Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKLER İ N İ SLAMA G İ R İ Ş İ Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKLER İ N İ SLAMA G İ R İ Ş İ Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır."— Sunum transkripti:

1

2 TÜRKLER İ N İ SLAMA G İ R İ Ş İ Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır. Bunun sonucunda, Araplar'ın dinini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.

3 O dönemde TÜrkler'in dini inancıyla İ slam inancı arasında bazı benzerlikler vardı.Bu da Türklerin islama geçmesini olaylaştırdı. Bu benzerlikler; - İ kisinde de tek Tanrı inancı olması - İ kisinde de cennet-cehennem inancı olması - İ kisinde de aile de ğ erleri ön plandayken, hırsızlık-yalancılık-zulüm yasaktır.. -"Cihat" ve "fetih" anlayışının benzerli ğ i Balbal Taşları

4 Türkler İ slam'a geçince bu dine katkıları olmuştur.. Bunlardan bazılar; -Yapılan fetihler sonrasında islam dini daha geniş bir alana yayıldı.. - İ slam dininin ve islam dünyasının koruyuculu - İ slami eserlerle islamın gelişmesine katkı sa ğ ladılar

5 Bazı TÜrk devletleri müslümanlı ğ ı di ğ erlerinden önce tercih etmiştir.. Bu Türk Devletleri; -Ihşidiler -Gazneliler -Selçuklular -Toluno ğ ulları -Karahanlılar

6 İ LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İ IHŞ İ D İ LER -Fergama Bölgesi beyi "TO Ğ AÇ" Mısırda bu devleti kurdu -Suriye ve Hicaz'ı ele geçirdiler -To ğ aç'ın o ğ ulları döneminde iç karışıklık başladı -Fatımiler bu devlete son verdi

7 GAZNEL İ LER - İ Smini kuruldu ğ u yer olan Gazneden alır -Alp Tigin kurmuştur -Kuruldu ğ u ilk dönemde "Samano ğ ulları"na ba ğ lıydılar, o devlet yıkılınca ba ğ ımsız oldular -En parlak dönemleri "Gazneli Mahmut" dönemidir -Gazneli Mahmut Hindistana islamın yayılmasını sa ğ lamıştır -Gazneli Mahmutun o ğ lu Sultan Mesut Selçuklular üzerine sefere çıktı. İ ki ordu "Dandanakan"da karşılaştı ve savaşı Selçuklular kazandı.Sultan Mesut Hindistana çekildi. -Sultan Mesuttan sonrakiler devletin bütünlü ğ ünü koruyamadı

8 SELÇUKLU DEVLET İ -Dukak Bey ve O ğ uz Yabgusunun arası açıldı, O ğ uz Beylerinin araya girmesi sonucu barıştılar.Dukak Bey ölünce yerine Selçuk Bey geçti -Selçuk Bey Yabgudan çekindi ğ i için "Cend" şehrine geldi ve islamiyeti kabul etti

9 -Karahanlı-Samano ğ lu çatışmasında Samano ğ ulları'na yardım etti -Samano ğ ulları bu yardıma karşılık Semerkand ve Buharayı verdiler -Selçuk Bey ölünce "Aslan Bey" başa geçti -Selçuklular Gazneliler tarafından büyük tehtid haline gelince Gazneli Mahmut Aslan Bey'i Gazneye ça ğ ırıp hapsettirdi.

10 Tu ğ rul ve Ça ğ rı Bey Dönemi -Tu ğ rul Bey Dandanakan Savaşında Gaznelilere karşı başarılı olunca Sultan unvanı ile devletin başına geldi -Tu ğ rul Bey önce devlet düzenini kurdu.Sonra seferlere başladı. -Rey alındı ve başkent yapıldı - İ ran'ı tamamen fethedildi -Anadoluya akınlar düzenlendi TU Ğ RUL BEY ÇA Ğ RI BEY

11 Alparslan Dönemi -Alparslan Kafkaslar üzerine ve Anadoluya bazı seferler düzenledi -Bizanslılar Anadoluya geldi ve Selçuklularla "Malazgirt"te karşılaştı -Savaşı Selçuklular kazanın; +Anadolunun kapıları Türklere açıldı SULTAN ALPARSLAN

12 MEL İ KŞAH Melikşah Dönemi -Selçukluların en parlak dönemi Melikşah Dönemidir -Devleti; +Do ğ uda Seyhun +Batıda Marmara-Ege +Kuzeyde Kafkaslar +GÜneyde Mısıra kadar genişletti

13 -Melikşah ilk olarak "Toharistan"a sefer düzenledi -Gazneliler Melikşahtan barış istedi -Karahanlıları yendi -Do ğ uda güvenli ğ i sa ğ layıp Kuzeye yöneldi -Batıdaki Türkmenler itaaat altına alındı Melikşah Döneminde Selçuklular

14 Sultan Sancar -Melikşahtan sonra oluşan taht kavgaları Sultan Sancar'ın tahta geçmesiyle sona erdi. -Gaznelileri yendi, Gurlular hakimiyet alrına alındı -O ğ uz isyanında Sancar esir düştü, kurtulduktan bir süre sonra öldü Sultan Sancar Türbesi

15 SELÇUKLULARIN YIKILIŞ SEBEB İ -Katvandaki aüır yenilgi -Haçlıların düzenledikleri seferler -Sultan Sancar'ın esir düşmesi -Taht kavgaları sonucunda devletin zayıflaması -Hanedanın itaati alkdındaki beylerin ba ğ ımsızlık kurmaları

16 TO Ğ UNO Ğ ULLARI -Mısıra vali olarak atanan "Toluno ğ lu Ahmet" burada ba ğ ımsızlık ilan etti -Filistin, Kuzey Irak'a kadar fetihler oldu To ğ uno ğ lu Ahmet'in o ğ ullarının çatışmasndan yararlanan Abbasiler bu devlete son verdi

17 KARAHANLILAR -Çi ğ il, Ya ğ ma ve Karluk TÜrkleri birleşip Karahanlılar'ı kurdu -Do ğ u-Batı olmak üzere iki farklı teşkilat halinde yönetiliyorlardı -Batıda Saltuk Bu ğ ra Han devlet kurulduktan 120 yıl sonra islama geçti -Bu ğ ra Han'ın o ğ lu devletin Do ğ u kanadını ortadan kaldırdı

18 -Devlet tekrar Do ğ u-Batı olarak ikiye ayrıldı -Do ğ udakiler Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı -Batıdakilere Harzemşahlar son verdi

19 Ayrıca Karahanlılar; -Türk islam sentezini gerçekleştirdi -Türkçeye verdikleri önem çok büyük oldu.Bütün resmi yazışmalar Türkçe yapıldı. İ slama geçmelerine ra ğ men TÜrkçeden ayrılmadılar. -O dönemden "Kutadgu Bilig" ve "Divan-ı Lügat-it Türk" gibi iki önemli eser günümüze geldi


"TÜRKLER İ N İ SLAMA G İ R İ Ş İ Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları