Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN OTOMASYON SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN OTOMASYON SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN OTOMASYON SİSTEMİ
uDOS

2 EVRAK KAYIT Kuruma gelen tüm evraklar, Evrak Kayıt Bürosu personeli tarafından teslim alınır. Evraklar mutlaka UDOS sisteminde tarayıcıdan taranarak elektronik olarak kayda alınır. Kayda alınan evraklar elektronik olarak birimlere sevk edilir. Evrak Kayıt Bürosundan “Gelen Evrak Sayısı” almayan evraklara birimlerce işlem yapılamaz. Bu tür evrakların mutlaka Evrak Kayıt Bürosuna gönderilerek taranıp UDOS sitemine dahil edilip, kayda alınarak gelen evrak sayısı alması sağlanır.

3 YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ
İlgili birimlere elektronik olarak havalesi yapılan evrakların ilgili birim çalışanları tarafından elektronik ortamda yazılı olarak gereği yapılır.

4 YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ
Elektronik ortamda yapılan kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda evraklar ilgili amir tarafından e-imza ile imzalandığında veya imza yardımcıları tarafından hazırlandığı anda UDOS sisteminden otomatik olarak “Giden Evrak” tarih ve sayısı alır. Sistemden sayı almayan evrakın geçerliliği yoktur. Sadece “Öğrenci Belgeleri” ile “Transkriptler” ayrı bir defterden sayı verilerek işlem görür.

5 YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ
Akademik Birimlerde ise havale noktası Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleridir. Rektörlükte, evrakların havale noktaları: Rektörlük Yazı İşleri Birimi, Bilgi Edinme Birimi, İç Denetim Birimi, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Kurum Koordinasyon Birimi, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğüdür.

6 YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ
Evrak Kayıt Bürosundan sayı alınarak işlem yapılan her evrakın gönderim işlemi mutlaka Evrak Kayıt Bürosu tarafından yapılmalıdır. Özelliği olan ve elden gitmesi gereken evrakların gönderimine ilişkin işlemler evrak kayıt bürosu personeli tarafından bizzat yapılır ve birim görevlisine imza karşılığı teslim edilir. İlgili birimler tarafından sahiplerine elden teslim edilen özellikli evrakların tarih ve sayılarına ilişkin bilgiler mutlaka Evrak Kayıt Bürosuna bildirilmeli ve Giden Evrak görevlisi tarafından “Postalanmayı Bekleyen Evraklar” menüsündeki işlemin tamamlanması sağlanmalıdır.

7 BİLGİ EDİNME 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve ilgili yönetmeliğe göre yapılacak başvurular, Kanunda belirtilen kapsam ve süreler içinde cevaplandırılacaktır. Verilecek cevaplardan ve yapılacak işlemlerden birim amirleri doğrudan sorumludur. Bütün birim amirleri, kendi görev alanlarına giren konularla ilgili başvuruları doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak konuyu incelemeye ve eğer istenen husus mevcut bir durumun beyanı veya yasal bir durumun açıklanması ise, bunu dilekçe sahiplerine 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'da belirtilen usule uygun olarak, yazılı şekilde bildirmeye yetkilidirler.

8 BİLGİ EDİNME Tüm akademik birimlere 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve ilgili yönetmelik uyarınca yapılan başvurular ilgili birim tarafından cevaplandırılarak aylık olarak listeler Bilgi Edinme Birimine yazılı olarak bildirilir.

9 İKİLİ ANLAŞMALAR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
Uludağ Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’ne bağlı birimlerin kurum dışında yapacakları ikili anlaşmalar ve protokollerin Rektör tarafından imzalanması esastır. Ancak alınan onayla imzalanan anlaşma ve protokol var ise asıllarının Rektörlük Yazı İşleri Birimine tesliminden imzayı atan yetkili sorumludur. Tüm protokollerin asılları Rektörlük Yazı İşleri Biriminde muhafaza edilir.

10 SERTİFİKA PROGRAMLARI
Akademik Birimlerimiz tarafından düzenlenecek olan “Sertifikalı Kurs” programlarının açılmasına ilişkin teklifler, Rektörlük Yazı İşleri Birimince teslim alınarak Üniversite Senatosuna sunulur. Ortak sertifika programlarında ortağımız olan kurumla, mütekabiliyete bağlı olarak Rektör ve Rektör Yardımcılarının imzasının yer alacağı sertifika belgesi verilir. Bu kapsam dışındaki etkinlikler için de katılım belgesi düzenlenir.

11 SENATO ve YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK EVRAKLAR
Üniversite Senatosunda ve Yönetim Kurulunda görüşülecek her türlü evrak ilgili birimler tarafından konusuna göre Rektörlük Yazı İşleri Birimine veya ilgili Daire Başkanlığına gönderilecektir. Evraklar belirlenen toplantı tarihinden en az 2 gün önce Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilir. Rektörlüğe bağlı ilgili birimler tarafından görülüp, incelenmeyen hiçbir evrak Üniversite Senatosuna veya Yönetim Kuruluna sunulamaz.

12 GİZLİ YAZILAR Evrak kayıt görevlileri tarafından içerikleri taranmadan sisteme bilgileri girilerek kayıt edilir ve amir tarafından ilgili birime gönderilir. Gizli yazıları birim yetkilisi ve ilgili birim çalışanları dışında kimse göremez.

13 UDOS’TA E-İMZA 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca evrakların yasal geçerliliğinin olması için tüm evrak imzalayıcıları evrakları güvenli e-imza ile imzalamakla yükümlüdürler. Ancak, e-imza kullanmak için gerekli imzalama cihazının kaybedilmesi, temin edilirken gecikilmesi veya izin dönemlerinde vekalet bırakılan kişinin imzalama cihazının bulunmaması durumlarında UDOS’ta yer alan “Sistem Onayı” butonu kullanılabilir. Bu butonun güvenli imza yerine kullanımı için Genel Sekreterlikten yazılı izin alınması gerekir.  

14 UDOS’TA E-İMZA Bu izinle birlikte imzalama cihazı gelene kadar veya izin (vekalet) süresi bitene kadar “Sistem Onayı” butonu kullanılabilir. Bu durumda imza sahibi kullandığı “Sistem Onayı” butonunun e-imza yerine geçtiğini kabul eder. İzin onayı verildikten sonra imzalama cihazının satınalma sürecinin başlatılması için ilgili kişinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına doğrudan müracaatı gereklidir.

15 UDOS’TA EVRAK POSTALAMA
e-imzalı yazılara “Bu evrakın 5070 sayılı Kanun gereğince e-imza ile imzalandığı tasdik olunur" ifadesinin yer aldığı kaşe basılacaktır.

16 uDOS

17 UDOS’TA AMAÇ Standart yazışma yapmak, elektronik arşiv oluşturulması
Bürokrasiden kaynaklanan engel ve engellemelerin kaldırılması Zamandan ve Malzemeden tasarruf Hizmetlerde Verimlilik ve Şeffaflık Süreç Takibi

18 UDOS’TA MENÜLER Gelen Evrak Menüsü Giden Evrak Menüsü Arşiv Ayarlar

19 İŞLEM KARAR YETKİLİSİ Birim Amirleri, «Amir Birim Yetkilerini Belirleme» ekranları yardımıyla İşlem Yetkililerini atayabilirler. Birime gelen ve işlem görmemiş evrakların dağıtımını, «Dağıtım için Bekleyen Evraklar» menüsünden yapabilirler.

20 UDOS’TA EVRAK HAZIRLAMA
Evrak, «Yeni Giden Evrak» oluştur menüsü kullanılarak yaratılır. «Kopyala» butonu kullanılarak daha önce hazırlanmış bir evrakın kopyası yaratılır. Zorunlu alanlar dışında sadece metnin içerik kısmı yazılarak evrak düzenlenir. «Kaydet» butonuna basılarak evrak kaydedilir. Ön izleme yapılarak evrakın kağıttaki görüntüsü kontrol edilir.

21 UDOS’TA EKLER Tüm ekler taranarak veya pdf dosya şekline getirilerek mutlaka EK’e konmalıdır. Taranamayacak türdeki evraklar veya dokümanlar ise yazışma yapılırken mutlaka «Elden Eki Vardır» kısmı işaretlenerek ulaşımı takip edilir.

22 ELDEN GİDECEK EKLER Taranıp ek olarak eklenemeyecek türdeki materyaller elden gönderilecek eklerdir. Yazı hazırlanırken «Elden gönderilecek eki vardır» alanı işaretlenir. Açıklama kısmına muhteviyat açıkça belirtilir. Evrak onaylandıktan sonra, eklerin gideceği birime ulaştırılması sağlanır. Ekin ulaşmasından yazıyı hazırlayan ve alacak olan ilgili birim çalışanı sorumludur.

23 UDOS’TA İLGİ Yazılan yazının önceki bir yazıya ek,
Yazılan yazının önceki bir yazıya karşılık, bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirtir. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide sıralama kronolojik olarak yapılır.

24 EVRAKIN GİDECEĞİ YER Kurum içi Kurum dışı Şahıs

25 UDOS’TA DAĞITIM Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin tanımlandığı bölümdür. Bu tanımlamalar Protokol sırası esas alınarak yapılmalıdır. UDOS’ta dağıtım yaparken; Şablon oluşturabiliriz. Başkası tarafından hazırlanmış şablonu kullanabiliriz. Grup oluşturabiliriz.

26 YARDIMCI EVRAKLAR Yazıyla birlikte ek olarak gönderilmeyecek, sadece amirlerin bilgilendirilmesine yönelik hazırlanmış dokümanlardır. Evrakta bahsi geçen konunun geçmişine ilişkin bilgi ve belgelerdir.

27 PARAF/ONAY’A GÖNDERME
Yazıyı hazırlayan kişi kendini seçmez. Paraf listesinde yer alacak kişiler sırasıyla eklenir. «Koordinasyon» gerektiren durumlarda ilgili kişi satırında «Onay Türü» olarak «Koordinasyon» seçilir. İmza atacak kişi en son seçilir.

28 PARAF/ONAY’A GÖNDERME

29 PARAF/ONAY’A GÖNDERME

30 ISLAK İMZALI EVRAK Kurum dışı ve kişilere yazılacak özel yazılar dışındaki kurum-kuruluş ve kişilerle yapılacak tüm yazışmalar e-imza veya mobil imza ile gönderilecektir.

31 ÖZELLİKLİ EVRAK Kurumumuzca belirlenen bazı özellikli evraklar ise hem ıslak imzalı hem de elektronik olarak sistemde işlem görür. Bu evrakların ıslak imzalıları karşı tarafa gönderilmeyip, hazırlanan birim tarafından saklanır.

32 UDOS’TA GİZLİ YAZILAR Gizli yazılar, görülmesi istenilmeyecek nitelikte ise UDOS sistemine evrakın bilgileri girilerek evrak kaydı yaratılır. Evrak taranmaz ve içeriği sisteme dahil edilmez. Evrak Kayıtçı tarafından Evrak Türü alanında «GİZLİ» alanı işaretlenir. «ELDEN GÖNDERİLECEK EKİ VARDIR» alanına not düşülerek, havalesi yapılan birime elektronik olarak bilgileri, elden ise kapalı ve Gizli zarfla evrak zarfı açmaya yetkili amire gönderilir.

33 İMZA YARDIMCISI Islak imzalı evraklar, amirlerce tayin edilen «İmza Yardımcıları» tarafından imzaya hazırlanır. İmza için yazdırılan Evrak tarih ve numara almış olduğundan aynı gün içerisinde imzalattırılması gerekmektedir. İmzalansın veya imzalanmasın çıktısı alınan evrakların «Evrak Kayıt Birimine» ulaştırılması «İmza Yardımcısının» görevidir.

34 EVRAKIN POSTALANMASI İmzalanan Evrak kartonu Evrak Kayıt birimine ulaştırılır. Evrak Kayıt birimi «Postalanmayı Bekleyen Evraklar» menüsündeki adımları izleyerek, imza kontrolü ve postalama işlemlerini gerçekleştirir. UDOS’ta işlemlerinin tamamlanabilmesi için evrakların tarih ve sayılarını içeren listelerin « Evrak Kayıt» Birimine ulaştırılması sağlanmalıdır.

35 UDOS’DA YAPILAN GENEL HATALAR
Çıkış birimi yanlış seçiliyor. Kurum içi birim eklemek yerine, kurum/şahıs eklemeden yapılıyor. Standart konu başlığı yerine, açıklayıcı yazılmıyor. İlgi içerik kısmına yazılıyor. «Yazınız»/ «yazımız» ifadelerine dikkat edilmiyor. Ekler, içerik kısmına yazılıyor. Dağıtım içerik kısmına yazılıyor. Dağıtımlar şablon kullanılmadan uzun listeler şeklinde yapılıyor. Evrakın üzerinde görünecek dağıtım alanı doğru kullanılmıyor. Kurum dışı yazılarına «Özellikli Evrak» seçimi yapılıyor. Antet alt bilgileri örnek gibi kullanılmıyor. Evrak Kayda Geri gönder butonu kullanıyor. Özellikli Evrak kavramı doğru kullanılmıyor.

36 udos@uludag.edu.tr UDOS’A ULAŞMAK İÇİN
Adresine gönderebilirsiniz.


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN OTOMASYON SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları