Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ULUDAĞ Genel Müdür Genel Müdür 11-14 ŞUBAT 2013 İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ULUDAĞ Genel Müdür Genel Müdür 11-14 ŞUBAT 2013 İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR."— Sunum transkripti:

1 1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ULUDAĞ Genel Müdür Genel Müdür 11-14 ŞUBAT 2013 İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR

2 2 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı 633 sayılı kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 7. maddesinin (f) fıkrası uyarınca Başkanlık merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, genel evrak, arşiv, sağlık, güvenlik, temizlik, aydınlatma, taşıma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmekte olup, diğer hizmet birimlerine lojistik destek sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüzün görev alanları 6002 sayılı yasanın 7/f maddesinde 15 madde halinde tadat edilmiştir.

3 3 Bu bağlamda, Başkanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı hizmet birimlerinin yürüttüğü bütün faaliyetler bir yönüyle Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmektedir. Genel Müdürlük olarak söz konusu hizmetlerin Başkanlığımız Stratejik Planındaki hedeflere ulaşması için imkânlar ölçüsünde kamu kaynaklarının etkili verimli ve ekonomik kullanımına da dikkat edilerek gerekli gayret sarf edilmektedir.

4 4 İL MÜFTÜLERİ İLE PAYLAŞILMASINDA FAYDA GÖRÜLEN HUSUSLAR a) Başkanlığımız Taşra teşkilatı personelinin evrak ayıklama ve imha işlemlerinde rehber kaynak olarak 2007 yılında hazırlanarak il müftülüklerimize gönderilen “Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonları Çalışma Rehberi” ve “Tespit ve Değerlendirme Formu” ile il müftülüklerince ilçelere ulaştırılması istenen evrakın bazı ilçe müftülüklerine ulaşmadığı Başkanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır. Bundan böyle Başkanlığımız tarafından il müftülüklerine gönderilen tüm genelge, tebligat ve resmi yazıların en kısa sürede ilçe müftülüklerine intikal ettirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

5 5 b) “Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi” Başkanlığımız web sayfasının mevzuat bölümünde yayınlanmış olup, konu 21/03/2012 tarihli ve 2314 sayılı yazı ile tüm il müftülüklerine bildirilmiştir. Söz konusu yönergeye Başkanlığımız web sayfasından ulaşılarak yönerge esaslarına göre işlem tesis edilmesi,

6 6 c) Bu gününe kadar mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait binalarda hizmet veren Müftülüklerimizin bu binaların kullanımından dolayı kira ödenmediği gibi bakım ve onarımları da adı geçen Vakıfça yaptırılmakta idi. Maliye Bakanlığı nezdinde 2009 yılından itibaren yapılan görüşmeler sonucunda; 2011 yılı içerisinde TDV’na ait binalarda hizmet veren müftülüklerimiz için Vakfa kira bedeli ödenmesi hususunda bütçeye yeterli ödenek konulmuş ve bu amaçla 2011 yılı içinde Türkiye genelindeki toplam 368 adet binanın mahalli rayiçten yapılan kira sözleşmeleri gereği kiraları karşılanmış olup, bu işlem bundan böylede devam edecektir.

7 7 d) Daha önce kiralaması yapılan Türkiye Diyanet Vakfına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Şahıslara ait İl ve İlçe Müftülük hizmet binalarının yıllık kira artışlarının Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu Üretici Fiyatları Endeksini (ÜFE) geçmeyecek şekilde hesaplanarak kontrat yapılmalıdır. Yeni kiralanması istenen müftülük hizmet binaları için 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uyulması ve Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin 2009-1 sayılı Genelgesinin uygulanması gerekmektedir. Başkanlığımızca daha önce kiralaması yapılan yerler için 07.86.00.62.08.4.0.00.1.03.5 kaleminden gönderilen kira ödeneklerinin başka kalemlerde kullanılması uygun değildir.

8 8 Ancak TDV Genel Müdürlüğü, kiraların bazılarının rayiç bedelin çok altında kaldığı gerekçesiyle müftülüklerimizden kiraların artırılmasını talep eden bir yazı yazmış olup, müftülüklerimiz de gerek telefonla gerekse yazılı olarak Başkanlıktan söz konusu kiraların rayiç bedel oranında artırılıp artırılamayacağını sormaktadırlar. Başkanlık olarak yukarıda belirtildiği gibi Maliye Bakanlığının 08 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” ve her yıl yayınladığı kira artış oranlarıyla ilgili tebliğde belirtilen oranlar haricinde kira artışı yapılamayacağı şeklinde cevap verilmektedir. TDV bu cevaplardan sonra kira artışı ile ilgili hususların mahkeme yoluyla takibi yapılması için müftülüklere tekrar yazı göndermiş durumdadır. Müftülüklerimiz Başkanlığın ilgili yazısını da gerekçe göstererek Vakıf şubeleri olarak konuyu mahkemelerde takip edebileceklerdir. Mahkeme kararlarıyla her hangi bir kira artışı tespiti yapılırsa Başkanlık olarak müftülük hizmet binalarının kirası ödenebilecektir.

9 9 e) Camilerin yapımını üstlenen kişilerin yapmış olduğu bu giderlerin gelirler ve kurumlar vergisinden düşülmesi hususunda Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu, 193 sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle “mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadet haneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler için ayni ve nakdi yardımlar” kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden düşülecektir.

10 10 Bu konuyla alakalı 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 7’nolu kurumlar vergisine ilişkin genel tebliğde yeterli bilgi olup, ayrıca bu konuda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16 Ocak 2013 tarihli ve 570 sayılı taşra teşkilatına gönderdiği yazıyla müftülüklerimiz bilgilendirilmiştir.

11 11 f) Başkanlığımızca koordine edinen yardım kampanyaları genelde ülkenin tamamını ilgilendiren konular ile yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen tabii afetlere yönelik planlandığından il genelinde yapılan camii, Kur’an kursu ve hizmet binalarının yapımı ile ilgili ülke genelindeki camilerde yardım kampanyasının açılmasının Başkanlığımızdan talep edilmemesi, bu tür taleplerin mahalli imkânlarla karşılanması hususunda dernek ve vakıfların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Kaldı ki; 2860 sayılı yardım toplama kanuna göre yardım toplama izni verme yetkisi mülki amirlere aittir.

12 12 g) Müftülüklerimizden zaman zaman TDV makbuzları ile yardım toplamak için Başkanlığımızdan izin talep edildiğine tanık olunmaktadır. Halbuki TDV Bakanlar kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan vakıflar” statüsünde değerlendirildiğinden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

13 13 h) Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde “2012 yılı ülkemiz genelindeki bütün cami ve Kur’an kursu bahçeleri ile mezarlıkların ağaçlandırılması” amaçlanmaktadır. İller genelindeki (ilçeler dâhil) merkezi konumda bulunan camilerin bahçelerinin müsait olanları tespit edilerek buralara İl Orman İşletme Müdürlüklerince ücretsiz kamelya (Bakanın şifahi talimatıyla) yapılması hususunun takip edilmesi, Bu çalışmalar 3’er aylık periyotlar halinde yapılacak olup, konuyla ilgili bilgiler her üç ayın sonunda İl Orman Müdürlüklerine bildirilecektir.

14 14 ı) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde belirtilen görev alanlarında hizmet ve faaliyet yürüten dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yardım yapılabilmesi için Başkanlığımızca hazırlanan ve web sitemizin mevzuat bölümünde yer alan yönerge esaslarına uyulması, Ayrıca, söz konusu yönergede istenen evrak tamam olmadan bu konudaki talebin Başkanlığa intikal ettirilmemesi, bu amaçla gönderilen ödeneklere ait harcama belgelerinin ise ilgili yönergede belirtilen süreler içerisinde tanzim edilip Başkanlık merkezine ulaştırılmasının sağlanması,

15 15 Bu kapsamda Müftülerimizin bölgelerinde yer alan ve Başkanlığımız bütçesi ile desteklenen üniversite kampüslerindeki yapımı devam eden camii inşaatlarının tamamlanması hususunda daha fazla gayret göstermeleri gerekmektedir. Tamamına yakını Kamu bütçesinden desteklenen söz konusu kampüs camilerine gönderilen ödenekler ya vakıf şubesine yada ilgili üniversite caminin derneğine aktarılmaktadır. Bu güne kadar ülke genelinde toplam 43 üniversite camii inşaatına başlanmış olup bunlardan Aksaray üniversitesi kampüs camii, Diyarbakır Dicle üniversitesi kampüs camii, Niğde üniversitesi kampüs camii, Ankara Gazi üniversitesi kampüs camilerinin inşaatları tamamlanmış ve ibadete açılmıştır.

16 16 i ) Başkanlığımız ile taşra teşkilatı arasında yapılacak yazışmalarda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Muhtelif zamanlarda bu konuda gerekli bilgilendirme yapıldığı halde hala ilçe müftülüklerince doğrudan Başkanlığa evrak gönderildiğine tanık olunmaktadır, bu konunun ilçe müftülerimizle yapılan toplantıda tekiden gündeme getirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

17 17 j) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve Diyanet İşleri Başkanlığında hizmet alımı sistemi ile çalışanlara nakdi yardım yapmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında çalışan üst düzey personelin (3000 ve üzeri ek göstergeli personel ile sözleşmeli personel) gönüllü iştiraki ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Yardım Fonu” oluşturulmuştur. Fonda toplanan yardım bekletilmeden ihtiyaç sahibi olan personele verilmektedir. Taşra teşkilatımızın böyle bir yardım fonu oluşturulması istemesi halinde kendileri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

18 18 k) Mülkiyeti Hazineye ait camilerin müştemilatında bulunan dükkan,büro vb. yerlerin Başkanlığımızca kiraya verilmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile 10 yıl süreli protokol yapılmış olup, elde edilen gelirlerin %30’u Hazineye %70’ise Kurumumuzun tasarrufuna bırakılmıştır. Ancak, Başkanlığın Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı ile yaptığı protokolün baz istasyonları ile alakalı kısmı mahkemece iptal edildiğinden bundan böyle baz istasyonu kurulmayacak, kurulu bulunanların sözleşmeleri yenilenmeyecektir. Diğer taraftan müştemilat gelirleri hususunda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile sürdürülen çalışmalarda söz konusu gelirlerin tasarrufunun tamamının Diyanet İşleri Başkanlığına kalması ile alakalı ön mutabakat sağlanmış olup, konu yeni yasama döneminde çıkarılacak bir kanun ile çözüme kavuşturulacağı umut edilmektedir.

19 19 l) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 75. maddesi ile 26360 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden Değişiklik Yapılmasına Dair” Büyükşehir Belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi hakkındaki kanununun 11.maddesinde Belediyelerin sosyal tesis, mabet vb. binaların yapımına katkıda bulunabilecekleri şeklinde hüküm bulunmaktadır. Müftülüklerimizin ilgili Belediyelerle işbirliği yaparak bu konularda gerekli desteği elde edebileceklerdir.

20 20 m) 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yer verilen sosyal destek programlarından (SODES) müftülüklerimiz sosyal içerikli ve kültürel programlar çerçevesinde istifade edebileceklerdir. İl müftülüklerimizden bu destekten istifade edenler varsa diğer müftülüklerimiz ile bu bilgiyi paylaşmalarında fayda mülahaza edilmektedir. Kalkınma Bakanlığın web sitesine girildiğinde her yıl yayınlanan “SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI) na ulaşılabilecektir.

21 21 n ) Bütçenin 06.05 kaleminde yer alan gayrimenkul sermaye giderleri içerisinde bulunan menkul malların büyük onarım giderleri ile 06.07 kaleminde yer alan inşaat yapımları, inşaatların yapım ve onarım giderleriyle ilgili ödeneklerin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden talep edilecektir. Bunun dışındaki tüm ödenek taleplerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan talep edilmesi, Uygun olacaktır.

22 22 Beni sabırla dinlediğiniz için Teşekkür ederim.


"1 YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ULUDAĞ Genel Müdür Genel Müdür 11-14 ŞUBAT 2013 İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları