Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dursun KEPENEK Orman Mühendisi Aralık 2010 Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dursun KEPENEK Orman Mühendisi Aralık 2010 Antalya."— Sunum transkripti:

1 Dursun KEPENEK Orman Mühendisi Aralık 2010 Antalya

2  GÖREV VE YASAL DAYANAK  POLİTİKAMIZ VE BÜTÇE  DIŞKAYNAKLI PROJELER  KURULUŞ  SONUÇ VE ÖNERİLER

3 Genel Müdür GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE PROGRAM Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü KOORD İ NASYON VE DE Ğ ERLEND İ RME Ş B.MD ARA Ş TIRMA İ STAT İ ST İ K Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü DI Ş İ L İŞ K İ LER Ş B.MD. BÜTÇE Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü PAZARLAMA VE YERLEŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İ N Ş AAT VE YERLE Şİ M Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü E Ğİ T İ M TANITIM VE HALKLA İ L İŞ K İ LER Ş B. MD. PAZARLAMA Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERDİ KREDİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KRED İ TAK İ P Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü FERD İ KRED İ LER Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü FERD İ PROJELER Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü KOOPERATİFLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOOPERAT İ F PROJELER Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü KOOPERAT İ F KRED İ LER Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü İİŞ LETME KONTROL Ş UBE MÜDÜRLÜ Ğ Ü İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

4 ORKÖY’ÜN GÖREVLERİ;  Orman köylüsünün sosyo-ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak, sektörel eğitimine katkıda bulunmak,  Kırsal kalkınma plan ve projelerini hazırlamak,  Her türlü kredi ve yardımlardan orman köylüsünün faydalanmasını sağlamak,  2924 sayılı yasanın 2/a maddesi gereğince köy nakli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5 YASAL DAYANAK;  4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 12. Maddesi  6831 sayılı Orman Kanunu’ nun 58. maddesi “Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.”

6 24.08.2014 Orman işletmeciliği çerçevesinde yapılan; Rehabilitasyon, Baltalıkların koruya tahvili, Yangınla mücadele, Bakım ve gençleştirme çalışmaları, Ağaçlandırma kapsamında yapılan; Orman içi ve orman dışı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, POLİTİKAMIZ

7 24.08.2014 Milli Parklar Kanunu ile koruma statüsüne alınan/ katılan alanlardaki oluşan engellemeler, Bu alanların içinde ve bitişiğinde yaşayıp gelir kaybına uğrayan orman köylüsünün mağduriyetinin gidermek amacıyla,Ormanlar üzerindeki olumsuz baskılarını azaltarak ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. POLİTİKAMIZ

8 Ormancılık çalışmalarında oluşan sosyal sorunları çözmeye odaklanmış, alternatif işletme modelleri ve projeler geliştirerek, köylünün ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere; Gelir getirici yönde Hayvansal ve bitkisel üretimi arttırıcı ve değerlendirici, İşgücünü değerlendiren el ve ev sanatları imalatı, Eko-turizme yönelik projeleri ferdi ve kooperatif kredileri ile Odun tüketimini azaltıcı yönde Kuzine soba, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi gibi ısıtma pişirme araç ve gereçleri, Dam örtülüğü projeleri Sosyal nitelikli kredilerle desteklemektedir.

9 YILLARA GÖRE BÜTÇE-HARCAMA DURUMU ÖDENEK TÜRÜ 20052006200720082009 ÖdenekHarcamaG. %ÖdenekHarcamaG.%ÖdenekHarcamaG.%ÖdenekHarcamaG.%ÖdenekHarcamaG.% CARİ 1.35711948815731.460931.7391.521871.8121.716951.9411.77992 YATIRIM 4814028444943998500243495004348764557890 DIŞ KAYNAK. PROJELER 87387099401398999008509493576782110081274 BORÇ VERME 41.539410869945388452939940000397429942.00041.7579942.10042.02499 TOPLAM 44.25043.5529847.81147.5909943.13942.3569845.24744.6749945.78645.19399 (1.000 TL)

10 2010 YILI BÜTÇE ÖZETİ ÖDENEK TÜRÜÖDENEK MİKTARI (TL) CARİ HARCAMALAR1.970.000 YATIRIM HARCAMALARI820.000 BOR Ç VERME(Krediler) 44.188.000 Ferdi Krediler 40.000.000 Kooperatif Kredileri 2.500.000 Rezerv 1.688.000 DIŞ KAYNAKLI PROJELER 740.000 TOPLAM 47.718.000

11 Genel Müdürlüğümüz uygulamalardaki etkisini ve bütçesini nasıl artırır?

12 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -ORKOP, -Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF- Türkiye -BM-UNDP, -FAO, -AB-IPARD temsilcileri ile toplantılar yapmıştır..

13 FAO ile 02.09/12/2010 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Ruralinvest eğitimini düzenlemiştir. FAO temsilcileri ile ortak çalışma alanları ve konuları üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

14 Bütüncül yaklaşımlı, kurumlar arası işbirliğini esas alan Havza Kalkınma Modeli Eko-Havza Dönüşüm Projeleri uygulamak için Türkiye genelinde 17 havza seçerek çalışmalar başlatmıştır.

15 TOKİ Mimarlar Odası Tarım Bakanlığı- TEDGEM OGM AGMÇYGM DSİ DKMP İL ÖZEL İDARESİ (KÖYDES) İŞKUR ORKÖY KOSGEB STK- ORKOP vb ÜNİVERSİTELER OAE UNDP AB-IPARD EKOLOJİK HAVZA DÖNÜŞÜM PROJESİNİN PAYDAŞLARI

16 DIŞ KAYNAKLI PROJELER

17 UYGULAMALARI SONUÇLANMIŞ PROJELER Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar; - Muş-Bingöl Kırsal Kalkınma Projesi (1991-2001), - Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi (1991-2001) ve - Ordu Giresun Kırsal Kalkınma Projeleri (1991-2001), - Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Proje’lerinde (1999-2005) görev almıştır.

18 HALEN UYGULANMAKTA OLAN PROJELER 1. ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ (ASHRP) ORKÖY, toplam 5 ilde (Amasya, Çorum, Kayseri, Sivas ve Tokat) 23 mikrohavzadaki orman köylerinde Gelir Getirici Faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Genel Müdürlüğümüzce bugüne kadar toplamda 364 aileye süt sığırı, 48 aileye süt koyunu ve 125 aileye güneş enerjili su ısıtma sistemleri hibe olarak verilmiştir. 2009 yılı sonu itibari ile 2.052.204 Dolar (2.827.983 TL) harcama yapılmıştır. 2.ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ORKÖY’ün projedeki görevi, yerel halkın doğal kaynaklar üzerine baskısını azaltmak için tampon zonda halkın yaşam standardını yükseltmeye yönelik gelir getirici faaliyetleri uygulamaktır. Projede ORKÖY’ün toplamda 130.000 Dolar nakdi katkısı bulunmaktadır. Proje süresi 4 yıldır. 2009 yılı itibariyle bölgede uygulanabilecek ekonomik ve sosyal içerikli faaliyetlere yönelik fizibilite çalışmaları başlamıştır ve devam etmektedir.

19 UYGULAMASI BAŞLAYACAK OLAN PROJELER 1. ÇORUH HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ Projenin amacı : Artvin, Erzurum ve Bayburt illerinde, doğal kaynakların yönetimi, erozyonu önlemek ve yerel halkın gelir seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunmak. Projede, 3 ilde toplam 18 mikro havzada çalışılması öngörülmektedir. ORKÖY Genel Müdürlüğü gelir getirici faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu olacaktır.

20

21

22 28 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kongresi-TIREC 2010” da Genel Müdürlüğümüze Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi Uygulamaları nedeniyle “Türkiye Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ödülü” verilmiştir.

23 Bu güne kadar verilen ve yetersiz kalan bütçeler sebebiyle, öngörülen uygulamaların ancak %11.3’ü gerçekleştirilebilmiştir. Fon gelirleri olarak tahsiline devam edilen; orman ürünleri satışlarının %3’ü, izin- irtifak bedellerinin %3’ü ve işletme kârlarının %10’unun tahsili ve buna ilaveten fon geliri olarak Yasada ifadesini bulan “Genel Bütçenin %01’i tutarındaki bir ödeneğin” ORKÖY Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi gerekmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER

24 Temel ormancılık Problemlerine yönelik projeli ve müşterek bütçeli çalışmalar yapılmalı

25 Orman üretim ve ağaçlandırma işlerinde iş gücü arz açığını giderici önlemlerin alınması

26 Rehabilitasyon ve Ağaçlandırma çalışmalarında ve korunan alanlarda karşılaşılan sosyal direncin giderilmesi gibi konularda ilgili birimlerin ortaklığında sosyal destek proje uygulamaları yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir.

27 TEŞEKKÜR EDERİM


"Dursun KEPENEK Orman Mühendisi Aralık 2010 Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları