Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç.Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca, 7-8 Ocak 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç.Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca, 7-8 Ocak 2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç.Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca, 7-8 Ocak 2012

2 222 Sunuş Planı Maliye Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı Sunuş Planı 1 İç Kontrol Eylem Planı Çalışmaları Çalışmaları 2 3 Evrak Modülü 4 Maliye Bakanlığı Portalı

3 MALİYE BAKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE DEFTERDARLIKLAR 3

4 2008-2012 Stratejik Plan döneminin sonuna geldik. Artık, başladığımız yerde değiliz. Bir çok kazanım elde ettik. Birtakım zorluklarla karşılaştık. Çıkardığımız dersler ışığında Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planını hazırlıyoruz. Stratejik Plan Gündemi 4

5 Kamu mali yönetiminde büyük değişimler olmaktadır. Maliye Bakanlığı da kendi bünyesinde yapısal değişimler yaşamaktadır. Bakanlık ve idareler arası rol paylaşımı ve işbirliğinin önemi giderek artmaktadır. Yeni Stratejik Planın Dinamikleri Stratejik düşünceyi tüm bakanlıkta yaygınlaştırmak ve işletmek. Bakanlık için Kilit İhtiyaç 5

6 6 AralıkOcak Şubat Mart Sürecin Koordinasyonu ve Stratejik Planın Yazımı Yeni Stratejilerin Formülasyonu için Dersler Yürüyen Stratejilerin Değerlendirilmesi Amaç Katılımlı Yöntem Çıktı Analiz ve Netleştirme Amaç ve Hedef Belirleme Çalıştayı Üst Yönetim + Defterdarlar Amaç, Hedef ve Göstergelerin Belirlenmesi Stratejik Plan Hedefleri Hedefleri Netleştirme Temmuz Ağustos Eylül Temel Politika ve Önceliklerin Analizi Arama Konferansı Üst Yönetim Netleştirme Toplantısı Üst Yönetim Stratejik Plan Temel Politika Alanları ve Öncelikler Kasım Ekim Temel Politika Alanları ve Önceliklerin Belirlenmesi Temel Politika Alanları ve Önceliklerin Netleştirilmesi Merkez Birimlerle Odak Grup Toplantıları Strateji Belirleme ve İzleme & Değerlendirme Tasarımı Maliyetlendirme Merkez Birimlerle Odak Grup Toplantıları 2013-2017 Stratejik Planı Proje Süreci

7 7 Arama Konferansı Çıktılarını Netleştirme Toplantısı Maliye Bakanlığı Arama Konferansı VizyonMisyon PolitikalarYapılanma Neredeyiz?

8 VİZYON Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı. MİSYON Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. 8

9 Defterdarlıklardan iki çalışmada destek bekleniyor:  Amaç, Hedef ve Gösterge Belirleme Çalıştayı  Stratejik Plan Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler Defterdarlıkların katılımının amacı:  Bütünselliği sağlamak ve uygulama aklını stratejileri tasarlarken dahil etmek Defterdarlıkların Strateji Geliştirme Çalışmalarındaki Rolü 9

10 Üst Yönetim ve Defterdarlar 21Ocak 2012 Stratejik planda yer alacak amaç, hedef ve göstergelerin belirlenmesi Amaç ve Hedef Belirleme Çalıştayı 10

11 İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI VE DEFTERDARLIKLAR 11

12 İÇ KONTROL Yönetimin ulaşmayı planladığı hedeflerin gerçekleşmesi için yöneticinin; Kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle alması, Yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi, Yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 12

13 “İyi Yönetim” ifadesinin başka bir söyleniş tarzı olan iç kontrol, yönetim kalitesini artırarak kamu yönetimindeki hantallığın kırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. “İyi Yönetim” 13

14 İç Kontrolü Düzenleyen Mevzuat 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 14

15 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Tebliğ’de yer alan “Standartlar” idarelerde; İç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, İzlenmesinde ve değerlendirilmesinde, dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını göstermektedir. 15

16 Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç kontrol sistemlerinin söz konusu standartlara uyumunu sağlamak üzere, hazırlanan eylem planında öngörülen eylemler Mayıs 2010 tarihinden itibaren Bakanlığımız merkez birimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 16

17 Bakanlığımız İç Kontrol Uygulamalarından Örnekler Görev Tanımları Birim Operasyonel Planları Yetki ve İmza Devrine İlişkin Düzenlemeler Birim Yönergeleri İç Kontrol Farkındalık Toplantıları Birim Yöneticisi İzleme Raporları İç Kontrol, Stratejik Plan, Faaliyet Raporları, Hassas Görev Broşürleri İşlem Süreçleri (Devam ediyor) 17

18 Defterdarlıklarda İç Kontrol Uygulamaları İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı uygulamalarının Bakanlığımız taşra teşkilatına yaygınlaştırılmasına, Defterdarlıklarda “ Görev Tanım Rehberleri ”nin hazırlanması ile başlanacaktır. 18

19 Neden Görev Tanımları? Mevcutta yapılan işler ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için: O işi yapan kişinin sahip olması gereken bilgi düzeyi, Sorumluluk, nitelik ve yeteneklerine dair bilgi sağlanması, Görev çakışmalarının tespit edilmesi, Etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edilmesi ve Eğitim eksikliğinden kaynaklanan sorunların tespit edilerek giderilmesi nedeniyle görev tanımlarının oluşturulması önem taşımaktadır. 19

20 Muhasebe Yetkilisi Örnek Görev Tanımı 20 Birim …… Görev adı Muhasebe Yetkilisi Amiri …….. Sorumluluk alanı Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konular Yerine Vekalet Edecek Kişi Muhasebe Yetkilisi herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görevleri, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı veya Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının bulunmaması halinde de görevlendirilecek personel

21 Görevin AmacıBakanlığın amaç ve hedefleri doğrultusunda muhasebe biriminin faaliyet alanına giren görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personeli sevk ve idare etmek, kontrol ve gözetimini sağlamak suretiyle hizmet kalitesini yükselterek Birimin başarısına katkıda bulunmak Temel İş ve Sorumluluklar 1.Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 2.Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek… YetkileriMuhasebe biriminde yapılan işlemlerin doğruluk ve uygunluğunu kontrol etmek, hatalı kayıtların düzeltilmesine ilişkin muhasebeleştirme belgelerini imzalamak… Bilgi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname… Beceri ve Yetenekler Analitik düşünebilme Analiz yapabilme Değişim ve gelişime açık olma… 21

22 Defterdarlıklar Görev Tanımları Genelgesi I 26/12/2011 tarih ve 2011/5 sayılı Genelge ile Bakanlığımız merkez birimlerinde hazırlanmış olan görev tanımlarının Defterdarlıklarda da belirli norm, standart ve prensipler çerçevesinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 22

23 Taşra Görev Tanımları GenelgesiTaşra Görev Tanımları Genelgesi Defterdarlıklarda yapılacak çalışmaların, merkez birimi iletişim personelinin de desteği ile Mayıs 2012 sonuna kadar tamamlanması ve merkeze iletilmesi gerekmektedir. Genelgenin ekinde yer alan “Görev Tanımı Hazırlama Klavuzu” görev tanımlarının nasıl hazırlanması gerektiği hususunda sizlere yol gösterici olacaktır. Haziran 2012 sonuna kadar, görev tanımlarında belirtilen görevleri gerçekleştirmekle görevlendirilmiş personelin gösterildiği Görev Dağılım Çizelgeleri de eklenerek “ Defterdarlık Görev Tanım Rehberi ” hazırlanacaktır. 23 Defterdarlıklar Görev Tanımları Genelgesi II

24 Örnek Görev Dağılım Çizelgesi 24 ……….DEFTERDARLIĞI GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ Daire / Müdürlük/ Saymanlık Adı Daire Başkanı / Müdür / Sayman Daire Başkanı / Müdür / Sayman Yedek Görevli GörevlerGörevliYedek Görevli …….. Dairesi / Müdürlüğü / Saymanlığı Daire Başkanı / Müdür / Sayman Adı Soyadı Daire Başkanı / Müdür / Sayman işyerinde olmadığında yerine bakacak olan Daire Başkanı / Müdür / Sayman Adı Soyadı Görev Tanımları Rehberlerinde yer alan Görev Adı Göreve atanmış olan personelin Adı Soyadı Görevli personel işyerinde olmadığı zaman yerine bakacak personelin Adı Soyadı

25 25 İç Kontrolde Defterdarların Sorumluğu Kendi birimleri içinde iç kontrole ilişkin sorumluluğu üstlenirler. Belirlenen iç kontrol faaliyetlerinin kendi birimlerinde uygulanmasını sağlarlar. Gerekli ve ilgili iç kontrol bilgisinin üst yönetime iletilmesinden sorumludurlar. Birim yöneticileri iç kontrolü sahiplenerek, bu konuda personeline örnek olurlar.

26 EVRAK MODÜLÜ 26

27 27 Kişi-Kurum Belge Bilgi Veri e-Denetime-Denetim Evrak Yönetimi

28 28 Elektronik arşiv ihtiyacı Evrak aramaları fiilen dosya taraması ile yürütülmektedir. İzlenebilirliğin sağlanması Merkez ve taşra birimlerinde evrak işlemlerinin izlenmesi ve yönetilmesinin temin edilmesi Mükerrerliğin önlenmesi Evrak kayıtlarında yaşanan mükerrer işlemlerin azaltılması İş süreçleriyle evrak işlemlerinin entegre edilmesi İş süreçlerinin belirlenmiş aşamalarında oluşturulan kayıtların belgelerle uyumunun sağlanması Evrak Sistemindeki İhtiyaçlar

29 29 Plan Yönetici kararı Sözleşme Fatura Taşınır Ödeme Emri Kanun Fizibilite Karar Taahhüt Tahakkuk Teslim Muhasebe Kesin Hesap Plan Verileri Karar Verileri Sözleşme Verileri Fatura Verileri Taşınır Verileri Ödeme Emri Verileri Kanun ve Diğer Veriler Plan Evrakları Karar Evrakları Sözleşme Evrakları Fatura Evrakları Taşınır Evrakları Ödeme Emri Evrakları Kanun ve Diğer Evraklar İş Süreci Karar Süreci Evrak Süreci Önerilen Model

30 30 Farklı evrak sistemleri Merkez-Taşra evrakları arasında elektronik ilişki yok Evrak-iş süreçleri arasındaki takip zor Belge-kayıt arasındaki ilişki güçlü değil Mevcut Durum

31 Hızlı ve etkili evrak yönetim süreci Bakanlık e-evrak arşivi Kayıtların merkezileştirilmesi Farklı süreçlerin entegre bir şekilde yürütülmesi Gelen-giden evrak ilişkisi 31 Yeni Evrak Modülünün Getirileri

32 Evraka ilişkin hareket tarihçesi Şablon yöntemi ile evrak hazırlama imkanı Elektronik barkod sistemi ile kolay veri girişi Elektronik imza Mobil imza Evrak habercisi Vatandaşın ilgili evrakını takip edebilmesi 32 Yeni Evrak Modülünün Yetenekleri

33 MALİYE BAKANLIĞI PORTALI VE DEFTERDARLIKLAR 33

34 Maliye Bakanlığı internet sayfasının yenilenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 34 Maliye Bakanlığı Portalı

35 Maliye Bakanlığı Portalı ile; Farklı uygulamalarda ve ortamlarda bulunan verilere kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması, Kurum içinde üretilen bilgilerin güvenli bir biçimde saklanması, İçerik erişiminde kimlik denetimi ve yetkilendirme yapılması, Çoklu dil desteği sağlanması, ve daha bir çok fonksiyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Maliye Bakanlığı Portalının Getirileri 35

36 Defterdarlıklar; Maliye Bakanlığı Portali üzerinden, Bakanlıkla entegre bir internet altyapısı hizmetinden yararlanacaklardır. Maliye Portali üzerinden yayınlanan verilerini geçmişe dönük olarak arşivleyebileceklerdir. Ayrıca Defterdarlıklara ait önemli duyuru, rapor, istatistik vb. her türlü bilgi/veri Maliye Portalı üzerinden yayınlanabilecek ve saklanabilecektir. Maliye Bakanlığı Portalı – Defterdarlıklar I 36

37 Maliye Bakanlığı Portalı – Defterdarlıklar II 37

38 38


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç.Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Defterdarlar Toplantısı Sapanca, 7-8 Ocak 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları