Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü."— Sunum transkripti:

1 İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Beytepe-ANKARA Yüksek Lisans Tez Savunması, 12 Eylül 2005 Danışman: Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

2 -2- İçerik  Problem Durumu  Araştırmanın Önemi  Problem Cümlesi  Alt Problemler  Sınırlılıklar  Sayıltılar  Tanımlar  Yöntem  Araştırma Yöntemi  Örneklem  Veri Toplama Araçları  Veri Toplama Aracının Uygulanışı  Verilerin Analizi  Bulgular ve Yorum  Sonuç ve Öneriler

3 -3- Problem Durumu  Bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte 21. yüzyıl yeni bir çağın kapılarını açmıştır.  Bilgi çağı adı verilen yeni çağda, bilgiye erişim olanakları çoğalmıştır.  Bunun yanı sıra bilginin iletiminde farklı araçlar kullanılmaya başlanmıştır.  Yüzlerce yıl, kitaplar insanlığın bilgi ve akıl gücünü koruyan ve yayan araçlar olmasına karşın, bugün onların yerini yeni elektronik gereçler almaktadır.  Bilgi çağı, insanlığa evde oturup bilgiye, iletişime, ticarete, işe, eğitim hizmetlerine erişme olanağı sağlamıştır.

4 -4- Problem Durumu  Günümüzde her yaştan, her meslekten insanın bilgisayara ilgisi bulunmakta ve bu ilgi giderek artmaktadır.  Bilgisayar kullanımında gençler, özellikle de öğrenciler en ön sırada yer almaktadır.  Öğrenciler okulda, İnternet kafede, evde, arkadaşının evinde vb. yerlerden bilgisayara ve İnternet kaynaklarına erişebilmektedir.  Bu konuda yapılan araştırmalara göre bu kullanım yerleri arasında evler kullanımın en yoğun gerçekleştiği yerlerin başında gelmektedir.

5 -5- Problem Durumu  Türkiye’de öğrencilerin bilgisayar kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  Bu araştırmalar okul ortamında bilgisayar kullanımına odaklanmıştır.  Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili araştırma ise oldukça azdır.  Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili alandaki bilgi eksikliği bu araştırmanın yapılmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

6 -6- Problem Durumu  İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar programları ve İnternet servislerini hangi sıklıkta ve amaçlarla kullandıklarıyla ilgili var olan durumlarını ortaya çıkarmak bu araştırmanın yapılmasındaki temel nedendir.  Araştırma gerçekleştirilirken konuyla ilgili birincil bilgi kaynağı öğrencilerin görüşleridir.  Öğrenci velilerinin görüşleri de öğrencilerden sonra bu konuda bilgi sağlayabilecek ikinci bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

7 -7- Araştırmanın Önemi  21. yüzyıl insan profilinde insanların kaynak kullanımı, kişiler arası ilişkiler, bilgiyi işleme yeterliliği ve teknoloji kullanımı konusunda yeterli olması durumu bulunmaktadır (SCANS, 1991).  Kişilerin değişen insan profiline ayak uydurması eğitimle olacaktır. Öğrencilerin okuldaki bilgisayar deneyimi takip edilebilmektedir. Özellikle evde bilgisayar kullanımı konusunda sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır.  Bu araştırmada, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı konusunda öğrenci ve veli görüşleri alınarak evdeki bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrencilerin var olan kullanım durumları hakkında bilgi edinilerek alandaki bilgi açığının giderilmesi amaçlanmaktadır.

8 -8- Problem Cümlesi  İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşleri nelerdir?

9 -9- Alt Problemler 1.İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin varolan durumları nasıldır? 2.İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı ile ilgili görüşleri nelerdir? 3.İlk ve ortaöğretim öğrencileri evde bilgisayar ve İnternet servislerini hangi sıklıkla kullanmaktadırlar? 4.Öğrencinin cinsiyetine göre evde bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? 5.Öğrencinin derslerdeki başarı durumuyla ilgili görüşleriyle evde bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir?

10 -10- Alt Problemler 6.Anne ve babanın eğitim durumuna göre evde öğrencinin bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? 7.Ailenin ekonomik durumuna göre evde öğrencinin bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? 8.Veliler evde bilgisayar ve İnternet’i hangi sıklıkla kullanmaktadır? 9.Velinin öğrencinin bilgisayar kullanımına yönelik düşünceleri nelerdir? 10.Veli, öğrencinin evde bilgisayar kullanımı hakkında ne kadar bilgi sahibidir?

11 -11- Sayıltılar  Öğrenciler ve veliler ankete doğru ve güvenilir bilgi vermektedirler.

12 -12- Sınırlılıklar  Araştırmanın veri kaynakları Ankara Mesa Koru Sitesi İlköğretim Okulu 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar ve Ankara 75. Yıl Lisesi 9., 10., 11. sınıflardan birer şubede evde bilgisayarı bulunan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri ile sınırlı olduğundan tüm ilk ve ortaöğretim öğrencileri üzerine genelleme yapılamamaktadır.  Araştırmanın veri kaynağı olan katılımcılar 9-19 yaş aralığındaki öğrencilerle sınırlıdır.

13 -13- Tanımlar  Aile: Anne baba ve çocuktan oluşan yapıya verilen ad  Ailenin Ekonomik Durumu: Ailenin aylık gelir toplamı  Başarı: Öğrencinin tüm derslerdeki genel durumu hakkındaki görüşü  Bilgisayar Kullanım Sıklığı: Bilgisayar ve bilgisayar programlarının kullanım periyodu  Çocuk: Soy bakımından oğul veya kız, evlat  Eğitim Durumu: En son mezun olunan eğitim kurumunun adı  Görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.  İnternet Kullanım Sıklığı: İnternet ve İnternet servislerinin kullanım periyodu  Veli: Çocuğun okuldaki durum ve davranışlarından sorumlu olan ve çocuk hakkında söz sahibi olan kişi

14 YÖNTEM

15 -15- Araştırma Yöntemi  İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmada, araştırma sonuçlarına ulaşabilmek için genel tarama modeli kullanılmıştır.

16 -16- Örneklem  Araştırmacının veri kaynağına erişim olanağından dolayı elverişli örnekleme yoluna gidilmiştir ve Ankara Mesa Koru Sitesi İlköğretim Okulu ve Çayyolu 75. Yıl Lisesinde yer alan her bir sınıfın birer şubesine anketlerin uygulanması kararı alınmıştır.  Yapılan pilot uygulamada, ilköğretim öğrencilerinin 1., 2., 3., sınıfındaki öğrencilerin okuma veya okuduğunu anlayıp ankete güvenilir bilgi verme durumunda olmadığı görülmüştür.

17 -17- Veri Toplama Araçları  Araştırmanın alt problemlerini çözümlemek üzere hangi veri toplama aracının uygun olacağı irdelenmiş ve araştırmacı tarafından öğrenci ve velilere uygulanmak üzere iki ayrı anket geliştirilmiştir.

18 -18- Veri Toplama Aracı: Öğrenci Anketi 1 Araştırmaya katılan öğrencilerin özeliklerini belirlemeyi amaçlayan sorular 1-8. sorular 2 Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin var olan durumları 9-19. sorular Bu konudaki görüşleri20-24. sorular 3 Bilgisayar ve bilgisayar programlarının kullanım sıklığı ile İnternet ve İnternet servislerinin kullanım sıklığı 25-30. sorular

19 -19- Veri Toplama Aracı: Veli Anketi 1 Velilerin demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorular (2-3) 2 Çocuğun bilgisayar ve İnternet kullanımı hakkında bilgisiyle ilgili verilerin toplandığı sorular (4-11) 3 Velinin, çocuğunun bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin alındığı sorular (12-16) 4 Velinin bilgisayar ve İnternet kullanımı ile ilgili sorular (17-18)

20 -20- Veri Toplama Aracının Uygulanışı  Anketler 3-10 Kasım 2004 tarihleri arasında örneklemde yer alan, evinde bilgisayarı bulunduğunu ifade eden öğrencilere ve bu öğrencilerin velilerine uygulanmıştır.  Öğrencilere verilen anket uygulandıktan hemen sonra toplanmış ve velilerin görüşlerini almaya yönelik anket araştırmaya katılan öğrencilere verilmiştir.

21 -21- Verilerin Analizi  Amaçta belirlenen soru cümleleriyle ilgili olarak değişkenler tek tek belirlenerek tablolarda frekans dağılımı ve yüzdeler verilmiştir.

22 BULGULAR ve YORUM

23 -23- Öğrencilerin Demografik Özellikleri 9-11 yaş%30 12-14 yaş%38 15-17 yaş%29 18 yaş ve üzeri%3 Erkek öğrenciler%54 Kız öğrenciler%46 Ders başarım “iyi” düzeyde%48 Ders başarım “çok iyi” düzeyde%36 Ders başarım “zayıf” düzeyde%2

24 -24- Anne ve Babanın Demografik Özellikleri Ev hanımı%51 Memur%24 Emekli, işçi ve serbest meslek%25 İşçi statüsünde meslek grubu (işverenin çalıştırdığı mühendis, doktor gibi çeşitli mesleklere ait işçiler) %39 Serbest meslek sahibi (işyeri sahibi, serbest avukat vb.)%34 Memur%15 Emekli ve çalışmayan grup%12 1000-2000 YTL arasında geliri olan aileler%44 2000-4000 YTL arasında geliri olan aileler%34 500-1000 YTL arasında geliri olan aileler%10 4000 YTL’den fazla geliri olan aileler%8 100 ‑ 500 YTL geliri olan aileler%4

25 -25- Anne ve Babanın Demografik Özellikleri Üniversite mezunu%41 Yüksek lisans ve üstü eğitim%7 Lise mezunu%37 İlköğretim%13 Öğrenim görmemiş anne oranı%2 Üniversite%65 Yüksek Lisans ve Üstü%12 Lise%17 İlköğretim%6 Öğrenim görmemiş baba oranı %0

26 -26- İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin varolan durumları nasıldır? Öğrencilerin %30’u 7 yıldan beri, %26’sı 5-6 yıl ve %22’si de 3-4 yıldan beri bilgisayar kullanmaktadırlar. Öğrencinin Kaç Yıldır Bilgisayar Kullanıldığıyla İlgili Verilerin Dağılımı SüreN% 1 yıldan az21 1-2 yıl2819 2-3 yıl1812 3-4 yıl3222 5-6 yıl3726 7 yıldan fazla4230 Toplam142100

27 -27- Evdeki Bilgisayarın Öğrenciye Ait Olup Olmamasıyla ilgili Dağılım Öğrencilerin %62’si kendisine ait bilgisayarı kullanmaktadır. Öğrencinin kendisine ait (kişisel) bilgisayarı var mı? N% Evet9362 Hayır5638 Toplam149100

28 -28- Eve Bilgisayar Alınmasına Neden Olan Durumlar Öğrencilere göre eve bilgisayar alınmasında en önemli neden oyun programlarını kullanabilmektir. Nedenler N% Oyun Programlarını kullanabilmek 11880 İhtiyaç duyulduğunda bilgiye ulaşabilmek 9867 Müzik, resim programlarını kullanabilmek 9665 İnternet servislerini (e-posta, web vb.) kullanabilmek 8961 Bilgisayarın derslere yardımcı olması 7954 Ofis Programlarını kullanabilmek 6041 Eğitici CD’leri kullanabilmek 5940

29 -29- Bilgisayarın Evdeki Konumu Öğrencilerin %57’inin bilgisayarı kendi odasındadır. Öğrencilerin %17’sinin bilgisayarı bir başka aile bireyinin odasında, %9’unun bilgisayarı ise bilgisayar odasında bulunmaktadır. Konum N% Kendi odamda8357 Oturma odasında64 Bir başka aile bireyinin odasında2517 Salonda107 Bilgisayar odasında139 Diğer86 Toplam145100

30 -30- Bilgisayar Kullanımına Yardımcı Olan Kişilerle İlgili Dağılım Öğrencilerin bilgisayar kullanımına en çok kardeşler, kardeşleri takiben babalar, sonra anneler daha sonra arkadaşlar yardımcı olmaktadır. Yardım Kaynakları N% Anne2315 Baba5034 Kardeş5940 Arkadaş2114 Hiçbiri3624

31 -31- Bilgisayar Kullanırken Yardım İçin Başvurulan Kaynakların Dağılımı Bilgisayar kullanırken yardım için en sık aile üyelerine başvurulmaktadır. Yardım Kaynakları N% Aile Üyeleri6545 Arkadaşlar 3323 Kitaplar1611 İnternet Kaynakları 3524 Hiçbir Kaynağa Başvurmayan Öğrenciler 3524

32 -32- Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanım Amacı Öğrencilerin bilgisayarı kullanma amacı ile ilgili bulgulara göre öğrencilerin büyük bölümünün bilgisayarı kullanmayı eğlenceli bulduğu görülmektedir. Öğrencinin bilgisayar kullanımıyla ilgili durumu N% Eğlenceli bulması 12586 Öğrenmek zorunda olması 118 Öğrenme isteği 7652

33 -33- Velinin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Getirdiği Kısıtlamalar Öğrenci velilerinin büyük bölümü, bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrenciye hiçbir kısıtlama getirmemektedir. Bilgisayar kullanımına yönelik en büyük kısıtlama kullanım süresi ile ilgili kısıtlamadır. Kısıtlama KonusuN% Süre3826 Kullanılan programlar117 İnternet’te gezinilen siteler 1510 Maddi kısıtlamalar21 Hiçbir kısıtlama getirmiyor9262

34 -34- Bilgisayar Başında Bir Seferde Kaç Saat Geçirildiği Öğrenciler bilgisayar başında bir seferde ortalama 2 saat 20 dakika vakit geçirmektedir. SüreN% 0-1 Saat4933 1-2 Saat5235 2-3 Saat2214 3-4 Saat107 5-6 Saat139 7 Saat ve üzeri32 Toplam149100

35 -35- Bilgisayarın Hangi Zaman Diliminde Kullanıldığı Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayarı hem hafta içi hem hafta sonu kullanmaktadır. Zaman DilimiN% Sadece hafta içi53 Sadece hafta sonu3927 Hem hafta içi hem hafta sonu 9967 Hiçbir zaman43 Toplam147100

36 -36- İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı ile ilgili görüşleri nelerdir? Bilgisayar Kullanımının Çevredeki İnsanlar ile Görüşmeyi Kısıtlama Düzeyi Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayar kullanımının çevresindeki insanlarla görüşmesini kısıtlamadığı düşünmektedirler. Kısıtlama DüzeyiN% 19565 23121 3128 443 553 Toplam147100

37 -37- Öğrencin Bilgisayara Ne Düzeyde Kadar Hakim Olduğu Bilgisayara hakim olma konusunda öğrencilerin büyük bölümü kendilerini üst düzeyde becerilere sahip olarak görmektedirler. Hakimiyet DüzeyiN% 175 21510 33020 43322 56343 Toplam148100

38 -38- Öğrencilerin Bilgisayarı Ne Düzeyde Eğlenceli Bulduğu Öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayarı çok eğlenceli bir araç olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Bilgisayarı eğlenceli bulma düzeyi N% 143 253 31410 42315 510169 Toplam147100

39 -39- Öğrenciler Bilgisayar Öğrenmeyi Ne Kadar Gerekli Buluyor Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bilgisayarı öğrenmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar Bilgisayar öğrenmenin gerekliliği N% 153 232 3128 42820 59867 Toplam146100

40 -40- Evde Bilgisayarın ve İnternet Servislerinin Kullanım Sıklığı Öğrencilerin önemli bir bölümü haftada birkaç kere bilgisayar kullanmaktadır. İlk ve ortaöğretim öğrencileri evde bilgisayar ve İnternet servislerini hangi sıklıkla kullanmaktadır? İnternet kullanımının bilgisayar kullanımına oranla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Kullanım Sıklığı Bilgisayarİnternet Servisleri N%N% Hiç325336 Ayda bir kere853524 Ayda birkaç kere57381812 Haftada bir kere751812 Haftada birkaç kere6544128 Günde bir kere96128 Toplam149100148100

41 -41- Evde Kullanılan Bilgisayar Programları ve Kullanım Sıklığıyla İlgili Dağılım Evde kullanılan bilgisayar programları arasında oyunlar en çok kullanılan programlardır. Kullanım Sıklığı Oyun Programlama Dilleri Web Sayfası Tasarım Programları Eğitici CD’ler Diğer Eğitim İçerikli Öğeler Yaratıcılıkla İlgili Programlar Çoklu Ortam Programları N%N%N%N%N%N%N% Hiç7513892127857249614222152316 Ayda bir kere10721 717121611 885 Ayda birkaç kere 1410436421142215107139 Haftada bir kere 12843326410722151712 Haftada birkaç kere 584011112517251653354833 Günde bir kere 443000117513929203725 Toplam145100149100148100148100147100147100146100

42 -42- MS Ofis Programlarının Kullanım Sıklığı Evde kullanılan bilgisayar programları arasında en çok kullanımın olduğu uygulama MS Word programıdır (100-48= %52). MS Word programının kullanımını sırasıyla MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint ve MS Access takip etmektedir. Kullanım Sıklığı MS WordMS ExcelMS PowerPointMS AccessMS Outlook N%N%N%N%N% Hiç714810773115771359211577 Ayda bir kere1711 810732 7 Ayda birkaç kere1711128964396 Haftada bir kere161164855385 Haftada birkaç kere2014128642164 Günde bir kere7511110011 Toplam148100149100149100149100149100

43 -43- İnternet Servislerinin Kullanım Sıklığı Evde İnternet kullanımında, en çok eğlence amaçlı sitelerin ziyaret edildiği görülmektedir. Diğer amaçlar, sırasıyla bilgiye ulaşma, eğitim sitelerini ziyaret etme, e-posta kullanımı, dosya transferi, posta listesi, sohbet, tartışma listesi, İnternet’ten alış-veriş şeklinde çok kullanımdan az kullanıma doğru sıralanmıştır. Kullanım Sıklığı E-Posta Posta Listesi Sohbet Tartışma Listesi Bilgiye Ulaşım Alış-Veriş Dosya Transferi Eğitim Siteleri Eğlence Siteleri N%N%N%N%N%N%N%N%N% Hiç80549363996612785654312888876078535235 Ayda bir kere 107128856485961391812139 Ayda birkaç kere 107 796321712539619121510 Haftada bir kere 1510 7 721161121107751510 Haftada birkaç kere 1712107756425172113922152718 Günde bir kere 1510138161154171211139432517 Toplam 148100148100149100149100148100147100145100148100147100

44 -44- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (1)  Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir.  Öğrencilerin cinsiyetlerine göre İnternet kullanım sıklıklarındaki dağılımın “haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımında yoğunlaştığı görülmektedir. “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yükselmektedir.  Öğrencinin derslerdeki başarı durumunun artışı ile bilgisayar kullanım sıklığı değişmemekte olduğu görülmektedir.

45 -45- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (2)  Öğrencinin derslerdeki başarı durumu arttıkça “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmakta, “haftada bir kere ve daha az” ve “her gün” kullanım değişmemektedir.  Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir.  Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım artmaktadır.

46 -46- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (3)  Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.  Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.  Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır.  Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

47 -47- Öğrencinin Cinsiyetine Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Cinsiyet Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% Kız 1927.5 3043.52029.069100.0 Erkek 810.0 3543.83746.380100.0 Toplam 2718.1 6543.65738.3149100.0 Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir.

48 -48- Öğrencinin Cinsiyetine Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Cinsiyet Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% Kız 4769.11420.6710.368100.0 Erkek 4860.02126.31113.880100.0 Toplam 9564.23523.61812.2148100.0 “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımında yoğunlaşma vardır. “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yüksektir.

49 -49- Öğrencinin Derslerdeki Başarı Durumuyla İlgili Görüşüne Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Başarı Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% Orta ve altı 417.41043.5939.123100.0 İyi 1419.73143.72636.671100.0 Çok iyi 917.02343.42139.653100.0 Öğrencinin derslerdeki başarı durumuna göre bilgisayar kullanım sıklığında bir farklılaşma gözlemlenmemektedir.

50 -50- Öğrencinin Derslerdeki Başarı Durumuyla İlgili Görüşüne Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Başarı Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% Orta ve altı 1565.2417.44 23100.0 İyi 4665.71622.9811.470100.0 Çok iyi 3260.41528.3611.353100.0 Öğrencinin derslerdeki başarı durumu yükseldikçe “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmaktadır.

51 -51- Annenin Eğitim Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Eğitim Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% İlköğretim ve altı 212.5531.3956.316100.0 Ortaöğretim mezunu 615.01640.01845.040100.0 Üniversite ve üzeri 815.42751.91732.752100.0 Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir.

52 -52- Annenin Eğitim Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Eğitim Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% İlköğretim ve altı 1487.5212.50016100.0 Ortaöğretim mezunu 2767.5922.5410.040100.0 Üniversite ve üzeri 3159.51426.9713.552100.0 Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” ve “her gün” kullanım artmaktadır.

53 -53- Babanın Eğitim Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Eğitim Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% İlköğretim ve altı 114.3342.93 7100.0 Ortaöğretim mezunu 00844.41055.918100.0 Üniversite ve üzeri 1518.13744.63137.383100.0 Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

54 -54- Babanın Eğitim Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Eğitim Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% İlköğretim ve altı 7100.000007 Ortaöğretim mezunu 1055.6527.8316.718100.0 Üniversite ve üzeri 5566.32024.189.683100.0 Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

55 -55- Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır. Aylık Gelir Haftada bir kere ve daha az kullanım Haftada birkaç kere kullanım Her gün kullanım Toplam N%N%N%N% 100-1000 YTL 320.0533.3746.715100.0 1000-2000 YTL 919.62043.51737.046100.0 2000 YTL’den fazla 511.62251.21637.243100.0

56 -56- Ailenin Ekonomik Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Aylık Gelir Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her günToplam N%N%N%N% 100-1000 YTL 1386.716.71 15100.0 1000-2000 YTL 2963.01226.1510.946100.0 2000 YTL’den fazla 2967.41023.349.343100.0 Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

57 -57- Velinin Evde Bilgisayar ve İnternet’i Kulanım Sıklığı Velilerin yarısı (%51) “haftada birkaç kere” ve daha fazla bilgisayar kullanmaktadır. Velilerin %37’si “haftada birkaç kere” ve daha fazla İnternet kullanmaktadır. Kullanım Sıklığı Bilgisayar Kullanımı İnternet Kullanımı N%N% Hiç21193936 Ayda bir kere9898 Ayda birkaç kere1211109 Haftada bir kere1211 10 Haftada birkaç kere ve daha fazla 55514037 Toplam109100109100

58 -58- Velinin öğrencinin bilgisayar kullanımına yönelik düşünceleri nelerdir? Velilerin Çocuğunun Bilgisayar Alanında İş Sahibi Olmasına ve Bilgisayarı Çocuğunun Geleceği İçin Ne Kadar Önemli Bulduğuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Velilerin yarıya yakını çocuğunun bilgisayar alanında bir işe sahip olmasını çok istemektedir. Velilerin büyük bölümü bilgisayarın çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu düşünmektedir. Önem Derecesi Bilgisayar Alanında İş Sahibi Olması Çocuğun Bilgisayar Çocuğun Geleceği İçin Ne Kadar Önemli N%N% 17700 29855 323221413 420192523 547446560 Toplam106100109100

59 -59- Öğrencinin Bilgisayar Kullanımının Çevresindeki İnsanlar ile Görüşmesini Kısıtlama Düzeyi Velilerin büyük bölümü çocuğunun bilgisayar kullanımının, çevresiyle sosyal iletişimini etkilemediğini düşünmektedir. N% 15248 22422 32523 465 522 Toplam109100

60 -60- Velinin Öğrencinin Bilgisayar Kullanımına Ne Kadar Hakim Olduğuna İlişkin Görüşü Velilerin %35’i çocuğunun orta düzeyde bilgisayara hakim olduğunu düşünmektedir. N% 188 21615 33835 42422 52120 Toplam107100

61 -61- Öğrencinin Bilgisayar Kullanım Miktarı Konusundaki Veli Görüşü Velilerin büyük bölümü çocuğunun yeterli miktarda bilgisayar kullandığını düşünmektedir. N% Daha fazla kullanmalı1615 Daha az kullanmalı1615 Yeterli miktarda kullanıyor7570 Toplam107100

62 -62- Eve Bilgisayar Alınmasında Neden Olan Etkenler Velilerin çok büyük bölümü eve bilgisayar alınmasına neden olan etkenler arasında, bilgisayarın çocuğunun derslerine yardımcı olması durumunu göstermektedir. N% Derslere yardımcı olması için 7571 Okuldaki teknolojiye evde ulaşmak için 4240 Öğrencinin oyun oynaması için 4240 Diğer ailelerde olduğu için 22 Çocukları evde tutmak için 22

63 -63- Velinin Öğrencinin Bilgisayarda Kullandığı Programları ve İnternet Servislerini Bilme Durumu Kullanım Sıklığı Bilgisayarİnternet Servisleri N%N% Biliyor86795047 Bilmiyor23215753 Toplam109100107100 Veli İnternet servislerinin kullanımını bilgisayar kullanımından daha az takip etmektedir.

64 -64- Velinin Öğrencinin Sohbet Odalarında Kimlerle Konuştuğunu ve Hangi İnternet Sitelerini Gezdiğini Bilme Durumu Velilerin büyük bölümü çocuğunun sohbet odalarında kimlerle görüştüğünü bilmemektedir. Velilerin büyük bölümü çocuğunun hangi İnternet sitelerini ziyaret ettiğini (İnternet’te sörf) bilmemektedir. Çocuğun Sohbet Odalarında Kimlerle Konuştuğu Çocuğun hangi İnternet Sitelerini Ziyaret Ettiği N%N% Biliyor29 4240 Bilmiyor71 6460 Toplam100 106100

65 Sonuçlar ve Öneriler

66 -66- Sonuçlar  Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar  Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar  Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Görüşleri İle İlgili Sonuçlar  Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Servislerini Kullanım Sıklığı ile İlgili Sonuçlar  Öğrenciler ile Anne ve Babanın Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar  Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Veli Bilgisi ve Görüşleri ile İlgili Sonuçlar

67 -67- Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar  Tüm öğrenciler arasında en yüksek oran 12-14 yaş aralığındaki öğrencilere aittir.  Öğrencilerin cinsiyet açısından dağılımı birbirine çok yakın orandadır.  Annelerin %51’inin ev hanımı, %24’ünün memur statüsündeki meslek gurubunda olduğu görülmektedir.  Babaların %34’ünün serbest meslek sahibi, %39’nun işçi statüsünde meslek grubunda olduğu görülmüştür.

68 -68- Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar  Ailelerin %44’ü 1000-2000 YTL arasında gelire sahipken, %4’ü 100-500 YTL gelire sahiptir.  Annelerin çoğunluğunun lise (%37) ve üniversite (%41) mezunu olduğu görülmektedir. Öğrenim görmemiş anne oranı çok az iken (%2), annelerin %7’si yüksek lisans ve üstü eğitim almıştır.  Babaların %65’i üniversite mezunu iken, %12’si yüksek lisans ve üstü eğitime sahiptir. Eğitim görmemiş baba bulunmamaktadır.

69 -69- Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar  Öğrencilerin %30’u 7 yıldan beri, %26’sı 5-6 yıl ve %20’si de 1-2 yıldan beri bilgisayar kullanmaktadırlar.  Öğrencilerin 5’te 3’ü kendisine ait bilgisayarı kullanmaktadır.  Öğrencilere göre eve bilgisayar alınmasında en önemli neden oyun programlarını kullanabilmektir.  Öğrencilerin %58’inin bilgisayarı kendi odasındadır.  Öğrencilerin bilgisayar kullanımına en çok kardeşler, kardeşleri takiben babalar, sonra anneler daha sonra arkadaşlar yardımcı olmaktadır.  Bilgisayar kullanırken yardım için en sık aile üyelerine başvurulmaktadır.  Öğrencilerin büyük bölümünün bilgisayarı kullanmayı eğlenceli bulduğu görülmektedir.

70 -70- Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar  Öğrenci velilerinin büyük bölümü, bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrenciye hiçbir kısıtlama getirmemektedir. Bilgisayar kullanımına yönelik en büyük kısıtlama kullanım süresi ile ilgili kısıtlamadır.  Öğrenciler bilgisayar başında bir seferde ortalama 2 saat 20 dakika vakit geçirmektedir.  Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayarı hem hafta içi hem hafta sonu kullanmaktadır.

71 -71- Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Görüşleri İle İlgili Sonuçlar  Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayar kullanımının çevresindeki insanlarla görüşmesini kısıtlamadığı düşünmektedirler.  Bilgisayara hakim olma konusunda öğrencilerin büyük bölümü kendilerini üst düzeyde becerilere sahip olarak görmektedirler.  Öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayarı eğlenceli bir araç olarak gördüklerini ifade etmektedirler.  Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bilgisayarı öğrenmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar.

72 -72- Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Servislerini Kullanım Sıklığı ile İlgili Sonuçlar  Öğrencilerin önemli bir bölümü haftada birkaç kere geri kalan bölümü de günde bir kere bilgisayar kullanmaktadır.  İnternet kullanımının bilgisayar kullanımına oranla çok daha düşük düzeydedir.  Evde kullanılan bilgisayar programları arasında oyunlar en çok kullanılan programlardır. Oyunları yaratıcılıkla ilgili programlar ve çoklu ortam programları takip etmektedir.  Evde İnternet kullanımında, en çok eğlence amaçlı sitelerin ziyaret edildiği görülmektedir.

73 -73- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar  Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir.  “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yükselmektedir.  Öğrencinin derslerdeki başarı durumunun artışı ile bilgisayar kullanım sıklığı değişmemekte olduğu görülmektedir.  Öğrencinin derslerdeki başarı durumu arttıkça “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmakta, “haftada bir kere ve daha az” ve “her gün” kullanım değişmemektedir.

74 -74- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar  Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir.  Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım artmaktadır.  Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.  Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

75 -75- Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar  Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır.  Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

76 -76- Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Veli Bilgisi ve Görüşleri ile İlgili Sonuçlar  Velilerin çok büyük bölümü eve bilgisayar alınmasına neden olan etkenler arasında, bilgisayarın çocuğunun derslerine yardımcı olması durumunu göstermektedir.  Velilerin 5’te 1’i çocuğunun bilgisayarda hangi programları kullandığını bilmediğini belirtmiştir.  Velilerin yarısı öğrencilerin evde hangi İnternet servislerini (ve İnternet sitelerini) kullandığını bilmemektedir.  Velilerin büyük bölümü çocuğunun sohbet odalarında kimlerle görüştüğünü bilmemektedir.  Velilerin yarıya yakını çocuğunun bilgisayar alanında bir işe sahip olmasını çok istemektedir.  Velilerin büyük bölümü bilgisayarın çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu düşünmektedir.  Velilerin büyük bölümü çocuğunun bilgisayar kullanımının, çevresiyle sosyal iletişimini etkilemediğini düşünmektedir.

77 -77- Öneriler  Öğrenciler ev ortamında bilgisayarlardan daha verimli yararlanmaları konusunda yönlendirilmelidirler.  Öğrencilerin İnternet kullanım oranı yüksek değildir. Öğrenciler İnternet kullanımı konusunda yönlendirilmelidirler.  Aileler, bilgisayar ve İnternet kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgilendirilmelidir.  Öğrencilerin evde bilgisayar ve İnternet kullanımları aileler tarafından takip edilmelidir.  Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili kuralların öğrenci ile birlikte oluşturulması bu kaynakların daha verimli kullanılması açısından önemli olabilir.

78 -78- Araştırmalar ile İlgili Öneriler  Çocukları inceleme yapmaya ve oyun oynamaya güdüleyen etkenler nelerdir?  Bilgisayar kullanımı, çocukları elektronik ortamdaki bilginin genel yapısını, içeriğini ve anlamını kavrama konusunda güdülüyor mu?  Bilgiye ulaşırken bilgisayar kullanımı çocuklarda üst düzeyde farkındalık becerilerini geliştiriyor mu?  Evde bilgisayarda kullanılan programlar ile öğrencinin akademik gelişimi arasında bir ilişki var mıdır? Ayrıca;  Farklı türde liselerdeki öğrencilerin evde bilgisayar kullanım amaçları araştırılarak karşılaştırmalar yapılabilir.  Oyunların çocukların gelişimi konusunda olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili araştırmalar yapılabilir.

79 -79- Teşekkürler!


"İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları