merkezi okullar  Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullara duyarlı olarak geliştirilmiştir İLKÖĞRETİM KURUM TÜRLERİNE GÖRE İKS

6 2003-2006 Çocuk Dostu Okul Oluşturulan göstergeler 326 okulda pilotlandı Kasım 2007’de İGM tarafından İKS’ ye dönüştürülme kararı verildi Revize çalışmaları ile minimum standartlara dönüştürüldü İKS YOLCULUĞU (MEB & UNICEF)

7 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ KASIM 2007-ARALIK 2009 UNİCEF ve EDUSER İKS Birimi Danışmanlık temsilcileri ve uzmanlarından oluşan bir Teknik Grup ile çalışmaya başladı. Genel Müdürlük bünyesinde kuruldu.

8 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ KASIM 2007-ARALIK 2009 MEB birimlerinden ilgili uzmanların görevlendirilmesiyle bir İKS çalışma ekibi oluşturuldu. İlk taslak için;  MLO ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları  Öğrenci Merkezli Eğitim çalışmalarından yararlanıldı.  Öğretmen Yeterlikleri,  Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Okulda Performans Yönetimi çalışmaları  Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite Ödülü çalışmaları  Çocuk Dostu Okul çalışmaları referans noktalarımız oldu.  Toplam 600’ün üzerinde uygulamacı ve uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler, rehber öğretmenler, il eğitim denetmenleri, MEB uzmanları, çocuklar, veliler ve STK’ larla çalıştaylar yapıldı.

9 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ 2009 -2012  İKS Göstergeler Tablosu oluşturuldu.  Yazılım oluşturuldu ( EĞİTEK),  Pilotlama yapılacak örneklem grubu oluşturuldu (Ülke düzeyinde 100 okul belirlendi) ve uygulama tamamlandı.  Pilotlamaya dair sonuçlar alınarak sistem revize edildi.  Okul, ilçe, il ve merkezi düzeyinde raporlama sistemi geliştirildi.  Formatör Eğitimleri aracılığı ile 81 İl düzeyinde 476 formatör yetiştirildi. 2011 yılında 1. faz ve Mart 2012’de 2. faz eğitimleri tamamlandı  Yaygınlaştırma süreci planlandı ve Nisan 2011’de ülke genelinde uygulanmaya başlandı.

10 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ 2009 -2012  Genelge yayımlandı ve görüşler alındı.  İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuzu hazırlandı.  İKS yönerge taslağı hazırlandı, son şeklinin verilmesi amacıyla ilgili tüm kesimlerin görüşüne sunuldu ve 29/06/2011 tarih ve 8051 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girdi.  İKS’nin tanıtım çalışmalarında kullanmak üzere materyaller (İletişim Strateji Dokümanı, broşür, logo,slogan, film vb.) geliştirildi.

11 * İKS Uygulama Yönergesi “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”de yer alan, çocuğun hakkı olarak vurgulanan hükümlerle uygunluk içindedir. 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu * İlköğretim Kurumları Standartlarının temel dayanağı “İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi”dir. * Aynı zamanda 2009/83 sayılı genelge ile yönerge öncesi yasal zemin hazırlanmıştır.

12  Yazılım 6287 no’lu kanun çerçevesinde değişikliğe uğrayan eğitim sistemine uygun hale getirilmektedir.  30 Hazirandan sonra raporlama sayfaları alınacak şekilde düzenleme yapılmıştır.  İKS ile ilgili tanıtım araçları (veli, çocuk broşürleri) ve İKS kılavuz kitaplarının hazırlanarak onaylanması beklenmekte. Neler Yapılacak?

13 İKSİKS Yurt genelinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması. Teftiş sisteminin İKS felsefesi ile uyumlu hale getirilmesi. İl,ilçe düzeyindeki ARGE birimleri okul düzeyindeki OGYE ekipleri içerisinde çalışma birimlerinin oluşturulması. Neler Yapılacak? Birimlerce raporlama sayfalarının analiz edilmesi ve sonuçların okul gelişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalarda kullanılması.

14 İKS SONUÇLARI NEREDE KULLANILACAK?  Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için merkezi ve yerel düzeyde destek alınmasında,  İKS verilerinden elde edilecek raporların sonuçları, ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  İl, ilçe, okul düzeyinde oluşturulan kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının yönlendirilmesinde KULLANILACAKTIR Önemli Not: Verilerin gerçeği yansıtır biçimde girilmesi son derece önem arz etmektedir.

15 İKSİKS Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir. Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir. Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Sisteme Getireceği Yenilikler

16 Okullara ait bilgiler ve bilgisayar ortamda saklı tutulacak ve okulların kat edilen mesafe bu kayıtlardan izlenecektir. İKSİKS Sisteme Getireceği Yenilikler

17 İl Eğitim Denetmenlerimiz kurum denetimlerinde İKS raporlarından yararlanarak, okullarımızı çok boyutlu olarak görebilecek verilere sahip olacak, Sisteme Getireceği Yenilikler

18 Okul çevresinin okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyerek okul ve toplum bütünleşmesini sağlamaktadır. Sisteme Getireceği Yenilikler

19  Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.  Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir. Sisteme Getireceği Yenilikler  Dolayısıyla okulların kendi gelişimleri için çaba gösteren merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.  Gelişim MEM ve Merkez tarafından takip edilip desteklenecektir.

20  Çocuk odaklı yaklaşım ve çocuğun yüksek yararını esas alır.  İlköğretimin genel amaç ve hedefleriyle tutarlıdır.  Karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlıdır.  Dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim haklarına duyarlıdır.  Tarafsız, şeffaf ve gelişmelere açıktır.

21  Eğitimde niteliği artırmaya yönelik geçmiş ve mevcut çalışmalardan yararlanır.  İKS verilerini öz değerlendirme anlayışıyla okulun sürekli gelişimi için kullanır.  İKS verilerini okullar arası rekabet yerine, okulun kendi içinde bu standartlara erişimini hedefleyen bir yaklaşımla kullanır.  İKS verilerini okulun denetiminde esas alınacak bir ödül ya da ceza aracı olarak görmemek, okulu geliştirmenin, desteklemenin ve rehberlik etmenin bir aracı olarak kullanır.

22 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Komisyonu İletişi Bilgileri: Tel : 0312 413 16 08- 4131319 Faks : 0312 417 71 05 e-mail: tegm_ortamgelistirme@meb.gov.tr TEŞEKKÜR EDERİZ


"İlköğretim Kurumları Standartları “ÇOCUKLARLA ÇOCUKLAR İÇİN”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları