Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Kalite’mi ? İ novasyon’mu ? Azmi Yarımkaya İpek Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü Yola çıkarken Yola çıkış nedenimiz. Toplam Kalite öncesi Toplam Kalite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Kalite’mi ? İ novasyon’mu ? Azmi Yarımkaya İpek Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü Yola çıkarken Yola çıkış nedenimiz. Toplam Kalite öncesi Toplam Kalite."— Sunum transkripti:

1 Toplam Kalite’mi ? İ novasyon’mu ? Azmi Yarımkaya İpek Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü Yola çıkarken Yola çıkış nedenimiz. Toplam Kalite öncesi Toplam Kalite ile birlikte Mükemellik Modeli’nin getirdikleri Değişim fırtınası Yeniden yapılanma İnovasyon

2 Küçük bir giri ş … Mevcut İş alanı “Ya ş am E ğ risi” Büyüme Olgunluk Dü ş ü ş Zaman Ba ş langıç De ğ i ş im Geli ş im

3 1970 198019901995 Bilgi yönetimi Yalın organizasyon Kendini yöneten takımlar Kıyaslama Kavramların ortaya çıkışı : 1970- 1995 İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması Sürekli gelişme- Öğrenen organizasyonlar Yetkilendirme Vizyon oluşturma Hedeflerle yönetim Hoshin planlaması Bir dakikalık yönetim Tam zamanında üretim/ kanban Küreselleşme Kalite çemberleri/ TKY Küreselleşme Yola çıkarken.

4 Yola çıkı ş nedenimiz… Modaya uyum? Motivasyon aracı ? Lider beklentisi ? İtibar unsuru ? Amaç...

5 Yola çıkı ş nedeni… Geleceği Yakalamak

6 Toplam Kalite Öncesi.... eğitimli aidiyet duygusu yüksek çalışanlar...

7 Birey-Toplum Sanat-Spor Çalı ş ma düzeni-Yönetim anlayı ş ı Ülke-Dünya Çalı ş an-Mü ş teri Kaliteli ürün-Kaliteli ya ş am Görev sorumluluk-Özgürlük, Onur-Kendimize olan saygıya Toplam Kalite Öncesi...... değerler...

8 “Önce siz değişmelisiniz”. Toplam Kalite Öncesi...

9 LİDERLİKLİDERLİK SÜREKLİLİKSÜREKLİLİK MÜŞTERİODAKLIMÜŞTERİODAKLI KATILIMKATILIM SİSTEMLİLİKSİSTEMLİLİK GERÇEKÇİLİKGERÇEKÇİLİK........kültürle uyumlu sistemler..... TKY Toplam Kalite ile birlikte..

10 Önce Müşteri Müşteri beklentilerinin aşarak tatmin edilmesi...

11 Liderlik (Kararlılık) Kararlı, kuruluşu geleceğe taşıyacak liderler...

12 Katılımcı Yönetim Periodik Toplantılar. –Haftalık Yönetim Top. –Aylık Yönetim Toplantıları –Fonksiyonel toplantılar Paylaşım toplantıları –Stratejik Plan Açılım Toplantıları –Yıllık gözden geçirme Toplantıları Uygulama Değerlendirme toplantıları –Yerel Toplam Kalite –Toplam Verimli Bakım –İnovasyon Kurulu –... Periodik Toplantılar. –Haftalık Yönetim Top. –Aylık Yönetim Toplantıları –Fonksiyonel toplantılar Paylaşım toplantıları –Stratejik Plan Açılım Toplantıları –Yıllık gözden geçirme Toplantıları Uygulama Değerlendirme toplantıları –Yerel Toplam Kalite –Toplam Verimli Bakım –İnovasyon Kurulu –... Kuruluştaki herkesin, kendisini ilgilendiren her konuda tam olarak bilgilendirilmesi, söz söyleme hakkına sahip olması ve bunu kullanarak ilgili süreçlere katılımının sağlanması.

13 Sistematik Yönetim Araçları Geli ş tirme Takımları 5 S Takımları 80 100 107 98 100 104 83 87 76 0 20 40 60 80 100 120 200020012002200320042005200620072008 Toplam Öneri : >11,000 Ort.Öneri/yıl: > 1,034 Ort.Uygulanan Öneri: 240 Tasarruf/7 yıl: 1.8 million tl Verilen Ödül : 257,000 tl Yıllar2002200320042005200620072008 # Öneri125115739689406881011807 # Uygulanan Öneri 290314270228158229194 Öneri Sistemi Takım Çalı ş maları Ürün Geliştirme Müdürü (ÜGM) Ürün Geliştirme Uzmanı (Tuv.Kağıdı+Kutu Mendil) (ÜGU) Ürün Geliştirme Uzmanı (Havlu+Peçete) (ÜGU) Ürün Geliştirme Uzman Yard. (EDK+Mendil) (ÜGUY) Ürün Geli ş tirme Organizasyonu TPM Takımları

14 Gerçekçilik (Verilerle Yönetim) Sa ğ lıklı karar vermek için gerekli... Do ğ ru bilgiye, do ğ ru zamanda, hızlı ula ş ım... ERP BW HR PTS CRM.......

15 Sonuç Odaklılık … Yaklaşımların, ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi, İş sonuçlarının hedeflerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. (*) Ka ğ ıt havlulara göre

16 E u r o p e a n F o u n d a t i o n f o r Q u a l i t y M a n a g e m e n t Mükemmellik Modeli’nin getirdikleri... G i r d i l e r Ç ı k t ı l a r 50 % ÇALI Ş ANLAR İŞ B İ RL İ KLER İ ve KAYNAKLAR L İ DERL İ K POL İ T İ KA VE STRATEJ İ TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI ÇALI Ş ANLARLA İ LG İ L İ SONUÇLAR TOPLUMLA İ LG İ L İ SONUÇLAR MÜ Ş TER İ LERLE İ LG İ L İ SONUÇLAR SÜREÇLER

17 LİDERLİKLİDERLİK SÜREKLİLİKSÜREKLİLİK MÜŞTERİODAKLIMÜŞTERİODAKLI KATILIMKATILIM SİSTEMLİLİKSİSTEMLİLİK GERÇEKÇİLİKGERÇEKÇİLİK İ Ş B İ R L İ K L E R İ T O P L U M S A L S O R U M L U L U K........kültürle uyumlu sistemler..... TKY Mükemmellik Modeli’nin getirdikleri...

18 Toplumsal Sorumluluk … Kuruluşun yaşam kalitesine katkısı Toplam Kalite Yönetimi’nin bir parçasıdır. “Solo İ lkö ğ retim Okulları Ki ş isel Hijyen E ğ itimi Projemiz”in uygulandı ğ ı “Eczacıba ş ı Hijyen Projesi” ile dört prestijli ödülün sahibi olduk!

19 İşbirlikleri Kuruluşlar kendi başlarına kalite kriterleri yaratamazlar. Uygulamalar tedarikçiler, üniversiteler, toplumla, rakiplerle vb. işbirliği yapılarak gerçekleştirilmelidir.

20 SMED LEAN MANAGEMENT ISO 9000 ISO 14000 CE Performans Yönetimi Toplam Verimli Bakım İSİGİSİG BSC Kurumsal Performans Yön. Kariyer Yönetimi 5 Adım Yönetimi Üretimde Mükemmelliyet. VİPVİP Stratejik Planlama............................................... BIP Yetenek Yönetimi Yönetim Yakla ş ımımız...

21 De ğ i ş imle gelen fırtına … DEĞİŞİM Sınırlar değişti Sermaye yapısı Ekonomi değişti Sosyal Yapı değişti Teknoloji değişti Güçler değişti Bilimsel yaklaşım değişti...........değişti.........değişti

22 De ğ i ş imle gelen fırtına … Değişim, Hız, Fırtınanın hızı

23 REKABET KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİM Küresel rekabet, “Yönetim becerilerinde, maliyet düşürme, verimlilik ve şirket satınlamalarının yanısıra risk alma, karmaşık pazarlama, ve hepsinden önemlisi inovasyon’u zorunlu kılmakta” CEO (GE) İmmelt De ğ i ş imle gelen fırtına …

24

25 Fark nerede ? Fırtına nın yarattı ğ ı heyecan…

26 Mevcutun sorgulanması…

27 Modelin Uygulanması Güçlü yönler Gelişmesi gereken yönler (Algılamalar) Sürekli gelişme kültürü Yaklaşım sonuç ilişkisi Başarı tanımında ortak dil Değerlendirme aracı Verilerle kıyaslama Mükemmelliği hedefleyen bir yönetim yönetim aracı İnovasyonun temel taşlarını içermesi................................... Sürekli gelişme kültürü. Nasıl sorusunun yanıtı açık değil Öğrenme sürecinin iyileşmeye yönelik kullanılması Mükemmelliyetçilik olarak algılanması. Değişimin/rekabetin hızına yanıt verememe. Takım tanımı.................................................................................. Mevcutun sorgulanması…

28 NE KADAR...? Stratejik hedefler Sektörel yapı Rekabet şartları Kaynakların yeterliliği................................... Sektörün sıçramalı y&y’e ihtiyacı varmı. Sektördeki değişim hızı (yeni ortaklıklar,sektöre yeni girenler...) Sektörün teknolojik gelişim hızı............................................... Rekabetin önceliği fiyatmı ? yeni ürünmü ? Pazardaki zaaflarımız Müşterinin beklentilerini karşılama düzeyimiz. Pazarın değişim hızı............................... Organizasyon y&y için hazırmı.? Alt yapı oluşturuldumu ? Kültürel değişim ihtiyacı varmı ? Finansal kaynak planlandımı ?. Organizasyon değişikliği ihtiyacı varmı ?............................................ Stratejik Hedef Büyüme Yeni İş geliştirme Yeni ürün geliştirme Marka Geliştirme Maliyetin düşürülmesi..................................... Mevcut pazarın büyütülmesi Coğrafi büyüme Finansal büyüme Neredeyiz… Mevcutun sorgulanması…

29  ÜRÜNDE “Pazarda rakibi olmayan”,  TEKNOLOJ İ DE “Verimlili ğ i ve maliyetleri etkileyecek”,  SÜREÇTE “Üretim maliyetlerini dü ş ürecek”,  PAZARLAMADA “Etkileyici pazarlama yöntemleri”,  YEN İ İŞ ALANLARINDA “Sektör içinde veya dı ş ında”,  YEN İ MARKALARDA  YEN İ İŞ B İ RL İ KLER İ NDE “ finansal, bilgi payla ş ımı, yatırım “,... İ NOVASYON Yeniden yapılanma…

30 1. A ş ama De ğ i ş en küresel rekabet dinamikleri do ğ rultusunda inovasyon yakla ş ımında bütünselli ğ i sa ğ lamak. 2. A ş ama Know how kullanımını artırmak bilgi ve teknolojiyi ürüne dönü ş türmek ve katma de ğ eri yüksek, korunan ürünlerle rekabet gücü kazanmak. 3. A ş ama İ novasyona dayalı sürdürülebilir küresel rekabet gücü olan kurulu ş. Yeniden yapılanma…

31 Yeniden Yapılanma… Maliyet Mü ş teri Satınalma İ ste ğ i De ğ er

32 SMED LEAN MANAGEMENT ISO 9000 ISO 14000 CE Performans Yönetimi Toplam Verimli Bakım İSİGİSİG BSC Kurumsal Performans Yön. Kariyer Yönetimi 5 Adım Yönetimi Üretimde Mükemmelliyet. VİPVİP Stratejik Planlama............................................... BIP Yetenek Yönetimi Yönetim Yakla ş ımımız... Stage &Gate Mavi Okyanus Problem Çözme Teknikleri İ novasyon Organizasyonu

33 Selpak Ka ğ ıt Bez’le Eczacıba ş ı İ novasyon Ödülleri Kapsamında “En Yaratıcı Ürün/Hizmet” Ödülünü kazandık! İ stanbul Sanayi Odası (ISO) Ödülleri Kapsamında “Liderlik” ve “ İş Sonuçları” Kategorilerinde “ İ novasyon Ödülü”nün sahibi olduk! Sonuçlar...

34 Maliyet Mü ş teri Satınalma İ ste ğ i De ğ er Modele uyum...

35 1.Başarıda esas olan sistem veya modellerin hayata geçiriliş biçimidir. ” Herkesin izleyeceği kendi yolu vardır. 2.İnovasyon kaçınılmazdır ancak ihtiyacının doğru belirlenmesi gerekir. 3.İnovasyonun lokomatifi yeniliğe açık vizyon sahibi kararlı yöneticilerdir. 4.Kurum kültürüyle uyumlu sistemler değişimin sancısız geçmesini sağlar. 5.Model tek başına yol göstericidir altını siz dolduracaksınız. 6.Her alanda katılımcı yaklaşım sergilenmesini sağlayan sistemlerin yanısıra biresel yetkinlikleri ortaya çıkaracak sistemlerde gerekir. Kısaca..

36 Te ş ekkürler Toplam Kalite yaklaşımını sözde bırakmayan, özde algılayan ve bunu eyleme geçiren kuruluşlar, inovasyon için gerekli kültürel ve organizasyonel alt yapıya sahip olarak rekabet için mavi okyanuslara bir adım önde açılabilir. Sözün özü...


"Toplam Kalite’mi ? İ novasyon’mu ? Azmi Yarımkaya İpek Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü Yola çıkarken Yola çıkış nedenimiz. Toplam Kalite öncesi Toplam Kalite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları