Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çark-ı Sosyal Oyunu 50 45 25 15 100 55 75 10 65 Puan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çark-ı Sosyal Oyunu 50 45 25 15 100 55 75 10 65 Puan."— Sunum transkripti:

1

2 Çark-ı Sosyal Oyunu

3

4 50 45 25 15 100 55 75 10 65 Puan

5 1616 2424 30 61111 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1212 1313 1414 1515 1717 1818 1919 20 2323 2222 2121 2929 2828 2727 2626 2525

6 İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir? 302928272625242322212019181716151413121110987654321 CEVAP A. Yağışların yetersizliği B. Kışların uzun ve sert oluşu C. Ulaşım güçlükleri D. Ürün çeşidinin azlığı

7 PUAN TABLOSU C

8 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir? CEVAP A. Konut yapımının hızlanmasının B. Doğumların artmasının C. Ölümlerin azalmasının D. Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

9 D PUAN TABLOSU

10 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Türkiye’de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır. Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP A. Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması B. Ulaşım ağının gelişmiş olması C. İş olanaklarının fazla olması D. Ölüm oranının düşük olması

11 C PUAN TABLOSU

12 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır. Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır? CEVAP A. Tarım işçilerine olan gereksinimin artması B. Turizmin hareketlenmesi C. İnşaat etkinliklerinin hızlanması D. Fuar ve panayır mevsiminin başlaması

13 A PUAN TABLOSU

14 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aynı ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçler kalıcı ve ve mevsimlik olarak gerçekleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz? CEVAP A. Ülke içinde nüfus miktarı artar. B. Ülke içindeki nüfus dağılımı dengesizleşir. C. Çarpık kentleşme ortaya çıkar D. Ekonomik yatırımlar dengesizleşir.

15 A PUAN TABLOSU

16 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi, ülke içerisinde yaşanan göçlerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? CEVAP A. Nüfus belirli yerlerde yoğunlaşır B. Gecekondu yapılar artar. C. Sosyal sorunlar artar. D. Nüfus miktarı artar.

17 D PUAN TABLOSU

18 302928272625242322212019181716151413121110987654321 I. Kırsal kesimde doğurganlık, kentlere göre çok yüksektir. II. Kentlerdeki konut açığı, kırsala göre çok daha fazladır. Yukarıda verilenler arasındaki çelişki aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? CEVAP A. İnşaat sektörünü geri kalmış olmasıyla B. İnşaat maliyetlerinin yüksekliğiyle C. Kentlerdeki inşaat alanlarının kısıtlılığıyla D. Kentlerdeki nüfusun göç nedeniyle artmasıyla

19 D PUAN TABLOSU

20 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Anayasa’nın 60. maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır, teşkilatı kurar.”hükümleri yer almaktadır. Devlet tarafından bu amaç doğrultusunda, Bağ-kur, Emekli Sandığı. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının amaçları arasında gösterilebilir? CEVAP A. Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek B. Halkın huzur ve refahını sağlamak C. Düşünce özgürlüğünü sağlamak D. Halkın siyasi etkinliğin artırmak

21 B PUAN TABLOSU

22 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, ülkenin farklı bölgelerinde yardıma muhtaç insanlar için bakım evleri, çocuk yuvaları, dispanserler ve hastaneler açar. Buna göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir CEVAP A. İnsanların eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek B. İnsanların yasalara uygun davranmalarını sağlamak C. Yardıma muhtaç insanların yaşamalarını devam ettirmelerini sağlamak D. İnsanlara meslek seçiminde yardımcı olmak

23 C PUAN TABLOSU

24 CEVAP 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez? A. Sanayi tesisleri B. Su kaynakları C. İklim ve bitki örtüsü D. Yer şekilleri

25 A PUAN TABLOSU

26 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin farklar görülmektedir. Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir durum olduğu söylenemez? CEVAP A. Bodrum B. Fethiye C. Ankara D. Adana

27 C PUAN TABLOSU

28 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş yerlerden hangisi göç almaz ? CEVAP A. I B. II C. III D. IV

29 D PUAN TABLOSU

30 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yaşanan hızlı nüfus artışının meydana getireceği sonuçlar arasında yer almaz ? CEVAP A. Doğal kaynakların tüketiminde artışlar yaşanır B. İnsanların temel besin ihtiyaçları karşılanamaz C. Sanayi tesislerinin sayısı hızla artar ve işsiz sayısı azalır. D. Kişi başına düşen milli gelirde azalmalar görülür

31 C PUAN TABLOSU

32 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde nüfusun dağılımına etki eden bir etken değildir ? CEVAP A. Yer altı zenginlikleri B. Gelenek ve görenekler C. Su kaynaklarına yakın olmak D. İklim ve yer şekilleri

33 B PUAN TABLOSU

34 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Yukarıdaki haritada gösterilen taralı yerlerin hangilerinin nüfuslanmasında sanayinin etkili olduğu söylenebilir? CEVAP A. I ve II B. III ve IV C. Yalnız V D. I, II ve III

35 D PUAN TABLOSU

36 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Türkiye'de nüfus dağılışı ile ilgili olarak, aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? CEVAP A. Nüfus genelde kıyı kesimlerinde toplanmıştır. B. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Karadeniz Bölgesi’dir C. Nüfus dağılışında yer şekilleri ve iklimin etkisi vardır. D. En seyrek nüfuslu bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

37 B PUAN TABLOSU

38 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Çukurova, Adapazarı, Büyük Menderes, Gediz ve Bafra ovalarının sık nüfuslu olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? CEVAP A. Yer altı zenginliği B. Turizm C. Toprak verimliliği D. Bitki örtüsü

39 C PUAN TABLOSU

40 302928272625242322212019181716151413121110987654321 CEVAP I-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar. II-Bebek ölüm oranı yüksektir. III-Yaşam düzeyi yüksek ortalama yaşam süresi uzundur. IV-Tarım en önemli geçim kaynağıdır. Yukarıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez? A. Yalnız II B. II ve III C. II ve IV D. I ve II

41 C PUAN TABLOSU

42 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi,kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir ? CEVAP A. Konut miktarının yetersiz olması B. Tarımda makineleşme C. Geçim kaynaklarının sınırlı olması D. Toprakların miras yoluyla bölünmesi

43 A PUAN TABLOSU

44 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında gösterilemez? CEVAP A. İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek B. Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek C. Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek D. Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek

45 D PUAN TABLOSU

46 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir. Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır? CEVAP A. Maden çıkarılan yerler B. Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler C. Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler D. Ilıman iklimin görüldüğü yerler

47 C PUAN TABLOSU

48 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir? CEVAP A. Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa. B. Gazetecilerin haber yapabilmesi için. C. Canımız başkasının evini görmek istediği için D. Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

49 A PUAN TABLOSU

50 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir? CEVAP A. Bir ülkenin dışarıdan göç alması B. Doğumların artması C. Şehirden köylere yapılan göçler D. Sınır değişiklikleri

51 C PUAN TABLOSU

52 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ? CEVAP A. Emekli Sandığı B. Türk Silahlı Kuvvetleri C. Bağ – Kur D. Sosyal Sigortalar kurumu

53 B PUAN TABLOSU

54 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur. Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir CEVAP A. Yer altı kaynakları -Kuraklık B. Yağış miktarı-Yükselti C. Turizm-Tarım D. Bitki örtüsü-Ulaşım

55 A PUAN TABLOSU

56 302928272625242322212019181716151413121110987654321 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiş olan tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? CEVAP A. Kars'ın yüzölçümü İstanbul’un yaklaşık üç katıdır. B. Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır. C. Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent İstanbul’dur. D. Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır. İLNÜFUS YÜZÖLÇÜM (km 2 ) YOĞUNLUK Ankara3.236.62625.706125.90 Batman344.6694.69473.42 Kars662.15518.55735.68 İstanbul7.309.1905.7121279.62

57 D PUAN TABLOSU

58 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir? CEVAP A. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması B. Tarım ürünleri üretiminin fazla olması C. Tarımla uğraşan nüfusun ülke nüfusuna göre çok olması D. Ortalama yaşam süresinin kısa olması

59 A PUAN TABLOSU

60 302928272625242322212019181716151413121110987654321 Aşağıdakilerden hangisinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez? CEVAP A. Sıkıyönetim B. Seferberlik C. Festival D. Savaş hali

61 C PUAN TABLOSU

62 302928272625242322212019181716151413121110987654321 I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir. II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a düşmüştür. Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? CEVAP A. Şehir nüfusu artmıştır. B. Büyük oranda iç göç vardır C. Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır D. Sanayileşme artmıştır.

63 D PUAN TABLOSU


"Çark-ı Sosyal Oyunu 50 45 25 15 100 55 75 10 65 Puan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları