Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 PERSONEL VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Tarihi süreç içinde bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü ,daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır.1980’den beri bu konuda insan kaynakları ve 1990’lardan beri de entelektüel sermaye gibi tanımlamaların kullanılması tercih edilmeye başlanmıştır. Bu kavramları çeşitli açılardan tablo 1.1 den sunulmuştur. İş gücü İnsan gücü tanımlamaları, üretimin daha çok insan emeğine ve kas gücüne dayalı olarak yapıldığı dönemlere aittir. Üretimde makinelerin kullanılmaya başlamasıyla başlanmasıyla birlikte işletmede çalışanlar diğer üretim araçlarından biri olarak görülmüş ve personel olarak adlandırılmıştır. Personel kavramı bir işletmede çalışan herkesi kapsamaktadır. Genel Müdür, Müdür, şef, memur , teknisyen , kapıcısı vb. herkes personel olarak tanımlanır. Bu tanımlamada ön plana çıkarılan temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir. Bir başka değişle, bir işi yapmak üzere işletmede istihdam edilen herkes personel kavramı içinde yer alır.

3 Endüstriyel gelişmeye paralel olarak üretimin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması sonucunda pazarlama, konusunda başarılı sonuçlar elde edilmesiyle de finans yönetimi ön plana çıktı. Bu dönemde çoğu benzer teknolojiyi ve yönetimi kullanan işletmelerin üretim, Pazarlama ve Finans alanında elde ettikleri başarılar arasında fark yaratan en önemli unsurun insan olduğu görüldü. İnsanın bir işletme örgütü için önemini vurgulamak üzere personelden daha geniş bir kavram olan ,İnsan kaynakları kavramı kullanılmaya başlandı. Ayrıca başka bir yöneticide bir işletmede çalışan insanlar kaynak olarak tanımlandığından örgütte bu kaynağı yöneten başka bir gurubun bulunduğu ve çalışanların bir kısmının kaynak bir kısmının bu kaynağı idare eden olmak üzere ikiye ayrıldığı kavramı tanımlanmıştır.

4 İnsanın sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlikleri, taşıdığı potansiyel ve bunların kazanılması için işletmeler tarafından yapılan ciddi yatırımlar nedeniyle onların temel sermaye olduğu görüşü benimsenmiştir. Bunun sonucunda insanın temel sermaye ve entelektüel sermaye kavramları kullanılmaya başlandı. Temel sermaye veya entelektüel sermaye kurumların çalışanların sahip oldukları niteliklerin ve taşıdıkları potansiyel ile yaptıkları ve yapabilecekleri işlerin toplamını oluşturmaktadır. Günümüzde bilgi çağını yaşayan toplumlarda işletmelere önemli avantajlar sağlayacak olan insan sermayesi fiziksel sarmayanın önüne geçmiş durumdadır. İnsan unsuru kurumların temel taşı durumunda olup, yetişmesi uzun zaman ve emek gerektirdiğinden önemli ve değerlidir.

5 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel ihtiyacını karşılamak için Bakanlığa teklifte bulunmak, Kurum içi, kurum dışı nakil ve açıktan atama, müktesep üstü kadrolara atama, vekâlet ve geçici görevlendirmelerde, göreve başlama ve ayrılış tarihlerini bildirmek, Personelin SGK sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini yapmak, Bakanlığa göndermek, Asaleti tasdik edilecek personelin Bakanlığa teklifini yapmak, tasdik edilen personele "Yemin Belgesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek, Yeni işe başlayan memurlara "Etik Sözleşmesi" imzalatarak Bakanlığa göndermek, Personelin her türlü izin işlemlerini takip etmek, 4483 sayılı Kanun uyarınca personel hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturma safahatını takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, disiplin işlemi yapılan personele ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek, Emekliye ayrılan işçi ve geçici personele kıdem tazminatının ödenebilmesi için Bakanlığa teklifte bulunmak, Birimler itibariyle memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personelin unvanlarına göre sayısal ortamda takibini yapmak, İl Müdürlüğü lojmanlarında ikamet eden il teşkilatı personelinin takibini yapmak, kurumdan ayrılanları veya atananları Bakanlığa bildirmek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde e-posta yolu ile yapılan başvuruları cevaplandırmak ve ilgili birime havale işlemlerini yapmak, Çalışan personelin sendikaya üyelik ve çekilme işlemlerini takip etmek, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yetkili sendika ile kurum idari kurulu toplantısında alınan kararları takip etmek,

6 Yetkili sendikanın belirlenmesi için tutanakları hazırlamak ve Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan derece-kademe terfilerinin maaş bordrolarına girilmesini sağlamak, SGK’ya tabi geçen hizmetler ile okul bitirme, hazırlık sınıfı okuma, yüksek lisans, doktora ve askerlik hizmeti hakkında yapılan intibak işlemlerini maaş bordrolarına girmek, Maaş ve kesenek karşılıklarını hesaplamak, kesenek karşılığını Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına yatırmak, kişiye alacağının ödenmesini sağlamak, Bakanlık tarafından aylık rutin olarak gönderilen kıdem aylığına esas hizmet süresi olurlarının personelin maaşına yansıtmak üzere saymanlığa göndermek, Personelin SGK’ya tabi geçen hizmetlerini (TH sınıfında olanların çalışma belge asıllarının ilgili personelden temin ettirilerek) birleştirmek ve emekliliğe esas fiili hizmet süresi ile ilgili talepleri Bakanlığa göndermek, Emeklilik talebinde bulunan personelin talep dilekçesini Bakanlığa iletmek ve alınan emekliye sevk olurunu  ilgili personele tebellüğ ettirmek, emekli ikramiye ve maaşı bağlanabilmesi için tahsis işlemlerine esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa göndermek,

7 Vefat eden personelin dul ve yetimlerine maaş bağlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri vefat eden personel yakınlarından temin ederek Bakanlığa göndermek, Hizmet borçlanması talebinde bulunan personelin (askerlik, ücretsiz izin, yurtdışında geçen hizmetlerini vb.) borçlanma dilekçesi ile borçlanmaya ait bilgi ve belgelerini Bakanlığa göndermek, Egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatlarını Bakanlıktan tedarik etmek, muhafaza etmek ve egzoz gazı emisyon ölçümü yapmaya yetkili istasyonlara dağıtımının yapılmasını sağlamak, Satış işlemleri yapılan her tür (Egzoz Pulu, Egzoz Emisyon Ruhsatı, Ulusal Atık Taşıma Formu, Gemi Transfer Formu, 1/ ölçekli plan pafta örneği vb.) matbu belgelerin takip, giriş-çıkış ve temin işlemlerini yürütmek, Yemekhane ve misafirhane ile ilgili gelir ve giderlerin hesabını yapmak, mevzuata uygun olarak defter tutmak, ilgili yerlere gelir ve giderleri kaydetmek, Genel Evrak ve arşiv işlemlerinin, posta ve kurye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak, arşivde bulunan evrakların uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlamak, mevzuata göre miadı dolmuş evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, arşivler arası evrakların transferini yapmak, yılsonunda üst makamlara gönderilmesi gereken raporları düzenleyerek raporların üst makamlara ulaşmasını temin etmek, Yangınla ilgili olarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak, gerekli olan talimatları hazırlayıp uygun yerlere asılmasını sağlamak, bina güvenliği için gerekli olan tedbiri almak, aldırmak binada bulunması gereken yangın söndürme ile ilgili alet edevat ve tüplerin periyodik dolum ve bakımını yaptırmak, sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, Aylık icmallerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak.

8 Hizmet binası ihtiyaçlarını belirlemek, giderilmesi ve takibini sağlamak, Rutin hizmetlerin yürütülmesinde hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesini sağlamak, Hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek, 4734 ve 4735 sayılı Kanuna göre; İl Müdürlüğünün malzeme ve hizmet alımı ihtiyacını karşılamak, Hizmet binasının temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak, Hizmet binasının güvenliğini sağlamak, güvenlik görevlilerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak, Hizmet binasının bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak, İşyeri tabldot işlerini yürütmek, Ulaşım giderleri ile ilgili alım işleri ve işlemleri yürütmek, Sosyal tesis hizmetleri koordine ve takip etmek, sosyal tesislerin (lojman, misafirhane, yemekhane vb.) iş ve işlemlerini yapmak, Ödemesi yapılacak hak edişleri Saymanlığa göndermek üzere koordine etmek ve tahakkuka bağlamak, icra işleri ile mahkeme işlerini yürütmek, Hak ediş ödemelerinde teminat işlerini takip edip işlemleri bitince neticesinde teminat iadelerini yapmak, Ayniyat işlemlerini takip etmek ve Bakanlığa bilgi vermek, Memur ve İşçi personelin giyim yardımlarını yönetmelik uyarınca iş ve işlemlerini yapmak,

9 Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kurumsal Hesabına yatırılan tüm hizmet bedellerinin elektronik sistem üzerinden takip ve teyit işlemini yapmak ve ilgili firma veya kişiye hizmet bedeli karşılığı fatura düzenlemek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile yine aynı Kanuna tabi 4/b ve 4/c’li personelin yıllık ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlıktan talep etmek, İş Kanununa tabi çalışan personelin yıllık ödeneklerini tespit ederek Bakanlıktan talep etmek, Müdürlüğün elektrik, su, telefon, internet ve ilan giderlerini alacaklı kurum ve kuruluşlara ödemek, 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi hizmet veren araçların sevk ve idaresini sağlamak, taşıtların tamir ve bakımını yaptırmak, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene işlemlerini takip etmek, akaryakıt ve tamir giderlerini kontrol ederek kaydını yapmak, Su, doğalgaz, elektrik, telefon, kalorifer, pis su, klima asansör vb. tesisatlarına işletilmesi, bakımının yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, İl Müdürlüğü Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi kayıtlarını tutmak, Personele verilen ödül ve başarı belgelerini Bakanlığa göndermek, Görevden uzaklaştırılan personele ait işlemleri takip etmek ve periyodik olarak Bakanlığa bilgi vermek, Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

10 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
ÜNVANI & KADROSU KADRO ADEDİ ŞUBE MÜDÜRÜ 1 Vekaleten ŞEF 1 AYNİYAT SAYMANI V.H.K.İ 4 HİZMETLİ ŞÖFÖR İŞÇİ 20

11 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ
1 Giden Evrak Kayıt İşlemleri 2 Gelen Evrak Kayıt İşlemleri 3 İç Zimmet Kayıt ve Dağıtım İşlemleri 4 Dış Zimmet Kayıt ve Dağıtım İşlemleri 5 Arşiv Hizmetleri 6 Maaş İşlemleri 7 Arazi - Seyyar ve Geçici Görev Tazminat İşlemleri 8 E- Bildirge - Emekli Keseneği ve SGK kesinti işlemleri 9 Banka ve Sendika İşlemleri 10 Personel İcra Takibi İşlemleri 11 Yüklenici İcra İşlemleri 12 Tüketim Mal ve Hizmet Alımı Ödemeleri 13 Pul - Emisyon ve ÇED İşlemleri 14 Avans ve Geçici Görev Yolluğu İşlemleri 15 Taşınır Kayıt İşlemleri

12 16 Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri 17 Lojmanlar ile ilgili İşlemler 18 Personel SGK ve Emeklilik İşlemleri 19 Yan Ödeme -Tazminat ve Derece Kademe İşlemleri 20 Aday Memur Hizmetleri İşlemleri 21 Komisyon ve Görevlendirme İşlemleri 22 Geçici Görev Onayları 23 Puantaj İşlemleri 24 Personel Disiplin ve Soruşturma İşlemleri 25 Personel İzin ve Rapor Takip İşlemleri 26 Staj ve Eğitim İşlemleri 27 Personel Hareketleri ( Geçici Görev, Tayin ) İşlemleri 28 Taşıt Görev Emir İşlemleri 29 Misafirhane Hizmet İşlemleri 30 Danışma 31 Temizlik - Santral ve Yemekhane 32 Kazan dairesi 33 Bilgi İşlem ( AMP - Bilgisayar - Yazıcı Kurulumu ve Ağ denetleme ve WEB Sitesi düzenleme ) Hizmetleri

13 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM ARAÇ VE GEREÇLERİ SIRA NO TÜRÜ SAYISI BİRİMİ 1 BİLGİSAYAR (Diz Üstü) 15 Adet 2 BİLGİSAYAR( Masa Üstü) 105 Takım 3 YAZICI 47 4 FOTOKOPİ MAKİNESİ 5 PROJEKSİYON CİHAZI 6 PROJEKSİYON PERDESİ 7 BLADE SUNUCU 8 MASA ÜSTÜ TARAYICISI

14 5 MİNİBÜSLER 2 3 1 KİRALIK ARAÇ TOPLAM 12
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM ARAÇ DURUMU CİNSİ ADEDİ HİZMET ARACI (OTOMOBİL) 5 MİNİBÜSLER 2 PİCK-UP (4 X4 ARAZİ TİPİ ARAÇ) 3 TEMİZ HAVA ÖLÇÜM ARACI (KAMYONET) 1 KİRALIK ARAÇ TOPLAM 12

15 HAFTA İÇİ SABAH - AKŞAM 07:00 – 09: 00 ARASI 10:00 – 11:00 ARASI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET ALIM KAPSAMINDA TEMİZLİK FİRMASININ ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTA İÇİ SABAH - AKŞAM KATLARIN TEMİZLİĞİ 07:00 – 09: 00 ARASI ÇEVRE TEMİZLİĞİ 10:00 – 11:00 ARASI KORİDORLARIN TEMİZLİĞİ 11:00 – 12:00 ARASI ÖĞLE TATİLİ 12:00 – 13:00 ARASI KAPI PENCERE CAMLARI VE DİĞER TEMİZLİKLER 13:00 – 16:00 ARASI AKŞAM TATİLİ 16:00

16 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SOSYAL TESİSLER (MİSAFİRHANE) DE KULANILAN DOĞAL GAZ’A YAPILAN ÖDEMELER ÖDEME TARİHİ ÖDEME TUTARI TL TL TL TL TL

17 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI AYLARA GÖRE HARCAMA TABLOSU SIRA HİZMET AYI ELEKTRİK SU TELEFON AKARYAKIT KİRLIK ARAÇ TEMİZLİK FİRMASI 1 OCAK 2.467,13 3.085,13 1.523,56 442,50 6.878,64 2 ŞUBAT ----- 1.628,26 860,15 19.000,00 885,00 3 MART 5.714,00 1.971,05 4 NİSAN 3.519,72 1.571,13 5 MAYIS 6 HAZİRAN 7 TEMMUZ 8 AĞUSTOS 9 EYLÜL 10 EKİM 11 KASIM 12 ARLIK GİVENCE BEDELİ 2.322,20 TOPLAM 14.023,05 8.255,57 2.383,71 3.982,50 34.393,20

18 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU
Müdürlüğümüzün 2013 yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen eğitime 76 görevlendirme yapılmış olup; Eğitime katılan personelin yol ve konaklama giderleri zamanında yapılmıştır. Personel Maaşları (Sigorta Primi, Gelir Vergisi vb.) işlemlerin zamanında yapılması için takibi yapılmış olup herhangi bir aksaklığa meydan verilmemiştir. 2013 Yılında AKBANK ile Sözleşme bitmiş olup, GARANTİ Bankası ile yeniden 3 Yıllığına personelimizin menfaatlerini en yüksek seviyede tutacak bir sözleşme imzalanmıştır. Kurumumuz 12 Araçla hizmet vermekte olup, Araçlarımız rutin bakım ve onarımları yapılmış hizmete hazır halde bekletilmektedir. Müdürlüğümüzün iletişim hatları olan (Telefon Fax ve TTN) sayısı 15 adet iken Şubeler arası yapılan görüşmede gereksiz hatlar ayıklanmış ve iptal edilmiş olup, Kurumun iletişim hatları faksı dahil 5 telefon hattına indirilmiştir. Müdürlüğümüzün Misyonu gereği: Çevre düzenlemesi yeniden yapılmış, Sulama ve Çimlendirme çalışmaları tamamlanarak müdürlüğümüzün bahçesi örnek bir bahçe haline getirilmiştir. Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen 3 adet şoför alımı yapılmış göreve başlatılmışlardır.

19 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERSONEL HARCAMA TABLOSU SIRA HARCAMA YAPILAN BİRİM MİKTAR 1 HARCIRAH VE YOLLUK GİDERLERİ 70.690,26 2 HİZMET ALIMI (3 ŞOFÖR) 5.972,12

20 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEVK VE İDARESİNE AİT ARAÇLAR

21

22

23

24

25

26


"ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları