Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Birhan YILMAZ, MD, FESC Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sivas.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Birhan YILMAZ, MD, FESC Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sivas."— Sunum transkripti:

1 Mehmet Birhan YILMAZ, MD, FESC Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sivas

2

3 İlk kez 1993 yılında keşfedildi. İsimlendirilmesi 2001 yılında oldu. Keşfedilmesi son 10 yılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul ediliyor

4 20-25 nükleotid uzunlukta tek sarmal RNA molekülleridir. Tüm ökaryotik hücrelerde bulunurlar. miRNA’lar, DNA’dan transkribe edilen genler tarafından (intron bölgesi) kodlanır. Proteine translasyon olmaz ve bu yüzden “non-coding RNA” parçacığı olarak bilinirler.

5 Bu sayede mRNA’ların protein ürün oluşturmasını engeller, hatta mRNA’ya tamamlayıcı zincirler içerdiği için mRNA’nın yıkımını hızlandırabilirler Nadiren “histon modifikasyonu” (DNA’yı paketleyen yapı)ve DNA metilasyonu üzerinden de etki göstererek hedef genlerin üretimini düzenler.

6 mRNA’nın tersine (çok kararsız bir molekül) endojen ribonükleaz aktivitesine karşı oldukça dayanıklı ve kararlı moleküllerdir dolayısıyla sağlıklı ve hastalıklı durumlarda düzeyleri kolaylıkla tespit edilebilir. Topkara VK et al. Cardiovasc Drugs Ther 2011

7

8 İnsanda muhtemelen 1000’den fazla miRNA var Bu genler tüm protein kodlayan genlerin yaklaşık 1/3’ünün fonksiyonunu düzenler. Bazı insan miRNA’ları RNA polimeraz III ile transkribe olur. Her biri farklı genomik organizasyona ve farklı biyogenetik mekanizmalara sahip çok sayıda miRNA altsınıfı var. Guarnieri and Dileone Ann.Med. 40: 197-208

9 SRP (Sinyal Tanıyan Partikül): bir ribonukleoproteindir (protein-RNA). Spesifik proteinleri ökaryotlarda ER’a, prokaryotlarda plazma membranına taşır. Ökaryotlarda sitosolde bulunur. ER’daki sinyal diziye (peptide) bağlanır ve sentezlenen proteini ribozom boyunca ER içine bırakır.

10

11

12 miRNA’ların tespiti Küçük RNA klonlaması Northern blots Microarray QPCR Websites: http://microrna.sanger.ac.uk/sequences/index.shtml http://www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/htdocs/targets/v5/

13 Eric M. Small & Eric N. Olson; Nature 2011 1 2 3 i): bir miRNA pek çok mRNA hedefine sahip olabilir ii): birden fazla miRNA bir arada çalışıp bir fonksiyonu düzenleyebilir. iii): miRNAs bazı aktivatör ve inhibitörler üzerine etkiyebilir (indirekt etki). miRNA işlevi

14 1. miRNA gelişimsel zamanlamayı (embriyogenez) düzenler: 2. miRNA gelişimsel süreçte önemli: miRNA’lar kök hücreleri, embriyo, beyin, kalp, KC de dahil olmak üzere tüm hayvan dokularının normal gelişiminden sorumludur. Spesifik miRNA’lar spesifik gelişimsel süreçte spesifik dokuların gelişimini kontrol eder. Örneğin, Dicer mutantı zebrafish embriyoları başlangıçta normal olarak gelişir ancak fertilizasyondan yaklaşık 8 gün sonra arrest olur. HOX (hayvan gelişiminde önemli bir gen) miR-196 tarafından negatif olarak regüle edilir. Bu miRNA’nın eksik ekspresyonu anormal HOX geni ekspresyonuna neden olur ve gelişimsel anomaliler ortaya çıkar. Drosophila’da miR-1 mutasyonları kardiyogenez ve kas gelişiminde defektler oluşturabilir. miRNA’lar dokuya spesifik ekspresyon paternleri gösterir. Örneğin, miR-1 kalp, miR-122 karaciğer, miR-124a beyinde bulunur.

15 3. miRNA metabolizmada önemli: miR-155 immun yanıt ve lenfosit fonksiyonunda önemli. 4. miRNA hücresel yaşamda önemli: miR-14 de sineklerde hücre ölümünü baskılayıcı bir etkisi var. miR-375 beta hücrelerden insülin salgısını düzenliyor.

16 3. Guarnieri and Dileone 2008. MicroRNAs: A new class of generegulators. Ann.Med. 40: 197-208 Neredeyse tüm kanserlerde miRNA’ların anormal ekspresyonları görülür: B cell kronik lenfositik lösemide mir-15a ve mir-16-1 silinmiştir (3). İnsan AC kanserlerinde let-7 downregulasyonu var. let-7’nin fazla ekspresyonu AC kanserini inhibe ediyor. İki önemli bulgu: 1.miRNA’ların büyük çoğunluğu kanser ile ilişkili genomik bölgelerde yerleşmiştir (1). 2.miRNA ekspresyonları kanser hücrelerinde ve ilişkili normal doku hücrelerinde farklıdır (2). 1. Calin GA, Sevignani C, Dumitru CD, Hyslop T, Noch E, Yendamuri S, Shimizu M, Rattan S, Bullrich F, Negrini M, Croce CM.1. Calin GA, Sevignani C, Dumitru CD, Hyslop T, Noch E, Yendamuri S, Shimizu M, Rattan S, Bullrich F, Negrini M, Croce CM. Human microRNA genes are frequently located at fragile sites and genomic regions involved in cancers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Mar 2;101(9):2999-3004. 2. Lu J, Getz G, Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Lamb J, Peck D, Sweet-Cordero A, Ebert BL, Mak RH, Ferrando AA, Downing JR, Jacks T, Horvitz HR, Golub TR. MicroRNA expression profiles classify human cancers. Nature. 2005 Jun 9;435(7043):834-8. Lu J, Getz G, Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Lamb J, Peck D, Sweet-Cordero A, Ebert BL, Mak RH, Ferrando AA, Downing JR, Jacks T, Horvitz HR, Golub TR.

17 SiRNA= small interfering RNA: 20-25 nükleotid uzunlukta çift sarmal yapıda (miRNA tek sarmal) RNA molekülleridir. “RNA interferans” yolağının (gen ekspresyonunu baskılama yolağı) temel ayağını oluşturur.

18 Her iki tür de gen ekspresyonunun düzenlenmesinde rol alır. siRNA dsRNA’dan orijinlenir. siRNA büyük ölçüde yabancı RNA’ya (genellikle viral) etki gösterir ve hedefine %100 olarak bağlanır. miRNA saç tokası şeklinde ssRNA’dan orijinlenir, endojen kaynaklı miRNA, posttranskripsiyonel gen ekspresyonunu düzenler, %100’lük bir komplementerlik sağlamaz (biraz mismatch) miRNA, mRNA’yı ortadan kaldırmak yerine mRNA’nın translasyonunu modüle eder.

19

20 Van Rooij ve arkadaşları TAC calcineurin A-mediated hypertrophy hayvan modellerinde 28 miRNA tanımlamışlardır ve bunların çoğunun düzeyi yetersizlikteki kalpte artmaktadır. (Van Rooij and al; 2006) Thum et al. KY’li hastaların miRNA profillerini incelemiş ve yüksek oranda fetal patern gözlemiştir. (Thum and al; 2007) MicroRNA-Kalp Yetersizliği Van Rooij & al, Circ Res 2008

21 miRNAs and heart failure

22 miRNA ve KY Kardiyak gen ekspresyonundaki değişimler Fetal gen programları ile yetersizlikteki kalpteki genetik olaylar arasında çok ciddi benzerlikler bulunmaktadır. Bu gen ekspresyonundaki benzerlik %85.5 oranda aynı yöndedir.

23 miRNAhem hipertrofi hem de fibroziste önemli rol oynar Van Rooij & Olson, J Clin Invest 2007

24 miR-208 miR-208, MHC genininin 27.intron bölgesinde kodlanmıştır. kardiyomiyosit hipertrofisi için gerekli olan ve yüklenmeye yanıt olarak salınımı düzenlenen βMHC ekspresyonunda gereklidir miRNA-208-eksik farelerde kardiyomiyositlerde hipertrofi oluşturulamaz. mekanik performansı ve erişkin kalbinin verimliliğini bozduğu için MHC’yi düzenleyen miRNA-208 düzenleyici (baskılayıcı) tedavi düşünülebilir.

25 miR-208

26 miR-29 miR-29 kardiyak fibrozisin düzenleyicisidir. Özellikle infarkt bölgesi ile sağlam bölge arasındaki sınır bölgede down-regüle olur ve kardiyak fibrozis indüklenir. Terapötik up-regülasyonu kardiyak fibrozisi baskılayabilir.

27 Eric M. Small & Eric N. Olson; Nature 2011

28 KY’de, α-MHC’nin ATP’yi daha yavaş hidrolize eden (enerj, verimliliği düşük) β-MHC’ye (fetal) dönüştüğü bilinmektedir. Sağlıklı kalpte MHC mikroRNA havuzunun %33’ünü α- MHC oluştururken, KY’de bu oran %2’ye düşmektedir. miR-208, birbirinden 3 nükleotid farkı olan iki form halinde bulunur (miR-208a ve b) miR-208a, α-MHC geninin intron bölgesinde kodlanmıştır. Mir-208, β-MHC gen ekspresyonunun kuvvetli pozitif bir düzenleyicisidir. miR-208a’nın uzun süreli genomik deplesyonu kontraktilitede azalmaya ve AF’ye yol açar (fare modeli)* *Callis TE, J Clin Invest. 2009;119:2772–86.

29 Eric M. Small & Eric N. Olson; Nature 2011

30 İnsan KY’de en azından 16 farklı mikro RNA’nın düzeyleri değişir. Serum miR-423 seviyesi, küçük bir çalışmada KY tanısında çok başarılı bulunmuştur (AUC:0.91) Başka bir çalışmada miR-499 düzeyleri ADKY’de yüksek bulunmuş, diyastolik KY’de normal olduğu saptanmıştır.

31 Van de Vrie M et al. Cardiovasc Drugs Ther. 2011

32

33 miR-122, hepatit C virüsünün replikasyonu için gereklidir. Bu mikroRNA partikülünün, yine nükleik asit yapısıyla bloke edilmesinde son aşamaya gelinmiştir. Miravirsen, (SC injection, SPC3649), şu anda klinik çalışmada test edilmektedir (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01200420)

34 Sevignani C et al. Mamm Genome. 2006 ;17(3):189-202 “MicroRNAs are small stars in the genome galaxy with many suprises still in store”


"Mehmet Birhan YILMAZ, MD, FESC Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sivas." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları