Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 3. TEMA...www.egitimhane.com...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 3. TEMA...www.egitimhane.com..."— Sunum transkripti:

1 HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 3. TEMA...www.egitimhane.com...

2

3 A- HAKLAR VE SORUMLULUKLAR EL ELE *Toplum halinde yaşamak bir düzeni gerektirir. Düzenin sağlanması ve sürdürülmesi kurallar çerçevesinde kişilere sorumluluklar yükler. İnsanlar toplum halinde yaşadıkları için başına buyruk hareket edemezler. *Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarını dikkate almamanın ya da sorumluluklarımızı yerine getirmemenin hem kendi hem de başkalarının hayatını nasıl etkileyeceğine yönelik bilince sahip olmamız gerekir....www.egitimhane.com...

4

5 HAK Hak, bir ö zg ü rl ü ğ ü n sağlanması i ç in kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir. Eğitim hakkı, yaşama hakkı, oyun oynama hakkı vb. Ö ZG Ü RL Ü K Her t ü rl ü dış etkiden bağımsız olarak kişinin kendi iradesine, kendi d ü ş ü ncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Seyahat ö zg ü rl ü ğ ü, yerleşme ö zg ü rl ü ğ ü, haberleşme ö zg ü rl ü ğ ü, d ü ş ü nce ö zg ü rl ü ğ ü, basın ö zg ü rl ü ğ ü gibi ç eşitli ö zg ü rl ü klerden s ö z edilebilmektir....www.egitimhane.com...

6 ******************** Anayasa insanın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almıştır. Ancak bu güvencenin yanı sıra vatandaşlara da bazı ödevler yüklemiştir. Buna göre vatandaşlar kendilerine tanınan temel hak ve hürriyetlerini toplumun huzurunu bozmak için kullanamazlar....www.egitimhane.com...

7 SORUMLULUK Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken y ü k ü ml ü l ü klerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Ö rneğin ö ğrencilerin dersi dinleme, okul ara ç -gere ç lerini d ü zenli kullanma, başkalarının hakkına saygı duyma, yaşadığı ç evreyi temiz tutma vb. sorumlulukları vardır. Kişiler bir yandan hak ve ö zg ü rl ü klerini bilip onlara sahip ç ıkarken, diğer yandan sorumluluklarını bilip onlara uymalıdır. Ö rneğin okulda temiz tuvaletlere gitme hakkım var. O halde kullandığım tuvaletleri temiz bırakmam gerekir. Okulun bah ç esinde oynama hak ve ö zg ü rl ü ğ ü m var. Bu hakkımı kullanabilmem i ç in okulun kurallarına uymam gerekir....www.egitimhane.com...

8

9 B-İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ İnsanların ırklarının, dinlerinin, dillerinin, siyasi d ü ş ü ncelerinin, g ö r ü şlerinin, yaşadığı yerlerin farklı olması sahip oldukları temel hakların herhangi birini kullanmasına engel değildir. Çü nk ü insan hakları başkaları tarafından verilmiş olmayıp, insanların doğuştan sahip olduğu haklardır. İnsanların insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar doğal haklardır ve hi ç bir şekilde ellerinden alınamaz. Ö rneğin yaşama hakkı vazge ç ilemez, engellenemez ve baskı altına alınamaz bir haktır. Doğal haklar daha sonraları “ temel haklar ” olarak anılacaktır....www.egitimhane.com...

10

11 . Ç ocuk Hakları S ö zleşmesi Madde 2: Ç ocuk Hakları, b ü t ü n ç ocuklar i ç indir. * Vatandaşlar haklarını toplumun genel huzur ve ç ıkarlarını zedeleyecek bir bi ç imde kullanamazlar. Bu durumda insan h ü rriyeti sınırsız değildir. Bireylerin doğal haklarını kullanması diğer toplum ü yelerinin aynı haklardan yararlanmasını sağlayan sınırlarla sınırlanmıştır. Bu sınırlar yasa tarafından belirlenir. * Temel hak h ü rriyetlerle ilgili genel ve ö zel sınırlamalar demokratik toplum d ü zenin gereklerine aykırı olamaz ve ö ng ö rd ü kleri ama ç dışında kullanılamaz. * Demokrasilerde esas olan hak ve h ü rriyetlerdir. Sınırlamalar ancak bunları g ü vence altına almak, daha sağlıklı işlemesini sağlamak i ç in getirilen d ü zenlemelerdir. Bu bakımdan hi ç bir sınırlama hak ve h ü rriyetlerin ö z ü n ü değiştirici nitelikte olamaz....www.egitimhane.com...

12

13 KİŞİSEL HAK VE H Ü RRİYETLER Kişi Dokunulmazlığı Bu hak insanın can g ü venliği ve yaşama hakkını g ü vence altına alır. Bu hak gereği, kişinin maddi ve manevi varlığı koruma altındadır; hi ç kimseye işkence edilemez; insan onuruyla bağdaşmayan bir ceza ya da muamelede bulunulamaz. Kişi H ü rriyeti ve G ü venliği H ü r ve g ü venli yaşama temel haklar arasındadır. Hi ç kimse kanuni bir neden olmaksızın tutuklanmaz; kimse kanunda belirtilen yakalama ve tutuklama halleri dışında h ü rriyetinden yoksun bırakılamaz....www.egitimhane.com...

14 İnsan Hakları Evrensel bildirgesi Madde 3: Yaşamak, ö zg ü rl ü k ve kişi g ü venliği herkesin hakkıdır. Ç ocuk Hakları S ö zleşmesi Madde 6: Yaşamak, her ç ocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk g ö revi ç ocukların yaşamını korumaktır....www.egitimhane.com...

15

16 Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Özel hayat, kişinin kendine özgü ve yalnızca kendisinin bileceği ayrıntılara sahip olan hayatıdır. Herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Anayasa bu hakkı vatandaşlara tanımıştır. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Hakim kararı olmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz; bunlara el konulamaz....www.egitimhane.com...

17 Konut Dokunulmazlığı Kanunla yetkili kılınan mercinin emri olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, buradaki eşyaya el konulamaz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 12: Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz. Herkesin, bu müdahale ve saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır....www.egitimhane.com...

18 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Anayasaya göre herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Suç işlenmesini önleme, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme durumlarında yerleşme ve seyahat hürriyeti sınırlanabilir. Din ve Vicdan Özgürlüğü Vicdan, inanç ve kanaat hürriyeti anayasal güvence altındadır. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inancını açıklanmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz....www.egitimhane.com...

19 D ü ş ü nce ve Kanaat Ö zg ü rl ü ğ ü Anayasada d ü ş ü nce ve kanaat h ü rriyetini diğer h ü rriyetlerin de bir g ü vencesi saymakta, g ü vence altına almaktadır. Herkes, d ü ş ü nce ve kanaat h ü rriyetine sahiptir. Her ne sebep ve ama ç la olursa olsun, kimse d ü ş ü nce ve kanaatlerini a ç ıklamaya zorlanamaz; d ü ş ü nce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve su ç lanamaz....www.egitimhane.com...

20 SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR Eğitim ve Öğretim Hakkı İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, “temel eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.” denilmiştir. Anayasada da, “kimse eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz.” denilmektedir....www.egitimhane.com...

21 Çalışma Hakkı ve Dinlenme Hakkı Anayasaya göre çalışma herkesin hakkıdır. Devlet, çalışanların yaşam düzeylerini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak için gerekli tedbirleri alır. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet konut ihtiyacını giderecek tedbirleri alır....www.egitimhane.com...

22 SİYASİ HAK VE ÖDEVLER Seçme Seçilme Hakkı 18 yaşını dolduran, er ve erbaş, askeri öğrenci, yasaklı, tutuklu olmayan her vatandaş seçme seçilme hakkına sahiptir. Dilekçe Hakkı Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara dilekçe ile iletebilirler...www.egitimhane.com...

23 C-HUKUKTA HAK ARAMA YOLLRI Bazen sorunları uzlaşma ile çö zemezsek çö z ü m ü hukukta ararız. Yargı uyuşmazlıkları adaletle çö zmelidir. Adaletin sağlanması i ç in yargının bağımsız olması gerekir. İnsan haklarına dayalı devlet; insan haklarını anayasa ve yasalarıyla tanıyan ve koruyan hukuk devletidir. Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kuralları ile sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir....www.egitimhane.com...

24

25 Hukuk devletinde yasalar uyarınca vatandaşların bağımsız mahkemelere başvurarak devletten şikâyet ç i olma hakkı vardır. Ö rneğin arsası devlet tarafından kamulaştırılarak yol yapılan bir vatandaş, devlet, arsasının değerini tam olarak ö demiyorsa bağımsız mahkemelere başvurarak şikâyet ç i olabilmekte ve hakkını arayabilmektedir Haklarımızın ne olduğunu bilirsek, haklarımızı farklı yollarda g ü ndeme getirebilir ve arayabiliriz. Hak arama yolları; Dilek ç e hakkı T ü ketici hakkı Yargıya başvurma(dava a ç ma) hakkı Kamuoyu oluşturma hakkı İnsan hakları eğitimi almış kişilerin şu davranışları g ö stermeleri beklenir:...www.egitimhane.com...

26

27 Birey olarak sahip oldukları hakları tanırlar ve bilirler. Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler. Başkalarının haklarına karşı saygılı ve duyarlı olmayı bilirler. T ü m insanlık adına insan haklarının korunmasında ü stlerine d ü şeni yapmaları gerektiğini bilirler. Yaşadığımız yerlerde devletin veya başka kuruluşların bazı eylemlerinin toplum i ç in ya da yaşadığımız ç evre i ç in zararlı sonu ç lar doğurabileceğine inanıyorsak halkın duyarlılığını artırarak kamuoyu oluşturup bu eylemlere engel olabiliriz....www.egitimhane.com...

28

29 Kamuoyu oluşturmak i ç in radyo,televizyon,gazete,dergi,internet gibi medya ara ç larından faydalanabiliriz.Halktan dilek ç e ve imza toplayarak hakkımızı arayabiliriz.Bazen de yetkili mercilerden izin alıp pankartla g ö steri y ü r ü y ü ş ü yapabiliriz.B ö ylece halkın duyarlılığını arttırmış oluruz. İnsanlar birlikler oluşturarak sivil toplum ö rg ü tlerini kurarlar. B ö ylece,dayanışma i ç inde hak arayışında bulunurlar.STK ’ ların sundukları desteğin merkezinde kamuoyu vardır.STK ’ lar insan hakları ihlali durumlarında halkın daha ç ok bilgi sahibi olmasını sağlamaya ç alışırlar....www.egitimhane.com...

30

31 Bazen insanlar gazete k ö şe yazarlarına, televizyonlara mektup yazarak sorunlarını paylaşmaktadırlar. B ö ylece sorunlarını kitle iletişim ara ç ları yardımıyla kamuoyu g ü ndemine taşıyarak hak arama yollarını genişletirler. Bazen de haklarını kitle iletişim ara ç larında tekzip yayınlatarak. Tazminat davası a ç arak arayabilirler. Hayatımızda bazı durumlarda kişilerle veya kurumlarla sorun yaşarız. Demokratik toplumlarda sorunlarımızı karşılıklı uzlaşma ile çö zmek esastır. Bazen sorunları uzlaşmayla çö zemeyiz. Bu durumda çö z ü m ü hukukta ararız....www.egitimhane.com...

32

33 Sahip olduğumuz haklar başkaları tarafından ç iğnendiği zaman hakkımızı aramaya ç alışır ç eşitli yollara başvururuz. Demokrasi ö z ü msemiş toplumlarda insanlar barış i ç inde yaşar haklarını demokratik yollarla çö zerler. Şiddet ve ö fke hi ç bir zaman çö z ü m yolu olamaz. Tam tersine sorunlarımızı da i ç inden ç ıkılamaz hale getirir. Bu nedenle sorunlarımızı en az maliyete, en kısa zamanda...www.egitimhane.com...

34 Ç -İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR Demokrasinin ö z ü nde eşit katılım ve insana saygıyı esas alan bir anlayış vardır. Bu anlayışların ö ne ç ıkarıldığı yaşama demokratik yaşam denir. Demokrasi bir d ü ş ü nme bi ç imidir. İnsan d ü ş ü ncesine yerleşmediği s ü rece demokratik davranışlar hayata ge ç emez. İnsanlara tanınmış hak ve ö zg ü rl ü kler ancak demokratik ortamlarda ger ç ekleşebilir. Demokrasi hoşg ö r ü rejimidir. Bir devletin hukuk d ü zeni ç er ç evesinde demokratik olması, insan haklarının varlığı ve geleceği i ç in g ü vence oluşturmaktadır....www.egitimhane.com...

35

36 AİLEDE DEMOKRATİK HAYAT Aile demokratik davranışların ö ğrenilmesi ve uygulanması gereken ilk ortamdır. Katılma, tartışma, a ç ıklık, adalet, tarafsızlık, kendi kendine disiplin gibi demokratik değerler yalnızca kitaplardan ö ğrenilmez; ger ç ek ortamlarda yaşayarak ö ğrenilir. Aile bu ger ç ek ortamın ilki ve en ö nemlisidir. Bu ortamda anne baba davranışlarının demokratik ya da baskıcı olması ç ocukların davranışlarını da bu yolla etkilemektedir. Demokratik bir toplumun temelinde d ü ş ü nce ve kanaatlere saygılı aile d ü zeni yer alır. Başkalarına tahamm ü l edebilmek, hoşg ö r ü l ü olmak, saygı ve sevginin başarılmasıyla m ü mk ü n olabilir. Aile ortamında bile farklı g ö r ü şlerin olması doğaldır. Bu farklılıklar gelişmenin ve olgunlaşmanın hem nedeni hem de sonucudur. Farklı g ö r ü şlere saygı gelişmeye a ç ık ve sabırlı insanlar oluşturur....www.egitimhane.com...

37

38 OKULDA DEMOKRATİK HAYAT İnsanların ortak ideali olan barış ve hoşg ö r ü k ü lt ü r ü n ü n ger ç ekleştirilmesinde okul ö nemli bir basamaktır. Bilgili ve başarılı insanların okulda oluşturduğu barış ve hoşg ö r ü ortamı, onların nasıl bir toplumda yaşamak isteklerinin bir g ö stergesidir. Sınıf ortamı bilgi, g ö rg ü, d ü ş ü nce ve kanaatlerin hem paylaşıldığı hem de sergilendiği bir ortamdır. D ü ş ü nce farklılığı insanların aynı ortamları paylaşmasına engel değildir. Bu bir k ü lt ü rel zenginlik olarak kabul edilir. Ö nemli olan, insanların birbirlerinin d ü ş ü ncelerine saygı g ö stermeleri, anlayışlı olabilmeleridir. Sınıf, bu hoşg ö r ü ortamının oluşturulmasına belirtilen ö zellikler nedeniyle son derece uygundur. Bu nedenle hoşg ö r ü ortamı giderek sınıfı demokratik bir ortama d ö n ü şt ü r ü r....www.egitimhane.com...

39

40 D-SORUNLAR VE DEMOKRATİK ÇÖ Z Ü MLER Demokratik çö z ü m yolları İnsan haklarının en iyi korunabileceği y ö netim bi ç imi demokrasidir. Demokratik bir devletin varlık nedeni vatandaşın haklarını korumaktır. Demokratik devlet y ö netiminde devlet, insan hakları ve ö zg ü rl ü klerine saygılıdır. Demokrasi ilkelerine uyulduğu ü lkelerde y ö neticiler halkın yararı i ç in, halkın istekleri doğrultusunda ç alışırlar. Bireylerin hakları ihlal edildiğinde, ihlali yapan kişi ya da kuruluşlar devlet tarafından cezalandırılır ve ihlal edilen hakkın sahibine verilmesi sağlanır...www.egitimhane.com...

41

42 Hak ve ö zg ü rl ü klerin ihlalinin giderilmesinde vatandaşlara da sorumluluklar d ü şmektedir. Toplumun her kesimi ve her ü yesi ilişkilerinde hoşg ö r ü y ü esas almalı, hak ve ö zg ü rl ü klerin korunmasında demokrasinin ilkelerini ö l çü kabul etmelidir. Yurttaşlar sorunlar yaşadıklarında bilin ç li olmalılar ve bu bilin ç le sorunların hukuk ve insan hakları temelinde demokratik yollara çö z ü m ü n ü esas almalıdırlar....www.egitimhane.com...

43 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ OLARAK İNSAN HAKLARI İnsan haklarını temel ilkelerinden biri, b ü t ü n bireylerin doğuştan eşit oldukları d ü ş ü ncesidir. Ancak hak ve ö zg ü rl ü klerinin ihlal edilmesi halinde bireylerin kendini ger ç ekleştirilmesi, gelişimini s ü rd ü rmesi g üç leşir. Hukuk krallarında dil, ırk, cinsiyet gibi farklılıklar y ö n ü nden eşitlik ilkesi temel alınmalıdır. Kanunların yapılması ve uygulamasında insanlar arasında, bedensel ve ruhsal farklılıkları ne olursa olsun eşit davranılması, toplumsal ve siyasal hakları y ö n ü nden hi ç bir ayrıcalık g ö zetilmemesi gerekir. Devlet bazı koşullarda hak ve ö zg ü rl ü kleri sınırlanabilir; ancak bu sınırlama temel hak ve ö zg ü rl ü klerin ö z ü ne dokunamaz...www.egitimhane.com...

44

45 E-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE FAALİYETLERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Sivil toplum kuruluşları devlet ö rg ü tlenmesi i ç inde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. benzeri oluşumlardır. STK ’ lar y ü r ü tt ü kleri ç alışmalarla eylem ve uyarılarda y ö neticiler ü zerinde baskı oluştururlar; bu yolla denetleme işlevi g ö r ü rler. İnsan hakları ihlallerini ö nlemeye ç alışırlar. Yasa ve kuralları yeniden d ü zenlenmesine ç alışarak insan haklarının korunmasına katkıda bulunulur....www.egitimhane.com...

46

47 Bilgi:STK ’ lar g ö n ü ll ü kuruluşlardır. Bireyler y ö neticilerin kararlarını eleştirme ö zg ü rl ü ğ ü ne, uygulamalarını denetleme işlevini, toplantı ve g ö steri y ü r ü y ü ş ü d ü zenle hakkını sivil toplum aracılıyla kullanılır. D ü ş ü ncelerin ifade edilmesinde istek ve beklentilerin ger ç ekleştirilmesinde, demokratik ilke ve uygulamaların yerleşmesinde hak ve ö zg ü rl ü klerin korunmasında STK ’ ların ö nemli katkıları vardır. Ü lkemizde Yeşilay Derneği, Sokak Ç ocuklarını Koruma Vakfı, İnsan hakları Derneği, Gen ç Siviller, Kimse Yok mu Derneği, T ü rkiye Erozyonla M ü cadele, Ağa ç landırma ve Varlıkları Koruma Vakfı (tema),Araştırma Kurtarma Timi( akut),gazeteler ve Şehit Ailelerini Koruma vakfı, Milli Eğitim Vakfı gibi bir ç ok sivil toplum kuruluşları vardır....www.egitimhane.com...

48

49 İnsan Haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşları ve işlevleri İnsan haklarının korunmasındaki tek tek bireylerin yapabilecekleri sınırlıdır. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları STK ’ lar insan haklarının korunmasında daha etkili olur. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanı temelde bir veya birden ç ok insan haklarına dayanmaktadır. STK ’ ların yoksulluk, şiddet, ırk ç ılık, sağlık sorunları, evsizlik ve ç evresel sorunlara karşı durmak i ç in etkin ç alışmalar y ü r ü tmektedir....www.egitimhane.com...

50

51 . STK’ların insan hakları ihlallerini gündeme getirme, bu konuda kamuoyunu oluşturma, devletin bu konuyla ilgili organlarına yardımcı olma gibi işlevleri vardır. STK’lar hakları ihlal edilenlere sosyal hukuki ya da ekonomik, doğrudan hizmet sunarak yardım edebilirler....www.egitimhane.com...

52 Ü lkemizde İnsan Hakları Derneği, T ü ketici Haklarını Koruma Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Sokak Ç ocuklarını Koruma Vakfı gibi İnsan Haklarını korumak amacıyla ç alışmalar yapan STK ’ lar bulunmaktadır. Bu insan haklarıyla ilgili uygulamaları izler hak, ihlallerini ortaya ç ıkarırlar. İhlallerin ö nlenmesini konusunda kamuoyu oluştururlar. Yetkilileri harekete ge ç irmek i ç in ç aba harcar ve ö neride bulunurlar....www.egitimhane.com...

53 . STK’lar demokratik vazgeçilmez konulardan bir haline gelmiştir. Çünkü en iyi demokrasi, denetleyen demokrasidir. Demokrasiyi denetleyen de sivil toplum kuruluşlarıdır. Demokrasinin güçlenmesi insan haklarının koruna bilmesi yurttaşların sivil toplum konusunda bilinçlenmesiyle ve bu kuruluşlara destek vermesiyle sağlanabilir...www.egitimhane.com...

54 İnsanlar sahip oldukları hak ve ö zg ü rl ü kleri STK aracılığıyla daha etkili bir şekilde dile getirebilir. Hak ve ö zg ü rl ü klerimizi ihlal edenlere daha g üç l ü m ü cadele ederler. Hakların korunmasında tek tek in sanların yapabilecekleri sınırlıdır: ’ Birlikten kuvvet doğar. ’ Bir elin nesi var iki elin sesi var. ’ deyişlerinin anlattığı gibi bir araya gelerek ö rg ü tlenen bireyler daha g üç l ü korunma olayına elde ederler....www.egitimhane.com...

55 F-İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ İnsan Hakları ile İlgili Gelişmeler Yasal ve idari reformların yanı sıra, eğitim yoluyla insan hakları bilincinin geliştirilmesine y ö nelik faaliyetler yoğunlaştırılmıştır. İlk ö ğretim m ü fredatında insan hakları konuları okutulmaktadır. Liselerde ise demokrasi ve insan hakları konulu dersler verilmektedir. Ç eşitli ü niversitelerde yeni insan hakları merkezleri a ç ılmıştır. Polis Akademisi ’ nde insan hakları dersi zorunlu hale gelmiştir. Memur adaylarının hazırlık programlarına insan hakları kursları da dahil edilmiştir....www.egitimhane.com...

56

57 İnsan hakları korunması ve geliştirilmesine y ö nelik ç alışmalarda bulunmak ü zere 2001 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. İnsan Hakları Başkanlığı, insan hakları ile ilgili konularda g ö revli kuruluşlarla s ü rekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla g ö revlidir. İllerde ve il ç elerde insan hakları kurulları oluşturulmuştur. Bu kurallar insan hakları ihlalleri şikâyetlerini ele alıp incelemekte ve bulgularını idari veya yasal ö nlem alınması amacıyla H ü k ü met ’ e iletmektedir....www.egitimhane.com...

58

59 Ü lkemiz Birleşmiş Milletler Paris İlkeleri ’ yle uyumlu bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu kurma kararı almıştır. Bu ama ç la hazırlanan kanun tasarısı ü zerindeki ç alışmalar devam etmektedir. Kitle İletişim ve İnsan Hakları İnsanların doğru karar verebilmesi i ç in habere, bilgiye gereksinimleri vardır. Bunu onlara b ü y ü k ö l çü de kitle iletişim ara ç ları sağlar. İnsanların daha ç ok bilgilendirilmesi, aydınlatılması zorunludur. Bu zorunluluk, kitle iletişimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kitle iletişim ara ç ları işlevini en iyi demokratik ortamlarda yerine getirebilir....www.egitimhane.com...

60

61 G-HERKES İ Ç İN HUKUK HUKUK DEVLETİ Hukuk, ( S ö zc ü k anlamı olarak ‘ haklar ’ demektir.) insanların birbirleriyle, ç evreleriyle ve devletle olan ilişkilerini belirleyen yasaların b ü t ü n ü d ü r. Hukukun temel ilkesi, insanlar arasında adaleti, eşitliği ve ö zg ü rl ü ğ ü yasalar yoluyla sağlayabilmektir. Adalet, haklı olana hakkının verilmesidir. Adaletin tam olarak ger ç ekleşebilmesi i ç in, insan haklarının, hukukun temel ilkesi yapılması gerekir....www.egitimhane.com...

62

63 Yargılama, adaletin ger ç ekleşmesi amacıyla yapılır. Bu anlamda mahkemeler adaleti sağlamakla g ö revli kuruluşlardır. İnsan haklarının temel ilkelerinden biri, b ü t ü n insanların doğuştan eşit oldukları d ü ş ü ncesidir. Hukuk kuralları dil,din, ırk, cinsiyet gibi farklılıklar g ö zetmeden hazırlanırsa, insanlar arasında eşitlik sağlanabilir....www.egitimhane.com...

64 .. Devlet özgürlük, eşitlik ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle insan haklarının anayasa ve yasalarla güvence altına almalıdır. Ülkemizde, insan hakları hukukun temel ilkesi olarak anayasada güvence altına alınmıştır....www.egitimhane.com...

65 Huk uk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir. Hukuk devletinde vatandaşlar hukuksal güvence altında bulunur. Devlet hukuk kurallarına bağlıdır. Yönetilenler kötüye kullanılan hak ve özgürlükleri için hukuksal başvuru araçlarına ve dava açma hakkına sahiptirler....www.egitimhane.com...

66 Hukuk Devletinde: Temel hak ve ö zg ü rl ü k g ü vence altına alınır Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi yapılır Kazanılmış haklara saygı duyulur Hukuk Devletinin Unsurları 1-Kanunsuz su ç ve ceza olmaz Kimse y ü r ü rl ü kte bulunan yasanın su ç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılmaz Kimseye, su ç u işledi zaman yasada o su ç i ç in konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilmez.Su ç luluğu h ü kmen sabit oluncaya kadar kimse su ç lu sayılmaz...www.egitimhane.com...

67

68 2-Yargı bağımsızlığı ve yargı ç g ü vencesi Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının karar verirken hi ç kimseden emir talimat almamaları ve her t ü rl ü etkiden uzak kalmalarını ifade eder. Yargı bağımsızlığı yargı ç g ü vencesi ile sağlana bilir yargı ç lık g ü vencesi her şeyden ö nce yargı ç ların azledilmeyeceklerini, kendileri istemedik ç e 65 yaşından ö nce emekliye sevk edilmeyeceklerini ifade eder....www.egitimhane.com...

69

70 3- İdarenin yargısal denetimi Yöneticilerin yetkilerini kanunsuz ve keyfi olarak kullanılması önlenilir; yargı denetimi yoluyla hukuka uygun davranmaya zorlanılır 4-Kuvvetler ayrılığı ilkesi Yasama yürütme ve yargı yetkisinin ayrı devlet organlarına verilmiş olmasıdır. Devlet Yasama, yürütme ve yargı güçlerini üç farklı organ eliyle yerine getirir Böylece devletin egemenlik gücünün tek elde toplanması keyfi ve baskıcı yönetimlerin ortaya çıkması önlenir...www.egitimhane.com...

71 5-Yasaların genelliliği ilkesi yasalar ö n ü ndeki eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu ilke gereğince bazı bireylerin korunması bazılarının da mağdur edilmesi ö nlenir. 6-Eşitlik Eşitlik insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar y ö n ü nden hi ç bir ayrıcalık bulunmaması kanunların oluşturulması ve uygulaması y ö n ü nden insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur. Ana yasaya g ö re herkes kanun ö n ü nde eşitlenir...www.egitimhane.com...

72 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ Hukukun üstünlüğü devletin tüm organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliye sahip olmasıdır Hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur burada temel kural adaleti gerçekleştirmektedir. Hukukun üstünlüğü sağlanabilmesi için Temel haklar anayasada değişmez biçimde yer almalıdır. Yasalar ana yasaya uygun olmalıdır....www.egitimhane.com...

73 . Yasaların anayasaya uygunluğu denetleyen bağımsız bir yargı kuruluşu(anayasa mahkemesi gibi) bulunmalıdır Siyasal iktidar insan hak ve özgürlüklerine dayanan temel hukuk ilkelerine bağlı kalmalıdır. Mahkeme kararlarına karşı kişilerin üst mahkemeye başvurarak kararlarının yeniden incelenmesini isteme hakkı olmalıdır...www.egitimhane.com...

74 EROL OKUTAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 2012 - ESKİŞEHİR...www.egitimhane.com...


"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 3. TEMA...www.egitimhane.com..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları