Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çark-ı Sosyal Oyunu www.sosyalbilgiler.biz Sorular Mehmet Kuraz Öğretmenimizin katkıları ile hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çark-ı Sosyal Oyunu www.sosyalbilgiler.biz Sorular Mehmet Kuraz Öğretmenimizin katkıları ile hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Çark-ı Sosyal Oyunu www.sosyalbilgiler.biz Sorular Mehmet Kuraz Öğretmenimizin katkıları ile hazırlanmıştır

3 Erkan İSANMAZ

4 50 45 25 15 100 55 75 10 65 Puan

5 1616 2424 30 61111 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525

6 Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde, devlet işleri “kurultay” denilen mecliste görüşülürdü. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıttır? 302928272625242322212019181716151413121110987654321 A) Demokratik uygulamalar olduğuna B) Mutlakıyet yönetiminin olduğuna C) Bağımsız yaşama düşüncesinin olduğuna D) Gelenek ve göreneklerin uygulandığına. CEVAP

7 PUAN TABLOSU A

8 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Arap üstünlüğü düşüncesi sona ermiştir. Türkler önemli görevlere getirilmiştir. Yukarıdaki olaylar aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında gerçekleşmiştir? A) Emeviler B) Abbasiler C) Karahanlılar D) Uygurlar CEVAP

9 B PUAN TABLOSU

10 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Talas Savaşı’nın sonunda; İslam, Türkler arasında hızla yayıldı. Türkler, Abbasi Devleti’nde çeşitli görevlere getirildi. Türk–İslam kültürünün karışmasıyla yeni bir kültür oluştu. Buna göre Talas Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Türklerin İslam dünyasında lider olmalarını sağlamıştır. B)Bu savaşla Türk – İslam Tarihi başlamıştır. C)Bu savaşla Arap – İslam devletleri yıkılmıştır. D)İslam mimarisinin gelişmesi sağlanmıştır. CEVAP

11 B PUAN TABLOSU

12 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Talas Savaşı sonunda kâğıdın ve kâğıt yapım tekniğinin batıya taşınması, dünyayı en çok hangi alanda etkilemiştir? A) Endüstri B) Ekonomi C) Askerlik D) Kültür CEVAP

13 D PUAN TABLOSU

14 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İlk Türk devletlerinin göçebe yaşam sürmeleri, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir? A) Ticaretin B) Ekonominin C) Mimarinin D) Askerliğin CEVAP

15 C PUAN TABLOSU

16 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Malazgirt Savaşı aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir? A) 1171 B) 1071 C) 1077 D) 1176 CEVAP

17 B PUAN TABLOSU

18 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde görülen göçlerin en önemli nedenidir? A) Atın evcilleştirilmesi B) Türk beylerinin macera hevesleri C) Ekonomik sıkıntılar D) Tekerleğin bulunması CEVAP

19 C PUAN TABLOSU

20 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İslam öncesinde Arapların yaşantısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticaret önemli gelir kaynağıdır. B) Mekke kutsal şehir olma özelliği taşır. C) Bilimsel faaliyetler vardır. D) Kan davaları görülür. CEVAP

21 C PUAN TABLOSU

22 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İslamiyet öncesinde Türk devletleri ile Çin sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Türk devletlerinin bu mücadelesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmek B)Çin’in kültürünü almak C)Çin halkını Türkleştirmek DÇin topraklarına yerleşmek CEVAP

23 A PUAN TABLOSU

24 CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi, sadece Dört Halife Dönemine ait bir özelliktir? A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi B) Yöneticilere halife denmesi C) İslam’ın yayılması D) Dinde aykırılıkların yaşanması

25 A PUAN TABLOSU

26 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde en çok benimsenen dindir? A) Gök Tanrı B) Maniheizm C) İslamiyet D) Musevilik CEVAP

27 A PUAN TABLOSU

28 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Uygurlara kadar tapınak türü binalara rastlanmazdı. Yine bu dönemde hapis cezaları yoktu. Bunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tapınak yapmayı bilmemeleri B) Göçebe hayat yaşamaları C) Ülkelerde suç işlenmemesi D) İnşaat yapmayı sevmemeleri CEVAP

29 B PUAN TABLOSU

30 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Orta Asya Hunlarının kuzey kolunun batıya doğru göç etmesi ile başlayan ve tüm dünyayı etkileyen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Hun Göçü B) Sanayi Devrimi C) Kavimler Göçü D) Fransız İhtilali CEVAP

31 C PUAN TABLOSU

32 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi bir Türk destanı değildir? A) Ergenekon Destanı B) Türeyiş Destanı C) Oğuz Kağan Destanı D) İlyada Destanı CEVAP

33 D PUAN TABLOSU

34 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler yaygınken, Uygurlarla birlikte tapınak ve saray anlayışının ilerlediği görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Ekonomik açıdan zenginleşilmesiyle B) Çin’e komşu olunmasıyla C) Yerleşik hayata geçilmesiyle D) Ticaretin gelişmesiyle CEVAP

35 C PUAN TABLOSU

36 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilinen ilk Türk devletidir. B) Çin’e seferler yapmışlardır. C) Anadolu’ya seferler yapmışlardır. D) Onlu sistemi kullanmışlardır. CEVAP

37 C PUAN TABLOSU

38 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Müslümanların imzalamış olduğu ilk barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A) Uhut Antlaşması B) Mute Antlaşması C) Hendek Antlaşması D) Hudeybiye Antlaşması CEVAP

39 D PUAN TABLOSU

40 302928272625242322212019181716151413121110987654321 CEVAP Cemel (Deve) Olayı Hakem olayı Sıffın Savaşı Yukarıdaki olaylar hangi halife zamanında olmuştur? A) Hz. Ali B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ömer D) Hz. Osman

41 A PUAN TABLOSU

42 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Tıp ve felsefe alanında tüm dünyada tanınan Türk – İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaşgarlı Mahmut B) Biruni C) Farabi D) İbn-i Sina CEVAP

43 D PUAN TABLOSU

44 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Tarihte bilinen ilk Türk alfabesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kırgızlar B) Uygurlar C) Göktürkler D) Tatarlar CEVAP

45 C PUAN TABLOSU

46 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammet Dönemi’nde gerçekleşmiştir? A) İspanya’nın fethi B) Mekke’nin fethi C) Türklerin İslamiyet’i kabulü D) Sıffın Savaşı CEVAP

47 B PUAN TABLOSU

48 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Bizanslılar ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasinler Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Talas Savaşı D) Miryakefalon Savaşı CEVAP

49 A PUAN TABLOSU

50 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Ali Şir Nevai’nin Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Divan-ı Lügati’t Türk B) Babürname C) Muhakemetü’l Lügateyn D) Taç Mahal CEVAP

51 C PUAN TABLOSU

52 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır. Hanlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)Orduda paralı asker olmaması B)Askeri masrafların azaltılması C)Ordunun atlı askerlerden oluşması D)Çin ordusunun örnek alınması CEVAP

53 C PUAN TABLOSU

54 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisini göstermektedir? A) Çinlilerle ilişki içinde olduğunu B) Şehirler kurduğunu C) Hukuk kurallarına önem verdiğini D) Çin topraklarına yerleştiğini CEVAP

55 A PUAN TABLOSU

56 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Kök Türklerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe hayat tarzının bir sonucu değildir? A)Yazılı kültürün gelişmemesi B)Ticaretle uğraşılması C)Şehirleşme düşüncesinin olmaması D)Hayvancılıkla ilgilenilmesi CEVAP

57 B PUAN TABLOSU

58 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Dünyadaki tüm Müslümanlar için kutsal olan Kâbe aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? A) Medine B) Mekke C) Cidde D) Taif CEVAP

59 B PUAN TABLOSU

60 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İlk Türk devletlerinde “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı yaygındı. Bu anlayış, Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? A) Savaşçı özellik kazanmalarına B) Yerleşik hayata geçmelerine C) Tarımla uğraşmalarına D) Kısa sürede yıkılmalarına CEVAP

61 D PUAN TABLOSU

62 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Arapların İslamiyet’ten önceki yaşayışlarını yansıtmamaktadır? A) Kadın ve erkek eşitliği yoktu. B) Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. C) Tek tanrı inancı vardı. D) Siyasi birlik yoktu. CEVAP

63 C PUAN TABLOSU

64 302928272625242322212019181716151413121110987654321 İpek Yolu, aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarından geçmez? A) İran B) Mısır C) Çin D) Türkmenistan CEVAP

65 B PUAN TABLOSU


"Çark-ı Sosyal Oyunu www.sosyalbilgiler.biz Sorular Mehmet Kuraz Öğretmenimizin katkıları ile hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları