Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ

2 ANA TEMA 1.Avrupa Birliği 2.Türkiye AB İlişkileri 3.Son Dönem Gelişmeler 4.Uyum Paketleri 5.Mevzuat Uyumu 6.AB fonları 7.Proje Döngüsü

3 TERMİNOLOJİ Müktesebat: Dar anlamda: Kazanç, kazanım edinim demektir. Daha Türkçesiyle edinçtir. Geniş anlamda ise; Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir…

4 Topluluk Müktesebatı nedir ve neler müzakere edilebilir? Yukarıda bahsedilen kurallar bir araya getirildiğinde, 1950’lerde ilk Avrupa Topluluklarının kuruluşundan bu yana geliştirilmiş yaklaşık 90,000 sayfa yasal belge ortaya çıkmaktadır. Bunlar; temel prensipler ve değerler, pazar yönetmelikleri, yönergeler ve bir çok alandaki yönetmelikler, mahkeme kararları ve daha pek çok unsuru içerir. Bu yasal belgelerin hepsine AB jargonunda “Topluluk Müktesebatı”(“acquis communautaire”) denir.

5 Müzakereler, aday ülkenin kendisinden neler beklendiğini, neler yapması gerektiğini anlayabilmesi ve AB’nin de aday ülkenin hali hazırda üyelik kriterlerinin ne kadarını karşıladığını ve nelerin yapılması gerektiğini görebilmesi için, tüm AB mevzuatının ayrıntılı, sistematik bir sunumu ve incelemesi olan “tarama” süreci ile başlar.

6 Bu süreç aday ülkeden ve Avrupa Komisyonu’ndan uzman görevlileri kapsar ve yaklaşık bir yıl sürer. Her bölüm ayrı ayrı taranır. Bu süreçte pek çok bölümün paralel şekilde taranması mümkündür. Tarama, dört aşamalı bir süreçtir.

7 Birinci aşama : Belli bir bölümdeki Müktesebat’ın ve tüm anlamlarının, Avrupa Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde açıklanması; İkinci aşama : Ulusal uzmanlar Türkiye’deki durumu açıklarlar ve tutumlarını sunarlar; Üçüncü aşama: Komisyon Üye Ülkeler için bir bölümdeki müzakerelerin başlayıp başlayamayacağını tavsiye eden bir tarama sonuç raporu hazırlar; Dördüncü aşama: Avrupa Konsey’inde Üye Ülkeler bir bölümün açılıp açılmaması konusunda karar verir.

8 Bölümlerin “açılması” ve “kapatılması” ne demektir? Türkiye, her bir bölüme ilişkin olarak AB’ye bir müzakere pozisyonu sunacaktır. AB ise buna yanıt olarak Müktesebat’ın her bölümü hakkında (örneğin Balıkçılık, Ulaştırma veya Vergilendirme) Komisyon teklifine dayalı bir “Ortak Müzakere Pozisyonu” kararı alır. Daha sonra taraflar müzakere için “bir bölüm açabilir”. Ortak Müzakere Pozisyonu, Türkiye’nin tutumuna yanıt verir ve aşağıdakileri içerebilir: daha fazla bilgi talep edebilir; özel müzakere koşulları belirleyebilir; kapanış için referans noktaları belirleyebilir.

9 Bunlar katılım müzakerelerindeki her bir bölüm için temel adımlardır: Aday AB kanunlarını en geç katılımın birinci gününe kadar nasıl benimseyeceği, aktaracağı, uygulayacağı ve yürüteceği konusunda AB’ye bir müzakere pozisyonu sunar; Avrupa Komisyonu bu süreci doğrular ve izler; Avrupa Komisyonu adayın müzakere pozisyonuna yanıt olarak her bölüm için taslak ortak AB müzakere pozisyonlarını önerir; Bakanlar Konseyi bu ortak müzakere pozisyonlarını onaylar (oybirliği ile); Taraflar kalan konuları müzakere ederler (örneğin geçiş talepleri); tüm konular netleştirilinceye kadar bir kaç defa pozisyon belgelerinin değişimi gerekebilir; Her biri üzerinde anlaşma sağlandıkça bölümler geçici olarak kapatılır

10

11 AB aşağıdakiler konusunda tatmin olduğunda bir bölüm başlığının geçici olarak kapanması konusunda anlaşmaya varabilir: - Aday yüksek düzeyde hazır olduğunu gösterdiğinde; -Referans noktaları karşılandığında; -Geçiş önlemleri konusunda anlaşmaya varıldığında. Ancak, bu kapanış sadece geçicidir: tüm pakette anlaşma sağlanmadan önce tüm bölümler tekrar açılabilir. Prensip şudur: “Her konuda anlaşmaya varıncaya kadar hiçbir konuda anlaşmaya varılmış sayılmaz”.

12

13

14 Bir aday ülkenin tüm AB mevzuatını uygulamada hiç bir problemi olmadığını ve bunu yapmak için gerekli tüm kapasite ve yasal yapıya sahip olduklarını ortaya koyduklarını varsayarsak – bu durumda ilerleme gerçekten çok hızlı olacaktır.

15 Tabii ki, işler her zaman bu kadar kolay olmaz. Çoğu ülke üyelik hazırlıkları sırasında hassas konularla karşılaşırlar – bunlar ülkeleri için siyasal, ekonomik veya sosyal açıdan özel önem taşıdığını düşündükleri konulardır. Bu konulara özel ilgi gösterilmesi gerekir ve bazen özel çözümlere ihtiyaç duyulur.

16 Geçmiş genişlemelerde yaşanan ”sıcak” konular arasında tarım ve veterinerlikle ilgili sorunlar, emlak problemleri (yabancıların emlak alımına sadece dereceli olarak izin verme üzerine korunmalar) ve – genellikle çok hassas olan – sağlık ve gıda güvenliği konuları. Üye Ülkeler için, işgücünün serbest dolaşım konusu çok hassas olabilir ve ulusal işgücü pazarının açılmasına kısıtlamalar gerektirebilir.

17 Türkiye’nin ulusal öneme sahip konularını etkin bir şekilde yansıtan ve savunan bir müzakere pozisyonu sunmak için mümkün olduğunca hazır olması ve aynı zamanda farklılıkların çözümlenmesine imkan sağlamak için de yeterince gerçekçi ve esnek olması önemlidir.

18 Tekrar söylemek gerekirse müzakerelere ve üyeliğe hazırlanmada yapılacak işlerin % 95’i evde yapılmalıdır! Bu sadece Hükümet tarafından güçlü bir idari yaklaşım değil aynı zamanda özellikle sivil toplum, medya, akademik çevre, birlikler, dini topluluklar, sosyal ortaklar ve işletmeler başta olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik aktörlerle kapsamlı bir diyalog gerektirir.

19 Özümseme kapasitesi: Bu genelde bir ülke veya organizasyonu yardım alma ve bu yardımı etkin bir şekilde kullanma becerisi anlamına gelir. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle bu kapasite bulunmamaktadır. Örneğin bir ülke tüm çocuklarının ilkokula devam etmelerine imkan sağlayacak miktarda para alabilir - fakat öğretmen eksikliği, okul eksikliği veya zayıf idari sistem nedeniyle bu paranın kısa vadede harcanması imkansızdır. İlk önce öğretmen yetiştirme, okul yapma ve sistemin verimliliğini geliştirme konularında çalışma yapılmalıdır – bu şekilde ülkenin ‘özümseme kapasitesi’ artacaktır.

20 PROGRAMA KATILAN ÜLKELER AB'ye üye ülkeler: Avusturya, Belçika, Danimarka Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya- Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya Bulgaristan,Romanya, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)'ya üye EFTA (Avrupa Serbest Ticaret alanı)Ülkeleri: EAA Anlaşmasına taraf olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç AB'ye Aday Ülkeler: Türkiye Hırvatistan,Makedonya Cumhuriyeti

21 TERMİNOLOJİ Katılım Ortaklığı Belgesi : Avrupa Birliği’nin, aday ülkeler için hazırladığı, aday ülkelerin AB’ye üye olabilmek için yerine getirmesi gereken önceliklerin yer aldığı belgedir. Ulusal Program: Aday ülkenin hazırlayıp AB’ye sunduğu, AB Müktesebatının uygulanması için öngörülen takvimi belirten belgedir.

22 II.DÜNYA SAVAŞI SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ FİKRİ 1.II. Dünya Savaşı sonrası kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 1.II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. (kalıcı bir barışın kurulması ihtiyacı) 2.Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. 3.Savaşın hammaddesi olan ürünlerin (bilhassa kömür ve çelik) kontrol altına alınması ihtiyacı 4.Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların 5.Marshall yardımlarının ABD’ye bağımlılık yaratması - bu yardımların etkin ve adil biçimde dağıtımının sağlanması ihtiyacı 6.II. Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

23 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ 1.Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Füzyon Anlaşması Daha sonra Maastricht Anlaşması ile Topluluk Daha sonra Maastricht Anlaşması (1993) ile Topluluk AVRUPA BİRLİĞİ adını almıştır.

24 KURUCU ÜYELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG

25 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981)Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

26 BEŞİNCİ ve EN BÜYÜK GENİŞLEME ( 1 Mayıs 2004) MacaristanLitvanya Çek Cum.Polonya SlovakyaSlovenya EstonyaLetonya GKRY Malta

27 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg İngiltere İrlanda Danimarka Yunanistan İspanya Portekiz İsveç Avusturya Finlandiya Macaristan Litvanya GKRY Çek Cum. Polonya Malta Slovakya Slovenya Estonya Letonya Bulgaristan Romanya

28 ADAY ÜLKELER – Hırvatistan  Müzakereler devam etmektedir – Türkiye  – Makedonya  Aralık 2005’te aday ülke olarak kabul edilmiştir. 3 Ekim 2005 itibariyle müzakereler başlamıştır.

29

30 AB’NİN KURUMLARI (ORGANLARI) 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay 2.Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası

31 AB’NİN ASIL ORGANLARI 1- DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ -En önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve uygulanacak genel politikayı belirlemesidir. -Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst düzey yetkililer tarafından çözümlenmesi amacına hizmet eder. -Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır.

32 AB’NİN ASIL ORGANLARI 2- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ -Topluluğun karar alma organıdır. (Avr. Parl. ile birlikte) -Üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşur. Ancak gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar da katılır. -Konsey, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. -Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir. -Konsey, Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

33 AB’NİN ASIL ORGANLARI 3- AVRUPA KOMİSYONU -Topluluğun yürütme organıdır. -AB’yi hareket geçiren organdır. Yasama sürecini başlatır. -Antlaşmalarına ve temel ilkelere uyum sağlanmasını sağlar. -Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. - Görev süresi 5 yıldır ve 25 üyeden oluşur.

34 AB’NİN ASIL ORGANLARI 4- AVRUPA PARLAMENTOSU -Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. -Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. -Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. -Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

35 5 - AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI - Topluluğun yargı organıdır. - Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. - Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- SAYIŞTAY - AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

36 AB’NİN DANIŞMA ORGANLARI 1- EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- BÖLGELER KOMİTESİ - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

37 AB’NİN DİĞER ORGANLARI 1- AVRUPA YATIRIM BANKASI - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- AVRUPA MERKEZ BANKASI - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

38 AB’NİN BÜTÇESİ GELİRLER Tarımsal Vergiler Ortak Gümrük vergisi gelirleri Şeker ve Glikoz Vergileri KDV ‘den alınan pay GSMH Payı (% 1,27) GİDERLER Yapısal Fonlar - Avrupa Tarım Fonu - Avrupa Sosyal Fonu - Bölgesel Kalkınma Fonu - Balıkçılık için mali araçlar Uyum Fonu İdari Harcamalar

39 EURO 1 Ocak 2002 12 AB üyesi kullanmakta İsveç, İngiltere, Danimarka NO

40 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLERDemokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarına saygı. EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi, AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi. TOPLULUK MÜKTESEBATININ KABULÜ KRİTERİ Aday ülkenin, AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi

41 MAASTRİCHT KRİTERLERİ ( Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri ) -AB’de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. -Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçemez. -Bütçe açığının milli gelire oranı % 3’ü geçemez. -Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. -Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır.

42 MAASTRİCHT KRİTERLERİ AÇISINDAN AB-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI- 2004 SONU Maastricht Kriteri AB ortalaması Türkiye Enflasyon Oranı 2.932.110.0 Faiz Oranı6.844.9225.0 Bütçe Açığı /GSYİH 3.0-1.911.0 Kamu Borcu / GSYİH 60.062.371

43 TAM ÜYELİK KOŞULLARI Aday Ülkeler İçin – Antlaşmaların Yükümlülüklerini Yerine Getirmek – Mevzuat Uyumu – Makro-ekonomik İstikrar – Ortak Politikalara Uyum Avrupa Birliği İçin – Kurumsal Reformların Tamamlanması – Avrupa Parlamentosu’nun Onayı – Tüm Üye Ülke Parlamentolarının Onayı

44 29 Ekim 2004 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da üye ülkeler tarafından imzalanmıştır. Tüm ülkeler tarafından kabul edildikten sonra 2009'da yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Hala kullanılan 12 yıldızlı bayrak AB bayrağı olarak kabul edilmiştir. Beethoven'in 9'uncu senfonisi AB marşı olarak kabul edilmiştir. AB’nin sloganı “Farklılıklar içinde birlik" kabul edilmiştir. AVRUPA ANAYASASI

45 MADDE 2: BİRLİĞİN DEĞERLERİ Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulcu, hoşgörülü, adil, dayanışmacı ve ayrım gözetmeyen bir toplumda, Üye Devletlerin hepsi için ortaktır.

46 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI BİRİNCİL HUKUK: – Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalar ve Tadilat Antlaşmaları Paris Antlaşması (1951) Roma Antlaşması (1957) Tek Avrupa Senedi (1987) Maastricht Antlaşması (1993) Amsterdam Antlaşması (1999) Nice Antlaşması (2000) – Katılım Antlaşmaları – Üçüncü ülkelerle yapılan her türlü antlaşma ve anlaşmalar, – ATAD Kararları

47 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN UNSURLARI İKİNCİL HUKUK: AB’nin tüzel bir kişilik olarak oluşturduğu tüm mevzuat Tüzük, Direktif, Karar Tavsiye Kararı Görüş

48 AB HUKUK KURALLARI Tüzük : Bizdeki kanunlar gibidir. 3 özelliği vardır. - Genel geçerli olması (tüm topluluğa yönelik olması) - Doğrudan uygulanması (hiçbir hukuk işlemi gerekmeksizin) - Bütünüyle bağlayıcı olması (tüm hükümleri uygulanmalıdır) Direktif : Bağlayıcıdır, ancak tüzükten farklı olarak, direkt uygulanamaz, üye ülkeler tarafından iç hukuka alınması gerekir. (üyeler, bu iç hukuk araçlarını seçmekte serbesttir) Karar : Bağlayıcıdır. Özelliği; bir ülke, firma veya kişiyi muhatap alabilir. Görüş ve Öneri : Bağlayıcı değildir. Genellikle etik değer taşır.

49 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 (NEDEN AVRUPA ?) Tanzimatla başlayan Batı’ya açılma ve çağdaşlaşma dış politikamızın değişmez bir ilkesi olmuştur. Atatürk, Türk Devleti’nin Batı uygarlığına katılmasını bir hedef olarak belirlemiştir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 29 Ekim 1923, Cilt III - sayfa 68) ABD’den sağlanan mali yardımlarda yaşanan tıkanıklıklar ve bu nedenle AT’nin yeni bir ekonomik yarar kapısı olarak görülmüştür.

67 (NEDEN AVRUPA ?) Batı kurumlarında Yunanistan yalnız bırakılmamaya çalışılmıştır. II.Dünya Savaşı sonrası istikrarsız ortamda güvenlik arayışı artmıştır. Ekonomik güçlükler, bir entegrasyon arayışını zorunlu kılmıştır.

68 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER İlk resmi Başvuru(1959) Ortaklık (Ankara) Anlaşması(1963) Katma Protokol(1970) Tam Üyelik Başvurusu(1987) Gümrük Birliği(1996) İlerleme Raporları 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004 Helsinki Zirvesi (aday ülke statüsü verilmesi)(1999) Katılım Ortaklığı Belgesi (2000 ve 2003) Ulusal Program (2001 ve 2003) 17 Aralık 2004 Zirvesi(2004)

69 17 ARALIK ZİRVESİ 17 Aralık 2004 tarihinde toplanan AB Konseyi (Zirve) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te başlatılmasına karar vermiştir.

70 3 EKİM 2005 MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI  Avrupa Birliği Konseyi 03 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını kararlaştırmıştır.  Müzakerelerin hedefi Türkiye’nin Birliğe katılımıdır.  Müzakerelerin hızı ve başarısı Türkiye’nin ilerlemesine ve kaydedeceği gelişmelere bağlı olacaktır.

71 09 KASIM 2005 İLERLEME RAPORU AB Komisyonu 9 Kasım 2005 tarihinde Türkiye’nin 2005 yılı performansını gösteren İlerleme Raporu’nu açıklamıştır. Raporda siyasi alandaki değerlendirmelere ilişkin 2005 yılında yavaşlayan reform sürecinin tekrar eski hızına kavuşması gerektiği, Ekonomik alanda başarılı bir yılın geride bırakıldığı, Bölgesel farklılıkların azaltılması gerektiği, VURGULANMIŞTIR:

72 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ NEDİR? Aday ülkeler AB müktesebatını bütünüyle kabul etmek durumundadır. Dolayısıyla, üyelik müzakereleri aday ülkenin; – AB müktesebatını ne şekilde uygulayacağını – hangi takvim çerçevesinde kabul edeceğini, – uygulama için gereken idari yapıları belirleyen bir süreçtir.

73 TARAMA SÜRECİ (SCREENİNG) NE DEMEKTİR ? “Tarama” döneminde, Topluluk müktesebatı ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum aşamasında karşılaşılacak sorunlar ölçülmektedir.

74 TARAMA SÜRECİ Tarama süreci 20 Ekim 2005 tarihi itibariyle başlamıştır. Taramada ilk olarak AB tarafı müktesebatı anlatacak, daha sonra Türk tarafı kendi mevzuatını anlatacak ve sonuçta farklılıklar belirlenerek asıl müzakerelere geçilecektir.

75 1.Malların Serbest Dolaşımı* 2.İşçilerin serbest dolaşımı 3.Yerl. hakkı ve hizm. sun. serb. * 4.Sermayenin serbest dolaşımı 5.Kamu ihaleleri 6.Şirketler hukuku 7.Fikri mülkiyet hukuku 8.Rekabet politikası 9.Mali hizmetler 10.Bilgi toplumu ve medya 11.Tarım ve kırsal kalkınma 12.Gıda güv. veter.ve bitki sağ.pol. 13.Balıkçılık 14.Ulaştırma politikası 15.Enerji 16.Vergilendirme 17.Ekonomik ve parasal politika 18.İstatistik* MÜZAKERELER BAŞLIKLARI 19.Sosyal politika ve istihdam* 20.İşletme ve sanayi politikası 21.Trans-Avrupa ağları 22.Bölgesel politika 23.Adli konular ve temel haklar 24.Adalet, özgürlük ve güvenlik* 25.Bilim ve araştırma 26.Eğitim ve kültür 27.Çevre* 28.Tüketici ve sağlığın korunması* 29.Gümrük birliği* 30.Dış ilişkiler 31.Dışişleri, Güv. ve Savunma politikası 32.Mali kontrol 33.Mali ve bütçesel hükümler 34.Kurumlar 35.Diğer konular

76 ULUSAL PROGRAM KAPSAMINDA MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI

77 UYUM PAKETLERİ Avrupa Birliği’ne Uyum çalışmaları Kapsamında bugüne kadar 9 adet uyum paketi yayınlanmıştır. Bu uyum paketlerinde göze çarpan en önemli değişiklikler şunlardır..

78 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER  İşkence ve kötü muamele sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmettiği tazminatın, bu suçları işleyen görevlilere ödettirilmesi hükmü getirildi.  Partilere kapatma yerine, Hazine yardımından men cezası verilebileceği ibaresi eklendi.  Kaymakamlara sadece mülki idare amirliği sınıfından olanlar vekalet edebilecek. (Jandarma komutanları bundan böyle kaymakamlara vekalet edemeyecek)

79 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER İdam cezası kaldırılmış ve müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür. İdam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları aftan yararlanamaz. “Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan yazılı, sözlü veya görüntülü düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.” ibaresi eklendi. Cemaat vakıfları,Bakanlar Kurulunun izniyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

80 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesine ve bunların öğrenilmesine olanak sağlanıyor. Siyasi yasaklıların milletvekili seçilmelerinin önündeki engel kaldırıldı. AİHM'e başvuran bir kişi, mahkemenin kendini haklı bulması durumunda, aleyhinde karar veren yerel mahkemeye yargılamanın iadesi için doğrudan başvurabilecek.

81 UYUM PAKETLERİNİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Sadece eleştirmek maksadıyla yapılan açıklamalar ceza gerektirmeyecek. ''İşkence'' suçunun soruşturulması öncelikli işlerden olacak. Sayıştay, Silahlı Kuvvetlerin elindeki mallar da dahil olmak üzere denetlemeler yapabilecek. MGK Genel Sekreteri, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.

82 ULUSAL PROGRAM ve SAĞLIK - Malların Serbest Dolaşımı - İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sun. Serb. - Sosyal Politikalar ve İstihdam - Tüketicinin Korunması ve Sağlık - İstatistik - Çevre - Adalet ve İçişleri - Uluslararası Gümrük İşbirliği

83 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Tıbbi Ürünler Kozmetikler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Tıbbi Cihazlar (Vücuda Yerleştirilebilir Aktif ) Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları dahil Oyuncaklar Gıda Maddeleri Deterjanlar

84 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Tıbbi Ürünler ile ilgili yönetmelikler Kozmetikler ile ilgili Kozmetik Kanunu, Kozmetik Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler ile ilgili yönetmelik Tıbbi Cihazlar (Vücuda Yerleştirilebilir Aktif ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları ile ilgili 3 adet yönetmelik, Oyuncaklar ile ilgili yönetmelik ve değişiklik yönetmeliği, Gıda Maddeleri  Tarım Bakanlığı’na devredilmiştir. Deterjanlar ile ilgili 5 adet tebliğ, Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği YAYIMLANMIŞTIR.

85 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUM SERBESTİSİ Bu başlık altında AB mevzuatının gereklerine uygun olarak düzenlenmesi çalışmalarını yürütmektedir. 21-22 Kasım ve 19-20 Aralık 2005 tarihlerinde söz konusu başlığa ilişkin yapılan tarama toplantılarında AB müktesebatı ve Türk mevzuatı karşılaştırılmıştır. Bu farklılıkların giderilmesi ve bu alanda mevzuat uyumunun sağlanması çalışmaları devam etmektedir.

86 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Bu başlıkla ilgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından “Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe bağlı 3 adet Yönerge yayımlanmıştır. Çalışma yaşamını ilgilendiren diğer konularda (iş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, çalışma yaşı gibi konularda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarına destek verilmektedir..

87 ÇEVRE Çevre başlığı en zor müktesebat başlıklarından biridir. Çevre başlığı ile ilgili olarak Bakanlığımız, su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Atık yönetimi, hava kalitesi, kimyasallar, gürültü vb.. çevrenin korunmasına yönelik konularda ise Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarına destek verilmektedir

88 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE SAĞLIK Bu alana ilişkin Bakanlığımız, daha önce sıralanan malların serbest dolaşımı kapsamındaki ürünlerin güvenliği ve bu ürünlere ilişkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca Halk Sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar konusundaki çalışmalar da bu başlık altında yürütülmektedir. Halk sağlığı alanında salgın hastalıkların gözetim ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü için bir ağ kurulması çalışmaları devam etmektedir.

89 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Bu başlık altında sadece uyuşturucu ve psikotrop maddelerle ilgili uyum çalışmaları Bu kapsamda Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik yayımlanarak uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara maddelerin denetimi amaçlanmıştır. Uyuşturucu maddelerle mücadele, insan ticareti ile mücadele, iltica-göç mağdurları vs.. konularda ise İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı verilmektedir.

90 Webpage: www.kocaeliab.gov.tr www.kocaeliisep.gov.tr Enver DÜZ EU Coordinator of Kocaeli Province (Provincial Director of social Studies and Projects ) T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE Thank you very much for your attention.


"T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları