Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu."— Sunum transkripti:

1 ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu MERT Lale RECEPOĞLU Mediha ALTUNDAŞ Oğuz YAZICI Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR

2

3  Tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti  Ba ş kenti: Berlin  Resmi dili: Almanca  Nüfus: 82 Milyon(%8.8 yabancı)  Para birimi: Euro  Co ğ rafi özellikler: Orta Avrupa’ da yer alır. (357.021 km²)  Avrupa ve NATO üyesidir  G8'e üyedir.

4  Ülkeler Nüfus (Milyon) GSYH (Milyar Dolar) (Dolar) ------------ -------------- --------------- --------- Çin 1.334,7 5.605,9 4.200 Hindistan 1.199,0 1.411,4 1.177 ABD 307,3 14.256,2 46.380 Brezilya 191,4 1.797,5 9.387 Rusya 141,3 1.403,7 9.928 Japonya 127,5 5.787,6 45.371 Meksika 107,5 999,1 9.289 Almanya 82,0 3.828,7 46.677 Türkiye 70,5 702,6 9.961 Fransa 62,5 3.055,8 48.816 İngiltere 61,7 2.493,6 40.350 İtalya 59,7 2.419,0 40.466 Güney Afrika 49,3 328,0 6.650 Güney Kore 48,7 950,7 19.498 Arjantin 40,1 354,0 8.822 Kanada 33,6 1.336,4 39.668 Suudi Arabistan 25,5 422,1 16.542 Avustralya 21,8 1.138,7 52.058 (G-20 Kanada-Toronto 2010 ve IMF 2009 verilerine göre) Almanya (2009) itibariyle dünyada 3. büyük ekonomik güce sahiptir. Dış ticaret ve ihracatta ise dünyada 1. sırada yer almaktadır.

5  Federal bir yapıya sahip olmasından dolayı, Anayasa’da e ğ itim ve kültür alanında çok az hükme yer vermi ş tir.  Bu konulardaki esas hükümler, her eyaletin kendi yasalarında yer almaktadır.  Federal Almanya Cumhuriyeti, görevleri ve hakları yasa ile belirlenmi ş olan sosyal ve hukuk devletidir

6 Anayasada e ğ itim ve kültür konularıyla ilgili hükümlere göre;  Okul sistemi devlet denetiminde,  Meslek seçme özgürlü ğ ü nün garanti altına alınması,  Güzel sanatlar ve bilim özgürlü ğ ü,  Federal Hükümete, yüksekö ğ retim konusunda katılımın öngörülmesi ile bu konuda eyaletlere direktifler verme yetkisi nin tanınması

7 Anayasa, e ğ itim ve ö ğ retimle ilgili olarak;  Bilim-ara ş tıra-sanat ve ö ğ renme özgürlü ğ ü  Din-vicdan-inanç özgürlü ğ ü  Meslek ve okul seçme hakkı  Yasalar önünde e ş itlik ve  Anne-babanın çocuklarını istedikleri okula gönderme hakkını güvence altına almaktadır  Federal Almanya Cumhuriyeti demokratik, hukuki, sosyal sorumlulu ğ u olan federal bir devlettir.

8  Okulların kurulu ş u  Amacı, i ş leyi ş i  E ğ itim ve ö ğ retimin içeri ğ i  Ve di ğ er bütün hususlar ın belirlenmesi Eyaletlerin kendi yetkisi altındadır!  Anayasaya göre devletin sorumluluk larının ve görevlerinin yerine getirilmesi eyaletlere bırakılmı ş tır.

9  Okullar genel olarak belediyeye veya eyalete ba ğ lı kurumlardır  Yüksekö ğ retim kurumları eyalete ba ğ lıdır lar  E ğ itim ve ö ğ retim yasama ve yürütmesi ile ilgili yetkinin büyük bir bölümü eyaletlere bırakılmı ş tır, eyaletlerin gözetimi altındadır..

10 Federal devlet in yetki çerçevesi ise;  E ğ itimin, bilimsel ara ş tırmaların, teknolojik geli ş melerin ve aynı zamanda genç bilim insanlarının desteklenmesi  İş piyasası ve mesleklerle ilgili yapılan ara ş tırmalarla ilgili önlemlerin alınması  Çalı ş ma ya ş amının desteklenmesi ile ilgili önlemlerin alınması Gibi konuları kapsamaktadır.

11 E ğ itim ve yeti ş tirmeyle ilgili gerekli ölçüde birlik ve beraberli ğ i(denkli ğ i ) sa ğ lamak amacıyla, eyaletler kendi aralarında i ş birli ğ i yapar. (Bu i ş birli ğ i federal devletin eyaletlerde uygulanacak di ğ er yasaları belirlemede de devam eder.)  Federal devlet ile eyaletin bir arada çalı ş ması ile ilgi Planlama komisyonu kurularak e ğ itim-ö ğ retimin planlanması( Üniversite kurulması vb), bilimsel ara ş tırma kurumlarının desteklenmesi konularında bölgeler üstü kararlar alabilirler.

12 1964 yılında yapılan ve en son 1971 yılında de ğ i ş tirilen eyaletler arası bir antla ş ma ile, Almanya için bütün eyaletlerde uygulanan ortak bir e ğ itim sistemi olu ş turulmu ş tur.  Zorunlu e ğ itimin ba ş langıç ve biti ş süreleri  E ğ itim yılının ba ş langıç-biti ş i ile tatil süreleri  Farklı e ğ itim kurumlarının adlandırılması ve yönetimi  Okul türleri arasındaki geçi ş lerin sa ğ lanması  Yabancı dil derslerinin süreleri ve sıralamaları  Bitirme karnelerinin ve ö ğ retmenlik sınavlarının tanınması  Ö ğ retmen yeti ş tirme sınavları ve karnelerde kullanılan not sisteminin belirlenmesi

13 GENEL BAKI Ş

14  Eyaletlere göre de ğ i ş en zorunlu e ğ itim,  Okul – aile i ş birli ğ i,  Resmi okullarda parasız e ğ itim,  Din e ğ itimi alıp almamada karar verebilme hakkı…

15  12 yıl zorunlu e ğ itim(4+5+3)  4 yıllık ilkokul e ğ itimi + 8 yıllık ortaö ğ retim  En yüksek not 1  En dü ş ük not 6

16  Devlet okulları ücretsizdir.  Ders araç gereçleri ücretsiz ya da ödünç olarak verilir.  Okul öncesi masrafları veli tarafından kar ş ılanır.  Yüksekö ğ retim kurumları, eyaletler tarafından finanse edilir. (E ğ itim ve Bilim Bakanlı ğ ı bütçesi bünyesinde)  Ö ğ renciler için yarısı ba ğ ı ş yarısı geri ödemeli burs seçene ğ i mevcuttur.

17  Sa ğ lık kontrolü ve zeka testleri,  Özel e ğ itime ihtiyacı olan çocuklar,  6 ya ş mecburi okul ça ğ ı

18  Haftada 20-30 ders saati  Bir ders saati 45 dakika  İ lkokul dı ş ındaki okul kademelerinde bitirme sınavı  İ lkokul 1. ve 2. sınıflarda ö ğ rencilere karne verilmemektedir.

19  Ortalama 188 i ş günüdür.  Tatiller e ğ itim ve kültür bakanlıklarınca düzenlenir ve süreleri 75 gün olarak belirlenmektedir.  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleridir.

20  Derslik ba ş ına dü ş en ö ğ renci sayısı ilkö ğ retimde 22,1 ortaö ğ retimde 24,7’dir.  Kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Din dersi seçmelidir. Derslere dini cemaatlerin görevlendirdi ğ i ki ş iler girer.

21

22

23 A- OKUL ÖNCES İ E Ğİ T İ M

24  Zorunlu de ğ ildir.  3 – 6 ya ş arası.  temel bilgileri  Dil bilgilerini geli ş tirmektir.  Genellikle kiliseler tarafından açılıyor.  Katılım düzeyi %98 (UNESCO, Education For All Global Monitoring Report 2007)

25 B) TEMEL OKULLAR GRUNDSCHULE

26  Zorunludur.  6-7 ya ş larında ba ş lanır.  4 ya da 6 yıldır.  Amacı hayal gücünü, yetenekleri geli ş tirmek, bireyin sosyalle ş mesini sa ğ lamaktır.

27  Okulla ş ma oranı %100’e yakın  1. ve 2. sınıfta not verilmez.Sadece bir de ğ erlendirme yapılır.  Bireysel farklılıklara saygı vardır.

28  Okuma, yazma ve matematik temel becerilerdir.  İ lk yıllarda haftalık ders saati 20-22, üst sınıflarda 27- 29.  İ lkö ğ retimin ilk iki yılında, tüm dersler sınıf ö ğ retmeni tarafından verilir.  Üçüncü sınıftan itibaren bran ş ö ğ retmenleri devreye girer.

29  Genellikle haftada 5 gün ö ğ leden önceleri ders yapılıyor.  Ö ğ renciler do ğ rudan geçerler.  Bazı eyaletlerde 3.sınıfta yabancı dil e ğ itimi de veriliyor.

30  İ lkokulda yer alan dersler: Almanca, Din Bilgisi, Matematik,  Beden E ğ itimi, Müzik, Resim – İş. (Anadil dersleri)  Dördüncü sınıfta kader belirlenir.  Ö ğ renciler notlarına göre Gymnasium, Realschule veya Hauptschule ’ye gönderilir.

31  Ö ğ rencilerin hangi okula devam edeceklerine derslerdeki ba ş arılarına göre, sınıf ö ğ retmeni ve okul müdürü karar verir.  Üstün ba ş arılı ö ğ renciler, akademik ö ğ renime hazırlayan liseye; Gymnasium.

32  Orta düzeyde ba ş arılı ö ğ renciler nitelikli bir mesleki e ğ itime hazırlayan ortaokula; Realschule.  Ba ş arı düzeyleri dü ş ük ö ğ renciler de alt düzeydeki meslek okuluna hazırlayan temel e ğ itim okuluna; Hauptschule.

33 C) REALSCHULE (ORTAOKUL)

34  Hauptcshule ile lise arasındadır.  10. sınıfa kadar sürer. 6 yıllıktır.  Ekonomi ve kamu hizmetlerinde i ş e girebilmek için bu diploma ş arttır.

35  Bitiren ö ğ renciler, 3 yıllık meslek e ğ itimlerinden istediklerini seçiyorlar.  Mesleğe yönelim için temel oluşturur.

36 D)MESLEK OKULU (HAUPTSCHULE)

37  Ba ş arı durumları kötü olanlar tercih ederler.  E ğ itim süresi,5 yıldır.  18 ya ş ına kadar meslek ö ğ renirler.  Göçmenler ço ğ unluktadır.

38  9.sınıfa kadar ö ğ renciler normal e ğ itim görürler.  10. sınıfta ba ş arı durumlarına ikiye ayrılır.  Ortalaması dü ş ükler Hauptschule diploması alır.  Ba ş arılı ö ğ renciler, sınavları geçerlerse Realschule veya Gymnasium’a geçebilirler  10. sınıfın son çeyre ğ inde, ÖSS nitelikli bir sınav yapılır.  Almanca, İ ngilizce ve Matematik derslerini kapsar.

39 E)GYMNASIUM (AKADEM İ K L İ SE)

40  En ba ş arılı ö ğ renciler,  E ğ itim 9 yıl sürer.  11. ve 13. sınıflarda, Abitur (yüksek ö ğ renim) denilen sınavları geçenler üniversiteye gidebilirler.  5. ve 10. sınıflar arası, orta ö ğ r. birinci bölümünü, 11. ile 13. sınıflar arası ise ikinci bölümünü olu ş turur.(AB İ TUR)  Birinci yabancı dil genelde İ ngilizce veya Latincedir.

41  Türk çocukların Gymnasium’a gitme ortalaması çok dü ş üktür (Yakla ş ık %5).  Almanların %37’si,  İ talyanların %15 – 20’si  Türkler Hauptschule’ye gidiyorlar.

42 F)GESAMTSCHULE (GEÇ İŞ OKULU)

43  Bazı eyaletlerde Gymnasium, Realschule, Hauptschule üçlü ayrımı yapılmayıp, çocuklar tek bir okula gönderilirler.  Nota dayalı seviye farkları vardır.  ilkokulu bitiren her ö ğ renci bu okula gidebilir.

44 G)SONDERSCHULE (ÖZEL E Ğİ T İ M)

45  İ lk ve orta dereceli okulların, normal e ğ itim kurumlarında derslere katılamayacak ö ğ renciler, özürlüler, bu okulda e ğ itilir.

46

47  Üniversite ile ilgili aynı statüde görülür.  Daha çok uygulama odaklıdır.  Mezunlar kolayca i ş bulabilmektedir.  Çıraklık mesle ğ e gore (2-3 ya da 3-5 yıl)

48  Alman e ğ itim sisteminde, zamanında e ğ itim hizmetlerinden faydalanamamı ş kimseler,  Bu kurumlardan mezun olanlar yüksek ö ğ retime devam edebilirler.

49  3 derste yazılı ve sözlü sınavlar yapılırken 4. bir ders için yalnızca sözlü sınav yapılır.  Ö ğ renciler Abitur sınavında 300 üzerinden en az 100 puan almalıdır.

50 H)YÜKSEKÖ Ğ RET İ M

51  Gymnasium e ğ itimi ve Abitur ba ş arısı gereklidir.  4 yıl süreli Fachhochschule'ler ve 5 yıl süreli üniversitelerden olu ş maktadır.  Almanya’da genel olarak yüksek lisans programı yoktur.Üniversite mezunları do ğ rudan doktoraya ba ş vurabilir.

52 III-YAYGIN E Ğİ T İ M

53  Eyalete ba ğ lıdırlar.  Personeli, kar ş ılıklı sözle ş me ile istihdam edilir.  Müdür, müdür ba ş yardımcısı ve müdür yardımcıları idare mekanizmasını olu ş turur  Müfredatı serbesttir.

54  Pedagojik formasyon zorunlulu ğ u yoktur  Bilgisayar, resim, yabancı dil kurslarının yanı sıra ba ş arısız ö ğ renciler için takviye dersler  3 kaynaktan finanse edilir: Eyalet Parlamentosu, Kent Belediyesi ve Okul içi kaynaklar (kurs ücreti, kantin vs.)

55 IV- Ö Ğ RETMEN YET İŞ T İ RME S İ STEM İ

56  Ö ğ retmen olmayı seçen ö ğ rencilerin üniversiteye giri ş yeterli ğ i olan Abitur’a sahip olmaları gerekmektedir.  Ö ğ retmen yeti ş tirme kendi içinde Bilimsel Ö ğ retim ve Hazırlık Hizmeti gibi iki kademeyi içerir.

57  Pädagogische Hochschule (Ö ğ retmen Yüksekokulları)  Grundschule  Hauptschule  Sonderschule  Üniversiteler, Sanat ve Müzik Kolejleri gibi Yüksekö ğ retim Kurumları  Geriye kalan okul türleri İ çin ö ğ retmen yeti ş tirmektedirler.

58  Meslek e ğ itimi ö ğ retmenleri iki gruba ayrılır:  Teorik ve i ş le ilgili dersleri veren ö ğ retmenler, iki yıl yüksek lisans e ğ itimi ve pratik meslek e ğ itimi alırlar.  Uygulamalı dersleri veren ö ğ retmenler, Realschule sertifikası veya dengi bir sertifikaya ek olarak bir ustalık sertifikası yada e ğ itim koleji yeterli ğ i gerekmektedir.

59  Atanma A ş aması:  1. Devlet Sınavı  İ ki yıllık stajyerlik süreci  2. Devlet Sınavı  Bu süreçler sonunda ihtiyaç duyulan bir okulda asil ö ğ retmen olarak görevlendirilirler.  Atamalar eyaletler tarafından yapılır.

60  E ğ itim Yapıları  Yönetim Ş ekli  E ğ itimin Planlanması

61  Zorunlu e ğ itim süresi 9(+3) yıldır.  1. basamak (ilkokul) 4 yıldır.  Grundschule’den sonra 3 okul tipinden birine devam edilir.  2. basamakta temel ders ba ş arısına göre üst ya da alt basamak ortaö ğ retim kurumlarına geçi ş yapılır.  Zorunlu e ğ itim süresi 12 yıldır.  4+4+4 olmak üzere 3 a ş amalıdır.  SBS sonuçlarına göre Liseye geçi ş yapılır.

62  Zorunlu de ğ ildir ve paralıdır.  Genellikle kilise ve belediyeler tarafından açılır.  4-6 ya ş arası çocukların %90 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, üniversite mezunu de ğ ildir.  Zorunlu de ğ ildir.  Devlete ba ğ lı olanlar parasızdır.  MEB Okulöncesi E ğ itimi Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lıdırlar.  4-6 ya ş arası çocukların %70 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, 4 yıllık e ğ itim fakültesi mezunudur.

63  Ortaö ğ retim kademesi ikiye ayrılır.  Realschule ve Hauptschule’den mezun olanlar 3 yıllık meslekî liseye girerler (+3 yıl zorunlu e ğ itim)  Bu liselerden mezun olduklarında, kendi mesleklerinde yüksekö ğ renim görme fırsatları vardır.  Sanayi ülkesi olması bakımından meslekî e ğ itim çok önemli yer alır.  Ortaö ğ retim bir bütün halindedir.  Hem genel liseler hem de meslek liseleri, yüksekö ğ renime yöneliktir.  Meslek liseleri, daha çok, ba ş arısız ö ğ rencilerin sı ğ ındı ğ ı okullar olarak algılanmaktadır.

64  Üniversiteye giri ş için gymnasium seviyesinde bir ö ğ renim görmü ş olmak gereklidir.  Gymnasium sonrası Abitur sınavını geçen ö ğ renciler herhangi bir yüksekö ğ retim kurumuna devam edebilirler.  Yüksekö ğ retim süresi, 4-5 yıldır.  Üniversiteye giri ş, merkezî sınavla yapılmaktadır.  Lise diploma not ortalaması üniversiteye giri ş sınavıyla birlikte de ğ erlendirme sürecine katılmaktadır.  Yüksekö ğ retim kurumları en az 2 yıllık meslek yüksekokulları ve en az 4 yıllık fakültelerden olu ş maktadır.

65  2004 yılında 430 bin ö ğ renci faydalanmı ş tır. (Nüfusun %1,9’udur. Toplam engelli vatanda ş oranı ise %10’dur.)  Özür grubuna göre okullar mevcuttur.  Kayna ş tırma uygulaması yoktur.  2011yılında yakla ş ık151bin 765 ö ğ renci faydalanmı ş tır.  Görme ve i ş itme engelliler için ilkö ğ retimden liseye kadar okullar mevcuttur.  Ö ğ renme güçlü ğ ü olan ve otistik ö ğ renciler kayna ş tırma uygulamasına katılırlar..

66  Sistemin yede ğ i gibidir.  Finansmanı büyük ölçüde belediyeler tarafından sa ğ lanır.  Ba ş arı oranı oldukça yüksektir.  Ücretleri de oldukça yüksektir.  2011 yılında bu okulların mezunları üniversite sınavında %90 ba ş arı elde etmi ş tir.

67  E ğ itim yüksekokullarında (Pädagogische Hochschule) grundschule, hauptschule, sonderschule gibi okullara ö ğ retmen yeti ş tirilmektedir.  Geriye kalan okulların ö ğ retmen ihtiyacı ise üniversiteler ve sanat-müzik yüksekokulları gibi yüksekö ğ retim kurumlarınca giderilmektedir.  Atamalarda 1. devlet sınavı, 2 yıllık staj süresi, 2. devlet sınavı süreçleri izlenir.  Tüm ö ğ retmenler 4 yıllık fakülte mezunudurlar.  Atamalar, merkezî sınavdan alınan sonuca göre yapılır (KPSS).  Staj uygulaması, 4 yıllık lisans e ğ itimi süreci dahilinde 1 yıl boyunca yapılmaktadır.

68  Alman Eğitimi Merkeziyetçi değildir.  16 ayrı Eğitim Bakanlığı vardır.  Eğitimin çerçeveleri, Eğitim Bakanlığı Daimi Konferansında belirlenir.  Türkiye’de merkeziyetçi bir eğitim sistemi vardır.  MEB, tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir.  Eğitim programı ve yönetmelikler, merkez tarafından hazırlanır.

69  Okula ba ş lamadan sa ğ lık ve zekâ testi uygulaması,  Test sonuçlarına göre özel e ğ itim okuluna yönlendirme,  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 7 dır.  E-okul yöntemi ile (adrese dayalı) okul idaresince kayıt yapılır.  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 66 ay dır.

70  Hem ö ğ retmenler hem de ö ğ renciler için kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Ö ğ retmenler, kılık kıyafet yönetmeli ğ ine uygun giyinerek okula gitmelidir.  Ö ğ renciler üniforma giyerek okula giderler.  Kıyafet serbestli ğ i yoktur.

71  2004-2005 yılında toplam ö ğ renci sayısı 9.6 milyondur.  Ö ğ retim araç ve gereçleri ya parasız ya da ödünç olarak verilmektedir.  2006-2007 yılında 10.5 milyon 8 yıllık ilkö ğ retim ö ğ rencisi olmak üzere 14.8 milyon ö ğ renci sayısı vardır.  İ lkö ğ retim ve lise ders kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

72  Haftalık 20-30 ders saati,  Bir ders saati 45 dk.  Yazılı ve sözlü sınavlar  Zeugnisse denen karneler  İ lkokulu bitirme sınavı yoktur.  Ortaokul ve Lise bitirme sınavları vardır.  Haftalık 25-40 ders saati,  Yazılı ve sözlü sınavların sonuçları i ş lenerek karnelere yansıtılır.  İ lkö ğ retim ve Lise bitirme sınavları vardır.

73  Ortalama ö ğ retim yılı 188 i ş günüdür,  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleri  Ortalama 180 i ş günü,  Ocak- Ş ubat arası sömestr tatili,  Ramazan ve Kurban bayramları ve milli bayram tatilleri vardır.

74  2010-2011döneminde ilkö ğ retimde 22.1, ortaö ğ retimde 24.7 ö ğ renci.  MEB verilerine göre 2010-2011 döneminde  Okul öncesinde 21, ilkö ğ retimde 32, ortaö ğ retimde 33 ö ğ renci.  (illere göre de ğ i ş iklikler gösterir. Ortalama 42 ö ğ renci)

75  Din dersi seçmelidir, zorunlu de ğ ildir.  Din dersine, dini cemaatlerin belirledi ğ i ki ş iler girer.  Müslüman olmayanlar hariç tüm ö ğ renciler için din dersi mecburidir.  Din derslerini, ilahiyat fakültesi mezunu ö ğ retmenler verir.

76 TÜRK E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE ALMAN E Ğİ T İ M S İ STEM İ BENZERL İ KLER İ

77  Her iki ülkede de e ğ itim devlet okullarında parasızdır.(meslek yüksek okulları hariç)  Her iki ülkede de e ğ itim hizmeti vatanda ş ların istek ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  Her iki ülkede de fırsat e ş itli ğ i bulunur.

78  Her iki ülkede de e ğ itim hayat boyu sürmektedir.  Kız erkek karma ş ekilde e ğ itim görür.  İ lkokula ba ş lama ya ş ı Almanya da 7 ya ş,Türkiye de 66 aydır.  Her iki ülkede de orta ö ğ retim okulları parasızdır  Her iki ülkede e ğ itim bilimseldir.

79  Toplumlar bireylerinin mutlu bir ya ş am sürmeleri için, günün teknolojik geli ş melerine göre e ğ itilip yeti ş melerini isterler. Bu da ancak toplumun ihtiyacı olan genel ve meslek e ğ itimini dengeli ş ekilde içeren esaslı bir e ğ itim sistemine ba ğ lıdır. Böylece bir sistemin olu ş ması, uluslararası e ğ itim sistemlerinin incelenerek ilgili toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesiyle mümkündür.  Her toplum, bireylerine varlıklarını sürdürebilecek tarzda en iyi e ğ itim verebilmek için kendi sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ş artlarına göre bir e ğ itim sistemini belirleyerek uygulamaya koymaktadır.  Ş u halde, her toplumun kendine has bir e ğ itim sistemi vardır ve kendi sosyal ve ekonomik özellikleri ve de ğ erlerine göre kurulup biçimlenmektedir.

80 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ EDERİZ


"ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları