Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ KONTROL MEVZUATI Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ KONTROL MEVZUATI Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 İÇ KONTROL MEVZUATI Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İÇERİK 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Eylem Planı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5018 sayılı Kanun Tanımı Amacı Yapısı ve I ş leyi ş i Ilgili Di ğ er Maddeleri SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ

4 5018 sayılı Kanun Beşinci Kısım: İç Kontrol İç kontrolün tanımı (55. md) İç kontrolün amacı (56. md) Kontrolün yapısı ve işleyişi (57.md) Diğer maddeleri:  Ön mali kontrol  Mali Hizmetler Birimi  Muhasebe Yetkililiği  İç Denetim Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Md 55 : Tanım İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;  etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,  varlık ve kaynakların korunmasını,  muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,  mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;  organizasyon,  yöntem ve süreçle  iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 Md 55 :Maliye Bakanlığının Rolü İç Kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Ayrıca iç kontrol sisteminin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. Md 56: İç Kontrolün Amacı Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Md 57 : Kontrolün Yapısı ve İşleyişi (Yöneticilerin Sorumluluğu) Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulması için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi Kapsamlı bir yönetim anlayışının sağlanması Uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yöneticiler ile diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemleri alınır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Md 57 : Kontrolün Yapısı ve İşleyişi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri muhasebe mali hizmetler ön mali kontrol iç denetimden oluşur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Diğer İlgili Hükümler 5018 sayılı Kanunun geneli iç kontrol sistemiyle ilgili hükümler içermektedir. Örneğin: Madde 7: Mali Saydamlık Madde 8: Hesap Verme Sorumluluğu Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Madde 11: Üst Yöneticinin Sorumluluğu Madde 32: Harcama talimatı ve sorumluluk (harcama yetkilisinin sorumluluğu) Madde 41: Faaliyet Raporları Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Strateji Geliştirme Birimlerinin (SGB) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5018 Sayılı Kanun İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı SGB Yönetmeliği SGB’lerin Iç Kontrole Ili ş kin Görevleri

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetmelik’te İç Kontrol İç kontrol sisteminin kurulması Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak Ön mali kontrol görevini yürütmek Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek SGB’ler çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

13 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği SGB Yönetmeliği 5018 sayılı Kanun Eylem Planı İç Kontrole İlişkin Yönetmelik Temel Sorumluklar İç Kontrole İlişkin Tebliğ

14 Temel Sorumluluklar İç kontrole ilişkin olarak; İç kontrolün amaçları İç kontrol standartları İç kontrolün temel ilkeleri İç kontrolün unsurları ve genel koşulları, İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar sayılmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5018 sayılı Kanun SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı Iç Kontrol Sisteminin Temel Yönetim Kuralları Iç Kontrol Standartları

16 Temel Yönetim Kuralları Kamu İç Kontrol Standartları; idarelerin, iç kontrol sistemlerinin Oluşturulmasında İzlenmesinde Değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Şu alanlarda genel düzenlemeler yer almaktadır: Strateji Geliştirme Başkanlığı İzleme Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Kontrol Ortamı Kurum Geneli Bölüm Genel Düzenlemeler

18 Tebliğde yer alan genel düzenlemeler Kontrol ortamı Risk değerlendirme Kontrol faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Standartları

19 İç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, Kişisel ve mesleki dürüstlük Yönetim ve personelin etik değerleri İç kontrole yönelik destekleyici tutum Mesleki yeterlilik Organizasyonel yapı İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile Yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Ortamı Standartları - 1

20 Standartlar: Etik değerler ve dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki devri Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Ortamı Standartları - 2

21 Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Standartlar: Planlama ve programlama Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Risk Değerlendirme Standartları

22 Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yönetim tarafından belirlenen risk yönetimi kararlarının etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayan politika ve prosedürleridir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Faaliyetleri Standartları-1

23 Standartlar: Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Faaliyetleri Standartları-2

24 Gerekli bilginin, ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi ve İletişim Standartları-1

25 Standartlar: Bilgi ve iletişim Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi ve İletişim Standartları-2

26 İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar. Standartlar: İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim faaliyeti Strateji Geliştirme Başkanlığı İzleme Standartları

27 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 5018 sayılı Kanun SGB Yönetmeliği Eylem Planı Sorumluluklar Yönetme Süreci Izleme ve Raporlama Defterdarlıklar Iç Kontrol Eylem Planı İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ

28 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, yöneticilerin sorumluluğundaki iç kontrol sisteminin Bakanlığımızda kurulmasını ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak üzere hazırlanan “Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” Bakanlığımız Müsteşarı tarafından 29/04/2010 tarihinde imzalanmış olup 03/05/2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Eylem Planı - 1

29 Bu amaçla, Bakanlık Onayı ile: “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grupları” oluşturulmuştur. Hazırlık grupları ile İzleme Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlama görevini SGB yürütmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı Eylem Planı - 2

30 30 Müsteşar İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGB İç Denetim Merkez Birimi Birim Koordinatörü Birim Yöneticisi İletişim Personeli İç Kontrol Güvence Beyanı İç Denetim Raporu İç Denetim Faaliyetleri Geri Bildirim (İzleme Raporu ve İç Denetim Raporu İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşmelerinin tartışılması *İzleme raporu *İzleme sonuçları *Koordinasyon *Rehberlik Birim İç Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları *Sonuçların raporlanması *Geri Bildirim Çalışma Grubu İ&Y Üyesi Çalışma Grubu Birim Koordinatörüne Bağlı Uzman

31 Eylem Planında Sorumluluklar-1 Müsteşar: İç kontrol güvence beyanını imzalar. MB’da iç kontrolden nihai sorumludur. Eylem Planının uygulamasını izler. Revizeler ister veya revize taleplerini onaylar. İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Üçer aylık periyotlarla toplantı Gündem: İç Kontrol Eylem Planı uygulamaları ve sonuçları Birimlerin durumları tartışılır Gerektiğinde revizyon kararı alınır (üst yöneticiye sunulmak üzere). Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Eylem Planında Sorumluluklar-2 SGB: Birimlerde iç kontrol uygulamalarına rehberlik ve koordinasyon İlgili eğitimler (düzenlenmesi, verilmesi) İzleme raporlarının alınması, konsolidasyonu İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantılarının koordinasyonu Uygulama ve toplantı sonuçlarının üst yöneticiye raporlanması Üst yöneticinin talimatlarının birimlere ulaştırılması Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 Eylem Planında Sorumluluklar-3 Harcama Birimi: İç kontrolün uygulanması Birim Koordinatörü: İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyesi, Biriminde gerçekleştirilecek Eylem Planı çalışmalarının koordinasyonu, ‒ harcama birimi yöneticisi ile çalışma grupları, ‒ birimi ile Kurul ve ‒ birimler arasındaki koordinasyon ve iletişim İletişim Personeli: SGB ile birim arasındaki iletişimi sağlama, birim izleme raporlarını hazırlayıp gönderme Çalışma grupları: Eylemleri birim için gerçekleştirme Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 Eylem Planında Sorumluluklar-4 İç Denetim: Kontrollerin verimliliğini & etkinliğini değerlendirmek Gerektiğinde, yeni kontroller tavsiye etmek ya da gereksiz kontrollere son verilmesini önermek Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 İzleme ve Raporlama İç Kontrol Genelgesinde de belirtildiği üzere, eylemlerin gerçekleşme durumları düzenli olarak izlenecektir. Söz konusu izleme için bir format oluşturulmuş olup bu format birimlere gönderilmiştir. Eylem Planı İzleme Formunun; Aylık dönemlerde içkontrol@sgb.gov.tr adresine elektronik posta ileiçkontrol@sgb.gov.tr Üçer aylık dönemlerde bir yazıyla SGB’ye, ait olduğu ayı/dönemi izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir. Formlar SGB tarafından konsolide edilerek üç aylık dönemler itibarıyla yapılacak toplantılarda İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

36 Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı Bakanlık İYK’sının 19/07/2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İKEP uygulamalarının taşra teşkilatına (defterdarlıklara) yaygınlaştırılması kararlaştırılmış olup bu karar, Bakanlık Makamının 23/07/2012 tarihli onayı ile uygun görülmüştür. Defterdarlıklar İKEP, Bakanlığımız taşra teşkilatı için hazırlanan ve defterdarlıklar ile ilgili merkez birimlerinin görüşleri de alınarak nihai hale getirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 37 Defterdar Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme Kurulu SGB Defterdarlık Birimi Birim Koordinatörü (Müdür) İletişim Personeli *Çalışma gruplarının oluşturulması *İzleme Raporu *Geri Bildirim İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşmelerinin tartışılması Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları *Sonuçların raporlanması *Geri Bildirim Çalışma Grubu Defterdarlık İ&Y Üyesi Çalışma Grubu Defterdarın Görevlendirdiği Personel

38 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

39 tasraickontrol@sgb.gov.tr


"İÇ KONTROL MEVZUATI Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları