Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER

2 KARASUDA FINDIK ALANI Karasu toplam fındık alanı yaklaşık hektarı olup; Bu alanın; 3.000 hektarı alanın tarım alanında hektarı 2/B alanında, Arta kalan kısımı tapusuz ve orman açmaları oluşturmaktadır.

3 27 Ekim 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27389 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15531
Ekli “Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 7/10/2009 tarihli ve 437 sayılı yazısı üzerine, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4 FINDIK ALANLARININ TESPİTİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – Fındık üretimine izin verilecek sahalar aşağıda gösterilen il ve ilçelerin bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihteki idari sınırlarıyla ve 2 nci maddedeki koşullara uymak şartıyla sınırlandırılmıştır.

5 S. No.İller Fındık Üretimine İzin Verilecek İlçeler
1 Artvin Borçka ve Arhavi, 2 Düzce Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Yığılca ve Kaynaşlı, 3 Giresun Merkez, Bulancak, Keşap, Tirebolu, Görele, Eynesil, Espiye, Dereli, Çanakçı, Güce, Doğankent, Yağlıdere ve Piraziz, 4 Kastamonu Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu, 5 Kocaeli Kandıra, Ordu Bütün ilçeler, 7 Rize Ardeşen, Fındıklı ve Pazar, 8 Sakarya Kocaali, Karasu, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karapürçek, 9 Samsun Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı, 10 Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Gerze ve Dikmen, 11 Trabzon Bütün ilçeler, 12 Zonguldak Alaplı ve Ereğli, 13 Bartın Merkez, Amasra ve Kurucaşile, 14 Gümüşhane Kürtün.”

6 MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) 1 inci maddede sayılan il ve ilçelerde; 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazilerinde, %6’dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde,”

7 15 Temmuz 2009 Resmî Gazete Sayı :27289
FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

8 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alternatif ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini, b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, c) Beyanname: Fındık üretimi yapan üreticilerin kimlik bilgileri yanında, üretim yapılan alanın tapu kaydını ve üretim alanı miktarını gösteren ve ek-1’de belirtilen matbu belgeyi, ç) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüzseksen adet fındık dalı bulunan yerleri, d) Fındık kayıt sistemi: Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını, e) Fındık üretici belgesi: Fındık kayıt sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini, f) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu, g) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu, ğ) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı, ifade eder.

9 Fındık dikim alanlarının belirlenmesi
MADDE 4 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen fındık dikim alanları, Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü tarafından il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları ve haritalardan yararlanılarak tespit edilir. Tespit edilen alanlar il fındık komisyonlarınca onaylanarak kamuoyuna duyurulur. Üretim izni verilmesi MADDE 5 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen fındık dikim alanlarında, fındık bahçesi tesis etmek veya mevcut fındık bahçelerinde yenilemede bulunmak isteyen üreticiler, bulundukları yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. (2) Başvuru dilekçesinde (ek-2) çiftçi kayıt sistemi kayıt bilgileri ve talep açıkça belirtilir. Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü, başvuru dilekçesi ve diğer ekleri alarak her üretici adına bir dosya açar. Üreticilerin beyanname bilgileri ile birlikte fındık bahçelerinin yer, mevki, eğim, bakı, yüzölçümü ve tesis tarihleri tespit edilir. (3) İzin verilen alanlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçeleri hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

10 Kayıt altına alma MADDE 6 – (1) İzin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticiler, Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri tarafından fındık kayıt sistemine kaydedilir. Kaydedilen üreticilere üretici belgesi verilir. (2) Fındık üretimine izin verilen alanlarda yeni fındık bahçesi tesis eden, fındık bahçelerini yenileyecek olan ve sisteme kayıtlı bir fındık arazisinin mülkiyetini miras, satın alma ve benzer yollarla devralan fındık üreticileri Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine yeni beyanname vermek ve fındık kayıt sistemine kaydolmakla mükelleftir. (3) Fındık kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticileri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine mevcut fındık üretici belgeleri ile başvurarak kayıtlarını güncellemekle mükelleftir. (4) Üreticinin kendi isteği ile fındık üretiminden vazgeçmesi, arazinin kamulaştırma, heyelan, tuzluluk, alkalilik ve benzer nedenlerle fındık üretimine uygunluğunun kalmaması, izin verilen araziler dışında üretim yapılması, yanlış bilgi ve belge verilmesi hâllerinde, üreticilere verilen fındık üretici belgeleri iptal edilerek, bu durum fındık kayıt sisteminde kayıt altına alınır.

11 Denetim, sorumluluk ve cezaî hükümler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işlemler Bakanlık tarafından denetlenir. (2) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden izin alınmadan mevcut fındık bahçeleri yenilenemez ve yeni fındık bahçeleri kurulamaz. İzin alınmadan yenilenen veya yeni kurulan fındık bahçelerinin sahipleri ile üreticileri teşviklerden faydalandırılmazlar ve bunlar hakkında 2844 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (3) Uygulamada belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre gerekli cezaî, hukukî ve idarî işlemler yapılır. (4) Haksız yere yapılan ödemeler hakkında 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanır.

12 26 Ağustos 2009 Resmî Gazete Sayı : 27331
FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/50)

13 Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile "Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın uygulanmasına ilişkin hususlarını düzenlemek ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen il ve ilçelerde ruhsat verilen sahalarda fındık üretici belgesine sahip ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesi ve uygulamada görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, ödeme tutarlarının tespitine ilişkin kriterleri ile ödemeye ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.

14 Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15201 sayılı “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” esas alınarak hazırlanmıştır.

15 Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Alternatif Ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini, b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini, ç) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını, d) Fındık Kayıt Sistemi: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını, e) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini, f) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri, g) İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il/ilçe müdürlüklerini, ı) Karar: Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar 2009/15201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını, i) Muvafakatname: Kiracılar için arazi sahibinin söküme onay verdiğini gösteren muhtar ya da noter onaylı belgeyi, j) Ruhsatlı Alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı,

16 Desteklemeden yararlanacaklar ve ödeme şekli
MADDE 4 – (1) 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üreticisi belgesine sahip kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için dekar başına 150 TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır. (2) Alan bazlı gelir desteği için başvurular her yılın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılır. (3) Telafi edici ödemeler yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde; 2001/3267 sayılı Karardaki il ve ilçelerdeki 1 inci, 2 nci ve %6’ dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek yerine alternatif ürün ya da ürünlere geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişi üreticilere yapılır. (4) Telafi edici ödemeler, yeni ürünlerin ekim ya da dikimleri yerinde görüldükten sonra yapılır. a) Birinci yıl, dönemi başvurularında; ilk yıl 300TL/da, ikinci ve üçüncü yıllar için 150TL/da olarak 3 yıl için toplam 600TL/da, b) İkinci yıl, dönemi başvurularında; ilk yıl 300TL/da, ikinci yıl için 150TL/da olmak üzere 2 yıl için toplam 450TL/da, c) Üçüncü yıl, dönemi başvurularında; tek yıl 300 TL/da ödeme yapılır. (5) Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları yılları arasında 1 Eylül-30 Haziran dönem aralıklarında yapılır.

17 Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 5 – (1) Uygulama kapsamındaki illerde; alan bazlı gelir desteği için fındık kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden; a) Başvuru dilekçesi (Ek-1), b) Fındık üretici belgesi. (2) Uygulama kapsamındaki illerde, telafi edici ödeme desteği için; a) Telafi edici ödeme başvuru dilekçesi (Ek-5), b) ÇKS belgesi,istenecektir.

18 Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler
MADDE 8 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler; a) Alan bazlı gelir desteği için müracaat yılında fındık kayıt sisteminde kayıtlı olmayanlar, b) Telafi edici ödemeler için müracaat yılında çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olmayanlar, c) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler, orman ve hazine arazilerinde fındık üretimi yapan üreticiler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları, desteklemeden faydalanamazlar.

19 Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk
MADDE 9 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır. (2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. (3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar. (4) Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere desteklemeden yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

20 Katılımınız İçin Teşekkürler…


"T.C. KARASU KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları