Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Endüstri Analizleri Prof. Dr. Erol Eren

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Endüstri Analizleri Prof. Dr. Erol Eren"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Endüstri Analizleri Prof. Dr. Erol Eren
Konu-6 Çevre ve Endüstri Analizleri Prof. Dr. Erol Eren

2 Çevre Çevresel Belirsizliğin Tanımı:
Bir örgütün dış çevresinde mevcut olan karmaşıklık derecesi ile değişme derecesine verilen addır.

3 Çevre Çevresel Taramalar:
Örgütün içsel çevresindeki çalışanlardan ve dışsal çevresindeki önemli kişi ve kurumlardan işletmenin stratejik sürprizlerden kaçınması ve uzun dönemli sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için gerekli haber ve bilgileri toplaması, kontrol etmesi, değerlendirmesi ve ilgili birimlere dağıtması işlemidir.

4 Dışsal çevre değişkenleri:
Genel ve Uluslararası Çevre: Genel ve uluslararası çevre değişkenleri kısa dönemli faaliyetleri doğrudan etkilemez, fakat çoğunlukla örgütün uzun dönemli kararlarını etkilerler.

5 Dışsal çevre değişkenleri:
Görev Çevresi: Firmanın günlük ve uzun dönemli kararlarında onu doğrudan etkileyen ve ondan doğrudan etkilenen etrafındaki kişi,grup,ve kurumlardır.Görev çevresi firmanın içinde bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü endüstridir.

6 Dışsal çevre değişkenleri:
Endüstri analizi: Bir işletmenin görev çevresindeki elemanları derinlemesine incelenmesidir. Bunlar; Hükümet ve kamu kurumları, Satıcılar (tedarikçiler), Rakipler, Pazar ve Müşteriler, Mali kurumlar (bankalar vs.), Çevrede oturan halk ve diğer çıkar gruplarıdır.

7 Dışsal çevre Genel ve Uluslararası Çevre Güçleri: Ekonomik güçler
Bir ülkede mal, para, enerji ve bilgi değişimlerini düzenleme Teknolojik güçler Sorunları (üretim, verimlilik, yeni teknikler, yeni ürünler yardımıyla) çözme girişimlerinde bulunma

8 Genel ve Uluslararası Çevre Güçleri:
Dışsal çevre Genel ve Uluslararası Çevre Güçleri: Politik-Yasal güçler Toplumda güç ve yetkilerin dağıtımı, kanunların çıkarılması ve düzenin sağlanması Sosyo-kültürel güçler Toplumsal değerlerin, adet ve ananelerin düzenlenmesi

9 Genel ve Uluslararası Çevre Güçlerinin Önemli değişkenleri
Ekonomik Milli gelir trendleri Faiz hadleri Para arzı Enflasyon oranları İşsizlik düzeyleri Ücret/fiyat kontrolleri Devalüasyon/revalüasyon Enerjiye erişebilirlik ve fiyatı Kullanılabilir ve ihtiyari gelir Teknolojik Ar&Ge için toplam hükümet harcamaları Teknolojik çabalara odaklanma Patentle korunma Yeni ürünler Lab.dan pazara teknoloji transferinde yeni gelişmeler Otomasyon yoluyla verimliliği iyileştirme Politik-Yasal Antitröst düzenlemeler Çevre koruma kanunları Vergi kanunları Özel teşvikler Dış ticaret düzenlemeleri Yabancı firmalara karşı tutumlar İşe alma ve terfi konusundaki kanunlar Sosyo-kültürel Yaşambiçiminde değişimler Kariyer beklentileri Tüketicilerin bilinçlenmesi Aile yapılarında değişimler Nufus artışı Nufusun yaş durumuna göre dağılımı Bölge ve şehirler yönünden nufus hareketleri Hayat beklentilerinde değişimler Doğum oranları

10 2. Ekonomik Çevre İncelemesi
Ülkeler kalkınmışlıkları açısından üç grupta incelenirler; gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler diye sınıflanabilir. Ekonomik incelemelerde dikkate alınması gereken değişkenler şunlardır. Milli gelir miktarı ve yıldan yıla artış oranları Kişi başına milli gelir dağılımları Kamu ve özel kesimin milli gelir içindeki payları ve yıldan yıla artış oranları, Tasarrufların yatırıma dönüşme eğilimleri, İşletmenin üretimine giren ara mallarını üreten endüstri kollarındaki yatırım eğilimi, Hammadde ve işgücü masraflarının artış eğilimi Devletin ekonomideki para ve maliye politikaları, Devletin para ve maliye politikalarına bağlı olarak oluşan enflasyonun seyri,

11 Sosyo-Kültürel Toplumsal Özellikler
. İşletmenin faaliyet yaptığı bölge halkının yaşantı biçimi, . Halkın kültürel düzeyi, . Toplumsal gelenekler toplumun yasakladığı ve hoş karşılamadığı bazı alışkanlıklar, . Ailelerin çok çocuk yapma yerine az çocuk yapmayı tercih etmeleri, . Aile yapısının çekirdek aile yapısı biçimine dönüşmesi eğilimi artmaktadır,

12 3. Sosyo-Kültürel Çevre Zamanımız sosyo-kültürel yönden bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmektedir. Dünyadaki geleneksel değerler sistemleri hızla değişmektedir. Bu değişmenin başlıca nedenleri şunlardır. Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, Haberleşme araç ve tekniklerindeki gelişmeler, Öğretim ve eğitim sistem ve yöntemlerindeki yenilikler, Bilimsel,teknik ve felsefi gelişme ve gelişmeler, Sosyo-kültürel faktörler bir toplumu tanımlayan temel değerleri ihtiva eder. İşletmeler, içinde geliştiği toplumun temel kültürel değerlerini dikkate almak zorundadırlar.

13 Sosyo-Kültürel Toplumsal Özellikler
6. Hanımların çalışma hayatına daha yüksek oranda katılmaları (kreş, anaokulu, hazır yemek vb. sektörleri ortaya çıkardı.) İnsanların tek bir yerde yaşama alışkanlıklarının değişmesi (dinlenme, eğlenme, spor amaçlı yer değiştirmeler) İşletmelerde çalışan insanların çalışma saatlerini azaltma, sosyal faaliyetleri ve yaşam kalitesi artırma ile yönetimin tutumunu insanileştirme ve demokratikleştirme istekleri ortaya çıkmıştır.

14 4. Teknolojik Çevre En hızlı değişen faktörlerden biri teknolojik çevre koşullarıdır. Yenilikler eski ürünleri bir gecede işlevsiz hale sokarken, yeni ürün imkanları sağlamaktadır. Teknolojinin etkisi yeni ürün, makine, araç, malzeme ve hizmetlerde ortaya çıkar. Teknolojinin faydalarından bazıları; yüksek verimlilik, artan standartlar ve genişleyen ürün yelpazesidir. Üretim teknolojisi de ürün teknolojisi gibi hızlı bir değişim yaşamaktadır. Teknolojik çevredeki gelişme hızı, firmaları yenilikçi olmaya ve yenilikleri kendi bünyelerine adapte etmeye itmektedir.

15 4. Teknolojik Çevre Bazı işletmeler Ar-Ge faaliyetleri ile bu değişimlere ayak uydururken bazıları ise teknoloji transferine yönelmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile beraber, ürün-hayat eğrilerinin kısalması, ikame malların çoğalması ve imalatta otomasyona geçilmesi işletmelerde teknoloji transferi ve araştırma-geliştirme masraflarını artırırken yenilikçilik imkanları da oluşturmaktadır.

16 Teknolojik Değişkenler
Ar-Ge için toplam devlet harcamaları Ar-Ge için toplam endustri harcamaları Teknolojik çabalar üzerine yoğunlaşma Patent koruma Yeni ürünler Laboratuardan pazara teknoloji geliştirmede yeni gelişmeler Otomasyon aracılığı ile verimlilik gelişmeleri

17 Politik ve Yasal Değişkenler
Tekelciliği önleme düzenlemeleri Çevre koruma kanunları Vergi kanunları Dış ticaret düzenlemeleri Yabancı firmalara yönelik tutumlar Hükümetlerin istikrarı

18 5. Ekolojik Çevre Ekoloji, doğa ile canlılar arasındaki ilişkileri ve yaşama dengelerini araştıran bir bilim dalıdır. Fabrika bacaları havayı kirletmekte, çeşitli solunum yolu hastalıklarına ve ozon tabakasının delinmesine yol açmaktadır. Fabrikaların nehirlere, göllere ve denizlere zehirli atıklar bırakarak temiz suyu kıtlaştırmaktadır. Sanayi atıkları toprağın humus tabakasını eriterek yok etmektedir. Ekolojinin bozulması sonucu hammaddeler azalmaktadır.

19 5. Ekolojik Çevre İşletmeler ekolojik çevreyi koruması şart olmuştur.
Kirlilik kontrol teçhizatı, ekolojik ölçüm aletleri ve temiz üretim teknolojileri ihtiva eden bilgisayar donanımlarıyla çevreye zarar vermeden üretim ve taşımacılık yapılabilmaktedir. Firmaların ekoloji hassasiyetleri atıkların azalması, enerji tasarrufu, malzemelerin yeniden kullanımı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca kamu nezdinde şirketin imajı iyileşecektir.

20 Dış Stratejik Faktörler
Seçimlere etki eden unsurlar : Yöneticilerin kişisel değerleri Yöneticilerin iş tecrübeleri Yürürlükteki stratejilerin başarısı Stratejik Körlük Bilmediğimiz veya olumsuz bilgileri kabul etmeme eğilimi

21 Öncelik Matrisi Firmayı etkileme olasılığı Yüksek Orta Düşük Yüksek
Ortaya çıkma olasılığı Orta Düşük Orta Düşük Düşük Öncelik Öncelik Öncelik

22 Endüstri Analizleri Endüstri Benzer ürün ve hizmetleri bir grup firmanın oluşturduğu topluluğa verilen addır. Örneğin Sigorta hizmetleri, tekstil gibi.

23 SATICILAR ALICILAR Giriş Engelleri Rekabet Şiddetini Belirleyiciler
Yeni Girenler Satıcıların Pazarlık Gücü Alıcıların Pazarlık Gücü ENDÜSTRİDE RAKİPLER ARASI REKABETİN ŞİDDETİ SATICILAR ALICILAR İkame Endüstriler Alıcıların Gücünün Belirleyicileri Satıcıların Gücünün Belirleyicileri İkame Tehliklesinin Belirleyiciler Micheal Porter’e Göre Endüstride Rekabet Analizi

24 Giriş Engelleri Ölçek ekonomisi Ürün farklılıklarına sahip olma
Marka belirginliği ve kimliği Ürün değiştirme maliyetleri Sermaye ihtiyaçları Dağıtım kanallarına giriş Hükümet politikası Misilleme yapma beklentisi Mutlak maliyet avantajları Öğrenme eğrisi üstünlüğüne sahip olma Düşük maliyetli ürün tasarım gücü

25 Satıcıların Gücünün Belirleyicileri
Girdileri farklılaştırma Satıcıların değiştirme maliyeti İkame girdilerinin mevcudiyeti Satıcılar arasında anlaşma ve kaynaşma Satın alınacak girdi hacminin önemi Endüstride toplam alımların göreceli maliyeti Girdilerin maliyetlere ve farklılaştırmaya etkisi Endüstride ileriye doğru entegrasyon telikesine bağlı olarak geriye doğru entegrasyon olması

26 İkame Telikesinin Belirleyicileri
İkame ürünlerin fiyat üstünlükleri Değiştirme maliyeti Alıcıların ikame ürünlere eğilimi

27 Rekabet Siddeti Belirleyicileri
Endüstri büyümesi Yüksek sabit giderler ve depolama giderleri Ürün farklılıkları Marka belirginliği ve kimliği Değiştirme maliyetleri Rakipler arasında anlaşma, kaynaşma ve denge Bilgisel karmaşılık Rakiplerin çeşitliliği Şirket riskleri Çıkış engelleri

28 Alıcıların Gücünün Belirleyicileri
Fiyat Duyarlılığı Toplu alım fiyatı Ürün farklılıkları Marka kimliği Kalite başarısının etkisi Alıcı kar ve çıkarları Karar verenlerin teşvikleri Pazarlık Kaldıracı Fırmalar arası anlaşmalar Alınan malın miktarı Firmanın değiştirme maliyeti ile ilgili olarak alıcının firma değiştirme maliyeti Alıcı bilgisi Geriye doğru entegrasyon yeteneği İkame malların iyi bir duruma gelmesi

29 Endüstri Analizleri Endüstri Gelişmesi
Birçok firmadan oluşan endüstriler Hiçbir firma büyük pazar payına sahip değildir. Her firma toplam pazarın sadece küçük bir kısmına hizmet ederek rakipleriyle rekabet etmektedir. Birkaç büyük firmadan oluşan endüstriler Pazarın tamamına birkaç büyük firma hakimdir. Rekabette ürünlerini farklılaştırmak suretiyle birbirlerini tehdit etmektedirler.

30 Endüstri Analizleri Stratejik Biçimler Stratejik yönelme açısından firmalar dört grup altında toplanabilirler. Bunlar: Savunucu tipler Sınırlı bir üretim hattı ile mevcut üretim faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya odaklanma

31 Stratejik Biçimler (devam)
Endüstri Analizleri Stratejik Biçimler (devam) Ümitlenenler: Oldukça geniş ürün hatları ile ürün yeniliklerine ve Pazar fırsatlarına odaklanan firmalar

32 Stratejik Biçimler (devam)
Endüstri Analizleri Stratejik Biçimler (devam) Analizciler: Biri değişken biri de dengede olmak üzere en azından iki farklı ürün ve pazar alanında çalışmakta olan kuruluşlar

33 Stratejik Biçimler (devam)
Endüstri Analizleri Stratejik Biçimler (devam) Tepkiciler: Devamlı bir strateji -yapı ve kültür- ilişkisi olmayan kuruluşlar

34 Endüstri Matrisi Anahtar başarı Faktörleri A şirketi için Dereceleme
A şirketinin Ağırlıklı puanları B şirketinin Derecelemesi B şirketinin Ağırlıklı Puanları Ağırlık 1 2 3 4 5 6 Toplam 1.00 Kaynak: T. L. Wheelen and J. D. Hunger, “Industry Matrix.” Copyright © 2001 by Wheelen and Hunger Associates. Reprinted by permission.

35 Endüstri Analizleri Öngörü (tahmin) Teknikleri: Ekstrapolasyon
Beyin fırtınası Uzman görüşü İstatistiksel model kurma Senaryo yazma Delfi Tekniği

36 Dışsal Faktörler Analizi Özeti (DFAÖ)
Önem Derecesi Dışsal Faktörler Ağırlıklı Puan Ağırlık Düşünceler 1 2 3 4 5 Fırsatlar Tehditler Toplam Ağırlıklı Puan 1.00 Notes: Fırsat ve tehditleri listesi (5–10adet)1.kolona Ağırlık her faktör için 1 ile 0 arasında değişen puanlarla belirtilecektir kolonun toplam ağırlığı 1’i geçmeyecektir. 3.Her bir dışsal faktör en önemli olana 5;en önemsiz olana da 1 sayısı verilmek suretiyle değerlenecektir. 4. Her bir faktörün ağırlık puanı ile önem derecesi çarpılarak bulunacaktır 5.Her faktörle ilgili gerekce bu sütünda yer alacaktır. Ağırlıklı puan toplamı firmanın dış çevresindeki stratejik faktörlere nasıl cevap vermesi gerektiğini gösterecektir.. Kaynak: T. L. Wheelen and J. D. Hunger, “External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS).” Copyright © 1991 by Wheelen and Hunger Associates. Reprinted by permission.

37 Dışsal Faktörler Analizi Özeti (DFAÖ) A Firması Örneği
Önem Derecesi Ağırlıklı Puanlar Ağırlık Yorumlar Fırsatlar • Avrupa Birliğinin ekonomik enteğrasyonu • Kaliteli beyaz eşyaya olan talep artışı • Asyanın ekonomik gelişmesi • Doğu Avrupa pazarlarının açılması • Departmanlı super marketlere talep artışı Tehditler • Hükümet düzenlemeleri artışı • Güçlü ABD rekabeti • B ve C adlı rakiplerin Küresel bakımdan güçlü olması • Yeni ürün çıkarma • Japon beyaz eşya üreticileri Total Puan 1 .20 .10 .05 .15 2 4 5 1 2 3 3 .80 .50 .05 .10 .20 .40 .45 4 Avruralı bir D firmasıyla birleşme A firmasının iyi kalitesi A firmasının Asyada çok az yeri var Zaman alacak A firması bu konuda kanalda zayıf İyi durumda D firması küresel olarak zayıf İyi değil Sadece Asya pazarında Avustralyada varlar 5 1.00 3.15


"Çevre ve Endüstri Analizleri Prof. Dr. Erol Eren" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları