Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ ME G İ R İ Ş De ğ işim kavramı De ğ işimi başlatan faktörler De ğ işimin nedenleri Neler de ğ işiyor? Yönetim anlayışındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ ME G İ R İ Ş De ğ işim kavramı De ğ işimi başlatan faktörler De ğ işimin nedenleri Neler de ğ işiyor? Yönetim anlayışındaki."— Sunum transkripti:

1 DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ ME G İ R İ Ş De ğ işim kavramı De ğ işimi başlatan faktörler De ğ işimin nedenleri Neler de ğ işiyor? Yönetim anlayışındaki de ğ işim

2 DE Ğİ Ş İ M NED İ R? DE Ğİ ŞME Organizma, kişi veya örgüt gibi herhangi bir sistemin, bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi Planlı ya da plansız olabilir. Gizemli bir kavram Sosyal bilimlerde yo ğ un şekilde incelenen bir kavram İ nsan mı çevresini de ğ iştirir yoksa çevremi insanı de ğ iştirir?

3 DE Ğİ Ş İ M NED İ R? DE Ğİ Ş İ M De ğ işim, genel anlamda, herhangi bir şeyi bir durumdan başka bir duruma getirmeyi ifade eder. De ğ işim, belli bir durum esas alınarak, bu durumda meydana gelebilecek farklılaşma. Bir bütünün ö ğ elerinde, ö ğ elerin birbirleri ile ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelik olarak gözlenebilir bir ayrılı ğ ın oluşması.

4 DE Ğİ Ş İ M NED İ R? De ğ işim, temellilik ve süreklili ğ in karşıtıdır. Gelişme, büyüme, kalkınma Geleneklerin, kalıplaşmış eski düşünce sistemlerinin ve eskiden kalma yaşantı şekillerinin terk edilmesi, Daha yüksek bir verimlilik ile etkililik derecesinin gerçekleştirilmesi

5 DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜT İ L İ ŞK İ S İ De ğ işim, bütün toplumsal sistemler için kaçınılmaz bir olaydır Toplumsal sistemlerin alt sistemlerinde de görülür. Bu sistemleri hücreler, organlar, kişiler, gruplar, örgütler, toplumlar, uluslararası kuruluşlar ve tüm dünya olarak bütüncül yaklaşımla sıralamak mümkündür.

6 DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜT İ L İ ŞK İ S İ De ğ işime yönelik küçük bir hareket, var olan bütün di ğ er sistemler tarafından algılanmakta ve sistemler bundan etkilenmektedir. Bir sistemdeki de ğ işiklik, di ğ er ilişkili sistemler ve alt sistemleri de etkiler. Örgütler açısından de ğ işmezlik ve dura ğ anlık, çözülmeyi ve sona gidişi ifade etmektedir.

7 ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M KAVRAMI Bilginin hızı Kalite olgusunun gelişimi Teknolojik de ğ işimler Kültürel ve toplumsal bilincin gelişimi ÖRGÜTSEL YAŞAMI DA ETK İ LEMEKTED İ R.

8 ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M KAVRAMI Örgütler, yaptıkları işi farklı şekilde yapmak zorunda kalmaktadır. Bir örgütün de ğ işimi, örgüt içindeki insanların yaptıkları işlerin, örgüt içinde yer alan de ğ er sistemlerinin, örgüt üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin ve genel olarak davranışlarının de ğ işimidir.

9 ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M KAVRAMI ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M De ğ işen iç ve dış çevre koşulları nedeniyle, Örgütün etkililik ve verimlili ğ ini artırmak, Günün iş gereklerini yerine getirmek, Çalışanların ve müşterilerin beklentilerine cevap vermek amacıyla Bütünleşik bir sistem olan örgütün tümünde ya da alt sistemleri üzerinde sistemin tüm dinamikleri ve etkileşimi göz önüne alınarak de ğ işiklikler yapılmasıdır.

10 ETK İ L İ L İ K, VER İ ML İ L İ K, ETK İ NL İ K VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M Etkililik: amaçlara ulaşma derecesi Verimlilik: girdiler ile ürünler arasındaki ilişki Etkinlik: örgüt çalışanlarının doyum düzeyi ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M BU ÜÇ AMAÇTAN B İ R İ VEYA B İ RKAÇI İ Ç İ N GERÇEKLEŞT İ R İ L İ R.

11 ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M KAVRAMI ETK İ L İ L İ K ve ETK İ NL İ K İ Ç İ N DE Ğİ Ş İ M ÖRNEKLER İ Örgütün yapı ve amaçlarında, Çalışanların tutum, davranış ve becerilerinde, Ödüllendirme ve cezalandırma sistemlerinde, Kullanılan teknolojide gerçekleştirilecek DE Ğİ Ş İ MLER.

12 ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M KAVRAMI VER İ ML İ L İ K İ Ç İ N DE Ğİ Ş İ M ÖRNEKLER İ Örgütün iç yapısı ve eylemleri ile yapılan işler, İ şi yapma şekilleri, Kullanılan araç gereç, Örgütsel ilişkiler ve kişiler düzeyindeki DE Ğİ Ş İ KL İ KLER.

13 ÖRGÜTLER İ DE Ğİ Ş İ ME ZORLAYAN NEDENLER (ÖRGÜT İ Ç İ NEDENLER) Düşük verimlilik veya rekabetin yüksek verimlilik baskısı, Satışların düşmesi, Düşük moral ve motivasyon düzeyi, Kişi veya gruplar arası yo ğ un çatışmalar, İ şgörenlerin yükselen nitelik ve e ğ itim düzeyleri, İ şgörenlerin bilgi, gelişim, destek ve kaynak kullanımı konusundaki artan beklentileri, Yeni fikir ve buluşlar

14 ÖRGÜTLER İ DE Ğİ Ş İ ME ZORLAYAN NEDENLER (ÖRGÜT DIŞI NEDENLER) Küreselleşme Bilginin hızı Kalite olgusunun gelişimi Çevre bilinci Verimlilik ve etkinlik Teknolojik de ğ işimler Ekonomik ve politik faktörler Kültürel ve toplumsal bilincin gelişimi

15 YÖNET İ M KURAMLARI VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ M Floyd (2002) örgütsel de ğ işim çalışmalarını dönemsel olarak incelemiş. 1960’lara kadar Stratejik planlama, yavaş de ğ işme, 10 yıllık planlar 1970-1980 arası Sistem yaklaşımı, TKY, örgüt kültürü 1990’lar İ nsan sermayesi, bireylerin beklentileri, teknolojik yenilik, örgütsel ö ğ renme, bütüncül de ğ işim

16 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ B İ L İ MSEL YÖNET İ M Örgütün rasyonel ve teknik yönü önemli Görev ve sorumluluklar daha net tanımlanmalı Katı hiyerarşik yönetim, De ğ işim planlı ve yönetilebilir bir olgudur. Her bir çalışanın sorumluluk alanı derinlemesine analiz edilmesi gerekir. De ğ işimin gerçekleşmesi için çalışanların daha fazla kontrol ve denetimi

17 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ İ NSAN İ L İ ŞK İ LER İ YAKLAŞIMI Kabul görme, ait olma ve güvenlik gibi sosyal ihtiyaçlar önemli, Çalışanların ihtiyaç, tutum ve de ğ erleri dikkate alınmalı HEM B İ L İ MSEL YÖNET İ M VE HEM DE İ NSAN İ L İ ŞK İ LER İ YAKLAŞIMI ÖRGÜTÜ KAPALI S İ STEM OLARAK GÖRMÜŞ.

18 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ DURUMSALLIK KURAMI Herbir örgütün kendine özgü koşulları vardır. Farklı durumlarda farklı stratejiler İ çinde bulunulan duruma ve çevresel koşullara göre davranılmalı De ğ işim için reçete yoktur, duruma göre de ğ işen stratejiler uygulanmalı.

19 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ GÜÇ ALANI TEOR İ S İ (KURT LEWIN) Örgüt, birbirine zıt olan iki grup gücün çarpışma alanıdır. Sürükleyici güçler (rekabet, baskılar vb.) Kısıtlayıcı güçler (de ğ işime direnç, işten ayrılma, devamsızlık vb.) Bu güçler nitelikleri bakımından sosyal ve psikolojik baskı unsurlarıdır. Yöneticiler örgütü anlamak ve bu güçler arasındaki dengeyi sa ğ lamak zorundadırlar.

20 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ GÜÇ ALANI TEOR İ S İ (KURT LEWIN) De ğ işim üç aşamada gerçekleşir: 1. Çözülme (De ğ işime hazırlanma) 2. Harekete geçme (düşünce, duygu ve davranışların de ğ işmesi) 3. Donma (de ğ işimin kurumsallaşması)

21 YÖNET İ M TEOR İ LER İ N İ N DE Ğİ Ş İ M DÜŞÜNCES İ PLANLANMAMIŞ (DO Ğ AÇLAMA) DE Ğİ Ş İ M YAKLAŞIMI (WEICK, 2000) Önceden planlanmış stratejiler ile yenilikçi yaklaşımlar sergilenemez. Dönüşümcü liderlik çok önemli De ğ işim iç veya dış bir baskı de ğ ildir. De ğ işim, iç dinamiklerin uyumu kaybetmemek için bir refleksidir. De ğ işim örgütün do ğ asında vardır.

22 ÖRNEK ÖDEV KONULARI Kredili sistem uygulaması Toplam Kalite Yönetimi uygulaması 8 yıllık kesintisiz zorunlu e ğ itim 4+4+4 modelinin uygulanması Okul yöneticilerinin atama usullerine ilişkin yapılan de ğ işiklikler Ses temelli cümle ve bitişik e ğ ik yazıya geçiş Ö ğ retmen yetiştirme alanında yapılan de ğ işiklikler Ö ğ retmenlerin atanması ve yer de ğ iştirmesine ilişkin usullerde yapılan de ğ işiklikler İ lkö ğ retim programlarının yenilenmesi ve yapılandırmacı e ğ itim yaklaşımının uygulanması Mesleki e ğ itimde modüler sistemin uygulanması

23 ÖDEV İ N İ ÇER İĞİ De ğ işikli ğ in gerekçesi (gerekli kılan nedenler) De ğ işikli ğ in uygulanma süreci (geçiş sürecindeki uygulamalar ve alınan önlemler) De ğ işimin sonuçları (geçiş sürecinin başarısı, karşılaşılan sorunlar ve de ğ işikli ğ in kurumsallaşma düzeyi)

24 E Ğİ T İ M ÖRGÜTLER İ NDE DE Ğİ Ş İ M TÜRLER İ İ ÇSEL DE Ğİ Ş İ M: okul içindeki de ğ işim faaliyetleri DIŞSAL DE Ğİ Ş İ M: e ğ itim sistemini bütünüyle etkileyen de ğ işimleri B İ REYSEL DE Ğİ Ş İ M: kişilerin fikirleri, inançları ve tutumlarındaki de ğ işim.

25 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okul gelişim çalışmalarının amacı nedir? ◦ De ğ işmiş olmak için de ğ işim olmaz. ◦ Amaçsız de ğ işim olmaz. ◦ Yenilik, sırf yenili ğ i takip etmek için izlenmez.

26 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okul de ğ işimi nasıl yönetecektir? ◦ De ğ işimin gereklili ğ i tüm taraflarca kabul edilmeli. ◦ Yoksa çıkacak ilk krizde eski sistem göklere çıkarılır. ◦ “ben demiştim” sendromu.

27 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okul, de ğ işim için gerekli içsel ve dışsal deste ğ i nasıl sa ğ layacaktır? ◦ De ğ işim, insanlara yeni yükler getirecektir. ◦ İ nsanlar bu yükü almaya hazır mı? ◦ Örgüt üyeleri ikna edilmeli, aksi takdirde dış destek de sa ğ lanamaz.

28 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okuldaki farklı liderlerin, de ğ işimi başlatıp sürdürme bakımından rolleri ve güç kaynakları nelerdir? ◦ Okulların informal yanı formal yanından daha güçlüdür. ◦ İ nformal liderler de ğ işim sürecine dahil edilmeli. ◦ Aksi durumda, de ğ işime direnç gösterebilirler. ◦ Okul yöneticilerinin liderli ğ i önem kazanmaktadır.

29 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okulda de ğ işimi gerçekleştiren ve de ğ işimle do ğ rudan ilgili olanlar kimlerdir? ◦ De ğ işim süreci herkesi içine almalı. ◦ Özellikle do ğ rudan etkilenenler dikkate alınmalı.

30 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Okul kültürü, okulun de ğ işim kapasitesini nasıl etkilemektedir? ◦ Okul kültürünün, de ğ işim sürecinde olumlu ya da olumsuz etkisi olabilir. ◦ Gelişmeye açık veya kapalı kültür ◦ Geçmişte başarılar elde etmiş okulu de ğ iştirmek nispeten kolaydır.

31 POL İ T İ KA YAPICILAR TARAFINDAN SORULMASI GEREKEN SORULAR Plansız ya da amaca uygun olmayan de ğ işim faaliyetlerini yönetmede okul kültürünün etkisi nedir? ◦ Birey ve örgüt istemeden de ğ işim olmaz. ◦ Okul paydaşları, de ğ işimin gönüllü müttefikleri olmalı. ◦ Sadece de ğ işim modellerine odaklanmak ve kısa sürede netice almaya çalışmak iyi bir yol de ğ il. ◦ Ne yapmalı? De ğ işimin paydaşlar için oluşturaca ğ ı anlama odaklanmalı.


"DE Ğİ Ş İ M VE ÖRGÜTSEL DE Ğİ Ş İ ME G İ R İ Ş De ğ işim kavramı De ğ işimi başlatan faktörler De ğ işimin nedenleri Neler de ğ işiyor? Yönetim anlayışındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları