Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI
HİBE PROGRAMININ TANITIMI VE BAŞVURU SÜRECİ 12 Ocak 2012 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi 1

2 Teklif Çağrısı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında, hibe desteği almak üzere kurum ve kuruluşlara, proje tekliflerini hazırlamaları ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Başvuru Rehberi ile birlikte yayımlanır.

3 Başvuru Rehberi Teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri,
Faydalanıcıların ve faaliyetlerin uygunluğu ile ilgili kuralları, Uygun maliyetleri, Değerlendirme kriterleri ve sürecini, Değerlendirme prosedürlerini, Başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

4 AB-Türk Odaları Forumu II AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı
Yeni bir teklif çağrısı olarak; “AB-Türkiye Oda Forumu II- AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı ” duyurusu 21 Aralık 2011 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılmıştır.

5 Hibe Programı Genel ve Özel Hedefleri
Programın genel hedefi, sivil toplum üyeleri olarak, Avrupa ve Türk iş dünyasının entegrasyonunun geliştirilmesidir. Programın özel amacı yaklaşık 20 AB ve Türk Odaları arasında uzun süreli ortaklık ilişkilerinin inşa edilmesidir.

6 Hibe Tutarları Her bir proje için talep edilebilecek hibelere uygulanacak alt ve üst sınırlar: Minimum tutar: ,000 € Maksimum tutar: 150,000 € Programın toplam bütçesi: EUR

7 Eş Finansman Hibe yararlanıcılarının projeye eş finansman sağlanması zorunludur. AB-Türkiye Oda Forumu II Projesi (ETCF II) Hibe Programında eş finansmanı yeni başvuran oda/borsalar için en az %10, ETCF I projesinde daha önce lider olan oda/borsalar için en az % 20 olarak uygulanacaktır. Verilecek hibe tutarı toplam maliyetten yararlanıcının koyacağı katkı düşülerek hesaplanır. 7

8 Hibe Projeleri Uygulama Süreci
10-12 ay arasındadır En az 10 ay ve en fazla 12 ay

9 Başvuru yapabilecek uygun kuruluşlar
TOBB’un üyesi olan Türk Oda/Borsaları ya da EUROCHAMBRES üyesi Odalar proje sunabilirler. Bir Türk Odası/Borsası bir yada daha fazla Türk Odası/Borsası ile ortaklık kurabilir. Başvuru sahibi Türk Oda/Borsası ise en az bir AB yada aday ülke Odası ile başvuru sahibi AB yada aday ülke Odası ise en az bir Türk Oda/Borsası ile ortaklık kurulması zorunludur.

10 Proje Ortağı Başvuru sahibinin ortakları:
Projenin tasarım ve uygulanmasına katılırlar ve Bunların harcadıkları giderler de hibeden faydalanan kuruluşun giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir

11 Ortakların Uygunluğu Uygun AB Ortak Odaları, Eurochambres’ın aşağıdaki sitesinde yer alan Eurochambres’a üye “AB ve Aday Ülkeleri Odaları”dır. Aday Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan Üye Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

12 Ortaklık koşulları bulunmalıdır.
Türk Oda/Borsası başvuruda bulunuyorsa; Eurochambres’a üye “AB ve Aday Ülkeleri Odaları”ndan en az bir ortak AB Odası başvuruda bulunuyorsa Türkiye Oda/Borsalarından en az bir ortak bulunmalıdır.

13 İştirakçiler Kimlerdir?
Faaliyetin uygulamasında gerçek bir rol üstlenmekle birlikte Hibe’den fon alamazlar. Başvuru sahibi ve ortaklarında tanımlanan kuruluşlardan biri olma zorunlulukları yoktur.

14 Alt Yükleniciler Hibe Faydalanıcıları, projelerde tanımlı işleri alt yüklenicilere ihale edebilirler. Alt yükleniciler ortak veya iştirakçi olmayıp standart hibe sözleşmesi kapsamındaki satın alma kurallarına tabidirler. Faydalanıcı projenin ana kısmını ihale edemez.

15 Programın öncelikleri nelerdir?
1-Oda ve Borsaların hizmet verdikleri temel konulardaki (yönetim, hizmetler – yeni hizmetlerin sunulması ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi-, iletişim, pazarlama, markalama) bilgi düzeylerini artırma, 2-Yerel/bölgesel yatırım geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 3- KOBİ Gelişim Faaliyetleri 4-İşletmelerin çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması,

16 Önceliklere devam: 5-Kümelenme faaliyetlerinin gelişmesi, 6-Mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, 7-Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, 8-Şirketlerde fikri mülkiyet hakları bilincinin yükseltilmesi, 9-AB politikalarının planlanması ve uygulaması üzerine bilgi ve iyi uygulamaların değişimi

17 Projenin Uygulandığı Yer
Proje, Türkiye’de ve AB ve Aday Ülkelerinde uygulanacaktır.

18 Proje Örnekleri -Yerel ve bölgesel düzeyde odaların kurumsal
kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen projelerin geliştirilmesi (İhtiyaç analizleri veya tanı araştırmaları; İşbirliğinin seçili konu alanlarında planlar ve stratejiler geliştirme, Uzmanlık transferi, bilgi ve öneri temini) -Odaların verdikleri hizmetlerin uluslararasılaşmasını destekleyen projeler (ihracat ya da pazarlama stratejileri, ürün çeşitliliği)

19 Proje Örnekleri -Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji transferi, Bilgi İletişim
Teknolojisi

20 Proje Örnekleri Bölgedeki önde gelen sektörlerin ağ bağlantılarını/ilişkilerini kurmak/uyumlaştırmak yoluyla stratejik güç yaratarak, bölgesel ve dış yatırım olanaklarını çekmeyi amaçlayan Projeler (odalar, firmalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, ilgili sanayilerdeki firmalar, üniversiteler, acenteler, ticari birlikler arasında),

21 Proje Örnekleri Sektörel kümelenme projelerinin gelişimini amaçlayan
İşgücünün iş bulma ve işe uyum sağlama kapasitesini artırıcı mesleki eğitim ya da meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler

22 Proje Örnekleri Bölgede girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini
artıran projeler (Kadınların iş hayatında aktif olmasını desteklemek için girişimcilik eğitim kursları verilmesine, yeni kurulan işletmelerde daha yüksek olan başarısızlık riskini en aza indirmek için girişimcilere daha işin başındayken eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesine yönelik projeler)

23 Proje Örnekleri Yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine; ortak kullanım alanlarının canlandırılmasına; atık yönetimi ve endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine; su kaynaklarının ve doğanın korunmasına; enerji tasarruflarına; doğal afetlerin önlenmesine ve yönetilmesine ve çevre eğitimine yönelik projeler

24 Proje Örnekleri İyi tarım/organik tarım konularına yönelik iyi yöntemler, kural ve uygulamalar üzerine olan projeler

25 Proje Örnekleri Uluslararası ticarette fikri mülkiyet haklarının önemi üzerine bilinç artırılmasını amaçlayan projeler; patent politikasının önemi / yerel ve uluslararası ticarette ürün patentinin korunarak rekabet edebilirliğin artırılması.

26 Projenin eğitim faaliyetlerini/mesleki eğitim kurslarını içermesi durumunda, eğitim programı (Annex E) proje başvuru paketine eklenmelidir.

27 Uygun Olmayan Faaliyetlere Örnekler
Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, bir günlük ve tekrarlanmayan konferans ve benzeri etkinlikler ile kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler, Bir günlük ve tekrarlanmayan konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler. Konferanslar, ancak daha geniş kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyorsa finanse edilebilir. Bir konferansın hazırlık çalışmaları ve konferansın içeriğinin daha sonra yayımlanması, bu anlamda kendi başına daha kapsamlı bir proje sayılmaz, Başvuru sahibinin halihazırda hükümet bütçesinden finansman sağlayarak yürüttüğü projeler, Sadece akademik araştırma strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik projeler. Ticari faaliyetler İdeolojik açıdan yanlı veya partizan projeler, Hibe amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi vermek için hibenin kullanılması), Altyapı projeleri ile temelde ekipman alımına odaklanan projeler Sadece personel değişimini içeren projeler TCDP 1 VE 2 ile ETCF I de uygulanmış olan projeler

28 Yapılabilecek Başvuru Sayısı
Bir Oda/Borsa yalnızca bir proje başvurusunda bulunabilir ve bu çağrı kapsamında sadece bir kez kendisine hibe verilebilir. Başvuru sahibi aynı zamanda başka bir başvuru sahibinin projesinde ortak olarak yer alabilir. Ortak olarak ikiden fazla başvuruda yer alınamaz.

29 ÖNEMLİ NOT Az gelişmiş bölge Oda/Borsaları ile yapılan ortaklıklar tavsiye edilmektedir. Bu yerler “Sosyo-Ekonomik Gelişme Indeksi” nde tanımlanmıştır ve 3, 4 and 5 seviye bölgeleri bu çağrı çerçevesinde az gelişmiş bölge olarak tanımlanmıştır: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat. Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret ediniz.

30 Harcamaların Uygunluğu
Gerçekçi ve Maliyet-etkin Projenin yürütülmesi için gerekli İyi mali yönetim prensipleriyle uyumlu Projenin uygulama süresi içinde yapılmış Hibe Faydalanıcısının ya da ortağının (ortaklarının) hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir maliyetler 30

31 Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personel ile ilgili olarak, net maaşları ile birlikte sosyal sigorta primleri ve ücretlerle ilgili diğer maliyetler Projede görevli personel ve diğer kişilerin harcırah ve seyahat maliyetleri. Ekipman ve malzeme alımı (yeni) ve kiralanması (yeni veya kullanılmış) ile hizmet alımı maliyetleri Ekipman ve malzeme alımıyla ilgili toplam maliyet, doğrudan uygun maliyetlerin toplamının %15’ini aşamaz.

32 Uygun Doğrudan Maliyetler
Sarf malzemesi maliyetleri Mali hizmet maliyetleri de (özellikle havale ve mali teminat maliyetleri) dahil olmak üzere sözleşme gereği doğrudan oluşan maliyetler (bilgi yayımı, projeye özel değerlendirmeler, denetim, çeviri, basım, sigorta vb.) Hibe miktarı Avro yu geçen projelerde denetim maliyeti (Denetim Raporu, nihai raporla birlikte istenecektir ve bu nedenle denetim maliyeti uygun miktarda bütçelendirilmelidir. Denetim, yasal denetim konusunda uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (örn: Yeminli Mali Müşavirler Odası) mensup onaylı bir denetçi tarafından yapılmalıdır)

33 Yedek Akçe Doğrudan uygun proje maliyeti ara toplamının %2’sini geçmemek kaydıyla (iyi gerekçelendirilirse 5% e kadar olabilir) proje bütçesi (bütçe kalemi 7) dâhilinde bir Yedek Akçe bulunabilir. Bu Yedek Akçe sadece Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yazılı ön onayı ile kullanılabilir ve proje uygulaması aşamasında götürü olarak talep edilemez.

34 Uygun dolaylı maliyetler (Genel idari giderler)
Faydalanıcı tarafından proje için yapılan genel idari giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetinin %7’sini aşmayan götürü tutar, dolaylı maliyetler olarak talep edilebilir. (Bütçe kalemi 9) Faydalanıcının Avrupa Komisyonundan, başka bir kapsamda işletme hibesi alması durumunda ya da başka bir Bütçe Kalemi içerisinde dahil edilmiş olduğunda, dolaylı maliyetler uygun maliyet olarak kabul edilmez.

35 Ayni katkı Ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu katkılar, Faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Projede görevli personelin maliyeti ayni katkı değildir; bu maliyet Faydalanıcı veya ortakları tarafından karşılanıyorsa Proje Bütçesinde eş finansman olarak kabul edilebilir. Ayrıca, başvuru formunda ayni katkılar belirtilmişse, hibenin kazanılması durumunda Faydalanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

36 Uygun Olmayan Maliyetler
Hedef grupta olup proje sonucunda işverenlerce istihdam edilen kişilerin (kadınlar ve gençler) ücret ve sosyal sigorta prim ödemeleri; Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları; Kamu görevlilerinin maaşları; Proje hazırlık maliyetleri; Faiz borçları; Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler; Arazi veya bina alımları; Döviz kuru zararları; KDV dahil olmak üzere vergiler; Üçüncü taraflara verilen krediler.

37 BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR
EK A: HİBE BAŞVURU FORMU EK B: BÜTÇE (Excel Formatında) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında) EK D: AB FORMATINDA ÖZGEÇMİŞLER (Proje Koordinatörü, eğitmen, danışman vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri) EK E: EĞİTİM MÜFREDATI (GEREKTİĞİNDE) Linklere atıfta bulunulacak ve her bir linkteki doküman kısaca açıklanacak. 37

38 Başvurunun Gönderileceği Adres
Posta adresi Central Finance and Contracts Unit Mr. Muhsin Altun (PAO-CFCU Director) Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü / Ankara, Türkiye Reference: CFCU/TR /02 (EuropeAid/132381/D/ACT/TR) ETCF-II - Civil Society Dialogue - EU-Turkey Chambers Partnership Grant Scheme

39 Başvuru Zarfının Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler
Başvurunun bulunduğu zarf projenizin referans numarasını ve “Reference: CFCU/TR /02-ETCF-II- Civil Society Dialogue - EU-Turkey Chambers Partnership Grant Scheme” bilgisini içermelidir.Zarfın üstünde ayrıca Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ile "Not to be opened before the opening session" and “Açılış toplantısından önce açmayınız“ yazısı yer almalıdır.

40 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Projeler 4 aşamada değerlendirilir 1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ 2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNU 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI

41 1. AŞAMA AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ
Aşağıdakiler değerlendirilecektir: Son başvuru tarihine (20 /03 /2012) riayet edilmiş mi? (Posta tarihi son başvuru tarihini 20 /03 /2012 olarak gözüken proje teklifleri kabul edilecektir) Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde (Başvuru Formu’nun VI.Bölümü) belirtilen bütün kriterleri karşılıyor mu? (İstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. ) 41

42 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ (KONTROL LİSTESİ)
PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: Başvuru sahibi tarafından doldurulacak Projenin başlığı: Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. Proje, İngilizce olarak yazılmıştır. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. Proje teklifi ve ekleri elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. Başvuru Sahibi ve her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. Bütçe, istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir.

43 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ (KONTROL LİSTESİ)
PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: 7. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 8. Proje süresi 12 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır. 9. Proje süresi 10 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzundur. 10. Talep edilen hibe tutarı AVRO (izin verilen asgari tutar) veya daha fazladır. 11. Talep edilen hibe tutarı AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır. 12. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sine eşit veya daha fazladır (izin verilen asgari oran). 13. Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına (yeni başvuru sahipleri için), %80’ine (ETCF I’de proje başvuru sahibi olunmuş ise) eşit veya daha azdır (izin verilen azami oran). 14. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

44 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ
Tekliflerin idari uygunluk yönünden “tamamlanmış/tam” olup olmadığının değerlendirilmesi Eksik belgelerini tamamlayan ve idari uygunluk kontrolünü geçen başvurular değerlendirme sürecinin bir sonraki aşamasına alınır Uygun nitelikte olmayan ve belgeleri eksik olan başvurular değerlendirme işleminin sonraki aşamalarına alınmazlar İstenilen bilgileri eksik veya yanlış olan teklifler reddedilebilir ve değerlendirilmez. 44

45 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru zarflarının üstüne başvuru formunda belirtilen bilgiler yazılmamış Projelerin konulduğu zarfların ağzı açık bırakılmış Teslim edilen belgeler belli bir düzen içinde değil

46 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru formu tam olarak doldurulmamış Başvuran ve ortakların taahhütnameleri imzasız, isimsiz, mühürsüz ya da boş bırakılmış Başvuru formunun ekleri yok ya da eksik olarak teslim edilmiş

47 AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bütçe ile başvuru formunda talep edilen tutarlar arasında uyumsuzluk var Talep edilen bütçe ile toplam bütçedeki oranlar kurallara uymuyor Proje süresi belirtilen en az süreden az veya en çok süreden fazla

48 UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI
Yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu, VI. Bölüm), Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici belgeler ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Başvuru sahibinin, ortaklarının ve projenin uygunluğu 2.1.1, ve bölümlerinde belirtilen kriterlere göre incelenecek ve doğrulanacaktır. Gerekli görüldüğü durumda reddedilen projenin yerini, mevcut mali çerçeve içerisinde, yedek listede ondan sonra en iyi dereceye sahip olan proje alacaktır.

49 UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI
Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının başvuru rehberine göre uygunluğu Başvuru sahibi ve ortakları uygun mu? 49

50 UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI
Ortaklar Proje ortağı, projenin “ortak” uygulayıcısıdır Ortaklık, proje faaliyetlerinde paylaşım, katılım, proje ilgi gruplarına ve fon sağlayan kuruluşa karşı sorumluluk gerektirir 50

51 BAŞARILI TEKLİFLERİN SEÇİLMESİ
Başarılı bulunan tekliflerden hangilerine hibe verileceği Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir Sonuç, başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir

52 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumsuz) – Neden?
Başvuru, başvuru süresinin bitiminden sonra alınmıştır; Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir; Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir; Değerlendirme puanı 65 in altındadır yada finansal dokümanı yeterli değildir. 52

53 Sözleşme Makamının Kararının Bildirilmesi (Olumlu)
Sözleşme makamı, başarılı başvuru sahiplerine, başvuru rehberinin ekinde yer alan standart sözleşmeyi esas alan bir sözleşme teklif eder. 53

54 BAŞVURUNUN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME İNDİKATİF ZAMAN ÇİZELGESİ
Sözleşme Makamına sorulacak sorular için son tarih: 28 Şubat 2012 Sözleşme Makamının düzeltme duyuruları için son tarih: 9 Mart 2012 Başvuru Formunun teslimi için son tarih: 20 Mart 2012 Başvuru sahiplerinin açılış oturumu ve idari uygunluk kontrolü , Proje Ön Teklif değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmesi : 27 Nisan 2012 Başvuru sahiplerinin Başvuru Formunun tamamının değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmesi 28 Mayıs 2012 Hibe konusundaki kararın duyurulması (uygunluk kontrolünden sonra): 25 Haziran 2012 Sözleşmelerin imzalanması: 9 Temmuz 2012

55 Teşekkürler Burcu Atılgan Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Dairesi


"AB-TÜRKİYE ODA FORUMU II PROJESİ (ETCF II) HİBE PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları