Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Megep Ankara Bölgesi Swot Analizi Megep Ankara Bölge Ofisi tarafından hazırlanmıştır Ankara, 28 Aralık 2005 Bu sunum, MEGEP Ankara Bölge Ofisi kaynak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Megep Ankara Bölgesi Swot Analizi Megep Ankara Bölge Ofisi tarafından hazırlanmıştır Ankara, 28 Aralık 2005 Bu sunum, MEGEP Ankara Bölge Ofisi kaynak."— Sunum transkripti:

1 1 Megep Ankara Bölgesi Swot Analizi Megep Ankara Bölge Ofisi tarafından hazırlanmıştır Ankara, 28 Aralık 2005 Bu sunum, MEGEP Ankara Bölge Ofisi kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir

2 2 KARABÜK ( Karabük Merkez / Eflani / Eskipazar / Ovacık / Safranbolu / Yenice) 2 2 2 2

3 3 KARABÜK İLİNDEKİ MESLEKİ EĞİTİMİN SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI 3 3 3 3

4 4 Çalıştay’ın amacı Çalıştay’ın amacı 4 4 1.Stratejik Planlamada kullanılan temel terimlerin anlamı ve tanımları hakkında ortak bir anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak. 2. Karabük ilindeki mesleki eğitimin mevcut durumunu tespit etmek; Güçlü ve Zayıf yönleri ile Fırsatları ve Tehditleri incelemek.

5 5 Çalıştay’ın amacı Çalıştay’ın amacı 5 5 3. Mesleki eğitimin yeniden yapılanma çalışmalarına ve İlin yakın ve uzun dönemdeki mesleki eğitimle ilgili planlamalarına ışık tutmak. 4. Çıktı ve sonuçları raporlaştırarak yetkili mercilere ulaştırmak.

6 6 Analiz’in tanımı Analiz’in tanımı 6 6 Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işidir. (TDK) Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işidir. (TDK)

7 7 Swot Analizi’nin Tanımı 7 7 1. Bir kurum veya kuruluşun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan bir planlama ve organizasyon aracıdır.

8 8 Swot Analizi’nin Tanımı 8 8 2.İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

9 9 Swot Analizi’nin Tanımı 9 9 3. Bir kurum veya kuruluşun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir.

10 10 Özetle belirtmek gerekirse SWOT Analizi İncelenen kuruluşla, teknikle, süreçle veya bir durumla ilgili İncelenen kuruluşla, teknikle, süreçle veya bir durumla ilgili olarak güçlü zayıf fırsatları güçlü yanları (S) zayıf yanları (W) fırsatları ve (O) tehditleri tehditleri (T) belirleme aracıdır. 10

11 11 SWOT Analizi ©South-Western College Publishing SStrengthsSStrengths WWeaknessesWWeaknesses OOpportunitiesOOpportunities TThreatsTThreats İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumungüçlü yanları. (olumlu hususlar) İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun güçlü yanları. (olumlu hususlar) İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun zayıf yanları (olumsuz hususlar) İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun zayıf yanları (olumsuz hususlar) Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar (fırsatlar). Dış çevreden gelen tehditler. İçten gelen etkiler Dıştan gelen etkiler 11

12 12 SWOT Analizi’nin tarihçesi 12. SWOT Analizi, Stanford Araştırma Enstitüsü’nde (Stanford Research Institute) 1960 tarihinden 1970 tarihine kadarsürdürülen çalışmaların ürünüdür. Sistemin beş kişilik bir grubun çalışması ile ortaya konduğu kabul edilir. Albert S. Humphrey SWOT Analizi, Stanford Araştırma Enstitüsü’nde (Stanford Research Institute) 1960 tarihinden 1970 tarihine kadar sürdürülen çalışmaların ürünüdür. Sistemin beş kişilik bir grubun çalışması ile ortaya konduğu kabul edilir. Albert S. Humphrey (ölümü: 31 Ekim 2005) bu grubun önde gelen isimlerinden birisidir.

13 13 SWOT Analizi niçin önemlidir ? 13. SWOT Analizi, bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdır.

14 14 SWOT Analizi yaparken izlenecek işlem sırası SWOT Analizi yaparken izlenecek işlem sırasının ilk basamağını, Beyin Fırtınası oluşturur. 14

15 15 Beyin fırtınası nedir? Beyin fırtınası, bir grup içindeki bireylerin, ilgilenilen sorun veya konu hakkındaki görüşlerini, çözüm önerilerini veya fikirlerini, kişisel olarak ayrı ayrı açıklamaları için uygulanan bir iletişim ve fikir üretim aracıdır. 15

16 16 Beyin Fırtınası’nın özellikleri Beyin fırtınası - problemlere değişik çözüm önerileri getirir; - çatışmaların azalmasına yardım eder; - katılımcıdır; - demokratiktir. 16

17 17 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (Uygulanabilir çeşitli yöntemlerden birisi) 17 1. Konu belirlenir (Karabük İlindeki Mesleki Eğitimin Swot Analizi). 2. Süre belirlenir.

18 18 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (devam) 18 3. Değişik alanlardan gelen ve yaklaşık 12-15 kişiden oluşan gruplar oluşturulur. (Grupların homojen olmamasında yarar vardır.) Grup üyelerinin kısaca kendilerini tanıtması sağlanır. 4. Gruplar, bir başkan ve bir raportör seçer.

19 19 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (devam) 19 5. Önce güçlü, sonra zayıf yönler, arkasından fırsatlar, en sonunda da tehditler için hazırlanan renkli kartlar dağıtılır. 6. Herkes her karta beşer madde yazar. (Daha az da yazılabilir).

20 20 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (devam) 20 7. Yazım işine son verildikten sonra, grup başkanları her kişiye söz verir ve belirtilenleri (tartışma açmaksızın) raportör aracılığıyla herkesin görebileceği bir yere (yazı tahtası, tepegöz veya döner levha gibi) yazdırır.

21 21 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (devam) 21 8. Diğer üyelere söz verilir. Daha önce yazılana benzer bir görüş belirtilirse bu görüş yazılmaz fakat çetele yapılarak görüşün sıklığı belirtilir. Yeni bir görüş belirtiliyor ise bu ayrı bir madde olarak yazılır.

22 22 Beyin Fırtınası nasıl yapılır? (devam) 22 9. Görüşlerin frekansları sayılır ve sıklık sırasına göre numaralandırılarak yeniden sıralanır. (NOT: Gerekli görülürse oylama yapılabilir)

23 23 Beyin Fırtınası yapıldı... SONRA? 23  Beyin fırtınası sonuna gelinmiş ancak swot analizi henüz bitmemiştir. Önemli bir işlem olarak grupların hazırladığı güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler birleştirilir.  Katılımcıların oyları ile listeler yeniden düzenlenir. Böylece Swot Analizi tamamlanmış olur.

24 24 Beyin Fırtınası uygulanırken yapılan yanlışlıklar 24 Kaynak: Paul Sloane. Six great ways to ruin a brainstorming session. www.innovation tools.com.  Amaç açık değildir.  Grup üyeleri aynı özellikte kişilerden oluşmuştur (grup homojendir).  “Başkan” veya “Kolaylaştırıcı” konumunda olan kişi gerçekte grubun patronu konumundadır.

25 25 Beyin Fırtınası uygulanırken yapılan yanlışlıklar (devam) 25 Kaynak: Paul Sloane. Six great ways to ruin a brainstorming session. www.innovation tools.com.  Özellikle başlangıç aşamasında, eleştiri yapmaya izin verilir.  Birkaç fikirle yetinilir. Fikirler anlaşılma- yacak kadar geneldir.  Sonuca ulaşmadan toplantı bitirilir.

26 26 SWOT Analizi yapıldı... YA SONRA? Swot Analizi, Stratejik Planlama’ nın önemli bir bölümüdür. Swot Analizi yapıldıktan sonra Stratejik Planlamanın diğer bölümlerine geçilir. 26

27 27 Strateji Ne Demektir? 27 “Strateji” Yunanca stratos (ordu) ile agein (gütmek, yönetmek) sözcüklerinden türeyerek İngilizce ve Fransızcaya geçmiştir. Strateji, herhangi bir amaca varmak için eylem birliği sağlama, böyle bir eylemi düzenleme sanatıdır. (TDK)

28 28 Stratejik Planlama Nedir? 28 Stratejik Planlama belirli bir amacı gerçekleştirmek için tasarlanan uzun dönemli bir eylem planıdır.

29 29 Swot Analizinin Stratejik Planlama Sürecindeki Yeri (Kaynak: Society for Human Resource Management’in www.shrm.org adlı sitesinden alınmıştır.) I. PLANLAMAYA BAŞLAMAII. İSTENİLEN SONUÇLAR III.NASIL?IV.UYGULAMAV. GÖZDEN GEÇİRME İç ve Dış Değerlendirme (SWOT ) (SWOT ) Vizyon/ Misyon Stratejiler - Arzulanan geleceğe ulaşabilmede gerek duyulan stratejiler. - Gelişimi izlemede kullanılan ölçütler Uygulama planları -Faaliyet planları -Sorumluluklar -Süre -Çıktılar İzleme ve kontrol etme Varsayımlar/ Öncelikli konular Amaçlar Öngörülme- yenleri planlama. Alternatif planlar için temel oluşturmak.. Gelinen noktayı saptamak Neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz? Oraya nasıl ulaşacağız? Kim? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Nasıl yapıyoruz? Başarılı mıyız? 3

30 30 Etken Bir Stratejik Planlama nasıl olmalıdır? Etken Bir Stratejik Planlama nasıl olmalıdır? 30 Değerlendirilebilir Amaca uygun Uygulanabilir Stratejik Planlama PlanlamaStratejik

31 31 SWOT ANALİZİNİ RAPORLAŞTIRMADA STRATEJİK PLANLAMA DIŞINDA BAŞVURULABİLEN BİR KISA YOL Swot Analizi yapıldıktan sonra, stratejik planlamaya hemen geçilmeyecekse, ulaşılan sonuçların anlamlı olabilmesi için bir rapor hazırlanabilir. Bu raporda şu hususlara yer verilir: Swot Analizi yapıldıktan sonra, stratejik planlamaya hemen geçilmeyecekse, ulaşılan sonuçların anlamlı olabilmesi için bir rapor hazırlanabilir. Bu raporda şu hususlara yer verilir: 1.“Güçlü Yönler” ile “Güçlü Yönlerin Devam Ettirilmesi İçin Yapılması Gerekenler” 2.“Zayıf Yönler” ile “Zayıf Yönlerin Güçlü Yönler Haline Getirilebilmesi İçin Yapılması Gerekenler”

32 32 SWOT ANALİZİNİ RAPORLAŞTIRMADA STRATEJİK PLANLAMA DIŞINDA BAŞVURULABİLEN BİR KISA YOL 3. “Fırsatlar” ile “Fırsatların Değerlendirilmesi İçin Yapılması Gerekenler” 4. “Tehditler” ile “Tehditlere Karşı Alınması Gereken Önlemler”

33 33 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (1. ÖRNEK) (Kaynak: İşkur-Avrupa Eğitim Vakfı. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu: Türkiye 2001. Ankara: İŞKUR, Mayıs 2002. ss. 143-144. TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER Mesleki ve teknik öğretimin kurumsal alt yapısı ve yaygın hizmet kapasitesi  Mesleki ve teknik öğretimin kurumsal alt yapısı ve yaygın hizmet kapasitesi Mesleki ve teknik öğretim fırsatlarının geniş kitleler için ücretsiz ve kolay erişilebilir oluşu  Mesleki ve teknik öğretim fırsatlarının geniş kitleler için ücretsiz ve kolay erişilebilir oluşu Fırsat eşitliğinin sağlanmış olması  Fırsat eşitliğinin sağlanmış olması

34 34 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (1. ÖRNEK) (Kaynak: İşkur-Avrupa Eğitim Vakfı. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu: Türkiye 2001. Ankara: İŞKUR, Mayıs 2002. ss. 143-144. TÜRKİYE GENELİNDEMESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER Mesleki ve teknik öğretimde arza dayalı yapı  Mesleki ve teknik öğretimde arza dayalı yapı Uzun vadeli politika ve stratejilerin uygulanmasındaki yetersizlikler  Uzun vadeli politika ve stratejilerin uygulanmasındaki yetersizlikler Orta öğretimde genel eğitim ağırlıklı yapının sürmesi  Orta öğretimde genel eğitim ağırlıklı yapının sürmesi

35 35 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (1. ÖRNEK) (Kaynak: İşkur-Avrupa Eğitim Vakfı. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu: Türkiye 2001. Ankara: İŞKUR, Mayıs 2002. ss. 143-144. TÜRKİYE GENELİNDEMESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİFIRSATLAR İstihdam ile mesleki eğitimin ilişkilendirilmesinin önemine ilişkin bilincin yaygınlaşması  İstihdam ile mesleki eğitimin ilişkilendirilmesinin önemine ilişkin bilincin yaygınlaşması Özellikle kentlerde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine verdikleri önemin artması  Özellikle kentlerde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine verdikleri önemin artması Dış kaynaklı projelerin mesleki ve teknik öğretime yönlendirme arzusu  Dış kaynaklı projelerin mesleki ve teknik öğretime yönlendirme arzusu

36 36 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (1. ÖRNEK) (Kaynak: İşkur-Avrupa Eğitim Vakfı. Ulusal Gözlemevi Ülke Raporu: Türkiye 2001. Ankara: İŞKUR, Mayıs 2002. ss. 143-144. TÜRKİYE GENELİNDEMESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİTEHDİTLER Yeni istihdam alanlarının kısıtlılığı ve yetersizliği  Yeni istihdam alanlarının kısıtlılığı ve yetersizliği Mesleki ve teknik öğretimin önemi konusundaki bilinç ve farkındalık düzeyinin düşüklüğü  Mesleki ve teknik öğretimin önemi konusundaki bilinç ve farkındalık düzeyinin düşüklüğü Mesleki ve teknik öğretime yeterli kamu kaynağının aktarılmaması  Mesleki ve teknik öğretime yeterli kamu kaynağının aktarılmaması

37 37 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (2. ÖRNEK) (Kaynak: 27 Eylül 2005 tarihinde Ankara’da Başkent Öğretmenevinde yapılan Swot Analizi Çalıştayından alınan örnekler.) GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ ALANINDA MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ’NDEN ÖRNEKLER GÜÇLÜ YÖNLER Genç nüfus ve potansiyel iş gücüne sahip olunması  Genç nüfus ve potansiyel iş gücüne sahip olunması Giyim ürünlerine talebin sürekliliği  Giyim ürünlerine talebin sürekliliği Alanla ilgili eğitici sayısının yeterli olması  Alanla ilgili eğitici sayısının yeterli olması

38 38 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (2. ÖRNEK) (Kaynak: 27 Eylül 2005 tarihinde Ankara’da Başkent Öğretmenevinde yapılan Swot Analizi Çalıştayından alınan örnekler.) GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ ALANINDA MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ’NDEN ÖRNEKLER ZAYIF YÖNLER Eğiticilerin sektörel iş deneyiminin ve diyaloglarının yetersizliği  Eğiticilerin sektörel iş deneyiminin ve diyaloglarının yetersizliği Eğitim programlarının iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermemesi  Eğitim programlarının iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermemesi Okuldaki teknolojik donanımın verimli ve etkili kullanılmaması  Okuldaki teknolojik donanımın verimli ve etkili kullanılmaması

39 39 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (2. ÖRNEK) (Kaynak: 27 Eylül 2005 tarihinde Ankara’da Başkent Öğretmenevinde yapılan Swot Analizi Çalıştayından alınan örnekler.) GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ ALANINDA MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ’NDEN ÖRNEKLER FIRSATLAR İhracata yöneliş nedeniyle istihdam alanının artması  İhracata yöneliş nedeniyle istihdam alanının artması Sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki eğitime verdiği destek  Sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki eğitime verdiği destek Örgütlü bir sektör yapısına sahip olunması  Örgütlü bir sektör yapısına sahip olunması

40 40 SWOT ANALİZİ ÖRNEKLERİ (2. ÖRNEK) (Kaynak: 27 Eylül 2005 tarihinde Ankara’da Başkent Öğretmenevinde yapılan Swot Analizi Çalıştayından alınan örnekler.) GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİSİ ALANINDA MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN SWOT ANALİZİ’NDEN ÖRNEKLER TEHDİTLER Eğitim boyutu gözardı edilen döner sermaye çalışmalarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin önüne geçmesi  Eğitim boyutu gözardı edilen döner sermaye çalışmalarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin önüne geçmesi Bir üst öğrenime geçişte zorluklar  Bir üst öğrenime geçişte zorluklar Sektörde mesleki eğitim almış kişilerin hak ettiği itibarı görememeleri  Sektörde mesleki eğitim almış kişilerin hak ettiği itibarı görememeleri

41 41 MEGEP ANKARA BÖLGE OFİSİ OLARAK KATILIMINIZ VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ SWOT ANALİZİ


"1 Megep Ankara Bölgesi Swot Analizi Megep Ankara Bölge Ofisi tarafından hazırlanmıştır Ankara, 28 Aralık 2005 Bu sunum, MEGEP Ankara Bölge Ofisi kaynak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları