Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013"— Sunum transkripti:

1 Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013
İÇ KONTROL MEVZUATI Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İÇERİK 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5018 sayılı Kanun Tanımı Amacı Yapısı ve Işleyişi Ilgili Diğer Maddeleri SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı

4 Beşinci Kısım: İç Kontrol İç kontrolün tanımı (55. md)
5018 sayılı Kanun Beşinci Kısım: İç Kontrol İç kontrolün tanımı (55. md) İç kontrolün amacı (56. md) Kontrolün yapısı ve işleyişi (57.md) Diğer maddeleri: Ön mali kontrol Mali Hizmetler Birimi Muhasebe Yetkililiği İç Denetim Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Md 55 : Tanım İç kontrol; idarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan; organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.  Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 Md 55 :Maliye Bakanlığının Rolü
İç Kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Ayrıca iç kontrol sisteminin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 Md 56: İç Kontrolün Amacı Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Md 57 : Kontrolün Yapısı ve İşleyişi (Yöneticilerin Sorumluluğu)
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulması için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi Kapsamlı bir yönetim anlayışının sağlanması Uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yöneticiler ile diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli önlemleri alınır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Md 57 : Kontrolün Yapısı ve İşleyişi
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri muhasebe mali hizmetler ön mali kontrol iç denetimden oluşur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Diğer İlgili Hükümler 5018 sayılı Kanunun geneli iç kontrol sistemiyle ilgili hükümler içermektedir. Örneğin: Madde 7: Mali Saydamlık Madde 8: Hesap Verme Sorumluluğu Madde 9: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Madde 11: Üst Yöneticinin Sorumluluğu Madde 32: Harcama talimatı ve sorumluluk (harcama yetkilisinin sorumluluğu) Madde 41: Faaliyet Raporları Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 İç Kontrole İlişkin Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin (SGB) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5018 Sayılı Kanun SGB’lerin Iç Kontrole Ilişkin Görevleri SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı

12 Yönetmelik’te İç Kontrol
İç kontrol sisteminin kurulması Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak Ön mali kontrol görevini yürütmek Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek SGB’ler çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği
5018 sayılı Kanun Temel Sorumluklar SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı

14 Temel Sorumluluklar İç kontrole ilişkin olarak; İç kontrolün amaçları
İç kontrol standartları İç kontrolün temel ilkeleri İç kontrolün unsurları ve genel koşulları, İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar sayılmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
5018 sayılı Kanun Iç Kontrol Sisteminin Temel Yönetim Kuralları Iç Kontrol Standartları SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı

16 Temel Yönetim Kuralları
Kamu İç Kontrol Standartları; idarelerin, iç kontrol sistemlerinin Oluşturulmasında İzlenmesinde Değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermektedir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca; Kamu İç Denetim Standartları, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tarihli ve (12) sayılı kararı ile, Kamu İç Kontrol Standartları ise, COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve yayımlanan tebliğ ile belirlenmiştir. (26/12/2007) Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Şu alanlarda genel düzenlemeler yer almaktadır:
Kontrol Ortamı Bölüm Kurum Geneli Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 İÇ KONTROL STANDARTLARI
4 Standart, 26 Şart 1- Kontrol Ortamı 2 Standart, 9 şart 2- Risk Değerlendirmesi 6 Standart, 17 Şart 3- Kontrol Faaliyetleri 4 Standart, 20 Şart 4- Bilgi ve İletişim 2 Standart, 7 Şart 5- İzleme Tebliğde yer alan genel düzenlemeler Kontrol ortamı Risk değerlendirme Kontrol faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Kontrol Ortamı Standartları - 1
İç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, Kişisel ve mesleki dürüstlük Yönetim ve personelin etik değerleri İç kontrole yönelik destekleyici tutum Mesleki yeterlilik Organizasyonel yapı İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile Yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Kontrol Ortamı Standartları - 2
Etik değerler ve dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki devri Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Risk Değerlendirme Standartları
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Standartlar: Planlama ve programlama Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Kontrol Faaliyetleri Standartları-1
Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yönetim tarafından belirlenen risk yönetimi kararlarının etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayan politika ve prosedürleridir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Kontrol Faaliyetleri Standartları-2
Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Bilgi ve İletişim Standartları-1
Gerekli bilginin, ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Bilgi ve İletişim Standartları-2
Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim faaliyeti
İzleme Standartları İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar. Standartlar: İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim faaliyeti Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
5018 sayılı Kanun Sorumluluklar Yönetme Süreci Izleme ve Raporlama Defterdarlıklar Iç Kontrol Eylem Planı SGB Yönetmeliği İç Kontrole İlişkin Yönetmelik İç Kontrole İlişkin Tebliğ Eylem Planı

28 Eylem Planı - 1 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, yöneticilerin sorumluluğundaki iç kontrol sisteminin Bakanlığımızda kurulmasını ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak üzere hazırlanan “Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” Bakanlığımız Müsteşarı tarafından 29/04/2010 tarihinde imzalanmış olup 03/05/2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Eylem Planı - 2 Bu amaçla, Bakanlık Onayı ile:
“İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grupları” oluşturulmuştur. Hazırlık grupları ile İzleme Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlama görevini SGB yürütmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 İzleme ve Yönlendirme Kurulu
İç Kontrol Güvence Beyanı Müsteşar *İzleme raporu Geri Bildirim (İzleme Raporu ve İç Denetim Raporu İç Denetim Raporu *İzleme sonuçları SGB İç Denetim İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşmelerinin tartışılması *Koordinasyon *Rehberlik Birim İç Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları İç Denetim Faaliyetleri İletişim Personeli Birim Koordinatörü Birim Yöneticisi Birim Koordinatörüne Bağlı Uzman İ&Y Üyesi *Sonuçların raporlanması *Geri Bildirim Defterdarlık İYK’sı da buna göre anlatılacak; ama unvanlar değişecek… Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Merkez Birimi

31 Eylem Planında Sorumluluklar-1
Müsteşar: İç kontrol güvence beyanını imzalar. MB’da iç kontrolden nihai sorumludur. Eylem Planının uygulamasını izler. Revizeler ister veya revize taleplerini onaylar. İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Üçer aylık periyotlarla toplantı Gündem: İç Kontrol Eylem Planı uygulamaları ve sonuçları Birimlerin durumları tartışılır Gerektiğinde revizyon kararı alınır (üst yöneticiye sunulmak üzere). Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Eylem Planında Sorumluluklar-2
SGB: Birimlerde iç kontrol uygulamalarına rehberlik ve koordinasyon İlgili eğitimler (düzenlenmesi, verilmesi) İzleme raporlarının alınması, konsolidasyonu İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantılarının koordinasyonu Uygulama ve toplantı sonuçlarının üst yöneticiye raporlanması Üst yöneticinin talimatlarının birimlere ulaştırılması Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 Eylem Planında Sorumluluklar-3
Harcama Birimi: İç kontrolün uygulanması Birim Koordinatörü: İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyesi, Biriminde gerçekleştirilecek Eylem Planı çalışmalarının koordinasyonu, harcama birimi yöneticisi ile çalışma grupları, birimi ile Kurul ve birimler arasındaki koordinasyon ve iletişim İletişim Personeli: SGB ile birim arasındaki iletişimi sağlama, birim izleme raporlarını hazırlayıp gönderme Çalışma grupları: Eylemleri birim için gerçekleştirme Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 Eylem Planında Sorumluluklar-4
İç Denetim: Kontrollerin verimliliğini & etkinliğini değerlendirmek Gerektiğinde, yeni kontroller tavsiye etmek ya da gereksiz kontrollere son verilmesini önermek Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 İzleme ve Raporlama İç Kontrol Genelgesinde de belirtildiği üzere, eylemlerin gerçekleşme durumları düzenli olarak izlenecektir. Söz konusu izleme için bir format oluşturulmuş olup bu format birimlere gönderilmiştir. Eylem Planı İzleme Formunun; Aylık dönemlerde adresine elektronik posta ile Üçer aylık dönemlerde bir yazıyla SGB’ye, ait olduğu ayı/dönemi izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar gönderilmesi gerekmektedir. Formlar SGB tarafından konsolide edilerek üç aylık dönemler itibarıyla yapılacak toplantılarda İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

36 Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı
Bakanlık İYK’sının 19/07/2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İKEP uygulamalarının taşra teşkilatına (defterdarlıklara) yaygınlaştırılması kararlaştırılmış olup bu karar, Bakanlık Makamının 23/07/2012 tarihli onayı ile uygun görülmüştür. Defterdarlıklar İKEP, Bakanlığımız taşra teşkilatı için hazırlanan ve defterdarlıklar ile ilgili merkez birimlerinin görüşleri de alınarak nihai hale getirilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme Kurulu Birim Koordinatörü (Müdür)
*Çalışma gruplarının oluşturulması Defterdar *İzleme Raporu *Geri Bildirim SGB Defterdarlık İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşmelerinin tartışılması Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları İletişim Personeli Birim Koordinatörü (Müdür) Defterdarlık İ&Y Üyesi *Sonuçların raporlanması *Geri Bildirim Defterdarın Görevlendirdiği Personel Defterdarlık İYK’sı da buna göre anlatılacak; ama unvanlar değişecek… Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Defterdarlık Birimi

38 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

39 Teşekkür Ederiz


"Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları