Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci ve Veli Görüşleri
Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Beytepe-ANKARA Yüksek Lisans Tez Savunması, 12 Eylül 2005 Danışman: Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

2 İçerik Yöntem Problem Durumu Araştırma Yöntemi Araştırmanın Önemi
Örneklem Veri Toplama Araçları Veri Toplama Aracının Uygulanışı Verilerin Analizi Bulgular ve Yorum Sonuç ve Öneriler Problem Durumu Araştırmanın Önemi Problem Cümlesi Alt Problemler Sınırlılıklar Sayıltılar Tanımlar

3 Problem Durumu Bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte 21. yüzyıl yeni bir çağın kapılarını açmıştır. Bilgi çağı adı verilen yeni çağda, bilgiye erişim olanakları çoğalmıştır. Bunun yanı sıra bilginin iletiminde farklı araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Yüzlerce yıl, kitaplar insanlığın bilgi ve akıl gücünü koruyan ve yayan araçlar olmasına karşın, bugün onların yerini yeni elektronik gereçler almaktadır. Bilgi çağı, insanlığa evde oturup bilgiye, iletişime, ticarete, işe, eğitim hizmetlerine erişme olanağı sağlamıştır.

4 Problem Durumu Günümüzde her yaştan, her meslekten insanın bilgisayara ilgisi bulunmakta ve bu ilgi giderek artmaktadır. Bilgisayar kullanımında gençler, özellikle de öğrenciler en ön sırada yer almaktadır. Öğrenciler okulda, İnternet kafede, evde, arkadaşının evinde vb. yerlerden bilgisayara ve İnternet kaynaklarına erişebilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre bu kullanım yerleri arasında evler kullanımın en yoğun gerçekleştiği yerlerin başında gelmektedir.

5 Problem Durumu Türkiye’de öğrencilerin bilgisayar kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar okul ortamında bilgisayar kullanımına odaklanmıştır. Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili araştırma ise oldukça azdır. Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili alandaki bilgi eksikliği bu araştırmanın yapılmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

6 Problem Durumu İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar programları ve İnternet servislerini hangi sıklıkta ve amaçlarla kullandıklarıyla ilgili var olan durumlarını ortaya çıkarmak bu araştırmanın yapılmasındaki temel nedendir. Araştırma gerçekleştirilirken konuyla ilgili birincil bilgi kaynağı öğrencilerin görüşleridir. Öğrenci velilerinin görüşleri de öğrencilerden sonra bu konuda bilgi sağlayabilecek ikinci bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

7 Araştırmanın Önemi 21. yüzyıl insan profilinde insanların kaynak kullanımı, kişiler arası ilişkiler, bilgiyi işleme yeterliliği ve teknoloji kullanımı konusunda yeterli olması durumu bulunmaktadır (SCANS, 1991). Kişilerin değişen insan profiline ayak uydurması eğitimle olacaktır. Öğrencilerin okuldaki bilgisayar deneyimi takip edilebilmektedir. Özellikle evde bilgisayar kullanımı konusunda sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bu araştırmada, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı konusunda öğrenci ve veli görüşleri alınarak evdeki bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrencilerin var olan kullanım durumları hakkında bilgi edinilerek alandaki bilgi açığının giderilmesi amaçlanmaktadır.

8 Problem Cümlesi İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşleri nelerdir?

9 Alt Problemler İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin varolan durumları nasıldır? İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı ile ilgili görüşleri nelerdir? İlk ve ortaöğretim öğrencileri evde bilgisayar ve İnternet servislerini hangi sıklıkla kullanmaktadırlar? Öğrencinin cinsiyetine göre evde bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? Öğrencinin derslerdeki başarı durumuyla ilgili görüşleriyle evde bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir?

10 Alt Problemler Anne ve babanın eğitim durumuna göre evde öğrencinin bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? Ailenin ekonomik durumuna göre evde öğrencinin bilgisayar ve İnternet’i kullanım sıklığı nasıl bir dağılım göstermektedir? Veliler evde bilgisayar ve İnternet’i hangi sıklıkla kullanmaktadır? Velinin öğrencinin bilgisayar kullanımına yönelik düşünceleri nelerdir? Veli, öğrencinin evde bilgisayar kullanımı hakkında ne kadar bilgi sahibidir?

11 Sayıltılar Öğrenciler ve veliler ankete doğru ve güvenilir bilgi vermektedirler.

12 Sınırlılıklar Araştırmanın veri kaynakları Ankara Mesa Koru Sitesi İlköğretim Okulu 4., 5., 6., 7., 8. sınıflar ve Ankara 75. Yıl Lisesi 9., 10., 11. sınıflardan birer şubede evde bilgisayarı bulunan öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri ile sınırlı olduğundan tüm ilk ve ortaöğretim öğrencileri üzerine genelleme yapılamamaktadır. Araştırmanın veri kaynağı olan katılımcılar 9-19 yaş aralığındaki öğrencilerle sınırlıdır.

13 Tanımlar Aile: Anne baba ve çocuktan oluşan yapıya verilen ad
Ailenin Ekonomik Durumu: Ailenin aylık gelir toplamı Başarı: Öğrencinin tüm derslerdeki genel durumu hakkındaki görüşü Bilgisayar Kullanım Sıklığı: Bilgisayar ve bilgisayar programlarının kullanım periyodu Çocuk: Soy bakımından oğul veya kız, evlat Eğitim Durumu: En son mezun olunan eğitim kurumunun adı Görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. İnternet Kullanım Sıklığı: İnternet ve İnternet servislerinin kullanım periyodu Veli: Çocuğun okuldaki durum ve davranışlarından sorumlu olan ve çocuk hakkında söz sahibi olan kişi

14 YÖNTEM

15 Araştırma Yöntemi İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmada, araştırma sonuçlarına ulaşabilmek için genel tarama modeli kullanılmıştır.

16 Örneklem Araştırmacının veri kaynağına erişim olanağından dolayı elverişli örnekleme yoluna gidilmiştir ve Ankara Mesa Koru Sitesi İlköğretim Okulu ve Çayyolu 75. Yıl Lisesinde yer alan her bir sınıfın birer şubesine anketlerin uygulanması kararı alınmıştır. Yapılan pilot uygulamada, ilköğretim öğrencilerinin 1., 2., 3., sınıfındaki öğrencilerin okuma veya okuduğunu anlayıp ankete güvenilir bilgi verme durumunda olmadığı görülmüştür.

17 Veri Toplama Araçları Araştırmanın alt problemlerini çözümlemek üzere hangi veri toplama aracının uygun olacağı irdelenmiş ve araştırmacı tarafından öğrenci ve velilere uygulanmak üzere iki ayrı anket geliştirilmiştir.

18 Veri Toplama Aracı: Öğrenci Anketi
1 Araştırmaya katılan öğrencilerin özeliklerini belirlemeyi amaçlayan sorular 1-8. sorular 2 Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin var olan durumları 9-19. sorular Bu konudaki görüşleri sorular 3 Bilgisayar ve bilgisayar programlarının kullanım sıklığı ile İnternet ve İnternet servislerinin kullanım sıklığı sorular

19 Veri Toplama Aracı: Veli Anketi
1 Velilerin demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorular (2-3) 2 Çocuğun bilgisayar ve İnternet kullanımı hakkında bilgisiyle ilgili verilerin toplandığı sorular (4-11) 3 Velinin, çocuğunun bilgisayar kullanımına ilişkin görüşlerinin alındığı sorular (12-16) 4 Velinin bilgisayar ve İnternet kullanımı ile ilgili sorular (17-18)

20 Veri Toplama Aracının Uygulanışı
Anketler Kasım 2004 tarihleri arasında örneklemde yer alan, evinde bilgisayarı bulunduğunu ifade eden öğrencilere ve bu öğrencilerin velilerine uygulanmıştır. Öğrencilere verilen anket uygulandıktan hemen sonra toplanmış ve velilerin görüşlerini almaya yönelik anket araştırmaya katılan öğrencilere verilmiştir.

21 Verilerin Analizi Amaçta belirlenen soru cümleleriyle ilgili olarak değişkenler tek tek belirlenerek tablolarda frekans dağılımı ve yüzdeler verilmiştir.

22 BULGULAR ve YORUM

23 Öğrencilerin Demografik Özellikleri
9-11 yaş %30 12-14 yaş %38 15-17 yaş %29 18 yaş ve üzeri %3 Erkek öğrenciler %54 Kız öğrenciler %46 Ders başarım “iyi” düzeyde %48 Ders başarım “çok iyi” düzeyde %36 Ders başarım “zayıf” düzeyde %2

24 Anne ve Babanın Demografik Özellikleri
Ev hanımı %51 Memur %24 Emekli, işçi ve serbest meslek %25 İşçi statüsünde meslek grubu (işverenin çalıştırdığı mühendis, doktor gibi çeşitli mesleklere ait işçiler) %39 Serbest meslek sahibi (işyeri sahibi, serbest avukat vb.) %34 %15 Emekli ve çalışmayan grup %12 YTL arasında geliri olan aileler %44 YTL arasında geliri olan aileler YTL arasında geliri olan aileler %10 4000 YTL’den fazla geliri olan aileler %8 100‑500 YTL geliri olan aileler %4

25 Anne ve Babanın Demografik Özellikleri
Üniversite mezunu %41 Yüksek lisans ve üstü eğitim %7 Lise mezunu %37 İlköğretim %13 Öğrenim görmemiş anne oranı %2 Üniversite %65 Yüksek Lisans ve Üstü %12 Lise %17 %6 Öğrenim görmemiş baba oranı %0

26 İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin varolan durumları nasıldır?
Öğrencinin Kaç Yıldır Bilgisayar Kullanıldığıyla İlgili Verilerin Dağılımı Süre N % 1 yıldan az 2 1 1-2 yıl 28 19 2-3 yıl 18 12 3-4 yıl 32 22 5-6 yıl 37 26 7 yıldan fazla 42 30 Toplam 142 100 Öğrencilerin %30’u 7 yıldan beri, %26’sı 5-6 yıl ve %22’si de 3-4 yıldan beri bilgisayar kullanmaktadırlar.

27 Evdeki Bilgisayarın Öğrenciye Ait Olup Olmamasıyla ilgili Dağılım
Öğrencinin kendisine ait (kişisel) bilgisayarı var mı? N % Evet 93 62 Hayır 56 38 Toplam 149 100 Öğrencilerin %62’si kendisine ait bilgisayarı kullanmaktadır.

28 Eve Bilgisayar Alınmasına Neden Olan Durumlar
Nedenler N % Oyun Programlarını kullanabilmek 118 80 İhtiyaç duyulduğunda bilgiye ulaşabilmek 98 67 Müzik, resim programlarını kullanabilmek 96 65 İnternet servislerini (e-posta, web vb.) kullanabilmek 89 61 Bilgisayarın derslere yardımcı olması 79 54 Ofis Programlarını kullanabilmek 60 41 Eğitici CD’leri kullanabilmek 59 40 Öğrencilere göre eve bilgisayar alınmasında en önemli neden oyun programlarını kullanabilmektir.

29 Bilgisayarın Evdeki Konumu
% Kendi odamda 83 57 Oturma odasında 6 4 Bir başka aile bireyinin odasında 25 17 Salonda 10 7 Bilgisayar odasında 13 9 Diğer 8 Toplam 145 100 Öğrencilerin %57’inin bilgisayarı kendi odasındadır. Öğrencilerin %17’sinin bilgisayarı bir başka aile bireyinin odasında, %9’unun bilgisayarı ise bilgisayar odasında bulunmaktadır.

30 Bilgisayar Kullanımına Yardımcı Olan Kişilerle İlgili Dağılım
Yardım Kaynakları N % Anne 23 15 Baba 50 34 Kardeş 59 40 Arkadaş 21 14 Hiçbiri 36 24 Öğrencilerin bilgisayar kullanımına en çok kardeşler, kardeşleri takiben babalar, sonra anneler daha sonra arkadaşlar yardımcı olmaktadır.

31 Bilgisayar Kullanırken Yardım İçin Başvurulan Kaynakların Dağılımı
Yardım Kaynakları N % Aile Üyeleri 65 45 Arkadaşlar 33 23 Kitaplar 16 11 İnternet Kaynakları 35 24 Hiçbir Kaynağa Başvurmayan Öğrenciler Bilgisayar kullanırken yardım için en sık aile üyelerine başvurulmaktadır.

32 Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanım Amacı
Öğrencinin bilgisayar kullanımıyla ilgili durumu N % Eğlenceli bulması 125 86 Öğrenmek zorunda olması 11 8 Öğrenme isteği 76 52 Öğrencilerin bilgisayarı kullanma amacı ile ilgili bulgulara göre öğrencilerin büyük bölümünün bilgisayarı kullanmayı eğlenceli bulduğu görülmektedir.

33 Velinin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Getirdiği Kısıtlamalar
Kısıtlama Konusu N % Süre 38 26 Kullanılan programlar 11 7 İnternet’te gezinilen siteler 15 10 Maddi kısıtlamalar 2 1 Hiçbir kısıtlama getirmiyor 92 62 Öğrenci velilerinin büyük bölümü, bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrenciye hiçbir kısıtlama getirmemektedir. Bilgisayar kullanımına yönelik en büyük kısıtlama kullanım süresi ile ilgili kısıtlamadır.

34 Bilgisayar Başında Bir Seferde
Kaç Saat Geçirildiği Süre N % 0-1 Saat 49 33 1-2 Saat 52 35 2-3 Saat 22 14 3-4 Saat 10 7 5-6 Saat 13 9 7 Saat ve üzeri 3 2 Toplam 149 100 Öğrenciler bilgisayar başında bir seferde ortalama 2 saat 20 dakika vakit geçirmektedir.

35 Bilgisayarın Hangi Zaman Diliminde Kullanıldığı
% Sadece hafta içi 5 3 Sadece hafta sonu 39 27 Hem hafta içi hem hafta sonu 99 67 Hiçbir zaman 4 Toplam 147 100 Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayarı hem hafta içi hem hafta sonu kullanmaktadır.

36 İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı ile ilgili görüşleri nelerdir?
Bilgisayar Kullanımının Çevredeki İnsanlar ile Görüşmeyi Kısıtlama Düzeyi Kısıtlama Düzeyi N % 1 95 65 2 31 21 3 12 8 4 5 Toplam 147 100 Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayar kullanımının çevresindeki insanlarla görüşmesini kısıtlamadığı düşünmektedirler.

37 Öğrencin Bilgisayara Ne Düzeyde Kadar Hakim Olduğu
Hakimiyet Düzeyi N % 1 7 5 2 15 10 3 30 20 4 33 22 63 43 Toplam 148 100 Bilgisayara hakim olma konusunda öğrencilerin büyük bölümü kendilerini üst düzeyde becerilere sahip olarak görmektedirler.

38 Öğrencilerin Bilgisayarı Ne Düzeyde Eğlenceli Bulduğu
Bilgisayarı eğlenceli bulma düzeyi N % 1 4 3 2 5 14 10 23 15 101 69 Toplam 147 100 Öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayarı çok eğlenceli bir araç olarak gördüklerini ifade etmektedirler.

39 Öğrenciler Bilgisayar Öğrenmeyi Ne Kadar Gerekli Buluyor
Bilgisayar öğrenmenin gerekliliği N % 1 5 3 2 12 8 4 28 20 98 67 Toplam 146 100 Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bilgisayarı öğrenmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar

40 Evde Bilgisayarın ve İnternet Servislerinin Kullanım Sıklığı
İlk ve ortaöğretim öğrencileri evde bilgisayar ve İnternet servislerini hangi sıklıkla kullanmaktadır? Evde Bilgisayarın ve İnternet Servislerinin Kullanım Sıklığı Kullanım Sıklığı Bilgisayar İnternet Servisleri N % Hiç 3 2 53 36 Ayda bir kere 8 5 35 24 Ayda birkaç kere 57 38 18 12 Haftada bir kere 7 Haftada birkaç kere 65 44 Günde bir kere 9 6 Toplam 149 100 148 İnternet kullanımının bilgisayar kullanımına oranla çok daha düşük olduğu görülmektedir. Öğrencilerin önemli bir bölümü haftada birkaç kere bilgisayar kullanmaktadır.

41 Evde Kullanılan Bilgisayar Programları ve Kullanım Sıklığıyla İlgili Dağılım
Oyun Programlama Dilleri Web Sayfası Tasarım Programları Eğitici CD’ler Diğer Eğitim İçerikli Öğeler Yaratıcılıkla İlgili Programlar Çoklu Ortam N % Hiç 7 5 138 92 127 85 72 49 61 42 22 15 23 16 Ayda bir kere 10 2 1 17 12 11 8 Ayda birkaç kere 14 4 3 6 21 13 9 Haftada bir Haftada birkaç kere 58 40 25 53 35 48 33 Günde bir 44 30 29 20 37 Toplam 145 100 149 148 147 146 Evde kullanılan bilgisayar programları arasında oyunlar en çok kullanılan programlardır.

42 MS Ofis Programlarının Kullanım Sıklığı
MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access MS Outlook N % Hiç 71 48 107 73 115 77 135 92 Ayda bir kere 17 11 8 10 7 3 2 Ayda birkaç kere 12 9 6 4 Haftada bir kere 16 5 Haftada birkaç kere 20 14 1 Günde bir kere Toplam 148 100 149 Evde kullanılan bilgisayar programları arasında en çok kullanımın olduğu uygulama MS Word programıdır (100-48= %52). MS Word programının kullanımını sırasıyla MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint ve MS Access takip etmektedir.

43 İnternet Servislerinin Kullanım Sıklığı
E-Posta Posta Listesi Sohbet Tartışma Listesi Bilgiye Ulaşım Alış-Veriş Dosya Transferi Eğitim Siteleri Eğlence Siteleri N % Hiç 80 54 93 63 99 66 127 85 65 43 128 88 87 60 78 53 52 35 Ayda bir kere 10 7 12 8 5 6 4 9 13 18 Ayda birkaç kere 3 2 17 19 15 Haftada bir kere 1 16 11 Haftada birkaç kere 25 22 27 Günde bir kere Toplam 148 100 149 147 145 Evde İnternet kullanımında, en çok eğlence amaçlı sitelerin ziyaret edildiği görülmektedir. Diğer amaçlar, sırasıyla bilgiye ulaşma, eğitim sitelerini ziyaret etme, e-posta kullanımı, dosya transferi, posta listesi, sohbet, tartışma listesi, İnternet’ten alış-veriş şeklinde çok kullanımdan az kullanıma doğru sıralanmıştır.

44 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (1) Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre İnternet kullanım sıklıklarındaki dağılımın “haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımında yoğunlaştığı görülmektedir. “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yükselmektedir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumunun artışı ile bilgisayar kullanım sıklığı değişmemekte olduğu görülmektedir.

45 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (2) Öğrencinin derslerdeki başarı durumu arttıkça “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmakta, “haftada bir kere ve daha az” ve “her gün” kullanım değişmemektedir. Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir. Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım artmaktadır.

46 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar (3) Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir. Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir. Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır. Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

47 Öğrencinin Cinsiyetine Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % Kız 19 27.5 30 43.5 20 29.0 69 100.0 Erkek 8 10.0 35 43.8 37 46.3 80 27 18.1 65 43.6 57 38.3 149 Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir.

48 Öğrencinin Cinsiyetine Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % Kız 47 69.1 14 20.6 7 10.3 68 100.0 Erkek 48 60.0 21 26.3 11 13.8 80 95 64.2 35 23.6 18 12.2 148 “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımında yoğunlaşma vardır. “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yüksektir.

49 Haftada bir kere ve daha az
Öğrencinin Derslerdeki Başarı Durumuyla İlgili Görüşüne Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı Başarı Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % Orta ve altı 4 17.4 10 43.5 9 39.1 23 100.0 İyi 14 19.7 31 43.7 26 36.6 71 Çok iyi 17.0 43.4 21 39.6 53 Öğrencinin derslerdeki başarı durumuna göre bilgisayar kullanım sıklığında bir farklılaşma gözlemlenmemektedir.

50 Haftada bir kere ve daha az
Öğrencinin Derslerdeki Başarı Durumuyla İlgili Görüşüne Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı Başarı Durumu Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % Orta ve altı 15 65.2 4 17.4 23 100.0 İyi 46 65.7 16 22.9 8 11.4 70 Çok iyi 32 60.4 28.3 6 11.3 53 Öğrencinin derslerdeki başarı durumu yükseldikçe “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmaktadır.

51 Annenin Eğitim Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % İlköğretim ve altı 2 12.5 5 31.3 9 56.3 16 100.0 Ortaöğretim mezunu 6 15.0 40.0 18 45.0 40 Üniversite ve üzeri 8 15.4 27 51.9 17 32.7 52 Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir.

52 Annenin Eğitim Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % İlköğretim ve altı 14 87.5 2 12.5 16 100.0 Ortaöğretim mezunu 27 67.5 9 22.5 4 10.0 40 Üniversite ve üzeri 31 59.5 26.9 7 13.5 52 Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” ve “her gün” kullanım artmaktadır.

53 Babanın Eğitim Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % İlköğretim ve altı 1 14.3 3 42.9 7 100.0 Ortaöğretim mezunu 8 44.4 10 55.9 18 Üniversite ve üzeri 15 18.1 37 44.6 31 37.3 83 Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

54 Babanın Eğitim Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı
Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % İlköğretim ve altı 7 100.0 Ortaöğretim mezunu 10 55.6 5 27.8 3 16.7 18 Üniversite ve üzeri 55 66.3 20 24.1 8 9.6 83 Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

55 Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Bilgisayar Kullanım Sıklığının Dağılımı
Aylık Gelir Haftada bir kere ve daha az kullanım Haftada birkaç kere kullanım Her gün kullanım Toplam N % YTL 3 20.0 5 33.3 7 46.7 15 100.0 YTL 9 19.6 20 43.5 17 37.0 46 2000 YTL’den fazla 11.6 22 51.2 16 37.2 43 Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır.

56 Ailenin Ekonomik Durumuna Göre İnternet Kullanım Sıklığının Dağılımı
Aylık Gelir Haftada bir kere ve daha az Haftada birkaç kere Her gün Toplam N % YTL 13 86.7 1 6.7 15 100.0 YTL 29 63.0 12 26.1 5 10.9 46 2000 YTL’den fazla 67.4 10 23.3 4 9.3 43 Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

57 Velinin Evde Bilgisayar ve İnternet’i Kulanım Sıklığı
Kullanım Sıklığı Bilgisayar Kullanımı İnternet Kullanımı N % Hiç 21 19 39 36 Ayda bir kere 9 8 Ayda birkaç kere 12 11 10 Haftada bir kere Haftada birkaç kere ve daha fazla 55 51 40 37 Toplam 109 100 Velilerin yarısı (%51) “haftada birkaç kere” ve daha fazla bilgisayar kullanmaktadır. Velilerin %37’si “haftada birkaç kere” ve daha fazla İnternet kullanmaktadır.

58 Velinin öğrencinin bilgisayar kullanımına yönelik düşünceleri nelerdir?
Velilerin Çocuğunun Bilgisayar Alanında İş Sahibi Olmasına ve Bilgisayarı Çocuğunun Geleceği İçin Ne Kadar Önemli Bulduğuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Önem Derecesi Bilgisayar Alanında İş Sahibi Olması Çocuğun Bilgisayar Çocuğun Geleceği İçin Ne Kadar Önemli N % 1 7 2 9 8 5 3 23 22 14 13 4 20 19 25 47 44 65 60 Toplam 106 100 109 Velilerin yarıya yakını çocuğunun bilgisayar alanında bir işe sahip olmasını çok istemektedir. Velilerin büyük bölümü bilgisayarın çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu düşünmektedir.

59 Öğrencinin Bilgisayar Kullanımının Çevresindeki İnsanlar ile Görüşmesini Kısıtlama Düzeyi
% 1 52 48 2 24 22 3 25 23 4 6 5 Toplam 109 100 Velilerin büyük bölümü çocuğunun bilgisayar kullanımının, çevresiyle sosyal iletişimini etkilemediğini düşünmektedir.

60 Velinin Öğrencinin Bilgisayar Kullanımına Ne Kadar Hakim Olduğuna İlişkin Görüşü
% 1 8 2 16 15 3 38 35 4 24 22 5 21 20 Toplam 107 100 Velilerin %35’i çocuğunun orta düzeyde bilgisayara hakim olduğunu düşünmektedir.

61 Öğrencinin Bilgisayar Kullanım Miktarı Konusundaki Veli Görüşü
% Daha fazla kullanmalı 16 15 Daha az kullanmalı Yeterli miktarda kullanıyor 75 70 Toplam 107 100 Velilerin büyük bölümü çocuğunun yeterli miktarda bilgisayar kullandığını düşünmektedir.

62 Eve Bilgisayar Alınmasında Neden
Olan Etkenler N % Derslere yardımcı olması için 75 71 Okuldaki teknolojiye evde ulaşmak için 42 40 Öğrencinin oyun oynaması için Diğer ailelerde olduğu için 2 Çocukları evde tutmak için Velilerin çok büyük bölümü eve bilgisayar alınmasına neden olan etkenler arasında, bilgisayarın çocuğunun derslerine yardımcı olması durumunu göstermektedir.

63 Velinin Öğrencinin Bilgisayarda Kullandığı Programları ve İnternet Servislerini Bilme Durumu
Kullanım Sıklığı Bilgisayar İnternet Servisleri N % Biliyor 86 79 50 47 Bilmiyor 23 21 57 53 Toplam 109 100 107 Veli İnternet servislerinin kullanımını bilgisayar kullanımından daha az takip etmektedir.

64 Velinin Öğrencinin Sohbet Odalarında Kimlerle Konuştuğunu ve Hangi İnternet Sitelerini Gezdiğini Bilme Durumu Çocuğun Sohbet Odalarında Kimlerle Konuştuğu Çocuğun hangi İnternet Sitelerini Ziyaret Ettiği N % Biliyor 29 42 40 Bilmiyor 71 64 60 Toplam 100 106 Velilerin büyük bölümü çocuğunun sohbet odalarında kimlerle görüştüğünü bilmemektedir. Velilerin büyük bölümü çocuğunun hangi İnternet sitelerini ziyaret ettiğini (İnternet’te sörf) bilmemektedir.

65 Sonuçlar ve Öneriler

66 Sonuçlar Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar
Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Görüşleri İle İlgili Sonuçlar Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Servislerini Kullanım Sıklığı ile İlgili Sonuçlar Öğrenciler ile Anne ve Babanın Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Veli Bilgisi ve Görüşleri ile İlgili Sonuçlar

67 Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar
Tüm öğrenciler arasında en yüksek oran yaş aralığındaki öğrencilere aittir. Öğrencilerin cinsiyet açısından dağılımı birbirine çok yakın orandadır. Annelerin %51’inin ev hanımı, %24’ünün memur statüsündeki meslek gurubunda olduğu görülmektedir. Babaların %34’ünün serbest meslek sahibi, %39’nun işçi statüsünde meslek grubunda olduğu görülmüştür.

68 Öğrenciler ile Anne ve Babanın Özelliklerine İlişkin Sonuçlar
Ailelerin %44’ü YTL arasında gelire sahipken, %4’ü YTL gelire sahiptir. Annelerin çoğunluğunun lise (%37) ve üniversite (%41) mezunu olduğu görülmektedir. Öğrenim görmemiş anne oranı çok az iken (%2), annelerin %7’si yüksek lisans ve üstü eğitim almıştır. Babaların %65’i üniversite mezunu iken, %12’si yüksek lisans ve üstü eğitime sahiptir. Eğitim görmemiş baba bulunmamaktadır.

69 Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar
Öğrencilerin %30’u 7 yıldan beri, %26’sı 5-6 yıl ve %20’si de 1-2 yıldan beri bilgisayar kullanmaktadırlar. Öğrencilerin 5’te 3’ü kendisine ait bilgisayarı kullanmaktadır. Öğrencilere göre eve bilgisayar alınmasında en önemli neden oyun programlarını kullanabilmektir. Öğrencilerin %58’inin bilgisayarı kendi odasındadır. Öğrencilerin bilgisayar kullanımına en çok kardeşler, kardeşleri takiben babalar, sonra anneler daha sonra arkadaşlar yardımcı olmaktadır. Bilgisayar kullanırken yardım için en sık aile üyelerine başvurulmaktadır. Öğrencilerin büyük bölümünün bilgisayarı kullanmayı eğlenceli bulduğu görülmektedir.

70 Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Sonuçlar
Öğrenci velilerinin büyük bölümü, bilgisayar kullanımı ile ilgili öğrenciye hiçbir kısıtlama getirmemektedir. Bilgisayar kullanımına yönelik en büyük kısıtlama kullanım süresi ile ilgili kısıtlamadır. Öğrenciler bilgisayar başında bir seferde ortalama 2 saat 20 dakika vakit geçirmektedir. Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayarı hem hafta içi hem hafta sonu kullanmaktadır.

71 Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Görüşleri İle İlgili Sonuçlar
Öğrencilerin büyük bölümü bilgisayar kullanımının çevresindeki insanlarla görüşmesini kısıtlamadığı düşünmektedirler. Bilgisayara hakim olma konusunda öğrencilerin büyük bölümü kendilerini üst düzeyde becerilere sahip olarak görmektedirler. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayarı eğlenceli bir araç olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bilgisayarı öğrenmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar.

72 Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Servislerini Kullanım Sıklığı ile İlgili Sonuçlar
Öğrencilerin önemli bir bölümü haftada birkaç kere geri kalan bölümü de günde bir kere bilgisayar kullanmaktadır. İnternet kullanımının bilgisayar kullanımına oranla çok daha düşük düzeydedir. Evde kullanılan bilgisayar programları arasında oyunlar en çok kullanılan programlardır. Oyunları yaratıcılıkla ilgili programlar ve çoklu ortam programları takip etmektedir. Evde İnternet kullanımında, en çok eğlence amaçlı sitelerin ziyaret edildiği görülmektedir.

73 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar Her gün bilgisayar kullanan erkeklerin oranı her gün bilgisayar kullanan kızlara göre daha yüksektir. “Haftada birkaç kere ve daha az” bilgisayar kullanan erkek öğrencilerin oranına bakıldığında bunun tersi bir dağılım görülmektedir. “Haftada bir kere ve daha az” İnternet kullanımı dışında erkek öğrencilerin oranı yükselmektedir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumunun artışı ile bilgisayar kullanım sıklığı değişmemekte olduğu görülmektedir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumu arttıkça “haftada birkaç kere” İnternet kullanımı artmakta, “haftada bir kere ve daha az” ve “her gün” kullanım değişmemektedir.

74 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha az” kullanım değişmemekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım ise tam tersi bir sonuç vermektedir. Annenin eğitim durumu yükseldikçe “haftada bir kere ve daha fazla” İnternet kullanımı azalmakta, “haftada birkaç kere” kullanım artmakta, “her gün” kullanım artmaktadır. Babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayar kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir. Babanın eğitim durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

75 Öğrenciler ve Ailelerinin Demografik Özellikleri ve Bilgisayar ile İnternet Kullanımına İlişkin Dağılımlar Ailenin ekonomik durumu arttıkça bilgisayarı “haftada bir kere ve daha az” kullanan öğrencilerin oranı düşmekte, “haftada birkaç kere” kullanım artmaktadır. Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe İnternet kullanım sıklıklarında herhangi bir artış ya da azalış gözlemlenmemektedir.

76 Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Veli Bilgisi ve Görüşleri ile İlgili Sonuçlar
Velilerin çok büyük bölümü eve bilgisayar alınmasına neden olan etkenler arasında, bilgisayarın çocuğunun derslerine yardımcı olması durumunu göstermektedir. Velilerin 5’te 1’i çocuğunun bilgisayarda hangi programları kullandığını bilmediğini belirtmiştir. Velilerin yarısı öğrencilerin evde hangi İnternet servislerini (ve İnternet sitelerini) kullandığını bilmemektedir. Velilerin büyük bölümü çocuğunun sohbet odalarında kimlerle görüştüğünü bilmemektedir. Velilerin yarıya yakını çocuğunun bilgisayar alanında bir işe sahip olmasını çok istemektedir. Velilerin büyük bölümü bilgisayarın çocuğunun geleceği için çok önemli olduğunu düşünmektedir. Velilerin büyük bölümü çocuğunun bilgisayar kullanımının, çevresiyle sosyal iletişimini etkilemediğini düşünmektedir.

77 Öneriler Öğrenciler ev ortamında bilgisayarlardan daha verimli yararlanmaları konusunda yönlendirilmelidirler. Öğrencilerin İnternet kullanım oranı yüksek değildir. Öğrenciler İnternet kullanımı konusunda yönlendirilmelidirler. Aileler, bilgisayar ve İnternet kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgilendirilmelidir. Öğrencilerin evde bilgisayar ve İnternet kullanımları aileler tarafından takip edilmelidir. Evde bilgisayar kullanımı ile ilgili kuralların öğrenci ile birlikte oluşturulması bu kaynakların daha verimli kullanılması açısından önemli olabilir.

78 Araştırmalar ile İlgili Öneriler
Çocukları inceleme yapmaya ve oyun oynamaya güdüleyen etkenler nelerdir? Bilgisayar kullanımı, çocukları elektronik ortamdaki bilginin genel yapısını, içeriğini ve anlamını kavrama konusunda güdülüyor mu? Bilgiye ulaşırken bilgisayar kullanımı çocuklarda üst düzeyde farkındalık becerilerini geliştiriyor mu? Evde bilgisayarda kullanılan programlar ile öğrencinin akademik gelişimi arasında bir ilişki var mıdır? Ayrıca; Farklı türde liselerdeki öğrencilerin evde bilgisayar kullanım amaçları araştırılarak karşılaştırmalar yapılabilir. Oyunların çocukların gelişimi konusunda olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili araştırmalar yapılabilir.

79 Teşekkürler!


"Şahin GÖKEARSLAN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları