Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu."— Sunum transkripti:

1 ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu MERT Lale RECEPOĞLU Mediha ALTUNDAŞ Oğuz YAZICI Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR

2

3  Tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti  Ba ş kenti: Berlin  Resmi dili: Almanca  Nüfus: 82 Milyon(%8.8 yabancı)  Para birimi: Euro  Co ğ rafi özellikler: Orta Avrupa’ da yer alır. ( km²)  Avrupa ve NATO üyesidir  G8'e üyedir.

4  Ülkeler Nüfus (Milyon) GSYH (Milyar Dolar) (Dolar) Çin 1.334, , Hindistan 1.199, , ABD 307, , Brezilya 191, , Rusya 141, , Japonya 127, , Meksika 107,5 999, Almanya 82, , Türkiye 70,5 702, Fransa 62, , İngiltere 61, , İtalya 59, , Güney Afrika 49,3 328, Güney Kore 48,7 950, Arjantin 40,1 354, Kanada 33, , Suudi Arabistan 25,5 422, Avustralya 21, , (G-20 Kanada-Toronto 2010 ve IMF 2009 verilerine göre) Almanya (2009) itibariyle dünyada 3. büyük ekonomik güce sahiptir. Dış ticaret ve ihracatta ise dünyada 1. sırada yer almaktadır.

5  Federal bir yapıya sahip olmasından dolayı, Anayasa’da e ğ itim ve kültür alanında çok az hükme yer vermi ş tir.  Bu konulardaki esas hükümler, her eyaletin kendi yasalarında yer almaktadır.  Federal Almanya Cumhuriyeti, görevleri ve hakları yasa ile belirlenmi ş olan sosyal ve hukuk devletidir

6 Anayasada e ğ itim ve kültür konularıyla ilgili hükümlere göre;  Okul sistemi devlet denetiminde,  Meslek seçme özgürlü ğ ü nün garanti altına alınması,  Güzel sanatlar ve bilim özgürlü ğ ü,  Federal Hükümete, yüksekö ğ retim konusunda katılımın öngörülmesi ile bu konuda eyaletlere direktifler verme yetkisi nin tanınması

7 Anayasa, e ğ itim ve ö ğ retimle ilgili olarak;  Bilim-ara ş tıra-sanat ve ö ğ renme özgürlü ğ ü  Din-vicdan-inanç özgürlü ğ ü  Meslek ve okul seçme hakkı  Yasalar önünde e ş itlik ve  Anne-babanın çocuklarını istedikleri okula gönderme hakkını güvence altına almaktadır  Federal Almanya Cumhuriyeti demokratik, hukuki, sosyal sorumlulu ğ u olan federal bir devlettir.

8  Okulların kurulu ş u  Amacı, i ş leyi ş i  E ğ itim ve ö ğ retimin içeri ğ i  Ve di ğ er bütün hususlar ın belirlenmesi Eyaletlerin kendi yetkisi altındadır!  Anayasaya göre devletin sorumluluk larının ve görevlerinin yerine getirilmesi eyaletlere bırakılmı ş tır.

9  Okullar genel olarak belediyeye veya eyalete ba ğ lı kurumlardır  Yüksekö ğ retim kurumları eyalete ba ğ lıdır lar  E ğ itim ve ö ğ retim yasama ve yürütmesi ile ilgili yetkinin büyük bir bölümü eyaletlere bırakılmı ş tır, eyaletlerin gözetimi altındadır..

10 Federal devlet in yetki çerçevesi ise;  E ğ itimin, bilimsel ara ş tırmaların, teknolojik geli ş melerin ve aynı zamanda genç bilim insanlarının desteklenmesi  İş piyasası ve mesleklerle ilgili yapılan ara ş tırmalarla ilgili önlemlerin alınması  Çalı ş ma ya ş amının desteklenmesi ile ilgili önlemlerin alınması Gibi konuları kapsamaktadır.

11 E ğ itim ve yeti ş tirmeyle ilgili gerekli ölçüde birlik ve beraberli ğ i(denkli ğ i ) sa ğ lamak amacıyla, eyaletler kendi aralarında i ş birli ğ i yapar. (Bu i ş birli ğ i federal devletin eyaletlerde uygulanacak di ğ er yasaları belirlemede de devam eder.)  Federal devlet ile eyaletin bir arada çalı ş ması ile ilgi Planlama komisyonu kurularak e ğ itim-ö ğ retimin planlanması( Üniversite kurulması vb), bilimsel ara ş tırma kurumlarının desteklenmesi konularında bölgeler üstü kararlar alabilirler.

12 1964 yılında yapılan ve en son 1971 yılında de ğ i ş tirilen eyaletler arası bir antla ş ma ile, Almanya için bütün eyaletlerde uygulanan ortak bir e ğ itim sistemi olu ş turulmu ş tur.  Zorunlu e ğ itimin ba ş langıç ve biti ş süreleri  E ğ itim yılının ba ş langıç-biti ş i ile tatil süreleri  Farklı e ğ itim kurumlarının adlandırılması ve yönetimi  Okul türleri arasındaki geçi ş lerin sa ğ lanması  Yabancı dil derslerinin süreleri ve sıralamaları  Bitirme karnelerinin ve ö ğ retmenlik sınavlarının tanınması  Ö ğ retmen yeti ş tirme sınavları ve karnelerde kullanılan not sisteminin belirlenmesi

13 GENEL BAKI Ş

14  Eyaletlere göre de ğ i ş en zorunlu e ğ itim,  Okul – aile i ş birli ğ i,  Resmi okullarda parasız e ğ itim,  Din e ğ itimi alıp almamada karar verebilme hakkı…

15  12 yıl zorunlu e ğ itim(4+5+3)  4 yıllık ilkokul e ğ itimi + 8 yıllık ortaö ğ retim  En yüksek not 1  En dü ş ük not 6

16  Devlet okulları ücretsizdir.  Ders araç gereçleri ücretsiz ya da ödünç olarak verilir.  Okul öncesi masrafları veli tarafından kar ş ılanır.  Yüksekö ğ retim kurumları, eyaletler tarafından finanse edilir. (E ğ itim ve Bilim Bakanlı ğ ı bütçesi bünyesinde)  Ö ğ renciler için yarısı ba ğ ı ş yarısı geri ödemeli burs seçene ğ i mevcuttur.

17  Sa ğ lık kontrolü ve zeka testleri,  Özel e ğ itime ihtiyacı olan çocuklar,  6 ya ş mecburi okul ça ğ ı

18  Haftada ders saati  Bir ders saati 45 dakika  İ lkokul dı ş ındaki okul kademelerinde bitirme sınavı  İ lkokul 1. ve 2. sınıflarda ö ğ rencilere karne verilmemektedir.

19  Ortalama 188 i ş günüdür.  Tatiller e ğ itim ve kültür bakanlıklarınca düzenlenir ve süreleri 75 gün olarak belirlenmektedir.  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleridir.

20  Derslik ba ş ına dü ş en ö ğ renci sayısı ilkö ğ retimde 22,1 ortaö ğ retimde 24,7’dir.  Kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Din dersi seçmelidir. Derslere dini cemaatlerin görevlendirdi ğ i ki ş iler girer.

21

22

23 A- OKUL ÖNCES İ E Ğİ T İ M

24  Zorunlu de ğ ildir.  3 – 6 ya ş arası.  temel bilgileri  Dil bilgilerini geli ş tirmektir.  Genellikle kiliseler tarafından açılıyor.  Katılım düzeyi %98 (UNESCO, Education For All Global Monitoring Report 2007)

25 B) TEMEL OKULLAR GRUNDSCHULE

26  Zorunludur.  6-7 ya ş larında ba ş lanır.  4 ya da 6 yıldır.  Amacı hayal gücünü, yetenekleri geli ş tirmek, bireyin sosyalle ş mesini sa ğ lamaktır.

27  Okulla ş ma oranı %100’e yakın  1. ve 2. sınıfta not verilmez.Sadece bir de ğ erlendirme yapılır.  Bireysel farklılıklara saygı vardır.

28  Okuma, yazma ve matematik temel becerilerdir.  İ lk yıllarda haftalık ders saati 20-22, üst sınıflarda  İ lkö ğ retimin ilk iki yılında, tüm dersler sınıf ö ğ retmeni tarafından verilir.  Üçüncü sınıftan itibaren bran ş ö ğ retmenleri devreye girer.

29  Genellikle haftada 5 gün ö ğ leden önceleri ders yapılıyor.  Ö ğ renciler do ğ rudan geçerler.  Bazı eyaletlerde 3.sınıfta yabancı dil e ğ itimi de veriliyor.

30  İ lkokulda yer alan dersler: Almanca, Din Bilgisi, Matematik,  Beden E ğ itimi, Müzik, Resim – İş. (Anadil dersleri)  Dördüncü sınıfta kader belirlenir.  Ö ğ renciler notlarına göre Gymnasium, Realschule veya Hauptschule ’ye gönderilir.

31  Ö ğ rencilerin hangi okula devam edeceklerine derslerdeki ba ş arılarına göre, sınıf ö ğ retmeni ve okul müdürü karar verir.  Üstün ba ş arılı ö ğ renciler, akademik ö ğ renime hazırlayan liseye; Gymnasium.

32  Orta düzeyde ba ş arılı ö ğ renciler nitelikli bir mesleki e ğ itime hazırlayan ortaokula; Realschule.  Ba ş arı düzeyleri dü ş ük ö ğ renciler de alt düzeydeki meslek okuluna hazırlayan temel e ğ itim okuluna; Hauptschule.

33 C) REALSCHULE (ORTAOKUL)

34  Hauptcshule ile lise arasındadır.  10. sınıfa kadar sürer. 6 yıllıktır.  Ekonomi ve kamu hizmetlerinde i ş e girebilmek için bu diploma ş arttır.

35  Bitiren ö ğ renciler, 3 yıllık meslek e ğ itimlerinden istediklerini seçiyorlar.  Mesleğe yönelim için temel oluşturur.

36 D)MESLEK OKULU (HAUPTSCHULE)

37  Ba ş arı durumları kötü olanlar tercih ederler.  E ğ itim süresi,5 yıldır.  18 ya ş ına kadar meslek ö ğ renirler.  Göçmenler ço ğ unluktadır.

38  9.sınıfa kadar ö ğ renciler normal e ğ itim görürler.  10. sınıfta ba ş arı durumlarına ikiye ayrılır.  Ortalaması dü ş ükler Hauptschule diploması alır.  Ba ş arılı ö ğ renciler, sınavları geçerlerse Realschule veya Gymnasium’a geçebilirler  10. sınıfın son çeyre ğ inde, ÖSS nitelikli bir sınav yapılır.  Almanca, İ ngilizce ve Matematik derslerini kapsar.

39 E)GYMNASIUM (AKADEM İ K L İ SE)

40  En ba ş arılı ö ğ renciler,  E ğ itim 9 yıl sürer.  11. ve 13. sınıflarda, Abitur (yüksek ö ğ renim) denilen sınavları geçenler üniversiteye gidebilirler.  5. ve 10. sınıflar arası, orta ö ğ r. birinci bölümünü, 11. ile 13. sınıflar arası ise ikinci bölümünü olu ş turur.(AB İ TUR)  Birinci yabancı dil genelde İ ngilizce veya Latincedir.

41  Türk çocukların Gymnasium’a gitme ortalaması çok dü ş üktür (Yakla ş ık %5).  Almanların %37’si,  İ talyanların %15 – 20’si  Türkler Hauptschule’ye gidiyorlar.

42 F)GESAMTSCHULE (GEÇ İŞ OKULU)

43  Bazı eyaletlerde Gymnasium, Realschule, Hauptschule üçlü ayrımı yapılmayıp, çocuklar tek bir okula gönderilirler.  Nota dayalı seviye farkları vardır.  ilkokulu bitiren her ö ğ renci bu okula gidebilir.

44 G)SONDERSCHULE (ÖZEL E Ğİ T İ M)

45  İ lk ve orta dereceli okulların, normal e ğ itim kurumlarında derslere katılamayacak ö ğ renciler, özürlüler, bu okulda e ğ itilir.

46

47  Üniversite ile ilgili aynı statüde görülür.  Daha çok uygulama odaklıdır.  Mezunlar kolayca i ş bulabilmektedir.  Çıraklık mesle ğ e gore (2-3 ya da 3-5 yıl)

48  Alman e ğ itim sisteminde, zamanında e ğ itim hizmetlerinden faydalanamamı ş kimseler,  Bu kurumlardan mezun olanlar yüksek ö ğ retime devam edebilirler.

49  3 derste yazılı ve sözlü sınavlar yapılırken 4. bir ders için yalnızca sözlü sınav yapılır.  Ö ğ renciler Abitur sınavında 300 üzerinden en az 100 puan almalıdır.

50 H)YÜKSEKÖ Ğ RET İ M

51  Gymnasium e ğ itimi ve Abitur ba ş arısı gereklidir.  4 yıl süreli Fachhochschule'ler ve 5 yıl süreli üniversitelerden olu ş maktadır.  Almanya’da genel olarak yüksek lisans programı yoktur.Üniversite mezunları do ğ rudan doktoraya ba ş vurabilir.

52 III-YAYGIN E Ğİ T İ M

53  Eyalete ba ğ lıdırlar.  Personeli, kar ş ılıklı sözle ş me ile istihdam edilir.  Müdür, müdür ba ş yardımcısı ve müdür yardımcıları idare mekanizmasını olu ş turur  Müfredatı serbesttir.

54  Pedagojik formasyon zorunlulu ğ u yoktur  Bilgisayar, resim, yabancı dil kurslarının yanı sıra ba ş arısız ö ğ renciler için takviye dersler  3 kaynaktan finanse edilir: Eyalet Parlamentosu, Kent Belediyesi ve Okul içi kaynaklar (kurs ücreti, kantin vs.)

55 IV- Ö Ğ RETMEN YET İŞ T İ RME S İ STEM İ

56  Ö ğ retmen olmayı seçen ö ğ rencilerin üniversiteye giri ş yeterli ğ i olan Abitur’a sahip olmaları gerekmektedir.  Ö ğ retmen yeti ş tirme kendi içinde Bilimsel Ö ğ retim ve Hazırlık Hizmeti gibi iki kademeyi içerir.

57  Pädagogische Hochschule (Ö ğ retmen Yüksekokulları)  Grundschule  Hauptschule  Sonderschule  Üniversiteler, Sanat ve Müzik Kolejleri gibi Yüksekö ğ retim Kurumları  Geriye kalan okul türleri İ çin ö ğ retmen yeti ş tirmektedirler.

58  Meslek e ğ itimi ö ğ retmenleri iki gruba ayrılır:  Teorik ve i ş le ilgili dersleri veren ö ğ retmenler, iki yıl yüksek lisans e ğ itimi ve pratik meslek e ğ itimi alırlar.  Uygulamalı dersleri veren ö ğ retmenler, Realschule sertifikası veya dengi bir sertifikaya ek olarak bir ustalık sertifikası yada e ğ itim koleji yeterli ğ i gerekmektedir.

59  Atanma A ş aması:  1. Devlet Sınavı  İ ki yıllık stajyerlik süreci  2. Devlet Sınavı  Bu süreçler sonunda ihtiyaç duyulan bir okulda asil ö ğ retmen olarak görevlendirilirler.  Atamalar eyaletler tarafından yapılır.

60  E ğ itim Yapıları  Yönetim Ş ekli  E ğ itimin Planlanması

61  Zorunlu e ğ itim süresi 9(+3) yıldır.  1. basamak (ilkokul) 4 yıldır.  Grundschule’den sonra 3 okul tipinden birine devam edilir.  2. basamakta temel ders ba ş arısına göre üst ya da alt basamak ortaö ğ retim kurumlarına geçi ş yapılır.  Zorunlu e ğ itim süresi 12 yıldır.  olmak üzere 3 a ş amalıdır.  SBS sonuçlarına göre Liseye geçi ş yapılır.

62  Zorunlu de ğ ildir ve paralıdır.  Genellikle kilise ve belediyeler tarafından açılır.  4-6 ya ş arası çocukların %90 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, üniversite mezunu de ğ ildir.  Zorunlu de ğ ildir.  Devlete ba ğ lı olanlar parasızdır.  MEB Okulöncesi E ğ itimi Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lıdırlar.  4-6 ya ş arası çocukların %70 kadarı anaokulu e ğ itimi alır.  Ö ğ retmenleri, 4 yıllık e ğ itim fakültesi mezunudur.

63  Ortaö ğ retim kademesi ikiye ayrılır.  Realschule ve Hauptschule’den mezun olanlar 3 yıllık meslekî liseye girerler (+3 yıl zorunlu e ğ itim)  Bu liselerden mezun olduklarında, kendi mesleklerinde yüksekö ğ renim görme fırsatları vardır.  Sanayi ülkesi olması bakımından meslekî e ğ itim çok önemli yer alır.  Ortaö ğ retim bir bütün halindedir.  Hem genel liseler hem de meslek liseleri, yüksekö ğ renime yöneliktir.  Meslek liseleri, daha çok, ba ş arısız ö ğ rencilerin sı ğ ındı ğ ı okullar olarak algılanmaktadır.

64  Üniversiteye giri ş için gymnasium seviyesinde bir ö ğ renim görmü ş olmak gereklidir.  Gymnasium sonrası Abitur sınavını geçen ö ğ renciler herhangi bir yüksekö ğ retim kurumuna devam edebilirler.  Yüksekö ğ retim süresi, 4-5 yıldır.  Üniversiteye giri ş, merkezî sınavla yapılmaktadır.  Lise diploma not ortalaması üniversiteye giri ş sınavıyla birlikte de ğ erlendirme sürecine katılmaktadır.  Yüksekö ğ retim kurumları en az 2 yıllık meslek yüksekokulları ve en az 4 yıllık fakültelerden olu ş maktadır.

65  2004 yılında 430 bin ö ğ renci faydalanmı ş tır. (Nüfusun %1,9’udur. Toplam engelli vatanda ş oranı ise %10’dur.)  Özür grubuna göre okullar mevcuttur.  Kayna ş tırma uygulaması yoktur.  2011yılında yakla ş ık151bin 765 ö ğ renci faydalanmı ş tır.  Görme ve i ş itme engelliler için ilkö ğ retimden liseye kadar okullar mevcuttur.  Ö ğ renme güçlü ğ ü olan ve otistik ö ğ renciler kayna ş tırma uygulamasına katılırlar..

66  Sistemin yede ğ i gibidir.  Finansmanı büyük ölçüde belediyeler tarafından sa ğ lanır.  Ba ş arı oranı oldukça yüksektir.  Ücretleri de oldukça yüksektir.  2011 yılında bu okulların mezunları üniversite sınavında %90 ba ş arı elde etmi ş tir.

67  E ğ itim yüksekokullarında (Pädagogische Hochschule) grundschule, hauptschule, sonderschule gibi okullara ö ğ retmen yeti ş tirilmektedir.  Geriye kalan okulların ö ğ retmen ihtiyacı ise üniversiteler ve sanat-müzik yüksekokulları gibi yüksekö ğ retim kurumlarınca giderilmektedir.  Atamalarda 1. devlet sınavı, 2 yıllık staj süresi, 2. devlet sınavı süreçleri izlenir.  Tüm ö ğ retmenler 4 yıllık fakülte mezunudurlar.  Atamalar, merkezî sınavdan alınan sonuca göre yapılır (KPSS).  Staj uygulaması, 4 yıllık lisans e ğ itimi süreci dahilinde 1 yıl boyunca yapılmaktadır.

68  Alman Eğitimi Merkeziyetçi değildir.  16 ayrı Eğitim Bakanlığı vardır.  Eğitimin çerçeveleri, Eğitim Bakanlığı Daimi Konferansında belirlenir.  Türkiye’de merkeziyetçi bir eğitim sistemi vardır.  MEB, tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir.  Eğitim programı ve yönetmelikler, merkez tarafından hazırlanır.

69  Okula ba ş lamadan sa ğ lık ve zekâ testi uygulaması,  Test sonuçlarına göre özel e ğ itim okuluna yönlendirme,  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 7 dır.  E-okul yöntemi ile (adrese dayalı) okul idaresince kayıt yapılır.  Zorunlu e ğ itime ba ş lama ya ş ı 66 ay dır.

70  Hem ö ğ retmenler hem de ö ğ renciler için kılık kıyafet serbestli ğ i vardır.  Ö ğ retmenler, kılık kıyafet yönetmeli ğ ine uygun giyinerek okula gitmelidir.  Ö ğ renciler üniforma giyerek okula giderler.  Kıyafet serbestli ğ i yoktur.

71  yılında toplam ö ğ renci sayısı 9.6 milyondur.  Ö ğ retim araç ve gereçleri ya parasız ya da ödünç olarak verilmektedir.  yılında 10.5 milyon 8 yıllık ilkö ğ retim ö ğ rencisi olmak üzere 14.8 milyon ö ğ renci sayısı vardır.  İ lkö ğ retim ve lise ders kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

72  Haftalık ders saati,  Bir ders saati 45 dk.  Yazılı ve sözlü sınavlar  Zeugnisse denen karneler  İ lkokulu bitirme sınavı yoktur.  Ortaokul ve Lise bitirme sınavları vardır.  Haftalık ders saati,  Yazılı ve sözlü sınavların sonuçları i ş lenerek karnelere yansıtılır.  İ lkö ğ retim ve Lise bitirme sınavları vardır.

73  Ortalama ö ğ retim yılı 188 i ş günüdür,  Ş ubat ayında sömestr tatili,  Noel Tatili, Paskalya Tatili gibi dini bayram tatilleri  Ortalama 180 i ş günü,  Ocak- Ş ubat arası sömestr tatili,  Ramazan ve Kurban bayramları ve milli bayram tatilleri vardır.

74  döneminde ilkö ğ retimde 22.1, ortaö ğ retimde 24.7 ö ğ renci.  MEB verilerine göre döneminde  Okul öncesinde 21, ilkö ğ retimde 32, ortaö ğ retimde 33 ö ğ renci.  (illere göre de ğ i ş iklikler gösterir. Ortalama 42 ö ğ renci)

75  Din dersi seçmelidir, zorunlu de ğ ildir.  Din dersine, dini cemaatlerin belirledi ğ i ki ş iler girer.  Müslüman olmayanlar hariç tüm ö ğ renciler için din dersi mecburidir.  Din derslerini, ilahiyat fakültesi mezunu ö ğ retmenler verir.

76 TÜRK E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE ALMAN E Ğİ T İ M S İ STEM İ BENZERL İ KLER İ

77  Her iki ülkede de e ğ itim devlet okullarında parasızdır.(meslek yüksek okulları hariç)  Her iki ülkede de e ğ itim hizmeti vatanda ş ların istek ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  Her iki ülkede de fırsat e ş itli ğ i bulunur.

78  Her iki ülkede de e ğ itim hayat boyu sürmektedir.  Kız erkek karma ş ekilde e ğ itim görür.  İ lkokula ba ş lama ya ş ı Almanya da 7 ya ş,Türkiye de 66 aydır.  Her iki ülkede de orta ö ğ retim okulları parasızdır  Her iki ülkede e ğ itim bilimseldir.

79  Toplumlar bireylerinin mutlu bir ya ş am sürmeleri için, günün teknolojik geli ş melerine göre e ğ itilip yeti ş melerini isterler. Bu da ancak toplumun ihtiyacı olan genel ve meslek e ğ itimini dengeli ş ekilde içeren esaslı bir e ğ itim sistemine ba ğ lıdır. Böylece bir sistemin olu ş ması, uluslararası e ğ itim sistemlerinin incelenerek ilgili toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesiyle mümkündür.  Her toplum, bireylerine varlıklarını sürdürebilecek tarzda en iyi e ğ itim verebilmek için kendi sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ş artlarına göre bir e ğ itim sistemini belirleyerek uygulamaya koymaktadır.  Ş u halde, her toplumun kendine has bir e ğ itim sistemi vardır ve kendi sosyal ve ekonomik özellikleri ve de ğ erlerine göre kurulup biçimlenmektedir.

80 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ EDERİZ


"ALMANYA E Ğİ T İ M S İ STEM İ VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI VE TÜRK İ YE E Ğİ T İ M S İ STEM İ İ LE KAR Ş ILA Ş TIRILMASI 2012 Arzu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları