Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER 1.ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM. GRUPLAR VE KURUMLARIN Ü YESİYİM Her canlı gibi insanlar da doğarlar, b ü y ü rler ve ö l ü rler. İnsanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER 1.ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM. GRUPLAR VE KURUMLARIN Ü YESİYİM Her canlı gibi insanlar da doğarlar, b ü y ü rler ve ö l ü rler. İnsanlar."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER 1.ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

2 GRUPLAR VE KURUMLARIN Ü YESİYİM Her canlı gibi insanlar da doğarlar, b ü y ü rler ve ö l ü rler. İnsanlar yaşamları boyunca pek ç ok grubun i ç inde yer alırlar. İ ç inde yer aldıkları gruplarda ç eşitli roller ve sorumluluklar ü stlenirler. İnsanların grup i ç inde ü stlendikleri roller ve sorumlulukla onların bir kısım haklarasahip olmasını sağlar. Bu haklardan yer almak isteyen herkesin rol ü n ü n gereği olan g ö revini yerine getirmesi gerekir.

3

4 İnsanların i ç inde yer aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur. Doğduğumuzda yanımızda annemiz ve babamız vardı. Sımsıcak bir yuvada bizleri oluşturan biryuvada hayata başladık. İ ç ine girdiğimiz bu insanlarla bir grup oluştururuz. Bu ilk gruba aile adını veriyoruz. Aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. Her insan bir bireydir. Her birey bir ya da daha fazla grubun i ç inde yer alır. Bir kimse birden ç ok grubun i ç erisine yer alabilir ve her grupta farklı roller ü stlenebilir.

5

6 Grup: İnsanların toplum hayatında belli ama ç lara ulaşmaları i ç in kendi aralarında iş birliği yapmalardır. Bir başka deyişle grup; ortak amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur. Birka ç ç ocuğun evlerinin yakınındaki parka gidip oyun oynaması, grup oluşturmaya ö rnektir. Ayıca kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip uzun s ü reli gruplar da vardır. Bu gruplara kurum denir. Aile,okul ü yesi olduğumuz kurumlara ö rnektir.Belediyeler, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbah ç e kul ü pleri birer kurumdur.

7

8 İ ç inde yer aldığımız en ö nemli grup ailedir. Okullardaki m ü zik, satran ç, tiyatro kul ü b ü de birer gruptur. Sınıf futbol takımımız da bir gruptur. Servis arkadaşları da bir gruptur. Yaşamımız boyunca çok sayıda grup ve kurumun üyesi oluruz. Üyesi olduğumuz grup ve kurumlar içinde yerimiz vardır.

9 Ö rneğin, Erol 12 yaşındadır. Kardeşi, annesi ve babasından oluşan bir ailesi vardır. Anne ve babasının ilk ç ocuğu, kardeşinin de ağabeyidir. Erol‘un ailesindeki yeri, ilk ç ocuk ve ağabey olmasıdır. Erol, okulda 5-A sınıfının ö ğrencisidir. Okuldaki yeri 5-A sınıfında ö ğrenci olarak sınıfın bir ü yesi olmasıdır. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek oyun grupları da oluşturabiliriz. Hepimiz farklı kurum veya grubun ü yesi oluruz.

10 ROLLERİMİZ, SORUMLULUKLARIMIZ VE HAKLARIMIZ Rol: Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin ü stlendikleri g ö revlere rol denir. Bir başka deyişle; ü yesi olduğumuz grupta ü stlenmemiz gereken g ö revlerdir. Her grup ve kurumun gerektirdiği roller arasında farklılık olabilir. Ancak grup ü yesi olarak ü zerimize d ü şenleri yapmalı, rollerimizi yerine getirmeliyiz. Anne, baba, ağabey, abla gibi s ö zc ü kler aile i ç inde ü stlenilen rolleri ifade eder. Futbol takımında kalecilik, forvet oyuncusu bir rold ü r. Öğretmenlik, okul müdürlüğü, sınıf ve kulüp başkanlığı birer roldür.

11

12 Gruplar i ç erisindeki rolleri yerine getirirken bazı kararlar almamız gerekir. Bu kararları almak ve sonu ç larını kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur. Birden fazla grup i ç inde yer alıyorsak her grupta farklı bir rol ü m ü z olur. Ö rneğin; ailede abla,sınıfta sınıf başkanı, futbol takımında kaptan, tiyatro kul ü b ü nde oyuncu olabiliriz.

13 Sorumluluk, bir gruba ü ye olan bireylerin ü stlendiği rol ü n gereklerini yerine getirmesidir. Ailede, okulda, arkadaş grubunda sorumluluklarımız vardır. Okula zamanında gelip, derslerine zamanında giren, ö ğretmenin verdiği g ö revi zamanında giren bir ö ğrenci sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Aksini yapan ö ğrenci sorumsuz ö ğrenci olarak kabul edilir. Üyesi olduğumuz grup ve kurumlardaki rollerimizi, sorumluluklarımızı ve haklarımızı bilmeliyiz.

14 Bunları bilip yerine getirirsek; G ü ven duygumuz artar. Karşılıklı ilişkiler g üç lenir. Toplumsal refah d ü zeyi artar. Sorumluluk duygumuz gelişir. Kişiliğimiz olumlu y ö nde gelişir. Birlik i ç inde, uyumlu yaşarız.

15 Ü yesi olduğumuz grup ve kurumlarda rollerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Rol ve sorumlulukların yerine getirilmemesi d ü zeni bozar, sorunlar yaşanmasına neden olur. Ç evremizdeki insanlarla iletişimimizi olumsuz y ö nde etkiler. Ö rneğin; aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. Ailedeki her bireyin rol ü ve sorumluluğu vardır. Aile b ü y ü kleri ailenin ge ç iminden sorumludur. Aile b ü t ç esini hazırlarlar. Her bireyin de b ü t ç eye uygun davranmasını ve anlayışlı olmasını beklerler. Aile bireylerinden biri bu sorumluluğu yerine getirmediğinde diğer bireyler de bu durumdan olumsuz etkilenir. D ü zen bozulur, sorunlar yaşanmaya başlar.

16

17 Rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi insan olarak başarımızı da artırır. iyi alışkanlık ve değerlere (d ü r ü st olmak, ç alışkanlık vb.) sahip olan bireyler başarılı olurlar. Ö rneğin, okulda derslerin iyi dinlenmesi, ö devlerin yapılması, d ü zenli ç alışma alışkanlığına sahip olunması kişisel sorumluluklardandır. Bu davranış ve ö zellikler yalnız okul başarısını artırmaz, bizlerin yaşam boyunca başarılı bireyler olmamızı sağlar.

18 Katıldığımız gruplarda belirli haklar elde ederiz. Hak, bir gruba dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini g ö sterir. Ö rneğin, okulun bir ü yesi olarak eğitim almak, ders ara ç gere ç lerini kullanmak ö ğrencilerin haklarındandır. Aynı zamanda toplumun bir ü yesi olarak temiz ç evrede yaşama hakkına sahibiz. Haklarımızı korumalı, onlara sahip ç ıkmalıyız. Bu durumda haklarımıza saygı duymayan kişileri uygun şekilde uyarmalıyız. Başkalarının haklarına karşı saygılı olmalı ve duyarlı davranmalıyız. İnsanların birbirlerinin haklarına saygı g ö stermesi toplu yaşamın bir gereğidir. Ç evremize baktığımızda haklara saygı g ö stermekle ilgili pek ç ok ö rnek bulabiliriz.

19

20 Ö rneğin, toplu taşıma aracı beklerken sıraya girmek başkalarının haklarına saygı g ö stermektedir. Sıraya girmeyen insanları uyarmak hakkımızı korumak i ç in yapılan bir davranıştır. İnsanların piknik yapıp a ç ık havada eğlence hakkı vardır. Ancak ç evreyi kirletmeye hakları yoktur. Çü nk ü t ü m insanların temiz bir ç evrede yaşama hakkı vardır. Hak ve sorumluluklarımızı iyi bilmeli, bazı davranışlarda bulunurken başkalarının haklarına zarar vermemeye ö zen g ö stermeliyiz.

21 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM Hepimiz doğduğumuz g ü nden itibaren ç eşitli kurum ve grupların i ç inde yer alırız. Aile, okul, fabrika bu grup ve kurumlardan bazılarıdır. İ ç inde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait ç eşitli rollerimiz vardır.(Ailede baba, okulda ö ğretmen, sınıfta ö ğrenci, fabrikada iş ç i gibi )

22 İ ç inde yer aldığımız grup ve kurumlarda ü stlendiğimiz rollerle ilişkili haklarımız vardır.(Baba olarak aile bireylerinden saygı g ö rmek, ö ğretmen olarak sınıfı y ö netmek, ö ğrenci olarak okulda eğitim g ö rmek, iş ç i olarak maaş almak gibi) Bu haklarımızı kullanırken de yerine getirmemiz gereken bir kısım sorumluluklarımız vardır. (Baba olarak ailenin ge ç imini sağlamak, ö ğretmen olarak ö ğrencileri en iyi şekilde eğitmek, ö ğrenci olarak derslerimize alışıp ö devlerimizi yapmak gibi).

23 İNSAN HAKLARI Her insan, insan olduğu i ç in doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge ç ilmez temel hak ve h ü rriyetlere sahiptir." denilmiştir.

24 Bu hakların bazıları şunlardır; ^ Yaşama hakkı, ^ Konut edinme hakkı, ^ Ç alışma hakkı, ^ Eğitim hakkı, ^ M ü lkiyet hakkı, ^ Hak arama h ü rriyeti, ^ Din ve vicdan h ü rriyeti, ^ Bilim ve sanat h ü rriyeti, ^ Yerleşme ve seyahat h ü rriyeti, ^ Kişi h ü rriyeti ve g ü venliği ^ D ü ş ü nce ve kanaat h ü rriyeti İnsanların sahip olduğu bu haklar ellerinden alınamaz.

25 Ç OCUK OLARAK HAKLARIMIZ D ü nya ü zerinde bir ç ok ç ocuk ya savaş ya da a ç lık ortamında yaşamını s ü rd ü rmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve ç ocuklara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Ç ocuk Haklan S ö zleşmesi hazırlanmıştır. Bu s ö zleşme 191 ü lke tarafından kabul edilmiştir. T ü rkiye bu s ö zleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır.

26 Taraf ü lkeler bu s ö zleşmeyi hazırlarken ç ocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi i ç in mutluluk, sevgi ve anlayış havasının i ç indeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca ç ocuğun toplumda bireysel bir yaşantı s ü rd ü rebilmesi i ç in her y ö n ü yle hazırlanmasının ve ö zellikle barış, değerbilirlik, hoşg ö r ü, ö zg ü rl ü k, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

27 Bu s ö zleşmenin bazı maddeleri şunlardır: Madde 1 Bu s ö zleşme uyarınca ç ocuğa uygulanabilecek olan kanuna g ö re daha erken yaşta reşit olma durumu hari ç, on sekiz yaşına kadar her insan ç ocuk sayılır. Madde 2 1. Taraf Devletler, bu s ö zleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her ç ocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka d ü ş ü nceler, ulusal, etnik ve sosyal k ö ken, m ü lkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer stat ü ler nedeniyle hi ç bir ayrım g ö zetmeksizin tanır ve taahh ü t ederler.

28 Madde 5 1. Taraf Devletler, bu s ö zleşmenin ç ocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda ç ocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, ç ocuğa yol g ö sterme ve onu y ö nlendirme konusunda ana babanın, yerel gelenekler ö ng ö r ü yorsa uzak aile veya topluluk ü yelerinin, yasal vasilerinin veya ç ocuktan hukuken sorumlu ö teki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve ö devlerine saygı g ö sterirler. Madde 6 Taraf Devletler, her ç ocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, ç ocuğun hayatta kalması ve gelişmesi i ç in m ü mk ü n olan azami ç abayı g ö sterirler.

29 Madde 13 1. Ç ocuk, d ü ş ü ncesini ö zg ü rce a ç ıklama hakkına sahiptir; bu hak, ü lke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, s ö zl ü ; basılı, sanatsal bi ç imde veya ç ocuğun se ç eceği başka bir ara ç la her t ü rl ü haber ve d ü ş ü ncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi ö zg ü rl ü ğ ü n ü i ç erir. Madde 14 1. Taraf Devletler, ç ocuğun d ü ş ü nce, vicdan ve din ö zg ü rl ü kleri hakkına saygı g ö sterirler. Madde 20 1. Ge ç ici ve s ü rekli olarak aile ç evresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her ç ocuk, devletten ö zel koruma ve yardım g ö rme hakkına sahip olacaktır.

30 Madde 28 1. Taraf Devletler, ç ocuğun eğitim hakkını kabul ederler. Madde 31 1. Taraf Devletler ç ocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma, k ü lt ü rel ve sanatsal yaşama serbest ç e katılma hakkını tanırlar. Madde 32 1. Taraf Devletler, ç ocuğun ekonomik s ö m ü r ü ye ve her t ü rl ü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi i ç in zararlı olabilecek nitelikte ç alıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.

31 Bu S ö zleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin t ü m ü yelerinin, doğuştan varlıklarına ö zg ü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, d ü nyada ö zg ü rl ü k, adalet ve barışın temeli olduğunu d ü ş ü nerek, Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inan ç larını Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir ö zg ü rl ü k ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam d ü zeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,

32 Birleşmiş Milletlerin, insan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası insan Hakları S ö zleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve ö zg ü rl ü klerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka g ö r ü ş, ulusal ya da toplumsal k ö ken, m ü lkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hi ç bir ayırım g ö zetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan ettiklerini kabul etmişlerdir.

33 Ç ocuk haklarının korunması amacıyla UNICEF (Birleşmiş Milletler Ç ocuklara Yardım Fonu) kurulmuştur. UNlCEF'in amacı dil, din, ırk, millet ayrımı yapmadan d ü nyadaki t ü m ç ocuklara yardım etmektir.

34 Ü lkemizde de bu ama ç la "Sosyal Hizmetler ve Ç ocuk Esirgeme Kurumu" kurulmuş, yetiştirme yurtları a ç ılmıştır

35


"SOSYAL BİLGİLER 1.ÜNİTE HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM. GRUPLAR VE KURUMLARIN Ü YESİYİM Her canlı gibi insanlar da doğarlar, b ü y ü rler ve ö l ü rler. İnsanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları