Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuhn ve Bilimsel Devrimler Serhat İrez. Thomas Kuhn  Thomas Kuhn (1922-1996)  Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuhn ve Bilimsel Devrimler Serhat İrez. Thomas Kuhn  Thomas Kuhn (1922-1996)  Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi."— Sunum transkripti:

1 Kuhn ve Bilimsel Devrimler Serhat İrez

2 Thomas Kuhn  Thomas Kuhn (1922-1996)  Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi

3 Bilimsel Devrim  1962 - The Structure of Scientific Revolutions (Bilimsel Devrimlerin Yapısı)  Bilimin sosyal ve psikolojik yönü

4 Bilim ve paradigma  Paradigma kavramı Kuhn’un bilim tanımında önemli bir yer tutar.  Terim olarak Kuhn'un kullanmasından önce Herodot, Platon, Aristo'da geçer.  Ancak bilinen kesin anlamına ve bilim felsefesindeki tartışmasız konumuna Kuhn ile ulaşmıştır.

5 Bilim ve paradigma  Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı kitabında paradigma kavramını 21 farklı anlamda kullanmıştır.  Esas olarak, bir bilim çevresine belli bir süre için egemen olan model, anlamını verir.

6 Bilim ve paradigma  Kuhn’a göre paradigma, bilim toplulu ğ unun çalışmalarında örnek aldı ğ ı model, yine bilim toplulu ğ unun paylaştı ğ ı bütün de ğ erler ve alışkanlıklardır.  Bilim adamlarının hangi deneyleri nasıl yapacaklarını, hangi sorunları öncelikli kabul edeceklerini, hangi soruları soracaklarını belirleyen şey sahip oldukları paradigmalardır.

7 Bilim ve paradigma  Belirli bir paradigmaya sahip olmayan bir bilim adamı olguları bir araya bile getiremez, çünkü paradigmanın olmadı ğ ı yerde bilimin gelişmesini sa ğ layan tüm olgular eşit derecede önceliklidir.  Bir olgunun di ğ erlerinin içinden seçilimi ise bu paradigma sayesinde olur.

8 Bilim ve paradigma  Newton mekani ğ i, Copernicus’un güneş merkezli sistemi, evrim teorisi ya da herhangi bir kuram paradigma olabilir.

9 Bilim-bilim olmayan  Bilim olan ve bilim olmayan paradigma varlı ğ ı ile ayırt edilir.

10 Bilim-bilim olmayan  Herhangi bir alan bir paradigma yoklu ğ unda sadece da ğ ınık bir dizi faaliyete sahiptir ve bilim sayılmaz (ilkin bilim)  Bu düzensiz faaliyetler ancak bir paradigma etrafında düzenli ve tutarlı hale gelirler ve alan bilim niteli ğ i kazanır.

11 Bilimde değişim  Bilimde de ğ işim paradigma kayması şeklinde olur. Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

12 Bilimde değişim Normal Bilim Dönemi  Paradigma içinde e ğ itim  Paradigmaya itaat  Bilim = bulmaca çözme Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

13 Bilimde değişim Bunalım  Anomalilerin ortaya çıkması (paradigmanın açıklayamadı ğ ı durumlar)  Belirli bir seviyeye kadar anomaliler göz ardı edilir.  Ancak anomaliler artarsa paradigmaya güven sarsılmaya başlar Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

14 Bilimde değişim Ola ğ anüstü bilim dönemi  Paradigma ba ğ layıcı olmaktan çıkar  Kargaşa dönemi  Bilim insanlarının esas u ğ raşısı: Yeni teori arayışı Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

15 Bilimde değişim Bilimsel devrim  Yeni paradigmanın egemen oluşu  Yeni paradigma kimin eseri?  Başka alandan gelen veya  Genç bilim insanı Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

16 Bilimde değişim Bilimsel devrim  Hangi paradigma?  Rasyonel bir ölçüt yok  Bilim toplumunun yapısı ve sosyal ilişkiler belirleyicidir Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

17 Bilimde değişim Normal bilim  Yeni paradigma oluşmuştur  Yeni paradigma önceki paradigmayı benimseyen bilim toplulu ğ u tarafından tepkiyle karşılanır Normal Bilim Bunalım Ola ğ anüstü Bilim Bilimsel Devrim Normal Bilim

18 Bilim ve ilerleme  Kuhn’a göre bilimde ilerlemeden bahsedilemez  Paradigmaların karşılaştırılamazlı ğ ı (eşölçülmezlik)  Her paradigma ayrı bir dünyayı tanımlar  « İ yi paradigma» de ğ il «başarılı paradigma»  Bilimde ilerlemeden de ğ il «de ğ işimden» bahsedilebilir.


"Kuhn ve Bilimsel Devrimler Serhat İrez. Thomas Kuhn  Thomas Kuhn (1922-1996)  Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları